EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:034:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 34, 2. februára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 34

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
2. februára 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

520. plenárne zasadnutie EHSV z 19. a 20. októbra 2016

2017/C 34/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Rozpočet EÚ založený na výkonnosti a zameraný na výsledky: kľúčový prvok pre riadne finančné hospodárenie“ [stanovisko z vlastnej iniciatívy]

1

2017/C 34/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Európsky kontrolný mechanizmus právneho štátu a základných práv“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

8

2017/C 34/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Záverečné pripomienky výboru pre UNCRPD – Nová stratégia pre osoby so zdravotným postihnutím v Európskej únii (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

15

2017/C 34/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Úloha a vplyv spoločných technologických iniciatív (JTI) a verejno-súkromných partnerstiev (PPP) pri implementácii programu Horizont 2020 pre udržateľné priemyselné zmeny“

24

2017/C 34/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Posilnenie európskeho priemyselného odvetvia kozmetických výrobkov a výrobkov na osobnú hygienu a skrášľovanie“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

31

2017/C 34/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Rozoberanie lodí a recyklujúca spoločnosť“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

38

2017/C 34/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Výroba energie spotrebiteľmi a družstvá spotrebiteľov na výrobu energie – príležitosti a výzvy v členských štátoch EÚ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

44

2017/C 34/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Energia z morských zdrojov: rozvinúť obnoviteľné zdroje energie“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

53

2017/C 34/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Program 2030 – Európska únia sa zasadzuje za globálny udržateľný rozvoj (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

58

2017/C 34/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Hodnotenie programu Horizont 2020 v polovici obdobia (prieskumné stanovisko)

66

2017/C 34/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Odstránenie prekážok udržateľnej akvakultúry v Európe“ (prieskumné stanovisko)

73

2017/C 34/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Nová koncepcia trhu s elektrinou a možný vplyv na zraniteľných spotrebiteľov“ (prieskumné stanovisko)

78


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

520. plenárne zasadnutie EHSV z 19. a 20. októbra 2016

2017/C 34/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Európske normy pre 21. storočie“[COM(2016) 358 final]

86

2017/C 34/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES“[COM(2016) 289 final – 2016/0152 (COD)]

93

2017/C 34/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa [COM(2016) 283 final – 2016/0148 (COD)]

100

2017/C 34/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov“[COM(2016) 285 final – 2016/0149 (COD)]

106

2017/C 34/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2015 [COM(2016) 393 final – SWD(2016) 198 final]

110

2017/C 34/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2017 – 2020 zriaďuje program Únie na podporu osobitných činností, ktorými sa zvyšuje zapojenie spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov finančných služieb do tvorby politiky Únie v oblasti finančných služieb“[COM(2016) 388 final – 2016/0182 (COD)]

117

2017/C 34/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES“[COM(2016) 450 final – 2016/0208 (COD)]

121

2017/C 34/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh smernice Rady, ktorým sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám na boj proti praniu špinavých peňazí“[COM(2016) 452 final – 2016/0209 (CNS)]

127

2017/C 34/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o nekalých obchodných praktikách medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci [COM(2016) 32 final]

130

2017/C 34/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel“ (prepracované znenie) [COM(2016) 273 final – 2016/0145 (COD)]

140

2017/C 34/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1936/2001, nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 520/2007“[COM(2016) 401 final – 2016/0187 (COD)]

142

2017/C 34/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na témy Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) [COM(2016) 270 – 2016/0133(COD)] — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010 [COM(2016) 271 final – 2016/0131(COD)] — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie) — [COM(2016) 272 final – 2016/0132(COD)]

144

2017/C 34/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia“[COM(2016) 51 final]

151

2017/C 34/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu“[COM(2016) 287 final – 2016/0151 (COD)]

157

2017/C 34/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 531/2012, pokiaľ ide o pravidlá pre veľkoobchodné roamingové trhy“[COM(2016) 399 final – 2016/185 (COD)]

162

2017/C 34/28

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode“[COM(2016) 369 final – 2016/170(COD)]

167

2017/C 34/29

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov“[COM(2016) 370 final] [2016/171(COD)]

172

2017/C 34/30

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole a ruší smernica Rady 1999/35/ES“[COM(2016) 371 final – 2016/0172 (COD)]

176

2017/C 34/31

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok“[COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD)]

182


SK

 

Top