EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:120:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 120, 13. apríla 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 120

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
13. apríla 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska centrálna banka

2017/C 120/01 ECB/2017/8

Odporúčanie Európskej centrálnej banky z 31. marca 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8)

1

2017/C 120/02 ECB/2017/10

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/10)

2


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 120/03

Oznámenie Komisie, ktorým sa aktualizuje príloha k oznámeniu Komisie K(2004) 43 – Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci pre námornú dopravu

10

2017/C 120/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8412 – Engie Services Holding UK/Keepmoat Regeneration Holdings) ( 1 )

12


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 120/05

Výmenný kurz eura

13

2017/C 120/06

Nová národná strana obehových euromincí

14

2017/C 120/07

Nová národná strana obehových euromincí

15

2017/C 120/08

Nová národná strana obehových euromincí

16

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2017/C 120/09

Aktualizácia zoznamu hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

17


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2017/C 120/10

Rozsudok súdu z 2. augusta 2016 vo veci E-33/15 – Dozorný úrad EZVO/Island (Nesplnenie povinnosti štátom EZVO, ktorý je členom EHP – Nevykonanie transpozície Smernica 2012/26/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi)

22

2017/C 120/11

Rozsudok súdu z 2. augusta 2016 vo veci E-34/15 – Dozorný úrad EZVO/Island (Nesplnenie povinnosti štátom EZVO – Smernica 2012/46/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch)

23

2017/C 120/12

Rozsudok súdu z 2. augusta 2016 vo veci E-35/15 – Dozorný úrad EZVO/Nórske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti štátom EZVO – Smernica 2000/59/ES o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu)

24

2017/C 120/13

Rozsudok Súdu z 3. augusta 2016 v spojených veciach E-26/15 a E-27/15 – Trestné konanie proti subjektu B a subjekt B/Finanzmarktaufsicht (Sloboda poskytovať služby – článok 36 Dohody o EHP – smernica 2005/60/ES – Proporcionalita)

25

2017/C 120/14

Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú 31. augusta 2016 predložil Oslo tingrett vo veci Mobil Betriebskrankenkasse/Tryg Forsikring (Vec E-11/16)

26

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2017/C 120/15

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8455 – STRABAG/Rohöl-Aufsuchungs AG/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

27

2017/C 120/16

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8384 – Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

28

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2017/C 120/17

Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

29


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top