Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:410:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 410, 7. novembra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 410

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
7. novembra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 410/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 410/02

Vec C-432/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španielsko) 2. augusta 2016 – Carolina Minayo Luque/Quitxalla Stars, S.L. a Fondo de Garantia Salarial

2

2016/C 410/03

Vec C-433/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 3. augusta 2016 – Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl

3

2016/C 410/04

Vec C-443/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Španielsko) 8. augusta 2016 – Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

4

2016/C 410/05

Vec C-444/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons (Belgicko) 8. augusta 2016 – Immo Chiaradia SPRL/État belge

5

2016/C 410/06

Vec C-445/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons (Belgicko) 8. augusta 2016 – Docteur De Bruyne SPRL/État belge

6

2016/C 410/07

Vec C-446/16 P: Odvolanie podané 9. augusta 2016: Kohrener Landmolkerei GmbH a DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 8. júna 2016 vo veci T-178/15, Kohrener Landmolkerei a DHG/Komisia

7

2016/C 410/08

Vec C-449/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d’appello di Genova (Taliansko) 11. augusta 2016 – Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

8

2016/C 410/09

Vec C-463/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 17. augusta 2016 – Stadion Amsterdam CV/Staatssecretaris van Financiën

8

2016/C 410/10

Vec C-489/16: Žaloba podaná 9. septembra 2016 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

9

 

Všeobecný súd

2016/C 410/11

Vec T-309/10 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2016 – Klein/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Smernica 93/42/EHS — Harmonizovaný režim zaručujúci bezpečnosť a ochranu zdravia pacientov, používateľov a tretích osôb so zreteľom na používanie zdravotníckych pomôcok — Článok 8 — Oznámenie rozhodnutia o zákaze uvádzania na trh — Nezaujatie stanoviska Komisiou — Článok 18 — Neoprávnené uvedenie značky CE — Ujma — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom — Príčinná súvislosť“)

10

2016/C 410/12

Vec T-363/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. septembra 2016 – Secolux/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktorého predmetom je verejná zákazka na služby — Zamietnutie prístupu — Výnimka týkajúca sa ochrany súkromia a integrity jednotlivca — Výnimka týkajúca sa ochrany obchodných záujmov — Výnimka týkajúca sa ochrany rozhodovacieho procesu — Čiastočný prístup — Prevažujúci verejný záujem — Povinnosť odôvodnenia“)

10

2016/C 410/13

Vec T-435/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. septembra 2016 – Tose’e Ta’avon Bank/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Námietka nezákonnosti — priznanie vykonávacej právomoci Rade — Kritérium vzťahujúce sa na subjekty, ktoré podporujú iránsku vládu — nesprávne právne posúdenie — Skutkový omyl — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita — Základné práva“)

11

2016/C 410/14

Vec T-437/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2016 – Spojené kráľovstvo/Komisia („Záručná sekcia EPUZF — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Integrovaný systém spravovania a kontroly — Zníženia a vylúčenia z dôvodu nedodržania pravidiel krížového plnenia — Paušálna finančná oprava, o ktorej rozhodla Komisia podľa vnútorných usmernení prijatých v tejto oblasti — Dôkazné bremeno — Výklad prílohy II k nariadeniu (ES) č. 73/2009“)

12

2016/C 410/15

Vec T-632/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. septembra 2016 – Intercon/Komisia („Arbitrážna doložka — Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) — Rozhodnutie Komisie požadovať vrátenie súm vyplatených žalobkyni — Zmluvná povaha sporu — Článok 44 ods. 1 písm. c) a článok 44 ods. 5a Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu z 2. mája 1991 — Prípustnosť — Rozsah auditu — Dokumenty a pripomienky predložené po uplynutí stanovených lehôt“)

12

2016/C 410/16

Vec T-206/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. septembra 2016 – Intercon/Komisia („Rozhodcovská doložka — Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) — Dohoda o grante týkajúcej sa projektu ‚Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human‘ — Rozhodnutie Komisie požadovať vrátenie časti zaplatenej sumy — Neprípustnosť — Článok 44 ods. 1 písm.c) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu z 2. mája 1991 — Dokumenty a pripomienky predložené po uplynutí stanovenej lehoty“)

13

2016/C 410/17

Vec T-228/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. septembra 2016 – Grupo de originación y análisis/EUIPO – Bankinter (BK PARTNERS) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie BK PARTNERS — Skoršia národná slovná a obrazová ochranná známka bk. — Relatívny dôvod zamietnutia — Nebezpečenstvo zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

14

2016/C 410/18

Vec T-237/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. septembra 2016 – Łabowicz/EUIPO – Pure Fishing (NANO) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o neplatnosť — Obrazová ochranná známka Európskej únie NANO — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisná povaha — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 52 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

14

2016/C 410/19

Vec T-362/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. septembra 2016 – Lacamanda Group/EUIPO – Woolley (HENLEY) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o neplatnosť — Slovná ochranná známka Európskej únie HENLEY — Skoršie slovné ochranné známky Spojeného kráľovstva a Európskej únie HENLEYS — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neoprávnene poberaný zisk z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky“)

15

2016/C 410/20

Vec T-400/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2016 – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/EUIPO – University College London (CITRUS SATURDAY) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie CITRUS SATURDAY — Skoršia národná slovná ochranná známka CITRUS — Oneskorené predloženie dokumentov — Voľná úvaha priznaná článkom 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 19 a pravidlo 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95“)

15

2016/C 410/21

Vec T-449/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2016 – Satkirit Holding/EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvo) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie luvo — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie luvo — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť tovarov a služieb — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

16

2016/C 410/22

Vec T-450/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2016 – Satkirit Holdings/EUIPO – Advanced Mailing Solutions (luvoworld) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie luvoworld — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie luvo — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť tovarov a služieb — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

17

2016/C 410/23

Vec T-476/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2016 – European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie FITNESS — Absolútne dôvody zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c), článok 52 ods. 1 písm. a) a článok 76 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 37 písm. b) bod iv) a pravidlo 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Predloženie dôkazov po prvýkrát pred odvolacím senátom“)

17

2016/C 410/24

Vec T-512/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. septembra 2016 – Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie SUN CALI — Skoršia národná obrazová ochranná známka CaLi co — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Zastúpenie pred odvolacím senátom — Skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik v Únii — Ekonomicky prepojené právnické osoby — Článok 92 ods. 3 nariadenia č. 207/2009“)

18

2016/C 410/25

Vec T-539/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2016 – LLR-G5/EUIPO – Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 — Skoršie medzinárodné slovné ochranné známky Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 a Silicium Organique G5 — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

19

2016/C 410/26

Vec T-684/15 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. septembra 2016 – Weissenfels/Parlament („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Mimozmluvná zodpovednosť — Nestrannosť Súdu pre verejnú službu — Osobné údaje“)

19

2016/C 410/27

Vec T-750/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 22. septembra 2016 – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft a i./Komisia („Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Energie z obnoviteľných zdrojov — Pomoc poskytnutá na základe určitých ustanovení novelizovaného nemeckého zákona týkajúceho sa obnoviteľných zdrojoch energie (zákon EEG z roku 2014) — Pomoc v prospech elektriny z obnoviteľných zdrojov a znížený poplatok EEG pre veľkospotrebiteľov energie — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Žaloba o neplatnosť — Nedostatok záujmu na konaní — Neprípustnosť“)

20

2016/C 410/28

Vec T-761/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – Sogepa/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Skláreň na výrobu krištáľu — Štátna pomoc vo forme pôžičky — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Povinnosť vymáhať štátnu pomoc poskytnutú v prospech podniku v úpadku — Nedodržanie formálnych náležitostí — Neprípustnosť“)

20

2016/C 410/29

Vec T-78/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. septembra 2016 – Sartour/Parlament („Verejné obstarávanie služieb — Koncesia na stravovacie služby v budove využívanej Parlamentom — Zamietnutie ponuky uchádzača a zadanie zákazky inému uchádzačovi — Zrušenie verejného obstarávania — Zastavenie konania“)

21

2016/C 410/30

Vec T-256/16 P: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Niculae a i./Rumunsko a i. („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Zamietnutie žaloby vo veci samej — Zastavenie konania“)

21

2016/C 410/31

Vec T-632/16: Žaloba podaná 2. septembra 2016 – Haeberlen/ENISA

22

2016/C 410/32

Vec T-647/16: Žaloba podaná 15. septembra 2016 – Camerin/Parlament

23

2016/C 410/33

Vec T-651/16: Žaloba podaná 14. septembra 2016 – Crocs/EUIPO – Gifi Diffusion (Footwear)

23

2016/C 410/34

Vec T-657/16: Žaloba podaná 17. septembra 2016 – Márquez Alentà/EUIPO – Fiesta Hotels & Resorts (Vyobrazenie mravca)

24

2016/C 410/35

Vec T-666/16 P: Odvolanie podané 20. septembra 2016: Carlo De Nicola proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 21. júla 2016 vo veci F-100/15, De Nicola/EIB

25

2016/C 410/36

Vec T-669/16 P: Odvolanie podané 21. septembra 2016: Carlo De Nicola proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 21. júla 2016 vo veci F-82/15, De Nicola/EIB

25

2016/C 410/37

Vec T-670/16: Žaloba podaná 16. septembra 2016 – Digital Rights Ireland/Komisia

26

2016/C 410/38

Vec T-672/16: Žaloba podaná 21. septembra 2016 – C=Holdings/EUIPO – Trademarkers NV (C=comodore)

27

2016/C 410/39

Vec T-675/16: Žaloba podaná 22. septembra 2016 – Wirecard/EUIPO (mycard2go)

28

2016/C 410/40

Vec T-676/16: Žaloba podaná 22. septembra 2016 – Wirecard/EUIPO (mycard2go)

29

2016/C 410/41

Vec T-683/16: Žaloba podaná 21. september 2016 – KUKA Systems/EUIPO (MATRIX BODY SHOP)

29

2016/C 410/42

Vec T-684/16: Žaloba podaná 23. septembra 2016 – Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/EUIPO – Maan (kuchynský digestor)

30

2016/C 410/43

Vec T-685/16: Žaloba podaná 22. septembra 2016 – Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS)

30

2016/C 410/44

Vec T-687/16: Žaloba podaná 23. septembra 2016 – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Joaquín Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

31

2016/C 410/45

Vec T-688/16: Žaloba podaná 28. septembra 2016 – Janssen-Cases/Komisia

32

2016/C 410/46

Vec T-370/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. septembra 2016 – Gemeente Eindhoven/Komisia

32

2016/C 410/47

Vec T-446/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. septembra 2016 – Indecopi/EUIPO – Synergy Group (PISCO)

33

2016/C 410/48

Vec T-447/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. septembra 2016 – Indecopi/EUIPO – Synergy Group (PISCO SOUR)

33

2016/C 410/49

Vec T-463/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Almashreq Investment Fund/Rada

33

2016/C 410/50

Vec T-464/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Othman/Rada

33

2016/C 410/51

Vec T-465/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Makhlouf/Rada

33

2016/C 410/52

Vec T-466/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Makhlouf/Rada

34

2016/C 410/53

Vec T-467/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Drex Technologies/Rada

34

2016/C 410/54

Vec T-468/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Souruh/Rada

34

2016/C 410/55

Vec T-469/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Bena Properties/Rada

34

2016/C 410/56

Vec T-470/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Cham/Rada

34

2016/C 410/57

Vec T-471/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Syriatel Mobile Telecom/Rada

35

2016/C 410/58

Vec T-705/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Syriatel Mobile Telecom/Rada

35

2016/C 410/59

Vec T-706/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Makhlouf/Rada

35

2016/C 410/60

Vec T-707/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Souruh/Rada

35

2016/C 410/61

Vec T-708/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Cham a Bena Properties/Rada

35

2016/C 410/62

Vec T-709/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Almashreq Investment Fund/Rada

36

2016/C 410/63

Vec T-710/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Drex Technologies/Rada

36

2016/C 410/64

Vec T-711/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Othman/Rada

36

2016/C 410/65

Vec T-714/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – Makhlouf/Rada

36

2016/C 410/66

Vec T-9/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. septembra 2016 – Skechers USA France/EUIPO – IM Production (Topánky)

36

2016/C 410/67

Vec T-237/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – NI/CEPD

37

 

Súd pre verejnú službu

2016/C 410/68

Vec F-61/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 15. júna 2016 – Stepien a Animali/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok — Návrh na započítanie odpracovaných rokov — Akt nespôsobujúci ujmu — Neprípustnosť žaloby — Žiadosť o vydanie rozhodnutia pred prejednaním veci samej — Článok 83 rokovacieho poriadku)

38

2016/C 410/69

Vec F-75/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 15. júna 2016 – Wille a Skovsboell/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok — Návrh na započítanie odpracovaných rokov — Akt nespôsobujúci ujmu — Neprípustnosť žaloby — Žiadosť o vydanie rozhodnutia pred prejednaním veci samej — Článok 83 rokovacieho poriadku)

38

2016/C 410/70

Vec F-152/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 15. júna 2016 – Poniskaitis/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok — Návrhy na započítanie odpracovaných rokov — Akt nespôsobujúci ujmu — Neprípustnosť žaloby — Žiadosť o vydanie rozhodnutia pred prejednaním veci samej — Článok 83 rokovacieho poriadku)

39

2016/C 410/71

Vec F-39/15: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 15. júna 2016 – Marinozzi/Komisia (Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Dôchodky — Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok — Návrhy na započítanie odpracovaných rokov — Akt nespôsobujúci ujmu — Neprípustnosť žaloby — Návrh na rozhodnutie bez prejednania veci samej — Článok 83 rokovacieho poriadku)

40

2016/C 410/72

Vec F-87/15: Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 6. júna 2016 – Matzke/Komisia

40


SK

 

Top