EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:454:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 454, 5. decembra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 454

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 59
5. decembra 2016


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 454/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

2016/C 454/02

Vymenovanie prvého generálneho advokáta

2

2016/C 454/03

Určenie komory poverenej vecami uvedenými v článku 107 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

2

2016/C 454/04

Určenie komory poverenej vecami uvedenými v článku 193 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora

2

2016/C 454/05

Rozhodnutia prijaté Súdnym dvorom na generálnom zasadnutí 4. októbra 2016

2

2016/C 454/06

Zoznamy slúžiace na určenie zloženia rozhodovacích komôr v prípade vecí, v ktorých rozhodujú trojčlenné komory

3

2016/C 454/07

Voľba predsedov trojčlenných komôr

4

2016/C 454/08

Zloženie sľubu nového člena Súdneho dvora

4

2016/C 454/09

Zloženie sľubu nových sudcov Všeobecného súdu

4


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 454/10

Vec C-102/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 29. septembra 2016 – Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA/Európska komisia (Odvolanie — Článok 181 rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Zmluvy o finančnej pomoci Európskej únie na projekty v oblasti výskumu a vývoja — Audítorská správa identifikujúca nezrovnalosti — Rozhodnutie o vymáhaní preddavkov vyplatených Európskou komisiou — Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie o pozastavení platieb — Žaloba o mimozmluvnú zodpovednosť — Rozhodnutie neuzavrieť zmluvu — Žaloba o náhradu škody — Neprípustnosť)

5

2016/C 454/11

Vec C-224/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 6. septembra 2016 – Lidl Stiftung & Co. KG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Zjavne neprípustné alebo zjavne nedôvodné odvolanie)

5

2016/C 454/12

Vec C-237/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 6. septembra 2016 – Lidl Stiftung & Co. KG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Zjavne neprípustné alebo zjavne nedôvodné odvolanie)

6

2016/C 454/13

Vec C-551/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. septembra 2016 – Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Životné prostredie — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Prechodné ustanovenia týkajúce sa harmonizovaného prideľovania bezplatných kvót od roku 2013 — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Vnútroštátne vykonávacie opatrenia, ktoré predložila Spolková republika Nemecko — Odmietnutie zápisu určitých zariadení na zoznamy zariadení, ktorým sa emisné kvóty pridelia bezplatne — Ustanovenie, ktoré sa vzťahuje na prípady s „nadmernými ťažkosťami“ — Výkonné právomoci Komisie)

6

2016/C 454/14

Vec C-564/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. septembra 2016 – Raffinerie Heide GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Životné prostredie — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Prechodné ustanovenia týkajúce sa harmonizovaného prideľovania bezplatných kvót od roku 2013 — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Vnútroštátne vykonávacie opatrenia, ktoré predložila Spolková republika Nemecko — Odmietnutie zápisu určitých zariadení na zoznamy zariadení, ktorým sa emisné kvóty pridelia bezplatne — Ustanovenie, ktoré sa vzťahuje na prípady s „nadmernými ťažkosťami“ — Výkonné právomoci Komisie)

7

2016/C 454/15

Vec C-565/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. septembra 2016 – Romonta GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Životné prostredie — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Prechodné ustanovenia týkajúce sa harmonizovaného prideľovania bezplatných kvót od roku 2013 — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Vnútroštátne vykonávacie opatrenia, ktoré predložila Spolková republika Nemecko — Odmietnutie zápisu určitých zariadení na zoznamy zariadení, ktorým sa emisné kvóty pridelia bezplatne — Ustanovenie, ktoré sa vzťahuje na prípady s „nadmernými ťažkosťami“ — Výkonné právomoci Komisie)

7

2016/C 454/16

Vec C-228/15: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) zo 7. septembra 2016 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Catania – Taliansko) – trestné konanie proti Snežane Velikovej (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právo občanov pohybovať sa a zdržiavať sa v rámci územia Európskej únie — Chýbajúca relevantnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania pre rozhodnutie sporu vo veci samej — Zjavná neprípustnosť)

8

2016/C 454/17

Vec C-309/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 8. septembra 2016 – Real Express Srl/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Obrazová ochranná známka modrej a červenej farby obsahujúca slovný prvok „real“ — Námietka majiteľa národných obrazových ochranných známok čiernej a bielej farby obsahujúcich slovné prvky „Real“ a „Real mark“ — Zamietnutie námietky)

8

2016/C 454/18

Vec C-322/15: Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko) – Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Neexistencia dostatočných informácií týkajúcich sa skutkového a právneho kontextu sporu vo veci samej ako aj dôvodov odôvodňujúcich potrebu odpovede na prejudiciálnu otázku — Zjavná neprípustnosť)

9

2016/C 454/19

Vec C-338/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 20. júla 2016 – Claire Staelen/Európsky ombudsman (Odvolanie — Mimozmluvná zodpovednosť — Postup Európskeho ombudsmana pri sťažnosti týkajúcej sa vedenia zoznamu vhodných uchádzačov vyplývajúceho z verejného výberového konania — Rokovací poriadok Súdneho dvora — Článok 181)

9

2016/C 454/20

Spojené veci C-363/15 a C-364/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (prvá komora) z 21. júla 2016 – Louis Vuitton Malletier SA/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Zastavenie konania)

10

2016/C 454/21

Vec C-438/15: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 28. septembra 2016 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Taranto – Taliansko) – trestné konanie proti: Davide Durante (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Zhodné prejudiciálne otázky — Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Hazardné hry — Obmedzenia — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita — Podmienky účasti na zadávacom konaní a posúdenie ekonomickej a finančnej spôsobilosti — Vylúčenie uchádzača z dôvodu nepredloženia osvedčení o jeho ekonomickej a finančnej spôsobilosti vydaných dvoma rôznymi bankovými inštitúciami)

10

2016/C 454/22

Vec C-534/15: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) zo 14. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Satu Mare – Rumunsko) – Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale – Sucursala Judeţeană Satu Mare (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 93/13/EHS — Článok 1 ods. 1 — Článok 2 písm. b) — Postavenie spotrebiteľa — Prevod pohľadávky nováciou úverovej zmluvy — Zmluva o založení nehnuteľnosti podpísaná fyzickými osobami, ktoré nemajú žiadny obchodný vzťah s obchodnou spoločnosťou, ktorá je novým dlžníkom)

11

2016/C 454/23

Vec C-542/15: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 28. septembra 2016 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Taliansko) – trestné konanie proti Angela Manzo (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Totožné prejudiciálne otázky — Články 49 a 56 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Voľný pohyb služieb — Hazardné hry — Obmedzenia — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita — Verejné zákazky — Podmienky účasti v zadávacom konaní a posúdenia hospodárskej a finančnej spôsobilosti — Vylúčenie uchádzača z dôvodu nepredloženia osvedčení o jeho hospodárskej a finančnej spôsobilosti vystavených dvoma rozdielnymi bankovými inštitúciami — Smernica 2004/18/ES — Článok 47 — Uplatniteľnosť)

12

2016/C 454/24

Vec C-586/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. septembra 2016 – Lotte Co. Ltd/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochranná známka Európskej únie — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok v japončine a obrázok koaly na strome nesúcej malú koalu — Námietka majiteľa skoršej trojrozmernej národnej ochrannej známky KOALA-BÄREN a skoršej obrazovej národnej ochrannej známky KOALA — Dôkaz skutočného používania ochrannej známky — Používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa líši prvkami nemeniacimi jej rozlišovaciu spôsobilosť — Článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) a článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné odvolanie)

12

2016/C 454/25

Vec C-614/15: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 21. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Craiova – Rumunsko) – Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda ETUC, UNICE a CEEP o práci na dobu určitú — Opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú — Veterinárna asistentka v oblasti kontroly zdravia zvierat — Verejný sektor — Doložka 5 bod 1 — Opatrenia majúce zabrániť zneužívaniu uzatvárania zmlúv na dobu neurčitú — Pojem „objektívne dôvody“ opodstatňujúce tieto zmluvy — Obsadenie voľných pracovných miest do skončenia výberových konaní)

13

2016/C 454/26

Vec C-631/15: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 21. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo – Španielsko) – Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Doložka 4 — Na seba nadväzujúce pracovné zmluvy na dobu určitú vo verejnom sektore — Nie univerzitné vzdelávanie — Vnútroštátna právna úprava — Poskytnutie príplatku ku mzde — Podmienka — Získanie kladného výsledku v procese hodnotenia — Učitelia zamestnaní ako dočasní zamestnanci — Vylúčenie — Zásada zákazu diskriminácie)

14

2016/C 454/27

Spojené veci C-91/16 a C-120/16: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid – Španielsko) – Caixabank SA/Héctor Benlliure Santiago (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria SA/Juan José González Rey, María Consuelo González Rey, Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16) (Prejudiciálne konanie — Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky — Sadzba úrokov z omeškania — Uplatňovanie úrokovej sadzby — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Neprípustnosť)

14

2016/C 454/28

Vec C-141/16: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 20. júla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Regionale di Milano – Taliansko) – Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sloboda usadiť sa a slobodné poskytovanie služieb — Jednotná daň zo stávok a tipovacích súťaží — Zdanenie vnútroštátnych sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú prenos dát hazardných hier v mene prevádzkovateľov, ktorí sú usadení v inom členskom štáte — Nedostatočné spresnenie skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej, ako aj o dôvodov, pre ktoré je potrebná odpoveď na prejudiciálnu otázku — Zjavná neprípustnosť)

15

2016/C 454/29

Vec C-471/16 P: Odvolanie podané 24. augusta 2016: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 14. júna 2016 vo veci T-789/14, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

15

2016/C 454/30

Vec C-492/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 14. septembra 2016 – Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

17

2016/C 454/31

Vec C-493/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Taliansko) 14. septembra 2016 – Sicurbau Srl a i./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a. i.

17

2016/C 454/32

Vec C-494/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale civile di Trapani (Taliansko) 15. septembra 2016 – Giuseppa Santoro/Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

18

2016/C 454/33

Vec C-503/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação de Évora (Portugalsko) 23. septembra 2016 – Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.

19

2016/C 454/34

Vec C-506/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto (Portugalsko) 26. septembra 2016 – José Joaquim Neto de Sousa/Estado Português

19

2016/C 454/35

Vec C-1/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 22. septembra 2016 – Európska komisia/Rakúska republika, ktorú v konaní podporujú: Spolková republika Nemecko, Česká republika

20

2016/C 454/36

Vec C-62/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. júla 2016 – Európska komisia/Rumunsko

20

2016/C 454/37

Vec C-161/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 15. júla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Attunda Tingsrätt – Švédsko) – Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

20

2016/C 454/38

Vec C-172/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. júla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf – Nemecko) – Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG

20

2016/C 454/39

Vec C-257/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. júla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln – Nemecko) – Elke Roch, Jürgen Roch/Germanwings GmbH

21

 

Všeobecný súd

2016/C 454/40

Vec T-672/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2016 – Dr. August Wolff a Remedia/Komisia („Humánne lieky — Článok 31 smernice 2001/83/ES — Článok 116 smernice 2001/83 — Aktívna látka estradiol — Rozhodnite Komisie nariaďujúce členským štátom stiahnuť a zmeniť vnútroštátne povolenia na uvádzanie liekov na lokálne použitie s hmotnostným podielom estradiolu 0,01  % na trh — Dôkazné bremeno — Proporcionalita — Rovnosť zaobchádzania“)

22

2016/C 454/41

Vec T-14/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2016 – Lufthansa AirPlus Servicekarten/EUIPO – Mareea Comtur (airpass.ro) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie airpass.ro — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie AirPlus International — Zamietnutie námietky — Pravidlo 21 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Zastavenie konania — Článok 81 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

22

2016/C 454/42

Vec T-141/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2016 – Česká republika/Komisia („EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Ochrana vinohradníctva — Výdavky vynaložené Českou republikou — Právna istota — Legitímna dôvera“)

23

2016/C 454/43

Vec T-407/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2016 – Monster Energy/EUIPO – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie HotoGo self-heating can technology — Skoršie obrazové ochranné známky Európskej únie zobrazujúce škrabance — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia podobnosti označení — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti medzi označeniami — Článok 8 ods. 1 písm. b) a odsek 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

24

2016/C 454/44

Vec T-693/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. októbra 2016 – Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu — Slovná ochranná známka CLOVER CANYON — Skoršia národná slovná ochranná známka CANYON — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravdepodobnosť zámeny“)

24

2016/C 454/45

Vec T-543/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. októbra 2016 – Lysoform Dr. Hans Rosemann a i./ECHA („Žaloba o neplatnosť — Zaradenie ako dodávateľa aktívnej látky do zoznamu uvedeného v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

25

2016/C 454/46

Vec T-564/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. októbra 2016 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Finančná pomoc v oblasti Nástroja na prepájanie Európy — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Prípravný akt — Neprípustnosť“)

26

2016/C 454/47

Vec T-620/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. októbra 2016 – Orthema Service/EUIPO (Gehen wie auf Wolken) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Gehen wir auf Wolken — Ochranná známka tvorená reklamným sloganom — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Žaloba, ktorá je zjavne bez právneho základu“)

26

2016/C 454/48

Vec T-669/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. októbra 2016 – Lysoform Dr. Hans Rosemann a i./ECHA („Žaloba o neplatnosť — Zaradenie spoločnosti ako dodávateľa aktívnej látky do zoznamu uvedeného v článku 95 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

27

2016/C 454/49

Vec T-699/16 P: Odvolanie podané 29. septembra 2016: Európsky parlament proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 19. júla 2016 vo veci F-147/15, Meyrl/Parlament

28

2016/C 454/50

Vec T-704/16: Žaloba podaná 26. septembra 2016 – Murka/EUIPO (SCATTER SLOTS)

28

2016/C 454/51

Vec T-705/16 P: Odvolanie podané 3. októbra 2016: WQ (*1)  proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 21. júla 2016 vo veci F-1/16, WQ (*1) /Parlament

29

2016/C 454/52

Vec T-706/16 P: Odvolanie podané 3. októbra 2016: HB proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 21. júla 2016 vo veci F-125/15, HB/Komisia

30

2016/C 454/53

Vec T-721/16: Žaloba podaná 7. októbra 2016 – Luxottica Group/EUIPO –Chen (BeyBeni)

31

2016/C 454/54

Vec T-732/16: Žaloba podaná 20. októbra 2016 – Valencia Club de Fútbol/Komisia

31

2016/C 454/55

Vec T-733/16: Žaloba podaná 18. októbra 2016 – La Banque Postale/ECB

32

2016/C 454/56

Vec T-613/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. septembra 2016 – European Dynamics Luxembourg a i./Frontex

33


(*1)Údaje odstránené v rámci zaistenia ochrany jednotlivcov v spojitosti so spracovaním osobných dát.

 


SK

 

S ohľadom na ochranu osobných dát nie je možné zobraziť niektoré údaje obsiahnuté v tomto vydaní, a preto bola publikovaná nová autentická verzia.

Top