EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:006:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 6, 9. januára 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 6

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
9. januára 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 6/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

Všeobecný súd

2017/C 6/02

Vymenovanie tajomníka

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 6/03

Vec C-448/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemecko) – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nové potraviny a nové prídavné látky — Nariadenie (ES) č. 258/97 — Článok 1 ods. 2 písm. c) — Pojem „potraviny a prídavné látky s novou primárnou molekulovou štruktúrou“)

3

2017/C 6/04

Vec C-465/14: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep – Holandsko) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland, H. Rothwangl (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 18 a 45 ZFEÚ — Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Články 3 a 94 — Nariadenie (ES) č. 859/2003 — Článok 2 ods. 1 a 2 — Starobné poistenie a poistenie pre prípad úmrtia — Bývalí námorníci, štátni príslušníci tretieho štátu, ktorý sa stal členom Európskej únie v roku 1995 — Vylúčenie nároku na dávky v starobe)

4

2017/C 6/05

Vec C-506/14: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy/Työ- ja elinkeinoministeriö (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a — Metodika bezodplatného prideľovania kvót — Výpočet jednotného medziodvetvového korekčného faktora — Rozhodnutie 2013/448/EÚ — Článok 4 — Príloha II — Platnosť — Uplatňovanie jednotného medziodvetvového korekčného faktora na zariadenia v odvetviach, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka — Určenie referenčnej úrovne produktu pre horúci kov — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Článok 10 ods. 9 — Príloha I — Platnosť)

5

2017/C 6/06

Vec C-537/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 27. októbra 2016 – Debonair Trading Internacional Lda/Groupe Léa Nature SA, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) a odsek 5 — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „SO’BiO ētic“ — Námietka vlastníka slovných a obrazových ochranných známok Európskej únie a národných ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „SO…?“ — Zamietnutie zápisu)

6

2017/C 6/07

Vec C-554/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski gradski săd – Bulharsko) – trestné konanie proti Atanasovi Ogňanovovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Justičná spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV — Článok 17 — Právo, ktorým sa riadi výkon trestu — Výklad vnútroštátneho ustanovenia vykonávajúceho štátu, ktoré stanovuje skrátenie trestu odňatia slobody z dôvodu práce vykonanej odsúdenou osobou počas obdobia odňatia slobody v štáte pôvodu — Právne účinky rámcových rozhodnutí — Povinnosť konformného výkladu)

6

2017/C 6/08

Vec C-590/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 26. októbra 2016 – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Alouminion tis Ellados VEAE, predtým Alouminion AE, Európska komisia (Odvolanie — Štátna pomoc — Výroba hliníka — Zvýhodnená sadzba za elektrickú energiu poskytnutá na základe zmluvy — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Výpoveď zmluvy — Právne pozastavenie účinkov výpovede zmluvy — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za protiprávnu — Článok 108 ods. 3 ZFEÚ — Pojmy „existujúca pomoc“ a „nová pomoc“ — Rozlišovanie)

7

2017/C 6/09

Vec C-611/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Retten i Glostrup – Dánsko) – trestné konanie proti Canal Digital Danmark A/S (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nekalé obchodné praktiky — Smernica 2005/29/ES — Články 6 a 7 — Reklama týkajúca sa predplatného televízneho vysielania cez satelit — Cena predplatného zahŕňajúca okrem mesačného predplatného aj šesťmesačné predplatné za kartu nevyhnutnú na dekódovanie vysielania — Neuvedenie ceny šesťmesačného poplatku, alebo jej uvedenie menej výrazne než ceny mesačného poplatku — Klamlivé konanie — Klamlivé opomenutie konania — Prebratie ustanovenia smernice len do prípravných prác vnútroštátneho zákona, ktorým bola smernica prebratá, a nie do samotného textu tohto zákona)

8

2017/C 6/10

Vec C-613/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. októbra 2016 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko] – James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 267 ZFEÚ — Právomoc Súdneho dvora — Pojem „ustanovenie práva Únie“ — Smernica 89/106/EHS — Aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky — Norma schválená Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) na základe mandátu Európskej komisie — Uverejnenie normy v Úradnom vestníku Európskej únie — Harmonizovaná norma EN 13242:2002 — Vnútroštátna norma preberajúca harmonizovanú normu EN 13242:2002 — Spory medzi jednotlivcami vyplývajúce zo zmluvy — Metóda posudzovania (ne)zhody výrobku s vnútroštátnou normou preberajúcou harmonizovanú normu — Okamih posudzovania (ne)zhody výrobku s uvedenou normou — Smernica 98/34/ES — Postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov — Pôsobnosť)

9

2017/C 6/11

Vec C-41/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. novembra 2016 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court – Írsko] – Gerard Dowling a i./Minister for Finance (Nariadenie č. 407/2010/EÚ — Európsky finančný stabilizačný mechanizmus — Vykonávacie rozhodnutie 2011/77/EÚ — Finančná pomoc Európskej únie Írsku — Rekapitalizácia vnútroštátnych bánk — Právo obchodných spoločností — Druhá smernica 77/91/EHS — Články 8, 25 a 29 — Rekapitalizácia banky — Zvýšenie základného imania bez rozhodnutia valného zhromaždenia a bez prednostnej ponuky vydaných akcií existujúcim akcionárom — Vydanie nových akcií v nižšej hodnote, ako je ich menovitá hodnota)

10

2017/C 6/12

Vec C-42/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Dunajská Streda – Slovensko) – Home Credit Slovakia a.s./Klára Bíróová (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2008/48/ES — Ochrana spotrebiteľa — Spotrebiteľský úver — Článok 1, článok 3 písm. m), článok 10 ods. 1 a 2, článok 22 ods. 1 a článok 23 — Výklad pojmov „písomne“ a „iný trvalý nosič“ — Zmluva odkazujúca na iný dokument — Požiadavka „písomnej formy“ v zmysle vnútroštátneho práva — Uvedenie požadovaných informácií odkazom na objektívne parametre — Náležitosti, ktoré sa majú uviesť v zmluve o úvere na dobu určitú — Dôsledky neuvedenia povinných informácií — Proporcionalita)

11

2017/C 6/13

Vec C-43/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. novembra 2016 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), LG Electronics Inc. (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „compressor technology“ — Námietka majiteľa slovných ochranných známok KOMPRESSOR PLUS a KOMPRESSOR — Čiastočné zamietnutie zápisu — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 60 — Nariadenie (ES) č. 216/96 — Článok 8 ods. 3 — „Subsidiárne“ odvolanie — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Slabá rozlišovacia spôsobilosť skorších národných ochranných známok — Pravdepodobnosť zámeny)

12

2017/C 6/14

Vec C-114/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Pau – Francúzsko) – trestné konanie proti Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb tovaru — Články 34 a 36 ZFEÚ — Množstevné obmedzenia — Súbežný dovoz veterinárnych liekov — Smernica 2001/82/ES — Článok 65 — Vnútroštátny systém predchádzajúceho povolenia — Vylúčenie chovateľov z výhody zjednodušeného postupu povolenia na uvedenie na trh — Povinnosť mať povolenie na vykonávanie veľkoobchodného predaja — Povinnosť mať prevádzkareň na území členského štátu dovozu — Povinnosti týkajúce sa dohľadu nad bezpečnosťou liekov)

12

2017/C 6/15

Vec C-149/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Liège – Belgicko) – Sabrina Wathelet/Garage Bietheres & Fils SPRL (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 1999/44/ES — Predaj spotrebného tovaru a záruky na spotrebný tovar — Pôsobnosť — Pojem „predávajúci“ — Sprostredkovateľ — Výnimočné okolnosti)

13

2017/C 6/16

Vec C-195/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – SCI Senior Home, en redressement/Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Justičná spolupráca v občianskych veciach — Konkurzné konania — Nariadenie (ES) č. 1346/2000 — Článok 5 — Pojem „vecné práva tretích strán“ — Zákonné bremeno, ktoré zaťažuje nehnuteľnosti a zaručuje výber pozemkovej dane)

14

2017/C 6/17

Vec C-211/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. októbra 2016 – Orange, predtým France Télécom/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá France Télécom zo strany Francúzskej republiky — Reforma spôsobu financovania dôchodkov štátnych zamestnancov spoločnosti France Télécom — Zníženie náhrady, ktorú má spoločnosť France Télécom zaplatiť štátu — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za podmienečne zlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem „pomoc“ — Pojem „hospodárska výhoda“ — Selektívnosť — Narušenie hospodárskej súťaže — Skreslenie skutkových okolností — Nedostatok odôvodnenia — Nahradenie odôvodnenia)

14

2017/C 6/18

Vec C-212/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Mureș – Rumunsko) – ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Konkurzné konania — Nariadenie (ES) č. 1346/2000 — Článok 4 — Účinky stanovené podľa právnej úpravy členského štátu týkajúce sa pohľadávok, ktoré neboli predmetom konkurzného konania — Zánik — Daňová povaha pohľadávky — Neexistencia vplyvu — Článok 15 — Pojem „ešte neuzavreté súdne procesy“ — Exekučné konania — Vylúčenie)

15

2017/C 6/19

Vec C-220/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. októbra 2016 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb tovaru — Smernica 2007/23/ES — Uvádzanie pyrotechnických výrobkov na trh — Článok 6 — Voľný pohyb pyrotechnických výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky smernice — Vnútroštátna právna úprava, ktorá podmieňuje uvedenie pyrotechnických výrobkov na trh splnením dodatočných požiadaviek — Povinnosť predchádzajúceho ohlásenia na vnútroštátnom orgáne oprávneného preskúmať a meniť návody na použitie pyrotechnických výrobkov)

16

2017/C 6/20

Vec C-243/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. novembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovensko) – Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov — Článok 6 ods. 3 — Aarhuský dohovor — Účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v oblasti životného prostredia — Články 6 a 9 — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Právo na účinnú súdnu ochranu — Projekt realizácie oplotenia — Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy — Správne povoľovacie konanie — Organizácia na ochranu životného prostredia — Žiadosť o priznanie postavenia účastníka konania — Zamietnutie — Súdny prostriedok nápravy)

16

2017/C 6/21

Vec C-269/15: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie – Belgicko) – Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 4 — Vecná pôsobnosť — Zrážky zo zákonných starobných dôchodkov, ako aj z ostatných doplnkových plnení — Článok 13 — Určenie príslušnej právnej úpravy — Bydlisko v inom členskom štáte)

17

2017/C 6/22

Vec C-276/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, Winfried Ertelt, ako majiteľ (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Humánne lieky — Smernica 2001/83/ES — Pôsobnosť — Článok 2 ods. 1 — Lieky vyrobené priemyselne alebo pomocou metódy zahŕňajúcej priemyselný proces — Článok 3 bod 2 — Príprava lieku v lekárni)

18

2017/C 6/23

Vec C-290/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Belgicko) – Patrice D’Oultremont a i./Région wallonne (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Posudzovanie vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie — Smernica 2001/42/ES — Článok 2 písm. a) a článok 3 ods. 2 písm. a) — Pojem „plány a programy“ — Podmienky týkajúce sa výstavby veterných elektrární, ktoré stanovuje legislatívny výnos — Ustanovenia týkajúce sa najmä opatrení v oblasti bezpečnosti, kontroly, uvedenia do pôvodného stavu a zábezpeky, ako aj hlukových noriem stanovených vzhľadom na využívanie území)

19

2017/C 6/24

Vec C-292/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vergabekammer Südbayern – Nemecko) – Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné obstarávanie — Služby vo verejnom záujme v autobusovej osobnej doprave — Nariadenie (ES) č. 1370/2007 — Článok 4 ods. 7 — Subdodávka — Povinnosť poskytovateľa služieb vo verejnom záujme, aby sám poskytoval podstatnú časť služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave — Rozsah — Článok 5 ods. 1 — Zadávacie konania — Zadanie verejnej zákazky v súlade so smernicou 2004/18/ES)

20

2017/C 6/25

Vec C-428/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – Child and Family Agency/J. D. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Článok 15 — Postúpenie veci súdu iného členského štátu — Pôsobnosť — Podmienky uplatňovania — Súd, ktorý je vo vhodnejšej situácii — Najlepší záujem dieťaťa)

21

2017/C 6/26

Vec C-468/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 26. októbra 2016 – PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Rada Európskej únie, Európska komisia, Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Sasol Germany GmbH (Odvolanie — Dumping — Vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 1138/2011 a (EÚ) č. 1241/2012 — Dovoz určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 2 ods. 10 písm. i) — Úprava — Funkcie porovnateľné s funkciami zástupcu, ktorý vykonáva prácu za províziu — Článok 2 ods. 10 prvý pododsek — Symetria medzi normálnou hodnotou a vývoznou cenou — Zásada riadnej správy vecí verejných)

22

2017/C 6/27

Vec C-482/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 26. októbra 2016 – Westermann Lernspielverlage GmbH, predtým Westermann Lernspielverlag GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (Odvolanie — Prihláška ochrannej známky Európskej únie — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovné prvky „bambino“ a „lük“ — Námietkové konanie — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „bambino“ — Čiastočné zamietnutie zápisu — Zrušenie skoršej ochrannej známky, ktorá je základom námietky — List odvolateľky informujúci Všeobecný súd o tomto zrušení — Odmietnutie Všeobecného súdu založiť list do spisu vo veci — Nedostatok odôvodnenia)

22

2017/C 6/28

Vec C-439/16 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Spetsializiran nakazatelen sad – Bulharsko) – trestné konanie proti Emilovi Milevovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Justičná spolupráca v trestných veciach — Smernica (EÚ) 2016/343 — Články 3 a 6 — Časová pôsobnosť — Súdne preskúmanie väzby obžalovaného — Vnútroštátna právna úprava, ktorá počas sporovej časti konania zakazuje skúmať, či existuje dôvodné podozrenie, že obžalovaný spáchal trestný čin — Rozpor s článkom 5 ods. 1 písm. c) a článkom 5 ods. 4 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd — Miera voľnej úvahy ponechaná vnútroštátnym súdom pri rozhodovaní, či uplatnia uvedený dohovor)

23

2017/C 6/29

Vec C-317/16 P: Odvolanie podané 2. júna 2016: Ukrajina proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 11. marca 2015 vo veci T-346/14, Janukovyč/Rada

23

2017/C 6/30

Vec C-318/16 P: Odvolanie podané 2. júna 2016: Ukrajina proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 11. marca 2015 vo veci T-347/14, Janukovyč/Rada

24

2017/C 6/31

Vec C-319/16 P: Odvolanie podané 2. júna 2016: Ukrajina proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 11. marca 2015 vo veci T-348/14, Janukovyč/Rada

24

2017/C 6/32

Vec C-488/16 P: Odvolanie podané 13. septembra 2016: Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V. proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 5. júla 2016 vo veci T-167/15, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise e.V./Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

24

2017/C 6/33

Vec C-519/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalsko) 5. októbra 2016 – Superfoz – Supermercados L.da/Fazenda Pública

26

2017/C 6/34

Vec C-531/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 18. októbra 2016 – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras/„Specializuotas transportas“ UAB

27

2017/C 6/35

Vec C-532/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 18. októbra 2016 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/AB SEB bankas

28

2017/C 6/36

Vec C-540/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 25. októbra 2016 – UAB „Spika“, AB „Senoji Baltija“, UAB „Stekutis“, UAB „Prekybos namai Aistra“/Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

29

2017/C 6/37

Vec C-541/16: Žaloba podaná 25. októbra 2016 – Európska komisia/Dánske kráľovstvo

30

2017/C 6/38

Vec C-543/16: Žaloba podaná 27. októbra 2016 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

31

 

Všeobecný súd

2017/C 6/39

Vec T-579/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 – Birkenstock Sales/EUIPO (Vyobrazenie pretínajúcich sa vlnoviek) („Ochranná známka Európskej únie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka zobrazujúca pretínajúce sa vlnovky — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povrchová vzorka — Použitie povrchovej vzorky na obale tovaru“)

33

2017/C 6/40

Vec T-67/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. novembra 2016 – Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN — Skoršie obrazové ochranné známky Európskej únie BEVERLY HILLS POLO CLUB — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Predloženie doplňujúcich dôkazov — Voľná úvaha zverená článkom 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 — Čiastočné vrátenie veci na námietkové oddelenie — Článok 64 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009“)

33

2017/C 6/41

Vec T-184/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 – Trivisio Prototyping/Komisia („Finančná pomoc — Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností — Zmluvy týkajúce sa projektov ULTRA, CINeSPACE a IMPROVE — Čiastočná zmena kvalifikácie žaloby — Rozhodnutie, ktoré predstavuje exekučný titul — Článok 299 ZFEÚ — Arbitrážna doložka — Oprávnené náklady — Vrátenie vyplatených súm“)

34

2017/C 6/42

Vec T-290/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 – Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie SMARTER TRAVEL — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rovnosť zaobchádzania“)

35

2017/C 6/43

Vec T-315/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. novembra 2016 – Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ELECTRIC HIGWAY — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

35

2017/C 6/44

Vec T-579/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. novembra 2016 – For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie fortune — Skoršia nemecká slovná ochranná známka FORTUNE-HOTELS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

36

2017/C 6/45

Vec T-157/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. novembra 2016 – Fedtke/EHSV („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Čisto potvrdzujúci akt — Nové a podstatné skutočnosti — Dôkazné bremeno“)

36

2017/C 6/46

Vec T-746/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. novembra 2016 – Biofa/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Prípravky na ochranu rastlín — Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2069 — Schválenie základnej látky hydrogénuhličitanu sodného — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

37

2017/C 6/47

Vec T-12/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. októbra 2016 – Slovinsko/Komisia (EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Výdavky vynaložené Slovinskom — Prijatie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1059 — Zastavenie konania)

38

2017/C 6/48

Vec T-281/16 P: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 11. novembra 2016 – Solelec a i./Parlament („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zákazky na práce — Verejné obstarávanie — Elektrické práce (silnoprúd) v rámci projektu rozšírenia a rekonštrukcie budovy Parlamentu Konrad Adenauer v Luxemburgu — Zamietnutie ponuky uchádzača a pridelenie zákazky inému uchádzačovi — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

38

2017/C 6/49

Vec T-738/16: Žaloba podaná 25. októbra 2016 – La Quadrature du Net a i./Komisia

39

2017/C 6/50

Vec T-745/16: Žaloba podaná 28. októbra 2016 – BPCE/ECB

40

2017/C 6/51

Vec T-749/16: Žaloba podaná 28. októbra 2016 – Stemcor London and Samac Steel Supplies/Komisia

41

2017/C 6/52

Vec T-750/16: Žaloba podaná 28. októbra 2016 – FV/Rada

42

2017/C 6/53

Vec T-751/16: Žaloba podaná 28. októbra 2016 – Confédération Nationale du Crédit Mutuel/ECB

42

2017/C 6/54

Vec T-756/16: Žaloba podaná 2. novembra 2016 – Euro Castor Green/EUIPO – Nelton France (Záhradný plot)

43

2017/C 6/55

Vec T-757/16: Žaloba podaná 28. októbra 2016 – Société générale/ECB

44

2017/C 6/56

Vec T-758/16: Žaloba podaná 31. októbra 2016 – Crédit Agricole/ECB

45

2017/C 6/57

Vec T-760/16: Žaloba podaná 4. novembra 2016 – Basil/EUIPO – Artex (Košíky na bicykle)

46

2017/C 6/58

Vec T-763/16: Žaloba podaná 31. októbra 2016 – PY/EUCAP Sahel Niger

46

2017/C 6/59

Vec T-765/16: Žaloba podaná 5. novembra 2016 – Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS)

47

2017/C 6/60

Vec T-766/16: Žaloba podaná 7. novembra 2016 – Hércules Club de Fútbol/Komisia

48

2017/C 6/61

Vec T-768/16: Žaloba podaná 31. októbra 2016 – BNP Paribas/ECB

49

2017/C 6/62

Vec T-770/16: Žaloba podaná 2. novembra 2016 – Korwin–Mikke/Parlament

50

2017/C 6/63

Vec T-774/16: Žaloba podaná 7. novembra 2016 – Consejo Regulador del Cava/EUIPO – Cave de Tain L’Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

50

2017/C 6/64

Vec T-780/16: Žaloba podaná 8. novembra 2016 – Mediaexpert/EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert)

51

2017/C 6/65

Vec T-784/16: Žaloba podaná 1. novembra 2016 – Pilla/EACEA

52

2017/C 6/66

Vec T-785/16: Žaloba podaná 9. novembra 2016 – BSH Electrodomesticos España/EUIPO – DKSH International (Ufesa)

53

2017/C 6/67

Vec T-795/16: Žaloba podaná 9. novembra 2016 – Krasnyiy oktyabr/EUIPO – Kondyterska korporatsiia „Roshen“ (CRABS)

54

2017/C 6/68

Vec T-796/16: Žaloba podaná 11. novembra 2016 – CEDC International/EUIPO – Underberg (Vyobrazenie zeleno-hnedého stebla trávy vo fľaši)

54

2017/C 6/69

Vec T-798/16: Žaloba podaná 14. novembra 2016 – Hanso Holding/EUIPO (REAL)

55

2017/C 6/70

Vec T-720/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. septembra 2016 – Komisia/CINAR

56

2017/C 6/71

Vec T-732/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. septembra 2016 – ICA Laboratories a i./Komisia

56


 

Korigendá

2017/C 6/72

Korigendum k oznámeniu v Úradnom vestníku vo veci T-698/16 ( Ú. v. EÚ C 441, 28.11.2016 )

57


SK

 

Top