Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:030:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 30, 30. januára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 30

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
30. januára 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 30/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 30/02

Vec C-673/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 23. novembra 2016 – Európska komisia/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Odvolanie — Prístup k dokumentom inštitúcií — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Životné prostredie — Aarhuský dohovor — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Článok 6 ods. 1 — Riziko poškodenia obchodných záujmov fyzickej alebo právnickej osoby — Pojem „informácie týkajúce sa emisií do životného prostredia“ — Dokumenty týkajúce sa povoľovacieho konania týkajúceho sa účinnej látky obsiahnutej v prípravkoch na ochranu rastlín — Účinná látka glyfozát)

2

2017/C 30/03

Vec C-442/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 23. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Holandsko) – Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Aarhuský dohovor — Smernica 2003/4/ES — Článok 4 ods. 2 — Prístup verejnosti k informáciám — Pojem „informácie o emisiách do životného prostredia“ — Smernica 91/414/EHS — Smernica 98/8/ES — Nariadenie (ES) č. 1107/2009 — Uvedenie prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov na trh — Dôverné zaobchádzanie — Ochrana priemyselných a obchodných záujmov)

3

2017/C 30/04

Vec C-461/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 24. novembra 2016 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2009/147/ES — Ochrana voľne žijúceho vtáctva — Osobitne chránené územia — Smernica 85/337/EHS — Posudzovanie vplyvov určitých verejných alebo súkromných projektov na životné prostredie — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov)

4

2017/C 30/05

Vec C-464/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 24. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Tributário de Lisboa – Portugalsko) – SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb kapitálu — Články 63 až 65 ZFEÚ — Dohoda o pridružení medzi ES a Tuniskom — Články 31, 34 a 89 — Dohoda o pridružení medzi ES a Libanonom — Články 31, 33 a 85 — Daň z príjmov právnických osôb — Dividendy získané od spoločnosti usadenej v členskom štáte sídla spoločnosti príjemcu — Dividendy získané od spoločnosti usadenej v treťom štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o pridružení — Rozdielne zaobchádzanie — Obmedzenie — Odôvodnenie — Účinnosť daňových kontrol — Možnosť dovolávať sa článku 64 ZFEÚ v súvislosti s dohodami o pridružení medzi ES a Tuniskom a ES a Libanonom)

5

2017/C 30/06

Vec C-177/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 23. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Informovanie a ochrana spotrebiteľov — Nariadenie (ES) č. 1924/2006 — Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách — Prechodné opatrenia — Článok 28 ods. 2 — Výrobky označené ochrannými známkami alebo obchodnými značkami, ktoré existovali pred 1. januárom 2005 — Prípravky s „Bachovými kvetmi“ — Ochranná známka Európskej únie RESCUE — Výrobky uvádzané na trh ako lieky pred 1. januárom 2005 a ako potraviny po tomto dátume)

7

2017/C 30/07

Vec C-314/15: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. novembra 2016 – Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/271/EHS — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Článok 4 odseky 1 a 3 — Sekundárne alebo ekvivalentné čistenie)

8

2017/C 30/08

Vec C-395/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. decembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona – Španielsko) – Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 2000/78/ES — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Články 1 až 3 — Zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia — Existencia „zdravotného postihnutia“ — Pojem „dlhodobé telesné, mentálne, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie“ — Charta základných práv Európskej únie — Články 3, 15, 21, 30, 31, 34 a 35 — Prepustenie zamestnanca, ktorý je dočasne práceneschopný na neurčitú dobu podľa vnútroštátneho práva)

9

2017/C 30/09

Spojené veci C-408/15 P a C-409/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 24. novembra 2016 – Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG a i. (C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV a i. (C-409/15 P)/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť — Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ — Právo podať žalobu — Aktívna legitimácia — Akt, ktorý sa osobne dotýka fyzických a právnických osôb na základe „ich určitých osobitných vlastností“ — Nariadenie (EÚ) č. 511/2014 — Opatrenia na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii — Nariadenie (ES) č. 2100/94 — Obmedzenie účinkov práva Spoločenstva k novým odrodám rastlín — Výnimka pre šľachtiteľov)

10

2017/C 30/10

Vec C-443/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 24. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal The Labour Court, Ireland – Írsko) – David L. Parris/Trinity College Dublin a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Smernica 2000/78/ES — Článok 2 — Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a veku — Vnútroštátny dôchodkový systém — Vyplácanie pozostalostného dôchodku pozostalému registrovanému partnerovi — Podmienka — Uzavretie registrovaného partnerstva skôr, než poistenec v rámci uvedeného systému dovŕši 60 rokov — Civilný zväzok — Nemožnosť v dotknutom členskom štáte pred rokom 2010 — Preukázaný dlhodobý vzťah — Článok 6 ods. 2 — Odôvodnené rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu veku)

11

2017/C 30/11

Vec C-454/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 24. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hessisches Landesarbeitsgericht – Nemecko) – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (správca konkurznej podstaty spoločnosti Baumarkt Praktiker DIY GmbH) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 2008/94/ES — Článok 8 — Ochrana zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa — Ustanovenia týkajúce sa sociálneho zabezpečenia — Pôsobnosť — Opatrenia potrebné na ochranu okamžitých alebo budúcich nárokov zamestnancov v rámci doplnkových dôchodkových systémov — Povinnosť stanoviť právo na vyňatie nezaplatených dôchodkových príspevkov z konkurznej podstaty — Neexistencia)

12

2017/C 30/12

Vec C-486/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 30. novembra 2016 – Európska komisia/Francúzska republika, Orange, Spolková republika Nemecko (Odvolanie — Štátna pomoc — Finančné opatrenia v prospech spoločnosti France Télécom — Návrh akcionárskej pôžičky — Verejné vyhlásenia francúzskeho štátu — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Pojem „pomoc“ — Pojem „ekonomická výhoda“ — Kritérium obozretného súkromného investora — Povinnosť Všeobecného súdu uviesť odôvodnenie — Hranice súdneho preskúmania — Skreslenie sporného rozhodnutia)

12

2017/C 30/13

Vec C-642/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora komora) z 1. decembra 2016 – Toni Klement/Úrad Európskej únie pre dušvné vlastníctvo (EUIPO), Bullerjan GmbH (Odvolanie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Ochranná známka Európskej únie — Trojrozmerná ochranná známka zobrazujúca tvar rúry — Článok 51 ods. 1 písm. a) — Návrh na výmaz ochrannej známky Európskej únie — Článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) — Riadne používanie ochrannej známky — Zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti)

13

2017/C 30/14

Vec C-645/15: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 24. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemecko) – Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde/Freistaat Bayern (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Posudzovanie vplyvov určitých verejných alebo súkromných projektov na životné prostredie — Smernica 2011/92/EÚ — Projekt podliehajúci posúdeniu — Príloha I bod 7 — Európska dohoda o hlavných medzinárodných dopravných ťahoch (AGR) — Rozšírenie štvorprúdovej cesty na dĺžke kratšej ako 10 km)

13

2017/C 30/15

Vec C-662/15: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 24. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemecko) – Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Medical Services GmbH, predtým BIOS Naturprodukte GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Smernica 93/42/EHS — Zdravotnícke pomôcky — Pomôcka triedy I (chirurgické náplasti na rany), ktorú výrobca podrobil postupu posudzovania zhody — Súbežný dovoz — Pridanie údajov o dovozcovi na označovaní výrobku — Dodatočný postup posudzovania zhody)

14

2017/C 30/16

Vec C-152/16: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 1. decembra 2016 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nariadenie (ES) č. 1071/2009 — Spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy — Článok 16 ods. 1 a 5 — Vnútroštátny elektronický register podnikov cestnej dopravy — neexistencia vzájomného prepojenia s vnútroštátnymi elektronickými registrami iných členských štátov)

15

2017/C 30/17

Vec C-520/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgerichts Hannover (Nemecko) 5. októbra 2016 – Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel/Germanwings GmbH

15

2017/C 30/18

Vec C-521/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgerichts Hannover (Nemecko) 5. októbra 2016 – Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH

16

2017/C 30/19

Vec C-529/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München (Nemecko) 17. októbra 2016 – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

17

2017/C 30/20

Vec C-538/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgerichts Frankfurt am Main (Nemecko) 25. októbra 2016 – Kevin Joseph Devine/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

17

2017/C 30/21

Vec C-539/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main (Nemecko) 25. októbra 2016 – Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

18

2017/C 30/22

Vec C-548/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Mons (Belgicko) 28. októbra 2016 – Belgické kráľovstvo/Biologie Dr Antoine SPRL

18

2017/C 30/23

Vec C-549/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Taliansko) 31. októbra 2016 – Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano/Palais Kaiserkron Srl

19

2017/C 30/24

Vec C-551/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 31. októbra 2016 – J. Klein Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2017/C 30/25

Vec C-558/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergerichts Berlin (Nemecko) 3. novembra 2016 – Doris Margret Lisette Mahnkopf

20

2017/C 30/26

Vec C-574/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 14. novembra 2016 – Grupo Norte Facility S.A./Angel Manuel Moreira Gómez

21

2017/C 30/27

Vec C-586/16 P: Odvolanie podané 17. novembra 2016: Sun Pharmaceutical Industries Ltd, pôvodne Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 8. septembra 2016 vo veci T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, pôvodne Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd/Európska komisia

22

2017/C 30/28

Vec C-588/16 P: Odvolanie podané 18. novembra 2016: Generics (UK) Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 8. septembra 2016 vo veci T-469/13, Generics (UK)/Komisia

23

2017/C 30/29

Vec C-590/16: Žaloba podaná 21. novembra 2016 – Európska komisia/Helénska republika

24

2017/C 30/30

Vec C-591/16 P: Odvolanie podané 18. novembra 2016: H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 8. septembra 2016 vo veci T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Európska komisia

25

2017/C 30/31

Vec C-598/16 P: Odvolanie podané 23. novembra 2016: Viktor Fedorovyč Janukovyč proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-346/14, Janukovyč/Rada

26

2017/C 30/32

Vec C-599/16 P: Odvolanie podané 23. novembra 2016: Olexandr Viktorovyč Janukovyč proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-348/14, Janukovyč/Rada

27

2017/C 30/33

Vec C-600/16 P: Odvolanie podané 24. novembra 2016: National Iranian Tanker Company proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 14. septembra 2016 vo veci T-207/15, National Iranian Tanker Company/Rada Európskej únie

28

2017/C 30/34

Vec C-601/16 P: Odvolanie podané 24. novembra 2016: Arrow Group Aps, Arrow Generics Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 8. septembra 2016 vo veci T-467/13, Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd/Európska komisia

29

2017/C 30/35

Vec C-602/16 P: Odvolanie podané 24. novembra 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-111/14, Unitec Bio/Rada

31

2017/C 30/36

Vec C-603/16 P: Odvolanie podané 24. novembra 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia a PT Wilmar Nabati Indonesia/Rada

32

2017/C 30/37

Vec C-604/16 P: Odvolanie podané 24. novembra 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Rada

33

2017/C 30/38

Vec C-605/16 P: Odvolanie podané 24. novembra 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Rada

34

2017/C 30/39

Vec C-606/16 P: Odvolanie podané 24. novembra 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-80/14, PT Musim Mas/Rada

35

2017/C 30/40

Vec C-607/16 P: Odvolanie podané 24. novembra 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. septembra 2016 vo veciach T-112/14 až T-116/14 a T-119/14, Molinos Río de la Plata a iní/Rada

36

2017/C 30/41

Vec C-608/16 P: Odvolanie podané 24. novembra 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-117/14, Cargill/Rada

37

2017/C 30/42

Vec C-609/16 P: Odvolanie podané 24. novembra 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-118/14, LDC Argentina/Rada

38

2017/C 30/43

Vec C-611/16 P: Odvolanie podané 25. novembra 2016: Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, predtým Zoetis Products LLC proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 8. septembra 2016 vo veci T-471/13, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma/Európska komisia

39

2017/C 30/44

Vec C-614/16 P: Odvolanie podané 28. novembra 2016: Merck KGaA proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 8. septembra 2016 vo veci T-470/13, Merck KGaA/Európska komisia

40

 

Všeobecný súd

2017/C 30/45

Vec T-248/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2016 – Al-Ghabra/Komisia („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom — Nariadenie (ES) č. 881/2002 — Zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov osoby zaradenej do zoznamu zostaveného orgánom Organizácie Spojených národov — Zaradenie mena tejto osoby do zoznamu uvedeného v prílohe I nariadenia (ES) č. 881/2002 — Žaloba o neplatnosť — Primeraná lehota — Povinnosť preskúmať a odôvodniť opodstatnenosť uvádzaných dôvodov — Súdne preskúmanie“)

42

2017/C 30/46

Vec T-764/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2016 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki/Komisia („Verejné zákazky na služby — Zadávacie konanie — Technická pomoc, vývoj a zavedenie systému colného tranzitu ASEAN (ACTS) — Odmietnutie ponuky uchádzača — Zadanie zákazky inému uchádzačovi — Kritériá výberu — Kritériá hodnotenia ponúk — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Rovnosť zaobchádzania — Transparentnosť“)

43

2017/C 30/47

Vec T-95/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2016 – Printeos a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh štandardných katalógových a špeciálne potlačených obálok — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Koordinácia predajných cien a rozdelenie zákazníkov — Postup urovnania — Pokuty — Základná čiastka — Mimoriadna úprava — Horná hranica 10 % celkového obratu — Článok 23 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 — Povinnosť uviesť odôvodnenie — Rovnosť zaobchádzania“)

43

2017/C 30/48

Vec T-397/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2016 – PAL-Bullermann/EUIPO –Symaga (PAL) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Obrazová ochranná známka Európskej únie PAL — Čiastočné vyhlásenie ochrannej známky za zrušenú — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 15 ods.1 písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Odlišná podoba od zapísanej ochrannej známky — Pravidlo 22 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 2868/95“)

44

2017/C 30/49

Vec T-548/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2016 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Café del Sol — Skoršia národná obrazová ochranná známka Café del Sol — Nepredloženie dôkazov v jazyku námietkového konania — Články 75 a 76 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravidlá 19 a 20 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Právo na obranu“)

45

2017/C 30/50

Vec T-549/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2016 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) („Ochranná známka európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie CAFE DEL SOL — Skoršia národná obrazová ochranná známka Café del Sol — Nepredloženie dôkazov v jazyku námietkového konania — Články 75 a 76 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravidlá 19 a 20 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Právo na obhajobu“)

45

2017/C 30/51

Vec T-744/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2016 – Puro Italian Style/EUIPO (smartline) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie smartline — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

46

2017/C 30/52

Vec T-745/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2016 – Scorpio Poland/EUIPO – Eckes-Granini Group (YO!) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie YO! — Staršia národná slovná ochranná známka YO — Relatívny dôvod zamietnutia — Nebezpečenstvo zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

46

2017/C 30/53

Vec T-24/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2016 – Sovena Portugal – Consumer Goods/EUIPO – Mueloliva (FONTOLIVA) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, s vyznačením Európskej únie — Slovná ochranná známka FONTOLIVA — Skoršia národná slovná ochranná známka FUENOLIVA — Relatívny dôvod zamietnutia — Platnosť zápisu skoršej ochrannej známky — Predloženie nových skutočností a dôkazov na Všeobecný súd — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Právomoc zmeniť rozhodnutie — Článok 8 ods. 1 písm. b), článok 42 ods. 2 a 3 a články 65 a 76 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

47

2017/C 30/54

Vec T-58/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2016 – Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie APAX — Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka APAX — Relatívny dôvod zamietnutia — Nebezpečenstvo zámeny — Podobnosti výrobkov alebo služieb — Článok 8 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

48

2017/C 30/55

Vec T-154/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2016 – Grid applications/EUIPO (APlan) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie APlan — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

48

2017/C 30/56

Vec T-809/16: Žaloba podaná 18. novembra 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

49

2017/C 30/57

Vec T-811/16: Žaloba podaná 18. novembra 2016 – Di Bernardo/Komisia

49

2017/C 30/58

Vec T-813/16: Žaloba podaná 21. novembra 2016 – Abes/Komisia

50

2017/C 30/59

Vec T-818/16: Žaloba podaná 22. novembra 2016 – Netflix International a Netflix/Komisia

51

2017/C 30/60

Vec T-832/16: Žaloba podaná 25. novembra 2016 – Celio International/Komisia

52

2017/C 30/61

Vec T-835/16: Žaloba podaná 28. novembra 2016 – Louvers Belgium/Komisia

53

2017/C 30/62

Vec T-836/16: Žaloba podaná 30. novembra 2016 – Poľská republika/Komisia

54

2017/C 30/63

Vec T-841/16: Žaloba podaná 24. novembra 2016 – Alex/Komisia

55

2017/C 30/64

Vec T-855/16: Žaloba podaná 7. decembra 2016 – Fertisac/ECHA

56

2017/C 30/65

Vec T-865/16: Žaloba podaná 7. decembra 2016 – Fútbol Club Barcelona/Komisia

57

2017/C 30/66

Vec T-868/16: Žaloba podaná 11. decembra 2016 – QI a iní/Komisia a ECB

58

2017/C 30/67

Vec T-872/16: Žaloba podaná 9. decembra 2016 – repowermap/EUIPO – Repower (REPOWER)

58


SK

 

Top