Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:063:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 63, 27. februára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 63

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
27. februára 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 63/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 63/02

Vec C-128/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 11. januára 2017 – Španielske kráľovstvo/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Rybolov — Nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 — Nariadenie (EÚ) č. 1367/2014 — Platnosť — Rybolovné možnosti — Prístup predbežnej opatrnosti — Relatívna stabilita rybolovných činností — Zásada proporcionality — Zásada rovnosti zaobchádzania — Dlhochvost tuponosý a dlhochvost berglax)

2

2017/C 63/03

Vec C-289/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 11. januára 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove – Slovensko) – trestné konanie proti Jozefovi Grundzovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Justičná spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV — Článok 7 — Podmienka obojstrannej trestnosti — Článok 9 — Dôvod neuznania a nevykonania založený na neexistencii obojstrannej trestnosti — Odsúdenie štátneho príslušníka vykonávajúceho štátu v štáte pôvodu za marenie výkonu úradného rozhodnutia)

2

2017/C 63/04

Vec C-411/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 12. januára 2017 – Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR)/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Európsky trh s fosfátmi používanými na výživu zvierat — Pridelenie predajných kvót, koordinácia cien a podmienok predaja a výmena citlivých obchodných informácií — Vystúpenie odvolateliek z konania o urovnaní — Neobmedzená súdna právomoc — Ochrana legitímnej dôvery a rovnosti zaobchádzania — Primeraná dĺžka konania)

3

2017/C 63/05

Vec C-491/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 11. januára 2017 – Rainer Typke/Európska komisia (Odvolanie — Prístup k dokumentom inštitúcií — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Článok 3 — Pojem dokument — Článok 2 ods. 3 — Dokumenty, ktoré má inštitúcia — Kvalifikácia informácií z databázy — Povinnosť vypracovať neexistujúci dokument — Neexistencia — Existujúce dokumenty, ktoré môžu byť získané z databázy)

4

2017/C 63/06

Spojené veci C-568/14 až C-570/14: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona – Španielsko) – Ismael Fernández Oliva/Caixabank SA (C-568/14), Jordi Carné Hidalgo, Anna Aracil Gracia/Catalunya Banc SA (C-569/14), Nuria Robirosa Carrera, César Romera Navales/Banco Popular Español SA (C-570/14) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 93/13/EHS — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Zmluvy uzatvorené medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi — Hypotéky — Podmienka minimálnej úrokovej sadzby — Spoločné konanie — Individuálne konanie s rovnakým predmetom — Predbežné opatrenia)

4

2017/C 63/07

Vec C-446/15: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 10. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Dane — Daň z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Právo na odpočítanie dane — Zamietnutie — Vyhotoviteľ faktúry nepovažovaný za skutočného poskytovateľa fakturovaných služieb — Povinnosť overenia prislúchajúca platiteľovi dane)

5

2017/C 63/08

Vec C-526/15: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel – Belgicko) – Uber Belgium BVBA/Taxi Radio Bruxellois NV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Neprípustnosť — Preprava osôb osobnými automobilmi — Súkromní vodiči používajúci aplikáciu pre chytrý telefón, ktorá im umožňuje nadviazať kontakt s osobami, ktoré chcú uskutočniť cestu v rámci mesta — Povinnosť mať povolenie na prevádzkovanie)

6

2017/C 63/09

Vec C-575/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. októbra 2016 – Industria de Diseño Textil, SA (Inditex)/Úrad európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Ochranná známka ZARA — Prepravné služby — Riadne používanie — Konanie vo veci zrušenia — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 51 ods. 1 písm. a) — Skreslenie dôkazov — Právo na obhajobu)

6

2017/C 63/10

Vec C-590/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 10. novembra 2016 – Alain Laurent Brouillard/Súdný dvor Európskej únie (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Verejné obstarávanie služieb — Rokovacie konanie verejného obstarávania na uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov — Vylúčenie navrhovaného subdodávateľa — Odborná spôsobilosť — Požiadavka úplného právnického vzdelania — Uznávanie diplomov)

7

2017/C 63/11

Vec C-637/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 25. októbra 2016 – VSM Geneesmiddelen BV/Európska komisia (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Verejné zdravie — Ochrana spotrebiteľov — Nariadenie (ES) č. 1924/2006 — Zdravotné tvrdenia o potravinách — Článok 13 ods. 3 — Zoznam Spoločenstva povolených zdravotných tvrdení o potravinách — Rastlinné látky — Pozastavené tvrdenia — Žaloba na nečinnosť a o neplatnosť — Vyjadrenie Komisie — Napadnuteľný akt)

7

2017/C 63/12

Vec C-697/15: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Taliansko) – MB Srl/Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Verejné zákazky — Smernica 2004/18/ES — Smernica 2014/24/EÚ — Účasť na verejnom obstarávaní — Uchádzač, ktorý v ponuke neuviedol náklady podniku týkajúce sa bezpečnosti pri práci — Súdom uložená povinnosť uviesť tento údaj — Vylúčenie z verejného obstarávania bez možnosti napraviť toto neuvedenie)

8

2017/C 63/13

Spojené veci C-10/16 až C-12/16: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 26. októbra 2016 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Commissione tributaria provinciale di Genova – Taliansko) – Ignazio Messina & C. SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova (C-10/16), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova (C-11/16), Autorità portuale di Genova (C-12/16) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Rozhodnutie, ktorým bol podaný návrh na začatie prejudiciálneho konania — Neexistencia dostatočne presných údajov o skutkovom a právnom kontexte — Nespresnenie dôvodov potreby na poskytnutie odpovede na prejudiciálne otázky na účely vyriešenia prebiehajúceho sporu vo veci samej — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Zjavná neprípustnosť)

9

2017/C 63/14

Vec C-140/16: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Taliansko) – Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl/Comune di Maiolati Spontini (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Verejné zákazky — Smernica 2004/18/ES — Smernica 2014/24/EÚ — Účasť na verejnom obstarávaní — Uchádzač, ktorý v ponuke neuviedol náklady podniku týkajúce sa bezpečnosti pri práci — Súdom uložená povinnosť uviesť tento údaj — Vylúčenie z verejného obstarávania bez možnosti napraviť toto neuvedenie)

9

2017/C 63/15

Vec C-162/16: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo regionale per il Molise – Taliansko) – Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Verejné zákazky — Smernica 2004/18/ES — Smernica 2014/24/EÚ — Účasť na verejnom obstarávaní — Uchádzač, ktorý v ponuke neuviedol náklady podniku týkajúce sa bezpečnosti pri práci — Súdom uložená povinnosť uviesť tento údaj — Vylúčenie z verejného obstarávania bez možnosti napraviť toto neuvedenie)

10

2017/C 63/16

Vec C-222/16: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 15. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna – Bulharsko) – „MIP-TS“ OOD/Načalnik na Mitnica Varna (Prejudiciálne konanie — Obchodná politika — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 13 — Obchádzanie — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 791/2011 — Riedke sieťoviny so sklenených vláken s pôvodom v Čínskej ľudovej republike — Antidumpingové clo — Vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 437/2012 a (EÚ) č. 21/2013 — Zasielanie z Thajska — Rozšírenie antidumpingového cla — Časová pôsobnosť — Colný kódex Spoločenstva — Dodatočné vymáhanie cla)

11

2017/C 63/17

Vec C-321/16: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 10. novembra 2016 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dublin District Court – Írsko) – trestné konanie proti Owenovi Pardueovi (Prejudiciálne konanie — Charta základných práv Európskej únie — Preambula a články 6, 20, 41, 47 a 48 — Právomoc vnútroštátneho orgánu povereného trestným stíhaním — Neexistencia uplatňovania práva Únie — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

12

2017/C 63/18

Vec C-577/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 16. novembra 2016 – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Spolková republika Nemecko

12

2017/C 63/19

Vec C-594/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 23. novembra 2016 – Enzo Buccioni/Banca d’Italia

13

2017/C 63/20

Vec C-596/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 23. novembra 2016 – Enzo Di Puma/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

14

2017/C 63/21

Vec C-597/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 23. novembra 2016 – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)/Antonio Zecca

15

2017/C 63/22

Vec C-616/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 28. novembra 2016 – Presidenza del Consiglio dei Ministri a i./Nello Grassi a i.

15

2017/C 63/23

Vec C-617/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 28. novembra 2016 – Presidenza del Consiglio dei Ministri/Giovanna Castellano a i.

16

2017/C 63/24

Vec C-630/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Helsingin hallinto-oikeus (Fínsko) 7. decembra 2016 – Anstar Oy

17

2017/C 63/25

Vec C-650/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 19. decembra 2016 – A/S Bevola, Jens W. Trock ApS v Skatteministeriet

18

2017/C 63/26

Vec C-669/16: Žaloba podaná 23. decembra 2016 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

18

2017/C 63/27

Vec C-4/17 P: Odvolanie podané 4. januára 2017 Česká republika proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 20. októbra 2016 vo veci T-141/15, Česká republika/Komisia

19

2017/C 63/28

Vec C-6/17 P: Odvolanie podané 5. januára 2017: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 27. apríla 2016 vo veci T-154/14, ANKO/Európska komisia

20

2017/C 63/29

Vec C-7/17 P: Odvolanie podané 5. januára 2017: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 27. apríla 2016 vo veci T-155/14, ANKO/Európska komisia

21

2017/C 63/30

Vec C-495/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 10. novembra 2016 – Európska komisia/Portugalská republika, ktorú v konaní podporujú: Španielske kráľovstvo, Holandské kráľovstvo

22

 

Všeobecný súd

2017/C 63/31

Vec T-189/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. januára 2017 – Deza/ECHA („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty, ktorými disponuje ECHA a ktoré obsahujú informácie predložené v konaní o žiadosti o autorizáciu používania látky bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) — Rozhodnutie zverejniť určité informácie považované žalobcom za dôverné — Výnimka týkajúca sa ochrany obchodných záujmov — Pojem súkromia — Vlastnícke právo — Povinnosť odôvodnenia“)

23

2017/C 63/32

Vec T-225/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januíra 2017 – QuaMa Quality Management/EUIPO – Microchip Technology (medialbo) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie medialbo — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie MediaLB — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 41 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 — Zápis prevodu ochrannej známky — Článok 17 ods. 7 nariadenia č. 207/2009“)

24

2017/C 63/33

Vec T-250/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2016 – Speciality Drinks/EUIPO – William Grant (CLAN) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie CLAN — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie CLAN MACGREGOR — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť výrobkov, ktorých sa týkajú sporné označenia — Príslušná skupina verejnosti — Vzájomná prepojenosť kritérií — Právomoc zmeniť rozhodnutie — článok 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009“)

24

2017/C 63/34

Vec T-399/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. januára 2017 – Morgan & Morgan/EUIPO – Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Morgan & Morgan — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

25

2017/C 63/35

Vec T-419/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2017 – Cofely Solelec a i./Parlement („Verejné zákazky na práce — Postup verejného obstarávania — Rozšírenie a rekonštrukcia budovy Konrad Adenauer v Luxemburgu — Zrušenie verejného obstarávania — Povinnosť odôvodnenia — Trhová hodnota — Zjavne nesprávne posúdenie“)

26

2017/C 63/36

Vec T-701/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. januára 2017 – Stock Polska/EUIPO – Lass & Steffen (LUBELSKA) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie LUBELSKA — Skoršia národná slovná ochranná známka Lubeca — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Úroveň pozornosti verejnosti — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

26

2017/C 63/37

Vec T-54/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2017 – Netguru/EUIPO (NETGURU) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie NETGURU — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 41 Charty základných práv — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 — Článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009“)

27

2017/C 63/38

Vec T-64/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. januára 2017 – Wieromiejczyk/EUIPO (Tasty Puff) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Tasty Puff — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“)

28

2017/C 63/39

Vec C-232/16 P: Rozsudok Súdneho dvora z 19. januára 2017 – Komisia/Frieberger a Vallin (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Reforma služobného poriadku — Zvýšenie dôchodkového veku — Rozhodnutie zamietajúce prehodnotenie započítateľných práv na dôchodok — Zásada ne ultra petita — Nesprávne právne posúdenie — Povinnosť odôvodnenia)

28

2017/C 63/40

Vec T-314/16: Žaloba podaná 15. decembra 2016 – MS/Komisia

29

2017/C 63/41

Vec T-886/16: Žaloba podaná 15. decembra 2016 – Nf Nails In Vogue/EUIPO – Nails & Beauty (NAILS FACTORY)

30

2017/C 63/42

Vec T-890/16: Žaloba podaná 12. decembra 2016 – Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland/Komisia

31

2017/C 63/43

Vec T-891/16: Žaloba podaná 12. decembra 2016 – Scandlines Danmark/Komisia

32

2017/C 63/44

Vec T-904/16: Žaloba podaná 21. decembra 2016 – Labiri/EHSV a Výbor regiónov

33

2017/C 63/45

Vec T-907/16: Žaloba podaná 22. decembra 2016 – Schwenk Zement/Komisia

33

2017/C 63/46

Vec T-912/16: Žaloba podaná 22. decembra 2016 – RRTec/EUIPO – Mobotec (RROFA)

34

2017/C 63/47

Vec T-913/16: Žaloba podaná 23. decembra 2016 – Finninvest a Berlusconi/ECB

35

2017/C 63/48

Vec T-2/17: Žaloba podaná 3. januára 2017 – J.M.-E.V. e hijos/EUIPO – Masi (MASSI)

37

2017/C 63/49

Vec T-6/17: Žaloba podaná 4. januára 2017 – Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)

38

2017/C 63/50

Vec T-7/17: Žaloba podaná 5. januára 2017 – John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)

38

2017/C 63/51

Vec T-8/17: Žaloba podaná 5. januára 2017 – Golden Balls/EUIPO – Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

39

2017/C 63/52

Vec T-12/17: Žaloba podaná 11. januára 2017 – Mellifera/Komisia

40

2017/C 63/53

Vec T-13/17: Žaloba podaná 12. januára 2017 – Europa Terra Nostra/Európsky parlament

40

2017/C 63/54

Vec T-14/17: Žaloba podaná 12. januára 2017 – Landesbank Baden Württemberg/SRB

41

2017/C 63/55

Vec T-15/17: Žaloba podaná 6. januára 2017 – Mitrakos/EUIPO – Belasco Baquedano (YAMAS)

43

2017/C 63/56

Vec T-16/17: Žaloba podaná 13. januára 2017 – APF/Európsky parlament

43

2017/C 63/57

Vec T-25/17: Žaloba podaná 17. januára 2017 – Rintisch/EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

44


SK

 

Top