Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:046:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 46, 13. februára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 46

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
13. februára 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 46/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 46/02

Vec C-492/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 29. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgicko) – Essent Belgium NV/Vlaams Gewest, Inter-Energa a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Regionálne právne úpravy stanovujúce bezplatnosť distribúcie elektrickej energie, ktorá bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie, v sústavách nachádzajúcich sa v dotknutom regióne — Rozlišovanie v závislosti od pôvodu zelenej elektrickej energie — Články 28 ES a 30 ES — Voľný pohyb tovaru — Smernica 2001/77/ES — Články 3 a 4 — Národné mechanizmy podpory výroby zelenej elektrickej energie — Smernica 2003/54/ES — Články 3 a 20 — Smernica 96/92/ES — Články 3 a 16 — Vnútorný trh s elektrickou energiou — Prístup k distribučným sústavám za nediskriminačných tarifných podmienok — Záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme — Nedostatok proporcionality)

2

2017/C 46/03

Vec C-171/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Connexxion Taxi Services BV/Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky na služby — Smernica 2004/18/ES — Článok 45 ods. 2 — Osobná spôsobilosť záujemcu alebo uchádzača — Fakultatívne dôvody vylúčenia — Závažné porušenie odborných povinností — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca preskúmanie od prípadu k prípadu podľa zásady proporcionality — Rozhodnutia verejných obstarávateľov — Smernica 89/665/EHS — Súdne preskúmanie)

3

2017/C 46/04

Vec C-238/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif – Luxembursko) – Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb osôb — Rovnosť zaobchádzania — Sociálne výhody — Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 — Článok 7 ods. 2 — Finančná podpora na vysokoškolské štúdium — Podmienka pre študentov, ktorí nemajú bydlisko na území dotknutého členského štátu, byť deťmi pracovníkov, ktorí pracovali alebo vykonávali svoju pracovnú činnosť v tomto členskom štáte počas nepretržitého obdobia aspoň piatich rokov — Nepriama diskriminácia — Dôvodnosť — Cieľ zvýšiť podiel rezidentov, ktorí sú držiteľmi vysokoškolského diplomu — Vhodnosť — Proporcionalita)

4

2017/C 46/05

Vec C-256/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 15. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – Drago Nemec/Slovinská republika (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2000/35/ES — Boj proti oneskoreným platbám — Právomoc Súdneho dvora — Transakcia uzavretá pred pristúpením Slovinskej republiky k Európskej únii — Pôsobnosť — Pojem „obchodná transakcia“ — Pojem „podnik“ — Maximálna výška úrokov z omeškania)

4

2017/C 46/06

Vec C-378/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Regionale di Roma – Taliansko) – Mercedes Benz Italia SpA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Zdaňovanie — Daň z pridanej hodnoty — Smernica 77/388/EHS — Článok 17 ods. 5 tretí pododsek písm. d) — Rozsah pôsobnosti — Uplatnenie pomernej časti odpočtu dane z pridanej hodnoty zaťažujúcej nadobúdanie všetkých tovarov a služieb používaných zdaniteľnou osobou — Doplnkové plnenia — Použitie obratu ako indície)

5

2017/C 46/07

Spojené veci C-401/15 až C-403/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative – Luxembursko) – Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15)/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb osôb — Práva pracovníkov — Rovnosť zaobchádzania — Sociálne výhody — Finančná podpora na vysokoškolské štúdium — Podmienka príbuzenského vzťahu — Pojem „dieťa“ — Dieťa manželského partnera alebo registrovaného partnera — Príspevok na výživu tohto dieťaťa)

6

2017/C 46/08

Vec C-558/15: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 15. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto – Portugalsko) – Alberto José Vieira de Azevedo a i./CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a kontrola plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti — Smernica 2000/26/ES — Článok 4 ods. 5 — Poisťovňa — Likvidační zástupcovia — Dostatočné právomoci na zastupovanie — Žalovanie určitej osoby na súde)

7

2017/C 46/09

Vec C-577/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. decembra 2016 – SV Capital OÜ/Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európska komisia (Odvolanie — Žiadosť o začatie vyšetrovania voči estónskym a fínskym orgánom dohľadu — Rozhodnutie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) — Rozhodnutie odvolacej rady európskych orgánov dohľadu — Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 — Články 17 a 60 — Odvolacia rada — Lehota na podanie žaloby — Ospravedlniteľný omyl)

7

2017/C 46/10

Vec C-644/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 15. decembra 2016 – Maďarsko/Európska komisia (Odvolanie — Nariadenie (ES) č. 1234/2007 — Spoločná organizácia trhov v odvetví poľnohospodárstva — Sektor ovocia a zeleniny — Článok 103e — Vnútroštátna finančná pomoc poskytnutá organizáciám výrobcov v sektore ovocia a zeleniny — Nariadenie (ES) č. 1580/2007 — Článok 97 — Rozhodnutie Komisie o preplatení vnútroštátnej finančnej pomoci, ktorú poskytlo Maďarsko organizáciám výrobcov, zo strany Európskej únie)

8

2017/C 46/11

Vec C-667/15: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 15. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen – Belgicko) – Loterie Nationale – Nationale Loterij NV van publiek recht/Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2005/29/ES — Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom — Klamlivá obchodná praktika — Pyramídová schéma — Plnenia poskytnuté novými členmi a kompenzácie vyplácané existujúcim členom — Nepriamy finančný vzťah)

8

2017/C 46/12

Vec C-700/15: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 15. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – LEK Farmacevtska Družba d.d./Republika Slovenija (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Kombinovaná nomenklatúra — Zaradenie tovarov — Potravinové doplnky uvedené v položke sadzobníka 2106 — Účinná látka ako hlavná zložka — Prípadné zaradenie do kapitoly 30 kombinovanej nomenklatúry — Prezentácia výrobkov a ich uvádzanie na trh ako liekov)

9

2017/C 46/13

Vec C-412/16 P: Odvolanie podané 27. júla 2016: Ice Mountain Ibiza, S.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 25. mája 2016 vo veci T-5/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

10

2017/C 46/14

Vec C-413/16 P: Odvolanie podané 27. júla 2016: Ice Mountain Ibiza, S.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 25. mája 2016 vo veci T-6/15, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

11

2017/C 46/15

Vec C-554/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 31. októbra 2016 – EP Agrarhandel GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft

12

2017/C 46/16

Vec C-562/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover (Nemecko) 7. novembra 2016 – Peter Roßnagel, Alexandre Schröter/TUIfly GmbH

13

2017/C 46/17

Vec C-585/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd, Sofia-grad (Bulharsko) 18. novembra 2016 – Serin Alheto/Zamestnik-predsedatel na Daržhavna agencija za bezhancite

14

2017/C 46/18

Vec C-621/16 P: Odvolanie podané 25. novembra 2016: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) vo veciach T-353/14 a T-17/15, Taliansko/Komisia

16

2017/C 46/19

Vec C-633/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sø- og Handelsretten (Dánsko) 7. decembra 2016 – Ernst & Young P/S/Konkurrencerådet

17

2017/C 46/20

Vec C-636/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Španielsko) 9. decembra 2016 – Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno Central en Navarra

18

 

Všeobecný súd

2017/C 46/21

Vec T-713/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2016 – IPSO/ECB („ECB — Zamestnanci ECB — Dočasní zamestnanci — Obmedzenie maximálnej doby výkonu práce toho istého dočasného zamestnanca — Žaloba o neplatnosť — Napadnuteľný akt — Priama a osobná dotknutosť — Záujem na konaní — Lehota na podanie žaloby — Prípustnosť — Neinformovanie a nekonzultovanie odborovej organizácie — žalobkyne — Mimozmluvná zodpovednosť“)

19

2017/C 46/22

Vec T-833/16: Žaloba podaná 28. novembra 2016 – Karp/Parlament

19

2017/C 46/23

Vec T-858/16: Žaloba podaná 6. decembra 2016 – Dow Corning a Dow Corning Europe/Komisia

20

2017/C 46/24

Vec T-867/16: Žaloba podaná 5. decembra 2016 – Nomacorc/Komisia

21

2017/C 46/25

Vec T-874/16: Žaloba podaná 9. decembra 2016 – RA/Dvor audítorov

22

2017/C 46/26

Vec T-875/16: Žaloba podaná 12. decembra 2016 – Falcon Technologies International/Komisia

23

2017/C 46/27

Vec T-881/16: Žaloba podaná 14. decembra 2016 – HJ/EMA

24

2017/C 46/28

Vec T-882/16: Žaloba podaná 15. decembra 2016 – Spiral World/EUIPO – La Dolfina, SA (Buenos Aires, Argentína) (DOLFINA)

25

2017/C 46/29

Vec T-893/16: Žaloba podaná 19. decembra 2016 – Xiaomi/EUIPO – Apple (MI PAD)

26

2017/C 46/30

Vec T-894/16: Žaloba podaná 19. decembra 2016 – Air France/Komisia

26

2017/C 46/31

Vec T-895/16: Žaloba podaná 13. decembra 2016 – Toontrack Music AB/EUIPO (SUPERIOR DRUMMER)

27

2017/C 46/32

Vec T-908/16: Žaloba podaná 20. decembra 2016 – Starbucks (HK)/EUIPO – Now Wireless (nowwireless)

28

2017/C 46/33

Vec T-916/16: Žaloba podaná 28. decembra 2016 – Winkler/Komisia

28


SK

 

Top