Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:441:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 441, 28. novembra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 441

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 59
28. novembra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 441/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 441/02

Vec C-218/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Campobasso – Taliansko) – trestné konanie proti Gianpaolovi Paolettimu a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 6 ZEÚ — Článok 49 Charty základných práv Európskej únie — Zásada uplatnenia priaznivejšieho trestného zákona so spätnou účinnosťou — Talianski štátni príslušníci, ktorí organizovali nelegálny vstup rumunských štátnych príslušníkov na talianske územie — Skutky spáchané pred pristúpením Rumunska k Európskej únii — Účinok pristúpenia Rumunska na trestnosť trestného činu napomáhania nelegálnej imigrácie — Vykonanie práva Únie — Právomoc Súdneho dvora)

2

2016/C 441/03

Vec C-318/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Taliansko) – Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky na práce — Smernica 2004/18/ES — Článok 7 písm. c) — Prahové hodnoty pre verejné zákazky — Nedosiahnutie prahovej hodnoty — Ponuky s neobvykle nízkou cenou — Automatické vylúčenie — Možnosť verejného obstarávateľa — Povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo slobody usadiť sa, slobodného poskytovania služieb a všeobecnej zásady zákazu diskriminácie — Zákazky, ktoré môžu predstavovať nepochybný cezhraničný záujem)

3

2016/C 441/04

Vec C-412/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hessisches Finanzgericht – Nemecko) – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II – Hofgeismar (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Oslobodenie od dane pri určitých činnostiach verejného záujmu — Článok 132 ods. 1 písm. d) — Dodanie ľudských orgánov, ľudskej krvi a materského mlieka — Rozsah — Spracovaná plazma získaná z ľudskej krvi určená na priemyselné účely)

3

2016/C 441/05

Vec C-466/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Jean-Michel Adrien a i./Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb pracovníkov — Vnútroštátni úradníci vyslaní do inštitúcie alebo orgánu Európskej únie — Starobný dôchodok — Právo voľby — Prerušenie alebo zachovanie poistenia vo vnútroštátnom dôchodkovom systéme — Obmedzenie súbehu dôchodku nadobudnutého na základe vnútroštátneho dôchodkového systému s dôchodkom nadobudnutým na základe dôchodkového systému Únie)

4

2016/C 441/06

Vec C-572/15: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 5. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus – Estónsko) – F. Hoffmann-La Roche AG/Accord Healthcare OÜ (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priemyselné a obchodné vlastníctvo — Patent — Dodatkové ochranné osvedčenie — Nariadenie (ES) č. 469/2009 — Článok 21 ods. 2 — Prechodné ustanovenia — Osvedčenie udelené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu pred jeho pristúpením k Európskej únii — Výklad článku 21 ods. 2 — Doba platnosti osvedčenia — Platnosť článku 21 ods. 2 — Úprava sekundárneho práva vyplývajúceho priamo z aktu o pristúpení — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

5

2016/C 441/07

Vec C-576/15: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 5. októbra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bulharsko) – Маja Маrinova ET/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Veliko Tărnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Článok 2 ods. 1 písm. a) — Článok 9 ods. 1 — Článok 14 ods. 1 — Články 73, 80 a 273 — Zásady daňovej neutrality a proporcionality — Daňový podvod — Nezrovnalosti v účtovníctve — Zatajenie dodaní a príjmov — Určenie základu dane)

5

2016/C 441/08

Vec C-583/15: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 5. októbra 2016 – Európska komisia/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dopravná politika — Nariadenie č. 1071/2009 — Prevádzkovateľ cestnej dopravy — Administratívne zjednodušenie a spolupráca — Článok 16 ods. 1 a 5 — Vnútroštátny elektronický register podnikov cestnej dopravy — Vzájomné prepojenie vnútroštátnych elektronických registrov)

6

2016/C 441/09

Vec C-23/16: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 5. októbra 2016 – Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nariadenie č. 1071/2009 — Spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy — Článok 16 ods. 1 a 5 — Vnútroštátny elektronický register podnikov cestnej dopravy — Neexistencia vzájomného prepojenia s vnútroštátnymi elektronickými registrami iných členských štátov)

7

2016/C 441/10

Vec C-472/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španielsko) 24. augusta 2016 – Jorge Luís Colino Sigüenza/Ayuntamiento de Valladolid a IN-PULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa

7

2016/C 441/11

Vec C-474/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Colmar (Francúzsko) 29. augusta 2016 – Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless

8

2016/C 441/12

Vec C-486/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Alicante (Španielsko) 12. septembra 2016 – Bankia S.A./Alfredo Sánchez Martínez a Sandra Sánchez Triviño

9

2016/C 441/13

Vec C-491/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 14. septembra 2016 – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, L.da

10

2016/C 441/14

Vec C-498/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 19. septembra 2016 – Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

10

2016/C 441/15

Vec C-505/16 P: Odvolanie podané 23. septembra 2016: Olga Stanislavivna Janukovyč ako dedička Viktora Viktorovyča Janukovyča proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 12. júla 2016 vo veci T-347/14, Olga Stanislavivna Janukovyč/Rada Európskej únie

11

2016/C 441/16

Vec C-507/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofia grad (Bulharsko) 26. septembra 2016 – „Еntertainment Balgaria System“ ЕООD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ – Sofia

13

2016/C 441/17

Vec C-511/16: Žaloba podaná 29. septembra 2016 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

13

 

Všeobecný súd

2016/C 441/18

Vec T-351/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. októbra 2016 – Crown Equipment (Suzhou) a Crown Gabelstapler/Rada („Dumping — Dovoz ručných paletovacích vozíkov a ich hlavných častí s pôvodom v Číne — Konečné antidumpingové clo — Žaloba o neplatnosť — Priama dotknutosť — Osobná dotknutosť — Prípustnosť — Určenie normálnej hodnoty — Článok 2 ods.7 písm. a) nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Pravidlo menšieho cla — Článok 9 ods. 4 nariadenia č. 1225/2009 — Povinnosť odôvodnenia“)

15

2016/C 441/19

Vec T-367/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. októbra 2016 – August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie Fruitfuls — Riadne používanie — Článok 51 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

15

2016/C 441/20

Vec T-418/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. októbra 2016 – Sina Bank/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Lehota na podanie žaloby — Prispôsobenie návrhov — Prípustnosť — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obranu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Zjavne nesprávne posúdenie — Úprava časových účinkov vyhlásenia neplatnosti“)

16

2016/C 441/21

Vec T-824/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. októbra 2016 – Eveready Battery Company/EUIPO – Hussain a i. (POWER EDGE) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie POWER EDGE — Skoršia slovná ochranná známka EDGE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 15 ods. 1 a článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009“)

17

2016/C 441/22

Vec T-56/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. októbra 2016 – Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (BRAUWELT) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie BRAUWELT — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 — Právo byť vypočutý — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“)

18

2016/C 441/23

Vec T-776/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. októbra 2016 – Meissen Keramik/EUIPO (MEISSEN KERAMIK) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie MEISSEN KERAMIK — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

19

2016/C 441/24

Vec T-662/16: Žaloba podaná 12. septembra 2016 – Gall Pharma/EUIPO – Pfizer (Styriagra)

19

2016/C 441/25

Vec T-667/16 P: Odvolanie podané 19. septembra 2016: Pieter De Meyer a iní proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 20. júla 2016 vo veci F-113/15, Adriaen a i./Komisia

20

2016/C 441/26

Vec T-668/16 P: Odvolanie podané 19. septembra 2016: HL proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 20. júla 2016 vo veci F-112/15, HL/Komisia

22

2016/C 441/27

Vec T-681/16: Žaloba podaná 23. septembra 2016 – Henkel Electronic Materials (Belgium)/Komisia

23

2016/C 441/28

Vec T-682/16: Žaloba podaná 23. septembra 2016 – Francúzsko/Komisia

24

2016/C 441/29

Vec T-689/16: Žaloba podaná 24. septembra 2016 – PL/Komisia

25

2016/C 441/30

Vec T-691/16: Žaloba podaná 26. septembra 2016 – Elevolution-Engenharia/Komisia

26

2016/C 441/31

Vec T-692/16: Žaloba podaná 27. septembra 2016 – CJ/ECDC

26

2016/C 441/32

Vec T-693/16 P: Odvolanie podané 28. septembra 2016: HG proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 19. júla 2016 vo veci F-149/15, HG/Komisia

27

2016/C 441/33

Vec T-695/16 P: Odvolanie podané 29. septembra 2016: Európska komisia proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 20. júla 2016 vo veci F-104/15, /Komisia ( *1 )

28

2016/C 441/34

Vec T-698/16: Žaloba podaná 23. septembra 2016 – Trasta Komercbanka a i./ECB

29

2016/C 441/35

Vec T-702/16 P: Odvolanie podané 30. septembra 2016: José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante, Bernard Gradel proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 20. júla 2016 vo veci F-126/15, Barroso Truta a i./Súdny dvor

30

2016/C 441/36

Vec T-715/16: Žaloba podaná 7. októbra 2016 – Pebagua/Komisia

31

2016/C 441/37

Vec T-717/16: Žaloba podaná 4. októbra 2016 – Waldhausen/EUIPO (Vyobrazenie siluety konskej hlavy)

31

2016/C 441/38

Vec T-719/16: Žaloba podaná 7. októbra 2016 – Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinWärme)

32

2016/C 441/39

Vec T-720/16: Žaloba podaná 10. októbra 2016 – ARFEA/Komisia

32

2016/C 441/40

Vec T-724/16 P: Odvolanie podané 12. októbra 2016: Giorgio Cocchi a Nicola Falcione proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 2. augusta 2016 vo veci F-134/11, Cocchi a Falcione/Komisia

34


 


 

(*1)   Údaje odstránené v rámci zaistenia ochrany jednotlivcov v spojitosti so spracovaním osobných dát.

SK

 

S ohľadom na ochranu osobných dát nie je možné zobraziť niektoré údaje obsiahnuté v tomto vydaní, a preto bola publikovaná nová autentická verzia.

Top