EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:112:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 112, 10. apríla 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 112

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
10. apríla 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 112/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 112/02

Vec C-555/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 6 de Murcia – Španielsko) – IOS Finance EFC SA/Servicio Murciano de Salud (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách — Smernica 2011/7/EÚ — Obchodné transakcie medzi súkromnými podnikmi a orgánmi verejnej moci — Vnútroštátna právna úprava podmieňujúca okamžité vymáhanie istiny pohľadávky vzdaním sa úrokov z omeškania a náhrady nákladov na vymáhanie)

2

2017/C 112/03

Vec C-577/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. februára 2017 – Brandconcern BV/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 51 ods. 2 — Slovná ochranná známka LAMBRETTA — Riadne používanie ochrannej známky — Návrh na zrušenie — Čiastočné zrušenie — Oznámenie výkonného riaditeľa EUIPO č. 2/12 — Obmedzenie časových účinkov rozsudku Súdneho dvora)

3

2017/C 112/04

Stanovisko 3/15: Stanovisko Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. februára 2017 – Európska komisia (Stanovisko vydané podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ — Marrákešská zmluva o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania — Článok 3 ZFEÚ — Výlučná vonkajšia právomoc Európskej únie — Článok 207 ZFEÚ — Spoločná obchodná politika — Obchodné aspekty duševného vlastníctva — Medzinárodná zmluva, ktorou môžu byť dotknuté spoločné pravidlá alebo pozmenený rozsah ich pôsobnosti — Smernica 2001/29/ES — Článok 5 ods. 3 písm. b) a článok 5 ods. 4 — Výnimky a obmedzenia v prospech zdravotne postihnutých osôb)

3

2017/C 112/05

Vec C-90/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. februára 2017 – Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s parafínovými voskami a nemecký trh s parafínovým gáčom — Určenie cien a rozdelenie trhov — Dôkaz o porušení — Neobmedzená právomoc — Skreslenie dôkazov — Povinnosť odôvodnenia — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 — Výpočet výšky pokuty — Zásada zákonnosti — Usmernenia k metóde stanovovania pokút z roku 2006 — Zásada proporcionality)

4

2017/C 112/06

Vec C-94/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. februára 2017 – Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Európsky trh s parafínovými voskami a nemecký trh s gáčmi — Stanovenie cien a rozdelenie trhov — Povinnosť odôvodnenia — Dôkaz o porušení — Skreslenie dôkazov)

4

2017/C 112/07

Vec C-95/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. februára 2017 – H&R ChemPharm GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s parafínovými voskami a nemecký trh s gáčmi — Stanovenie cien a rozdelenie trhov — Povinnosť odôvodnenia — Dôkaz o porušení — Skreslenie dôkazov — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 3 — Výpočet výšky pokuty — Usmernenia pre výpočet výšky pokút v roku 2006 — Zásada proporcionality)

5

2017/C 112/08

Vec C-219/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 16. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Elisabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Priemyselná politika — Smernica 93/42/EHS — Kontrola zhody zdravotníckych pomôcok — Notifikovaný orgán poverený výrobcom — Povinnosti tohto orgánu — Vadné prsné implantáty — Výroba zo silikónu — Zodpovednosť notifikovaného orgánu)

5

2017/C 112/09

Vec C-317/15: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 15. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb kapitálu — Článok 64 ZFEÚ — Pohyb kapitálu do tretích krajín alebo z tretích krajín zahrňujúci poskytovanie finančných služieb — Finančné aktíva na švajčiarskom bankovom účte — Rozhodnutie o dodatočnom vymáhaní — Lehota na dodatočné vymáhanie — Predĺženie lehoty na dodatočné vymáhanie v prípade majetku nachádzajúceho sa mimo členského štátu miesta bydliska)

6

2017/C 112/10

Vec C-499/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus miesto apylinkės teismas – Litva) – W, V/X (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Články 8 až 15 — Právomoc vo veciach vyživovacej povinnosti — Nariadenie (ES) č. 4/2009 — Článok 3 písm. d) — Protichodné rozhodnutia vydané súdmi rôznych členských štátov — Dieťa s obvyklým pobytom v členskom štáte, v ktorom má miesto pobytu jeho matka — Právomoc súdov členského štátu, v ktorom má miesto pobytu otec, na účely zmeny právoplatného rozhodnutia, ktoré predtým prijali v súvislosti s miestom pobytu dieťaťa, vyživovacou povinnosťou a výkonom práva styku s dieťaťom — Neexistencia)

7

2017/C 112/11

Vec C-503/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa – Španielsko) – Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 267 ZFEÚ — Tajomník — Pojem „vnútroštátny súd“ — Záväzná jurisdikcia — Výkon súdnych funkcií — Nezávislosť — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

8

2017/C 112/12

Vec C-507/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal rechtbank van Koophandel te Gent – Belgicko) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Samostatní obchodní zástupcovia — Smernica 86/653/EHS — Koordinácia práva v členských štátoch — Belgický zákon, ktorým sa preberá smernica — Zmluva o obchodnom zastúpení — Zastúpený so sídlom v Belgicku a obchodný zástupca so sídlom v Turecku — Doložka o voľbe belgického práva — Neuplatniteľný zákon — Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom — Zlučiteľnosť)

8

2017/C 112/13

Vec C-592/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 15. februára 2017 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal – (England & Wales) (Civil Division) Spojené kráľovstvo] – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/British Film Institute (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty — Šiesta smernica 77/388/EHS — Článok 13 A ods. 1 písm. n) — Oslobodenie určitých kultúrnych služieb od dane — Neexistencia priameho účinku — Určenie kultúrnych služieb oslobodených od dane — Voľná úvaha členských štátov)

9

2017/C 112/14

Vec C-641/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien – Rakúsko) – Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH/Hettegger Hotel Edelweiss GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné vlastníctvo — Smernica 2006/115/ES — Článok 8 ods. 3 — Výhradné právo vysielacích organizácií — Verejné šírenie — Miesta prístupné verejnosti za vstupné — Šírenie vysielaní prostredníctvom televíznych prijímačov umiestnených v hotelových izbách)

10

2017/C 112/15

Vec C-145/16: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 16. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof Amsterdam – Holandsko) – Aramex Nederland BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EHS) č. 2658/87 — Colná únia a spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Platnosť — Nariadenie (EÚ) č. 301/2012 — Položky 8703 a 8711 — Trojkolesové vozidlo nazývané „Spyder“)

10

2017/C 112/16

Vec C-578/16 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. februára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – C. K., H. F., A. S./Republika Slovenija (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Hranice, azyl a prisťahovalectvo — Dublinský systém — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Článok 4 Charty základných práv Európskej únie — Neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie — Odovzdanie vážne chorého žiadateľa o azyl do štátu zodpovedného za preskúmanie jeho žiadosti — Neexistencia závažných dôvodov domnievať sa, že v tomto členskom štáte existujú preukázané systémové chyby — Povinnosti uložené členskému štátu, ktorý má uskutočniť odovzdanie)

11

2017/C 112/17

Vec C-28/16: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 12. januára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria – Maďarsko) – Magyar Villamos Művek Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Daň z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Články 2, 9, 26, 167, 168 a 173 — Odpočet dane zaplatenej na vstupe — Zdaniteľná osoba vykonávajúca súčasne hospodárske činnosti a takisto činnosti, ktoré nie sú hospodárskymi činnosťami — Holdingová spoločnosť poskytujúca služby svojim dcérskym spoločnostiam bezplatne)

12

2017/C 112/18

Vec C-280/16 P: Uznesenie Súdneho dvora z 12. januára 2017 – Amrita Soc. coop. Arl a i./Európska komisia (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochrana zdravia rastlín — Smernica 2000/29/ES — Ochrana proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Európskej únie a proti ich rozšíreniu v rámci Európskej únie — Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/789 — Opatrenia na zabránenie zavlečeniu baktérie Xylella fastidiosa (Wells a Raju) do Únie a jej rozšíreniu v rámci Únie — Žaloba o zrušenie — Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ — Regulačný akt — Vykonávacie opatrenia — Osobne dotknutá osoba)

13

2017/C 112/19

Vec C-137/16 P: Odvolanie podané 7. marca 2016: Juozas Edvardas Petraitis proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 18. decembra 2015 vo veci T-460/15, Petraitis/Komisia

13

2017/C 112/20

Vec C-501/16: Odvolanie podané 22. septembra 2016: Monster Energy Company proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 14. júla 2016 vo veci T-429/15, Monster Energy/EUIPO – MAD CATZ INTERACTIVE (MAD CATZ)

14

2017/C 112/21

Vec C-502/16: Odvolanie podané 22. septembra 2016: Monster Energy Company proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) zo 14. júla 2016 vo veci T-567/15, Monster Energy/EUIPO – MAD CATZ INTERACTIVE (VYOBRAZENIE ČIERNEHO ŠTVORCA SO ŠTYRMI BIELYMI PRUHMIi)

14

2017/C 112/22

Vec C-625/16 P: Odvolanie podané 1. decembra 2016 proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) zo 14. novembra 2016 vo veci T-660/16: Anikó Pint/Európska komisia

14

2017/C 112/23

Vec C-665/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 22. decembra 2016 – Minister Finansów/Gmina Wrocław

15

2017/C 112/24

Vec C-1/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte di Appello di Torino (Taliansko) 2. januára 2017 – Petronas Lubricants Italy SpA/Livio Guida

15

2017/C 112/25

Vec C-3/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 3. januára 2017 – Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

16

2017/C 112/26

Vec C-11/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Aue, Zweigstelle Stollberg (Nemecko) 10. januára 2017 – Thomas Hübner/LVM Lebensversicherungs AG

18

2017/C 112/27

Vec C-20/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin (Nemecko) 18. januára 2017 – Vincent Pierre Oberle

19

2017/C 112/28

Vec C-21/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky (Česká republika) 18. januára 2017 – Catlin Europe SE/O. K. Trans Praha spol. s r. o.

19

2017/C 112/29

Vec C-24/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 18. januára 2017 – Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst/Republik Österreich

20

2017/C 112/30

Vec C-31/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 23. januára 2017 – Sucrerie de Toury SA/Ministre de l’économie et des finances

21

2017/C 112/31

Vec C-39/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 25. januára 2017 – Lubrizol France SAS/Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

22

2017/C 112/32

Vec C-40/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 26. januára 2017 – Fashion ID GmbH & Co.KG/Verbraucherzentrale NRW eV

22

2017/C 112/33

Vec C-47/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Holandsko) 1. februára 2017 – X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

23

2017/C 112/34

Vec C-48/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Holandsko) 3. februára 2017 – X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24

2017/C 112/35

Vec C-49/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 1. februára 2017 – Koppers Denmark ApS/Skatteministeriet

25

2017/C 112/36

Vec C-56/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) 3. januára 2017 – Bahtiar Fathi/Predsedatel na Daržavna agencija za bežancite

26

2017/C 112/37

Vec C-59/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 3. februára 2017 – SCI Château du Grand Bois/Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

27

2017/C 112/38

Vec C-64/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto (Portugalsko) 7. februára 2017 – Saey Home & Garden NV/SA/Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA

28

2017/C 112/39

Vec C-67/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rayonen sad – Varna (Bulharsko) 7. februára 2017 – Todor Iliev/Blagovesta Ilieva

30

2017/C 112/40

Vec C-88/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Najvyšší súd) (Fínsko) 17. februára 2017 – Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy/Abnormal Load Services (International) Limited

30

2017/C 112/41

Vec C-349/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. januára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Castellón – Španielsko) – Banco Popular Español SA/Elena Lucaciu, Cristian Laurentiu Lucaciu

31

2017/C 112/42

Vec C-381/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. januára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Zamora – Španielsko) – Javier Ángel Rodríguez Sánchez/Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS)

31

2017/C 112/43

Vec C-34/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 23. januára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Alicante – Španielsko) – Manuel González Poyato, Ana Belén Tovar García/Banco Popular Español SA

31

2017/C 112/44

Vec C-352/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 26. januára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Navarra – Španielsko) – Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor/Joaquín Taberna Carvajal

32

 

Všeobecný súd

2017/C 112/45

Vec T-40/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – ASPLA a Armando Álvarez/Európska únia („Mimozmluvná zodpovednosť — Spresnenie žaloby — Premlčanie — Prípustnosť — Článok 47 Charty základných práv — Primeraná lehota na rozhodnutie — Majetková ujma — Úroky z nezaplatenej pokuty — Náklady na bankovú záruku — Príčinná súvislosť“)

33

2017/C 112/46

Vec T-369/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Hernández Zamora/EUIPO – Rosen Tantau (Paloma) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Paloma — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie Paloma — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

34

2017/C 112/47

Vec T-441/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – European Dynamics Luxembourg a i./EAL („Arbitrážna doložka — Viacnásobná kaskádová rámcová zmluva EMA/2012/10/ICT — Poskytovanie externých služieb v oblasti softvérových aplikácií — Žiadosť o poskytnutie služieb adresovaná žalobkyniam — Vylúčenie uchádzačov, ktorých navrhli žalobkyne — Proporcionalita — Čiastočná zmena kvalifikácie žaloby — Mimozmluvná zodpovednosť“)

34

2017/C 112/48

Vec T-596/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 – Batmore Capital/EUIPO – Univers Poche (POCKETBOOK) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu — Obrazová ochranná známka POCKETBOOK — Skoršie národné obrazové ochranné známky POCKET — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

35

2017/C 112/49

Vec T-142/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. februára 2017 – Dröge a i./Komisia („Žaloba o neplatnosť — Prejav vôle a dve rozhodnutia Komisie týkajúce sa podmienok prístupu k dokumentom súvisiacim s rokovaniami o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi (TTIP) — Právo prístupu spolupracovníkov poslancov národných parlamentov k určitým dôverným dokumentom o rokovaní TTIP — Akty, ktoré nemožno napadnúť žalobou — Neprípustnosť“)

36

2017/C 112/50

Vec T-153/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. februára 2017 – Acerga/Rada („Žaloba o neplatnosť — Rybolov — Zachovanie rybolovných zdrojov — Rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii — Združenie — Neexistencia osobnej dotknutosti — Akt, ktorý obsahuje vykonávacie opatrenia — Neprípustnosť“)

36

2017/C 112/51

Vec T-593/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. februára 2017 – Stips/Komisia („Žaloba o náhradu škody — Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Nepodanie žiadosti v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku — Zjavná neprípustnosť“)

37

2017/C 112/52

Vec T-598/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. februára 2017 – Pipiliagkas/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Verejná služba — Úradníci — Pridelenie — Preradenie v záujme služby — Zmena miesta pridelenia žalobcu — Výkon rozsudku — Konanie pred podaním žaloby — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť“)

38

2017/C 112/53

Vec T-645/16 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 6. februára 2017 – Voralberger Landes- und Hypothekenbank/CRU („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Jednotná rada pre riešenie krízových situácií — Jednotný fond na riešenie krízových situácií — Príspevky ex ante — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

38

2017/C 112/54

Vec T-55/17: Žaloba podaná 30. januára 2017 – Healy/Komisia

39

2017/C 112/55

Vec T-56/17: Žaloba podaná 27. januára 2017 – PO a i./SEAE

39

2017/C 112/56

Vec T-71/17: Žaloba podaná 26. januára 2017 – France.com/EUIPO – Francúzsko (FRANCE.com)

40

2017/C 112/57

Vec T-73/17: Žaloba podaná 3. februára 2017 – RS/Komisia

41

2017/C 112/58

Vec T-79/17: Žaloba podaná 6. februára 2017 – Schoonjans/Komisia

42

2017/C 112/59

Vec T-80/17: Žaloba podaná 6. februára 2017 – Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST)

43

2017/C 112/60

Vec T-89/17: Žaloba podaná 7. februára 2017 – Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)

43

2017/C 112/61

Vec T-94/17: Žaloba podaná 13. februára 2017 – ACTC/EUIPO – Taiga (tigha)

44

2017/C 112/62

Vec T-95/17: Žaloba podaná 13. februára 2017 – King.com/EUIPO – TeamLava (Obrazovky a ikony)

45

2017/C 112/63

Vec T-96/17: Žaloba podaná 13. februára 2017 – King.com/EUIPO – TeamLava (Animované ikony)

45

2017/C 112/64

Vec T-97/17: Žaloba podaná 16. februára 2017 – Franmax/EUIPO – R. Seelig & Hille (her- bea)

46

2017/C 112/65

Vec T-105/17: Žaloba podaná 17. februára 2017 – HSBC Holdings a iní/Komisia

46

2017/C 112/66

Vec T-106/17: Žaloba podaná 17. februára 2017 – JPMorgan Chase a iní/Komisia

47

2017/C 112/67

Vec T-125/17: Žaloba podaná 28. februára 2017 – BASF Grenzach/ECHA

48

2017/C 112/68

Vec T-267/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. februára 2017 – Tarmac Trading/Komisia

50

2017/C 112/69

Vec T-349/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. februára 2017 – Bank Sederat Iran/Rada

50

2017/C 112/70

Vec T-596/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. februára 2017 – HP/Komisia a eu-LISA

50

2017/C 112/71

Vec T-635/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. februára 2017 – IPA/Komisia

51

2017/C 112/72

Vec T-908/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. februára 2017 – Starbucks (HK)/EUIPO – Now Wireless (nowwireless)

51


SK

 

Top