Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:038:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 38, 6. februára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 38

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
6. februára 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 38/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 38/02

Vec C-127/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2008/48/ES — Ochrana spotrebiteľa — Spotrebiteľský úver — Článok 2 ods. 2 písm. j) — Dohody o splátkovom kalendári — Odložené platby bez poplatkov — Článok 3 písm. f) — Sprostredkovatelia úveru — Spoločnosti na vymáhanie pohľadávok konajúce v mene veriteľov)

2

2017/C 38/03

Vec C-208/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria – Maďarsko) – Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Spolupráca so združovateľom — Financovanie a dodanie obežného majetku nevyhnutného na poľnohospodársku výrobu — Jediné a komplexné plnenie — Odlišné a nezávislé plnenia — Vedľajšie plnenie a hlavné plnenie)

3

2017/C 38/04

Vec C-453/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – trestné konanie proti A, B (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Článok 56 — Miesto poskytovania služieb — Pojem „podobné práva“ — Prevod emisných kvót skleníkových plynov)

3

2017/C 38/05

Spojené veci C-532/15 a C-538/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Zaragoza, Juzgado de Primera Instancia de Olot – Španielsko) – Eurosaneamientos SL, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de reciclado López Soriano, UTE PTR Acciona Infraestructuras SA/ArcelorMittal Zaragoza, SA (C-532/15), Francesc de Bolós Pi/Urbaser SA (C-538/15) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Služby poskytované právnymi zástupcami — Sadzobník — Súdy — Nemožnosť odklonu)

4

2017/C 38/06

Vec C-553/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 8. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Undis Servizi Srl/Comune di Sulmona (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky na služby — Zadanie zákazky bez vyhlásenia zadávacieho konania — Tzv. „in house“ zadanie zákazky — Podmienky — Podobná kontrola — Vykonanie podstatnej časti činnosti — Spoločnosť s verejnou kapitálovou účasťou, ktorej bola zákazka zadaná, vlastnená viacerými územnými samosprávnymi celkami — Činnosť vykonávaná taktiež v prospech územných samosprávnych celkov, ktoré nie sú akcionármi — Činnosť nariadená orgánom verejnej moci, ktorý nie je akcionárom)

5

2017/C 38/07

Vec C-600/15: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 8. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Staatssecretaris van Financiën/Lemnis Lighting BV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EHS) č. 2658/87 — Colná únia a Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Položky 8539, 8541, 8543, 8548 a 9405 — Žiarovky s diódami vyžarujúcimi svetlo (LED)

5

2017/C 38/08

Vec C-686/15: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 7. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Velikoj Gorici – Chorvátsko) – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o./Željka Klafurić (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Smernica 2000/60/ES — Rámec pre politiku Únie v oblasti vodného hospodárstva — Úhrada nákladov na vodohospodárske služby — Výpočet sumy na úhradu pre spotrebiteľa — Premenlivá zložka viazaná na skutočnú spotrebu a fixná zložka nezávislá od tejto spotreby)

6

2017/C 38/09

Vec C-535/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Specializat Mureș (Rumunsko) 21. októbra 2016 – Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA

7

2017/C 38/10

Vec C-550/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag (Holandsko) 31. októbra 2016 – A, S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

7

2017/C 38/11

Vec C-556/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 3. novembra 2016 – Lutz GmbH/Hauptzollamt Hannover

8

2017/C 38/12

Vec C-571/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Varna (Bulharsko) 14. novembra 2016 – Nikolaj Kantarev/Balgarska narodna banka

9

2017/C 38/13

Vec C-583/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Versailles (Francúzsko) 17. novembra 2016 – Green Yellow Canet en Roussillon SNC/Enedis, SA

10

2017/C 38/14

Vec C-584/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Versailles (Francúzsko) 17. novembra 2016 – Green Yellow Hyères Sup SNC/Enedis, SA

11

2017/C 38/15

Vec C-589/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakúsko) 21. novembra 2016 – Mario Alexander Filippi a i.

11

2017/C 38/16

Vec C-592/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons (Belgicko) 23. novembra 2016 – Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL/Belgicko

12

2017/C 38/17

Vec C-612/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 28. novembra 2016 – C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

13

2017/C 38/18

Vec C-618/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Spojené kráľovstvo) 29. novembra 2016 – Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions

14

2017/C 38/19

Vec C-619/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Nemecko) 29. novembra 2016 – Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin

15

2017/C 38/20

Vec C-620/16: Žaloba podaná 29. novembra 2016 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

15

2017/C 38/21

Vec C-622/16 P: Odvolanie podané 25. novembra 2016: Scuola Elementare Maria Montessori Srl proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Komisia

16

2017/C 38/22

Vec C-623/16 P: Odvolanie podané 25. novembra 2016: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-220/13, Scuola Elementare Maria Montessori/Komisia

17

2017/C 38/23

Vec C-624/16 P: Odvolanie podané 25. novembra 2016: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-219/13, Ferracci/Komisia

17

2017/C 38/24

Vec C-638/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgicko) 12. decembra 2016 – X, X/Belgicko

18

2017/C 38/25

Vec C-640/16 P: Odvolanie podané 9. decembra 2016: Greenpeace Energy eG proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 26. septembra 2016 vo veci T-382/15, Greenpeace Energy eG/Európska komisia

19

2017/C 38/26

Vec C-659/16: Žaloba podaná 20. decembra 2016 – Európska komisia/Rada Európskej únie

20

 

Všeobecný súd

2017/C 38/27

Vec T-199/04 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Gul Ahmed Textile Mills/Rada („Dumping — Dovoz bavlneného posteľnej bielizne s pôvodom v Pakistane — Aktívna legitimácia — Začatie šetrenia — Vypočítaná bežná hodnota — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodnenia — Právo vyjadriť sa na vypočutí — Porovnanie medzi bežnou hodnotou a vývoznou cenou — Vrátenie dovozných ciel — Úprava — Škoda — Príčinná súvislosť — Právo WTO“)

21

2017/C 38/28

Vec T-169/08 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – DEI/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Grécky trh s dodávkami hnedého uhlia a grécky veľkoobchodný trh s elektrickou energiou — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 86 ods. 1 ES v spojení s článkom 82 ES — Udelenie alebo zachovanie platnosti práv na ťažbu hnedého uhlia vo verejných ložiskách v prospech verejného podniku — Vymedzenie relevantných trhov — Existencia nerovnosti príležitostí — Povinnosť odôvodnenia — Legitímna dôvera — Zneužitie právomoci — Proporcionalita“)

21

2017/C 38/29

Vec T-421/09 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – DEI/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Grécky trh s dodávkami hnedého uhlia a grécky veľkoobchodný trh s elektrickou energiou — Rozhodnutie, ktorým sa stanovujú špecifické opatrenia na nápravu protisúťažných účinkov porušenia článku 86 ods. 1 ES v spojení s článkom 82 ES — Článok 86 ods. 3 ES — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita — Zmluvná sloboda“)

22

2017/C 38/30

Vec T-112/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Tvar čokoládovej tyčinky) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Trojrozmerná ochranná známka — Tvar čokoládovej tyčinky — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 1 písm. b) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 52 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009“)

23

2017/C 38/31

Vec T-177/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – TestBioTech a i./Komisia („Životné prostredie — Geneticky modifikované výrobky — Geneticky modifikovaná sója MON 87701 x MON89788 — Zamietnutie žiadosti o interné preskúmanie rozhodnutia, ktorým sa povoľuje uvedenie na trh, ako nedôvodnej — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie“)

24

2017/C 38/32

Vec T-466/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Španielsko/Komisia („Colná únia — Dovoz výrobkov z tuniaka zo Salvádoru — Dodatočné vybratie dovozného cla — Žiadosť o nevybratie dovozného cla — Článok 220 ods. 2 písm. b) a článok 236 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — Právo na riadnu správu vecí verejných v rámci článku 872a nariadenia (EHS) č. 2454/93 — Chyba, ktorú príslušné orgány za normálnych okolností nemohli zistiť“)

24

2017/C 38/33

Vec T-548/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Španielsko/Komisia („Colná únia — Dovoz výrobkov z tuniaka z Ekvádoru — Dodatočné vybratie dovozného cla — Žiadosť o nevybratie dovozného cla — Článok 220 ods. 2 písm. b) a článok 236 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — Oznámenie dovozcom uverejnené v úradnom vestníku — Dobrá viera — Žiadosť o odpustenie dovozného cla — Článok 239 nariadenia (EHS) č. 2913/92“)

25

2017/C 38/34

Vec T-758/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Infineon Technologies/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Čipy do kariet — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Výmena citlivých obchodných informácií — Právo na obranu — Porušenie z hľadiska cieľa — Dôkaz — Premlčanie — Jediné a pokračujúce porušenie — Usmernenia k metóde stanovenia pokút z roku 2006 — Hodnota predaja“)

26

2017/C 38/35

Vec T-762/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Philips a Philips France/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Čipy pre karty — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Výmena citlivých obchodných informácií — Porušenie prostredníctvom cieľa — Jediné a pokračujúce porušenie — Zásada riadnej správy vecí verejných — Povinnosť náležitej starostlivosti — Dôkaz — Oznámenie o spolupráci z roku 2006 — Oznámenie o transakcii — Premlčanie — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 — Hodnota predajov“)

26

2017/C 38/36

Vec T-808/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Španielsko/Komisia („Štátna pomoc — Digitálna televízia — Pomoc na rozvoj digitálneho terestriálneho televízneho vysielania vo vzdialených a menej urbanizovaných oblastiach Kastílie-La Mancha — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem podnik — Hospodárska činnosť — Výhoda — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu — Skreslenie hospodárskej súťaže — Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ — Povinnosť náležitej starostlivosti — Primeraná lehota — Právna istota — Rovnosť zaobchádzania — Proporcionalita — Subsidiarita — Právo na informácie“)

27

2017/C 38/37

Spojené veci T-37/15 a T-38/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Abertis Telecom Terrestre a Telecom Castilla-La Mancha/Komisia („Štátna pomoc — Digitálna televízia — Pomoc na rozvoj digitálneho terestriálneho televízneho vysielania vo vzdialených a menej urbanizovaných oblastiach Kastílie-La Mancha — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem podnik — Hospodárska činnosť — Výhoda — Služby všeobecného hospodárskeho záujmu — Skreslenie hospodárskej súťaže — Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ — Nová pomoc“)

28

2017/C 38/38

Vec T-212/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Aldi/EUIPO – Miquel Alimentació Grup (Gourmet) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Gourmet — Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky GOURMET a Gourmet — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

28

2017/C 38/39

Vec T-227/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Redpur/EUIPO – Redwell Manufaktur (Redpur) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Redpur — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie redwell INFRAROT HEIZUNGEN — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

29

2017/C 38/40

Vec T-330/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Keil/EUIPO – NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktions (BasenCitrate) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie BasenCitrate — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

30

2017/C 38/41

Vec T-366/15 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2016 – Todorova Androva/Rada a i. („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie v roku 2011 — Nezapísanie na zoznam povyšovaných úradníkov — Zamietnutie žaloby na prvom stupni — Článok 45 služobného poriadku — Doložka 4 Rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Rovnosť zaobchádzania — Povinnosť odôvodnenia — Dôkazné bremeno — Povinnosť súdu rozhodujúceho vo veci samej vykonať dokazovanie — Námietka nezákonnosti — Pravidlo zhody medzi sťažnosťou a žalobou podanou na súd Únie“)

30

2017/C 38/42

Vec T-391/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Aldi/EUIPO – Cantina Tollo (ALDIANO) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ALDIANO — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie ALDI — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 22 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2868/95“)

31

2017/C 38/43

Vec T-529/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európske únie START UP INITIATIVE — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“)

32

2017/C 38/44

Spojené veci T-678/15 a T-679/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016 – Novartis/EUIPO (Vyobrazenie sivej krivky a vyobrazenie zelenej krivky) („Ochranná známka Európskej únie — Prihlášky obrazových ochranných známok Európskej únie vyobrazujúcich sivú a zelenú krivku — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Jednoduchosť označenia — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

32

2017/C 38/45

Vec T-716/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 – Gallardo Blanco/EUIPO – Expasa Agricultura y Gandería (Vyobrazenie konského zubadla v tvare H) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie tvorenej vyobrazením konského zubadla v tvare H — Skoršia ochranná známka Európskej únie a skoršia španielska ochranná známka — Relatívny dôvod zamietnutia — Riadne používanie skorších ochranných známok — Článok 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“)

33

2017/C 38/46

Vec T-826/16 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 16. decembra 2016 – Casasnovas Bernad/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Odstúpenie od zmluvy na dobu neurčitú — Návrh na odklad výkonu — Nedostatok naliehavosti“)

33

2017/C 38/47

Vec T-746/16: Žaloba podaná 28. októbra 2016 – Andreassons Åkeri a i./Komisia

34

2017/C 38/48

Vec T-778/16: Žaloba podaná 9. novembra 2016 – Írsko/Komisia

35

2017/C 38/49

Vec T-834/16: Žaloba podaná 29. novembra 2016 – QC/Európska rada

36

2017/C 38/50

Vec T-837/16: Žaloba podaná 28. novembra 2016 – Švédsko/Komisia

37

2017/C 38/51

Vec T-838/16: Žaloba podaná 30. novembra 2016 – BP/FRA

38

2017/C 38/52

Vec T-842/16: Žaloba podaná 30. novembra 2016 – Repower/EUIPO – repowermap (REPOWER)

39

2017/C 38/53

Vec T-843/16: Žaloba podaná 29. novembra 2016 – dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)

40

2017/C 38/54

Vec T-844/16: Žaloba podaná 29. novembra 2016 – Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff)

41

2017/C 38/55

Vec T-848/16: Žaloba podaná 1. decembra 2016 – Deichmann/EUIPO – Vans (V)

41

2017/C 38/56

Vec T-849/16: Žaloba podaná 4. decembra 2016 – PGNiG Supply & Trading/Komisia

42

2017/C 38/57

Vec T-850/16: Žaloba podaná 30. novembra 2016 – QE/Eurojust

43

2017/C 38/58

Vec T-854/16: Žaloba podaná 5. decembra 2016 – Barata/Parlament

44

2017/C 38/59

Vec T-857/16: Žaloba podaná 5. decembra 2016 – Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Tvar veľkého pohára)

45

2017/C 38/60

Vec T-859/16: Žaloba podaná 7. decembra 2016 – Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au-Hallertau Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER)

46

2017/C 38/61

Vec T-860/16: Žaloba podaná 6. decembra 2016 – Wirecard/EUIPO (mycard2go)

46

2017/C 38/62

Vec T-861/16: Žaloba podaná 7. decembra 2016 – C & J Clark International/Komisia

47

2017/C 38/63

Vec T-862/16: Žaloba podaná 7. decembra 2016 – fritz-kulturgüter/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (fritz-wasser)

48

2017/C 38/64

Vec T-863/16: Žaloba podaná 5. decembra 2016 – Le Pen/Parlament

48

2017/C 38/65

Vec T-869/16: Žaloba podaná 7. decembra 2016 – Wenger/EUIPO – Swissgear (SWISSGEAR)

50

2017/C 38/66

Vec T-873/16: Žaloba podaná 8. decembra 2016 – Groupe Canal +/Komisia

50

2017/C 38/67

Vec T-878/16: Žaloba podaná 9. decembra 2016 – Karelia/EUIPO (KARELIA)

52

2017/C 38/68

Vec T-883/16: Žaloba podaná 16. decembra 2016 – Poľská republika/Komisia

52

2017/C 38/69

Vec T-884/16: Žaloba podaná 15. decembra 2016 – Multiconnect/Komisia

53

2017/C 38/70

Vec T-885/16: Žaloba podaná 15. decembra 2016 – Mass Response Service/Komisia

54

2017/C 38/71

Vec T-167/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. októbra 2016 – Poľsko/Komisia

54

2017/C 38/72

Vec T-535/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. decembra 2016 – McGillivray/Komisia

55


SK

 

Top