Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:014:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 14, 16. januára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 14

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
16. januára 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 14/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 14/02

Vec C-449/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. novembra 2016 – DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Európska komisia, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Španielske kráľovstvo, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Odvolanie — Štátna pomoc — Schéma pomoci v prospech prevádzkovateľa verejnoprávneho rozhlasového vysielania — Záväzky služby vo verejnom záujme — Započítanie — Článok 106 ods. 2 ZFEÚ — Rozhodnutie, ktorým sa schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Zmena spôsobu financovania — Daňové opatrenia — Daň uložená prevádzkovateľom plateného televízneho vysielania — Rozhodnutie, ktorým sa zmenená schéma pomoci vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Zohľadnenie spôsobu financovania — Existencia záväzného vzťahu určenia medzi daňou a schémou pomoci — Priamy vplyv príjmu z dane na výšku pomoci — Kompenzácia čistých nákladov na poskytovanie služby vo verejnom záujme — Konkurenčný vzťah medzi osobou povinnou platiť daň a príjemcom pomoci — Skreslenie vnútroštátneho práva)

2

2017/C 14/03

Vec C-504/14: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. novembra 2016 – Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Ochrana prírody — Smernica 92/43/EHS — Článok 6 ods. 2 a 3 a článok 12 ods. 1 písm. b) a d) — Voľne žijúce živočíchy a voľne žijúce rastliny — Ochrana prirodzených biotopov — Morská korytnačka Caretta caretta — Ochrana morských korytnačiek v zálive Kyparisie — Územie európskeho významu „Duny Kyparisie“ — Ochrana druhov)

3

2017/C 14/04

Vec C-2/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 97/67/ES — Článok 9 — Poštové služby v Európskej únii — Povinnosť prispievať na prevádzkové náklady regulačného orgánu v poštovom sektore — Rozsah)

4

2017/C 14/05

Vec C-30/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. novembra 2016 – Simba Toys GmbH & Co. KG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Seven Towns Ltd (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Trojrozmerná ochranná známka v tvare kocky so stranami s mriežkovanou štruktúrou — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti)

4

2017/C 14/06

Vec C-156/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas – Lotyško) – „Private Equity Insurance Group“ SIA/„Swedbank“ AS (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2002/47/ES — Pôsobnosť — Pojmy „dohoda o finančnej záruke“, „príslušné finančné záväzky“ a „poskytnutie“ finančnej záruky — Možnosť vymáhať finančnú záruku bez ohľadu na začatie konkurzného konania — Zmluva o bežnom účte obsahujúca doložku o záložnej finančnej záruke)

5

2017/C 14/07

Vec C-174/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag – Holandsko) – Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Autorské právo a príbuzné práva — Nájomné a výpožičné právo chránených diel — Smernica 2006/115/ES — Článok 1 ods. 1 — Vypožičiavanie rozmnoženín diel — Článok 2 ods. 1 — Vypožičiavanie predmetov — Vypožičiavanie rozmnoženiny knihy v digitálnej forme — Verejné knižnice)

6

2017/C 14/08

Vec C-199/15: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 10. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2004/18/ES — Článok 45 — Články 49 a 56 ZFEÚ — Verejné zákazky — Podmienky vylúčenia z postupu zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby — Povinnosti týkajúce sa odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie — Jednotný dokument o riadnom splnení povinnosti odvodu príspevkov na sociálne zabezpečenie — Oprava nezrovnalosti)

7

2017/C 14/09

Vec C-216/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 17. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht – Nemecko) – Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2008/104/ES — Dočasná agentúrna práca — Pôsobnosť — Pojem „pracovník“ — Pojem „hospodárska činnosť“ — Zdravotnícki pracovníci bez pracovnej zmluvy, ktorých zdravotníckemu zariadeniu prideľuje na výkon práce neziskové združenie)

7

2017/C 14/10

Vec C-258/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Španielsko) – Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Smernica 2000/78/ES — Článok 2 ods. 2 a článok 4 ods. 1 — Diskriminácia na základe veku — Obmedzenie prijímania príslušníkov polície Autonómneho spoločenstva Baskicko na uchádzačov, ktorí nedosiahli vek 35 rokov — Pojem „základná a rozhodujúca požiadavka na zamestnanie“ — Sledovaný cieľ — Proporcionalita)

8

2017/C 14/11

Vec C-268/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles – Belgicko) – Fernand Ullens de Schooten/État belge (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Základné slobody — Články 49, 56 a 63 ZFEÚ — Situácia, ktorej všetky okolnosti sa obmedzujú len na jeden členský štát — Mimozmluvná zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú jednotlivcom v dôsledku porušenia práva Únie pripísateľného zákonodarcovi a súdom členského štátu)

9

2017/C 14/12

Vec C-297/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 10. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sø- og Handelsretten – Dánsko) – Ferring Lægemidler A/S, konajúca v mene Ferring BV/Orifarm A/S (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochranné známky — Smernica 2008/95/ES — Článok 7 ods. 2 — Farmaceutické výrobky — Súbežný dovoz — Rozdelenie trhov — Potreba úpravy balenia výrobku označeného ochrannou známkou — Farmaceutický výrobok uvedený na trh vývozu a na trh dovozu majiteľom ochrannej známky s rovnakými druhmi balenia)

9

2017/C 14/13

Vec C-301/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné a priemyselné vlastníctvo — Smernica 2001/29/ES — Autorské právo a s ním súvisiace práva — Články 2 a 3 — Právo rozmnožovania a právo verejného prenosu — Rozsah — „Obchodne nedostupné“ knihy, ktoré sa nevydávajú alebo už nevydávajú — Vnútroštátna právna úprava, ktorou sa organizácii kolektívnej správy zveruje výkon práv na využívanie obchodne nedostupných kníh v digitálnej podobe na obchodné účely — Zákonná domnienka súhlasu autorov — Neexistencia mechanizmu, ktorý by zabezpečoval efektívne a individualizované informovanie autorov)

10

2017/C 14/14

Spojené veci C-313/15 a C-530/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. novembra 2016 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Tribunal de commerce de Paris, Conseil d’État – Francúzsko) – Eco-Emballages SA/Sphère France SAS a i. (C-313/15), Melitta France SAS a i./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (C-530/15) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Smernica 94/62/ES — Článok 3 — Obaly a odpady z obalov — Pojem — Rúrky, tuby alebo valce, okolo ktorých sú ovinuté pružné výrobky („navíjacie valčeky“) — Smernica 2013/2/EÚ — Platnosť — Zmena vykonaná Európskou komisiou v zozname príkladov obalov uvedených v prílohe I smernice 94/62/ES — Nezohľadnenie pojmu „obal“ — Porušenie vykonávacích právomocí)

11

2017/C 14/15

Vec C-316/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom – Spojené kráľovstvo) – The Queen, na žiadosť: Timothy Martin Hemming, podnikajúci pod obchodným menom „Simply Pleasure Ltd.“ a i./Westminster City Council (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Slobodné poskytovanie služieb — Smernica 2006/123/ES — Článok 13 ods. 2 — Postupy pri udeľovaní povolení — Pojem poplatky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku žiadosti)

12

2017/C 14/16

Vec C-348/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Posudzovanie vplyvov určitých verejných alebo súkromných projektov na životné prostredie — Smernica 85/337/EHS — Smernica 2011/92/EÚ — Rozsah pôsobnosti — Pojem „osobitný vnútroštátny právny predpis“ — Neposúdenie vplyvov na životné prostredie — Právoplatné povolenie — Legislatívna náprava neposúdenia vplyvov na životné prostredie a posteriori — Zásada spolupráce — Článok 4 ZEÚ)

13

2017/C 14/17

Vec C-417/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Rakúsko) – Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 — Súdna právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach — Pôsobnosť — Článok 24 bod 1 prvý pododsek — Výlučná právomoc v konaniach, ktorých predmetom sú vecné práva k nehnuteľnosti — Článok 7 bod 1 písm. a) — Osobitná právomoc v zmluvných veciach — Žaloba o zrušenie darovacej zmluvy týkajúcej sa nehnuteľnosti a o výmaze zápisu vlastníckeho práva z katastra nehnuteľností)

13

2017/C 14/18

Vec C-432/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud – Česká republika) – Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Článok 2 ods. 1 písm. c) — Pojem „poskytovanie služieb za protihodnotu“ — Poskytnutie koňa zdaniteľnou osobou usporiadateľovi dostihových závodov — Posúdenie protihodnoty — Právo na odpočítanie nákladov spojených s prípravou koní zdaniteľnou osobou na dostihy — Všeobecné výdavky súvisiace s celkovou ekonomickou činnosťou — Príloha III bod 14 — Znížená sadzba DPH uplatniteľná v prípade práva na používanie športových zariadení — Uplatniteľnosť na zaistenie prevádzky dostihovej stajne — Jediné plnenie alebo niekoľko samostatných plnení)

14

2017/C 14/19

Vec C-548/15: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – J. J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe veku — Smernica 2000/78/ES — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Články 2, 3 a 6 — Rozsah pôsobnosti — Rozdielne zaobchádzanie na základe veku — Vnútroštátna právna úprava obmedzujúca odpočet nákladov na vzdelávanie vynaložených po dosiahnutí určitého veku — Prístup k odbornej príprave)

15

2017/C 14/20

Vec C-452/16 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam – Holandsko) – Výkon európskeho zatykača vydaného proti pánovi Krzysztofovi Marekovi Poltorakovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Európsky zatykač — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Článok 1 ods. 1 — Pojem „súdne rozhodnutie“ — Článok 6 ods. 1 — Pojem „vydávajúci súdny orgán“ — Európsky zatykač vydaný Rikspolisstyrelsen (Štátne policajné riaditeľstvo, Švédsko) na účely výkonu trestu odňatia slobody)

16

2017/C 14/21

Vec C-453/16 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam – Holandsko) – Výkon európskeho zatykača vydaného proti pánovi Halilovi Ibrahimovi Özçelikovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Európsky zatykač — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Článok 8 ods. 1 písm. c) — Pojem „zatykač“ — Autonómny pojem práva Únie — Vnútroštátny zatykač vydaný policajným orgánom a potvrdený prokurátorom na účely trestného stíhania)

17

2017/C 14/22

Vec C-477/16 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam – Holandsko) – Výkon európskeho zatykača vydaného proti pánovi Ruslanasovi Kovalkovasovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Európsky zatykač — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Článok 1 ods. 1 — Pojem „súdne rozhodnutie“ — Článok 6 ods. 1 — Pojem „vydávajúci súdny orgán“ — Európsky zatykač vydaný Ministerstvom spravodlivosti Litovskej republiky na účely výkonu trestu odňatia slobody)

17

2017/C 14/23

Spojené veci C-369/15 až C-372/15: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo – Španielsko) – Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a — Metóda bezodplatného prideľovania kvót — Výpočet jednotného medziodvetvového korekčného faktora — Rozhodnutie 2013/448/EÚ — Článok 4 — Príloha II — Platnosť — Uplatnenie jednotného medziodvetvového korekčného faktora na zariadenia sektora vystavené vysokému riziku úniku uhlíka — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Článok 10 ods. 9 — Platnosť)

18

2017/C 14/24

Vec C-351/16 P: Odvolanie podané 24. júna 2016: 100 % Capri Italia Srl proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 19. apríla 2016 vo veci T-198/14, 100 % Capri Italia/EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri)

19

2017/C 14/25

Vec C-524/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte dei Conti (Taliansko) 12. októbra 2016 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

Vec C-525/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugalsko) 13. októbra 2016 – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

Vec C-526/16: Žaloba podaná 12. októbra 2016 – Európska komisia/Poľská republika

21

2017/C 14/28

Vec C-527/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 14. októbra 2016 – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

Vec C-528/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 17. októbra 2016 – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

Vec C-530/16: Žaloba podaná 18. októbra 2016 – Európska komisia/Poľská republika

24

2017/C 14/31

Vec C-542/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen (Švédsko) 26. októbra 2016 – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag a i./Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

Vec C-544/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 28. októbra 2016 – Marcandi Limited, konajúca v rámci svojej obchodnej činnosti ako „Madbid“/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

26

2017/C 14/33

Vec C-545/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 28. októbra 2016 – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

28

2017/C 14/34

Vec C-579/16 P: Odvolanie podané 16. novembra 2016: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 15. septembra 2016 vo veci T-386/14, Fih Holding a Fih Erhversbank/Komisia

28

 

Všeobecný súd

2017/C 14/35

Spojené veci T-694/13 a T–2/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. novembra 2016 – Ipatau/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Bielorusku — Zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Obmedzenia vstupu a prechodu cez územie Únie — Ponechanie mena žalobcu na zozname dotknutých osôb — Právo na obranu — Povinnosť odôvodnenia — Nesprávne posúdenie — Proporcionalita“)

30

2017/C 14/36

Vec T-328/15 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. novembra 2016 – Alsteens/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Obnovenie pracovnej zmluvy — Obmedzenie doby trvania obnovenia zmluvy — Právo na obhajobu“)

30

2017/C 14/37

Vec T-349/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2016 – CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie P PRO PLAYER — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka P a P PROTECTIVE — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

31

2017/C 14/38

Vec T-769/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. novembra 2016 – SeNaPro/EUIPO – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Dolokorn — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie DOLOPUR — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

32

2017/C 14/39

Spojené veci T-268/15 a T-272/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. novembra 2016 – Apcoa Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY) („Ochranná známka Európskej únie — Prihlášky obrazovej a slovnej ochrannej známky Európskej únie PARKWAY — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

32

2017/C 14/40

Vec T-455/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. októbra 2016 – Vitra Collections/EUIPO – Consorzio Origini (Tvar stoličky) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania“)

33

2017/C 14/41

Vec T-602/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 – Jenkinson/Rada a i. („Arbitrážna doložka — Personál medzinárodných misií Únie — Opätovne uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú — Žiadosť o náhradu škody — Zjavný nedostatok právomoci — Zjavná neprípustnosť“)

34

2017/C 14/42

Vec T-41/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. októbra 2016 – Cyprus Turkish Chamber of Industry a i./Komisia („Žaloba o neplatnosť — Prihláška chráneného označenia pôvodu ‚Halloumi‘ alebo ‚Hellim‘ — Listy Komisie týkajúce sa účasti žalobkýň na námietkovom konaní súvisiacom s konaním o zápise — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť“)

34

2017/C 14/43

Vec T-116/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. októbra 2016 – Port autonome du Centre et de l’Ouest a i./Komisia („Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Daň z príjmov právnických osôb — Pomoc v prospech belgických prístavov poskytnutá Belgickom — List Komisie navrhujúci prijatie príslušných opatrení — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť)

35

2017/C 14/44

Vec T-405/16: Žaloba podaná 29. júla 2016 – The Regents of the University of California/CPVO – Nador Cott Protection a CVVP (Tang Gold)

36

2017/C 14/45

Vec T-701/16 P: Odvolanie podané 30. septembra 2016: Európska komisia proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 21. júla 2016 vo veci F-91/15, AV/Komisia

37

2017/C 14/46

Vec T-747/16: Žaloba podaná 25. októbra 2016 – Vincenti/EUIPO

37

2017/C 14/47

Vec T-752/16: Žaloba podaná 28. októbra 2016 – Novolipetsk Steel/Komisia

38

2017/C 14/48

Vec T-753/16: Žaloba podaná 28. októbra 2016 – Severstal/Komisia

39

2017/C 14/49

Vec T-754/16: Žaloba podaná 2. novembra 2016 – Oakley/EUIPO – Xuebo Ye (Zobrazenie siluety v tvare elipsy)

40

2017/C 14/50

Vec T-762/16: Žaloba podaná 31. októbra 2016 – ArcelorMittal Belval & Differdange and ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

41

2017/C 14/51

Vec T-764/16: Žaloba podaná 3. novembra 2016 – Paulini/ECB

42

2017/C 14/52

Vec T-769/16: Žaloba podaná 7. novembra 2016 – Picard/Komisia

44

2017/C 14/53

Vec T-771/16: Žaloba podaná 24. októbra 2016 – Toontrack Music/EUIPO (EZMIX)

45

2017/C 14/54

Vec T-776/16: Žaloba podaná 4. novembra 2016 – Isocell/EUIPO – iCell (iCell.)

45

2017/C 14/55

Vec T-777/16: Žaloba podaná 4. novembra 2016 – Isocell/EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

46

2017/C 14/56

Vec T-779/16: Žaloba podaná 7. novembra 2016 – Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampy)

46

2017/C 14/57

Vec T-781/16: Žaloba podaná 9. novembra 2016 – Puma a i./Komisia

47

2017/C 14/58

Vec T-782/16: Žaloba podaná 9. novembra 2016 – Timberland Europe/Komisia

48

2017/C 14/59

Vec T-788/16: Žaloba podaná 10. novembra 2016 – De Geoffroy a i./Parlament

49

2017/C 14/60

Vec T-789/16: Žaloba podaná 8. novembra 2016 – InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

50

2017/C 14/61

Vec T-790/16: Žaloba podaná 11. novembra 2016 – C & J Clark International/Komisisa

51

2017/C 14/62

Vec T-791/16: Žaloba podaná 14. novembra 2016 – Real Madrid Club de Fútbol/Komisia

52

2017/C 14/63

Vec T-806/16: Žaloba podaná 15. novembra 2016 – Agricola J.M./EUIPO – Torres (CLOS DE LA TORRE)

53

2017/C 14/64

Vec T-808/16: Žaloba podaná 14. novembra 2016 – Jean Patou Worldwide/EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

54

2017/C 14/65

Vec T-815/16: Žaloba podaná 22. novembra 2016 – For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

55

2017/C 14/66

Vec T-392/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. októbra 2016 – Axium/Parlament

55

2017/C 14/67

Vec T-565/16: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 25. októbra 2016 – Maubert/Rada

55


SK

 

Top