Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 402, 31. októbra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 402

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
31. októbra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 402/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 402/02

Vec C-113/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. septembra 2016 – Spolková republika Nemecko/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Voľba právneho základu — Článok 43 ods. 2 ZFEÚ alebo článok 43 ods. 3 ZFEÚ — Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami — Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 — Článok 7 — Nariadenie (EÚ) č. 1370/2013 — Článok 2 — Opatrenia týkajúce sa stanovovania cien — Referenčné prahy — Intervenčné ceny)

2

2016/C 402/03

Vec C-409/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Kombinovaná nomenklatúra — Klasifikácia tovaru — Výklad podpoložky kombinovanej nomenklatúry — Smernica 2008/118/ES — Dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani — Colný režim podmienečného oslobodenia od cla — Účinky colného vyhlásenia v prípade nesprávne uvedenej podpoložky kombinovanej nomenklatúry — Nezrovnalosti počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani)

3

2016/C 402/04

Vec C-549/14: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 7. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret – Dánsko) – Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky — Smernica 2004/18/ES — Článok 2 — Zásada rovnosti zaobchádzania — Povinnosť transparentnosti — Zákazka týkajúca sa dodania celkového komunikačného systému — Ťažkosti pri plnení — Rozdielne názory strán v súvislosti s ich zodpovednosťou — Urovnanie — Zúženie rozsahu zmluvy — Zmena prenájmu materiálu na predaj — Podstatná zmena zákazky — Odôvodnenie objektívnou možnosťou nájsť riešenie prostredníctvom zmieru)

4

2016/C 402/05

Vec C-584/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. septembra – Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 2006/12/ES — Smernica 91/689/EHS — Smernica 1999/31/ES — Nakladanie s odpadom — Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti — Nevykonanie — Článok 260 ods. 2 ZFEÚ — Peňažné sankcie — Penále — Paušálna pokuta)

4

2016/C 402/06

Vec C-101/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 7. septembra 2016 – Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Článok 101 ZFEÚ — Článok 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 — Európsky trh s autosklom — Dohody o rozdelení trhov a výmene citlivých obchodných informácií — Pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania pokút z roku 2006 — Bod 13 — Hodnota predaja — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 druhý pododsek — Zákonná horná hranica pokuty — Výmenný kurz na výpočet hornej hranice pokuty — Výška pokuty — Neobmedzená súdna právomoc — Podniky vyrábajúce jediný výrobok — Proporcionalita — Rovnosť zaobchádzania)

5

2016/C 402/07

Vec C-121/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, predtým GDF Suez (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Smernica 2009/73/ES — Energia — Odvetvie plynu — Určenie cien za dodávku zemného plynu koncovým odberateľom — Regulované tarify — Prekážka — Zlučiteľnosť — Kritériá posúdenia — Ciele bezpečnosti dodávok a územnej súdržnosti)

6

2016/C 402/08

Vec C-160/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Autorské práva a s nimi súvisiace práva — Smernica 2001/29/ES — Informačná spoločnosť — Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv — Článok 3 ods. 1 — Verejný prenos — Pojem — Internet — Hypertextový odkaz umožňujúci prístup k chráneným dielam, ktoré sú dostupné bez súhlasu nositeľa práv na inej internetovej stránke — Diela, ktoré nositeľ práv ešte nezverejnil — Vloženie takýchto odkazov na účely dosiahnutia zisku)

7

2016/C 402/09

Vec C-180/15: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen – Švédsko) – Borealis AB a i./Naturvårdsverket (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a — Metodika bezodplatného prideľovania kvót — Výpočet jednotného medziodvetvového korekčného faktora — Rozhodnutie 2013/448/EÚ — Článok 4 — Príloha II — Platnosť — Určenie produktového referenčného štandardu pre horúci kov — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Príloha I — Platnosť — Článok 3 písm. c) — Článok 7 — Článok 10 ods. 1 až 3 a 8 — Príloha IV — Bezodplatné prideľovanie kvót na spotrebu a vývoz tepla — Merateľné teplo vyvážané do súkromných domácností — Zákaz dvojitého započítania emisií a dvojitého pridelenia kvót)

7

2016/C 402/10

Vec C-182/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – konanie týkajúce sa vydania Alekseia Petruhhina (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Občianstvo Európskej únie — Vydanie štátneho príslušníka členského štátu, ktorý vykonával svoje právo na voľný pohyb, do tretieho štátu — Rozsah pôsobnosti práva Únie — Ochrana štátnych príslušníkov členského štátu pred vydaním — Neexistencia ochrany štátnych príslušníkov iných členských štátov — Obmedzenie voľného pohybu — Odôvodnenie založené na zabránení beztrestnosti — Proporcionalita — Overenie záruk stanovených v článku 19 Charty základných práv Európskej únie)

9

2016/C 402/11

Vec C-225/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Reggio Calabria – Taliansko) – trestné konanie proti Domenicovi Politanòvi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 49 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Hazardné hry — Obmedzenia — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita — Verejné zákazky — Podmienky účasti na zadávacom konaní a posúdenie hospodárskej a finančnej situácie — Vylúčenie uchádzača z dôvodu nepredloženia potvrdení o jeho ekonomickej a finančnej situácii od dvoch rozdielnych bankových inštitúcii — Smernica 2004/18/ES — Článok 47 — Uplatniteľnosť)

9

2016/C 402/12

Vec C-310/15: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 7. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, právna nástupkyňa Sony France SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľa — Nekalé obchodné praktiky — Smernica 2005/29/ES — Články 5 a 7 — Viazaná ponuka — Predaj počítača vybaveného predinštalovaným softvérom — Podstatná informácia týkajúca sa ceny — Klamlivé opomenutia konania — Nemožnosť spotrebiteľa zaobstarať si rovnaký model počítača, ktorý by nebol vybavený softvérom)

10

2016/C 402/13

Vec C-459/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 8. septembra 2016 – Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Rada Európskej únie (Odvolanie — Reštriktívne opatrenia voči Iránskej islamskej republike — Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Logistická podpora iránskej vlády — Zahrnutie mena odvolateľky)

11

2016/C 402/14

Vec C-461/15: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. septembra 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin – Nemecko) – E.ON Kraftwerke GmbH/Spolková republika Nemecko (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Smernica 2003/87/ES — Harmonizácia bezodplatného prideľovania emisných kvót — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Zmena prideľovania — Článok 24 ods. 1 — Povinnosť prevádzkovateľa zariadenia poskytovať informácie — Rozsah)

11

2016/C 402/15

Vec C-294/16 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 28. júla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Poľsko) – JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Článok 26 ods. 1 — Európsky zatykač — Účinky odovzdania — Započítanie doby zadržania vo vykonávajúcom členskom štáte — Pojem „zadržiavanie“ — Iné opatrenia obmedzujúce osobnú slobodu ako uväznenie — Domáce väzenie spojené s nosením elektronického náramku — Charta základných práv Európskej únie — Články 6 a 49)

12

2016/C 402/16

Vec C-328/16: Žaloba podaná 1. júna 2016 – Európska komisia/Helénska republika

13

2016/C 402/17

Vec C-376/16 P: Odvolanie podané 7. júla 2016: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 27.apríla 2016 vo veci T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

14

2016/C 402/18

Vec C-393/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 14. júla 2016 – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Vec C-425/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 1. augusta 2016 – Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Vec C-431/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španielsko) 2. augusta 2016 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

17

2016/C 402/21

Vec C-462/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 17. augusta 2016 – Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Vec C-464/16 P: Odvolanie podané 18. augusta 2016: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 20. júla 2016 vo veci T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Európska komisia

20

2016/C 402/23

Vec C-465/16 P: Odvolanie podané 20. augusta 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 9. júna 2016 vo veci T-276/13, Growth Energy a Renewable Fuels Association/Rada Európskej únie

21

2016/C 402/24

Vec C-466/16 P: Odvolanie podané 20. augusta 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 9. júna 2016 vo veci T-277/13, Marquis Energy LLC/Rada Európskej únie

22

 

Všeobecný súd

2016/C 402/25

Vec T-220/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Scuola Elementare Maria Montessori/Komisia („Štátna pomoc — Obecná daň z nehnuteľností — Oslobodenie priznané nekomerčným subjektom vykonávajúcim osobitné činnosti — Jednotné znenie predpisov o dani z príjmu — Oslobodenie od jednotnej obecnej dane — Rozhodnutie z časti konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci a z časti vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Žaloba o neplatnosť — Regulačný akt nevyžadujúci vykonávacie opatrenia — Priama dotknutosť — Prípustnosť — Absolútna nemožnosť vymáhania — Článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 — Povinnosť odôvodnenia“)

25

2016/C 402/26

Vec T-392/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – La Ferla/Komisia a ECHA („REACH — Poplatok za registráciu látky — Zníženie pre mikropodniky a malé a stredné podniky — Chyba vo vyhlásení o veľkosti podniku — Odporúčanie 2003/361/ES — Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok — Žiadosť o poskytnutie informácie — Právomoc ECHA — Proporcionalita“)

25

2016/C 402/27

Vec T-472/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2016 – Lundbeck/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s antidepresívnymi liekmi obsahujúcimi účinnú farmaceutickú látku citalopram — Pojem obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Potenciálna hospodárska súťaž — Generické lieky — Prekážky vstupu na trh z dôvodu existencie patentov — Dohody uzatvorené medzi majiteľom patentov a podnikom vyrábajúcim generické lieky — Článok 101 ods. 1 a 3 ZFEÚ — Nesprávne právne posúdenia — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obranu — Právna istota — Pokuty“)

26

2016/C 402/28

Vec T-620/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Marchi Industriale/ECHA („REACH — Poplatok za registráciu látky — Zníženie pre mikropodniky a malé a stredné podniky — Chyba vo vyhlásení o veľkosti podniku — Odporúčanie 2003/361/ES — Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok — Určenie veľkosti podniku — Právomoc ECHA — Povinnosť odôvodnenia“)

27

2016/C 402/29

Vec T-695/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – ENAC/INEA („Finančná pomoc — Projekty spoločného záujmu v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí — Vyhotovenie štúdie intermodálneho rozvoja letiska Bergamo-Orio al Serio — Určenie konečnej výšky finančnej pomoci — Neoprávnené náklady — Nesprávne právne posúdenie — Povinnosť odôvodnenia“)

27

2016/C 402/30

Vec T-80/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – PT Musim Mas/Rada („Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii — Vyberanie dočasného antidumpingového cla s konečnou platnosťou — Konečné antidumpingové clo — Právo na obranu — Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady“)

28

2016/C 402/31

Vec T-111/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Unitec Bio/Rada („Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne — Konečné antidumpingové clo — Žaloba o neplatnosť — Priama dotknutosť — Osobná dotknutosť — Prípustnosť — Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady“)

29

2016/C 402/32

Spojené veci T-112/14 až T-116/14 a T-119/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Molinos Río de la Plata a i./Rada („Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne — Konečné antidumpingové clo — Žaloba o neplatnosť — Profesijné združenie — Priama dotknutosť — Osobná dotknutosť — Prípustnosť — Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady“)

30

2016/C 402/33

Vec T-117/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Cargill/Rada („Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii — Konečné antidumpingové clo — Žaloba o neplatnosť — Priama dotknutosť — Osobná dotknutosť — Prípustnosť — Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady“)

31

2016/C 402/34

Vec T-118/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – LDC Argentina/Rada („Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne — Konečné antidumpingové clo — Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady“)

31

2016/C 402/35

Vec T-120/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – PT Ciliandra Perkasa/Rada („Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii — Konečné antidumpingové clo — Článok 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady“)

32

2016/C 402/36

Vec T-139/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – PT Wilmar Bioenergi Indonesia a PT Wilmar Nabati Indonesia/Rada („Dumping — Dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii — Konečné antidumpingové clo — Článok 2 ods. 3 a 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Normálna hodnota — Výrobné náklady“)

33

2016/C 402/37

Vec T-340/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Kľujev/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Zaradenie mena žalobcu — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodnenia — Právny základ — Právo na účinnú súdnu ochranu — Nedodržanie kritérií zápisu do zoznamu — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo vlastniť majetok — Právo na dobré meno“)

34

2016/C 402/38

Vec T-346/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Janukovyč/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Zaradenie mena žalobcu — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodnenia — Právny základ — Právo na účinnú súdnu ochranu — Zneužitie právomoci — Nedodržanie kritérií zápisu do zoznamu — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo vlastniť majetok“)

35

2016/C 402/39

Vec T-348/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Janukovyč/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Zaradenie mena žalobcu — Povinnosť odôvodnenia — Právny základ — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Zneužitie právomoci — Nedodržanie kritérií zápisu do zoznamu — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo vlastniť majetok“)

36

2016/C 402/40

Vec T-386/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – FIH Holding a FIH Erhvervsbank/Komisia („Štátna pomoc — Bankový sektor — Pomoc poskytnutá dánskej banke FIH vo forme prevodu jej znehodnotených aktív na novú dcérsku spoločnosť a ich následného odkúpenia dánskym orgánom povereným zabezpečením finančnej stability — Štátna pomoc v prospech bánk v období krízy — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem pomoc — Kritérium súkromného investora — Kritérium súkromného veriteľa — Výpočet výšky pomoci — Povinnosť odôvodnenia“)

37

2016/C 402/41

Vec T-481/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki/EIT („Verejné zákazky na služby — Postup verejného obstarávania — Poskytovanie služieb týkajúcich sa vývoja platformy pre správu informácií a znalostí — Služby vývoja softvérov a zabezpečenia dostupnosti a efektívnosti informatických služieb — Odmietnutie zaradiť ponuku uchádzača na prvé miesto — Kritériá výberu — Kritériá hodnotenia ponúk — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenia — Prístup k dokumentom — Mimozmluvná zodpovednosť“)

37

2016/C 402/42

Vec T-698/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki/Komisia („Verejné zákazky na služby — Postup verejného obstarávania — Poskytnutie externých služieb na rozvoj, štúdie a podporu informačných systémov (ESP DESIS III) — Zaradenie uchádzača podľa mechanizmu zostupného poradia — Povinnosť odôvodnenia — Ponuky s neobvykle nízkou cenou — Zásada voľnej hospodárskej súťaže — Mimozmluvná zodpovednosť“)

38

2016/C 402/43

Vec T-710/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Herbert Smith Freehills/Rada („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa diskusií pred prijatím smernice o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov — Zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu právneho poradenstva — Právo na obhajobu — Prevažujúci verejný záujem“)

39

2016/C 402/44

Vec T-800/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Philip Morris/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty vyhotovené v rámci prípravných prác na smernici o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov — Zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu právneho poradenstva — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu — Právo na obranu — Prevažujúci verejný záujem“)

39

2016/C 402/45

Vec T-51/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2016 – PAN Europe/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Dokumenty týkajúce sa endokrinných disruptorov — Čiastočné zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu — Článok 4 ods. 3 nariadenia č. 1049/2001“)

40

2016/C 402/46

Vec T-91/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – AEDEC/Komisia („Výskum a technologický vývoj — Rámcový program pre výskum a inovácie ‚Horizont 2020‘ — Výzva k predkladaniu návrhov v rámci pracovného programu 2014 – 2015 — Rozhodnutie Komisie o vyhlásení návrhu podaného žalobcom za nespôsobilý — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Proporcionalita — Transparentnosť — Zjavne nesprávne posúdenie“)

41

2016/C 402/47

Vec T-359/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – Arrom Conseil/EUIPO – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Roméo has a Gun by Romano Ricci — Skoršie slovné ochranné známky Európskej únie NINA RICCI a RICCI — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok — Poškodenie dobrého mena — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“)

41

2016/C 402/48

Vec T-485/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2016 – Alsharghawi/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu v Líbyi — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia vstupu a prechodu cez územie Európskej únie — Funkcia bývalého vedúceho úradu Muammara Kaddáfiho — Voľba právneho základu — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Prezumpcia neviny — Proporcionalita — Sloboda pohybu — Právo vlastniť majetok — Povinnosť odôvodniť opodstatnenosť opatrenia“)

42

2016/C 402/49

Vec T-565/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2016 – Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MERLIN’S KINDERWELT — Skoršia národná slovná ochranná známka KINDER — Relatívny dôvod zmietnutia — Neexistencia podobnosti označení — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

42

2016/C 402/50

Vec T-566/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. septembra 2016 – Excalibur City/EUIPO – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) („Ochranná známka Európskej Únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MERLIN’S KINDERWELT — Skoršia národná slovná ochranná známka KINDER — Relatívny dôvod zmietnutia — Neexistencia podobnosti označení — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

43

2016/C 402/51

Vec T-633/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2016 – JT International/EUIPO – Habanos (PUSH) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie PUSH — Skoršie vnútroštátne slovné a obrazové ochranné známky a slovné a obrazové ochranné známky Beneluxu PUNCH — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Zhodnosť tovarov — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

44

2016/C 402/52

Vec T-384/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – EDF Luminus/Parlament („Rozhodcovská doložka — Zmluva na dodávku elektriny CNT(2009) č. 137 — Platba Parlamentom regionálneho príspevku na elektrinu, ktorý žalobkyňa odvádza Regiónu Brusel – Hlavné mesto a vypočítava sa na základe príkonu poskytnutého Parlamentu — Absencia zmluvnej povinnosti — Absencia povinnosti vyplývajúcej z ustanovení uplatniteľného vnútroštátneho práva“)

44

2016/C 402/53

Vec T-511/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. augusta 2016 – Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS) („Ochranná známka Európskej únie — Späťvzatie prihlášky — Zastavenie konania“)

45

2016/C 402/54

Vec T-544/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2016 – Terna/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Projekty spoločného záujmu Únie — Finančná pomoc Únie v dvoch projektoch v oblasti transeurópskych energetických sietí — Zníženie pôvodne priznanej finančnej pomoci na základe auditu — Prípravný akt — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť“)

46

2016/C 402/55

Vec T-584/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. septembra 2016 – POA/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Prihláška chráneného označenia pôvodu (‚Halloumi‘ alebo ‚Hellim‘) — Rozhodnutie o uverejnení v Úradnom vestníku, séria C, prihlášky chráneného označenia pôvodu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 — Prípravný akt — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť“)

46

2016/C 402/56

Vec T-366/16: Žaloba podaná 12. júla 2016 – Gaki/Europol

47

2016/C 402/57

Vec T-476/16: Žaloba podaná 25. augusta 2016 – Adama Agriculture a Adama France/Komisia

48

2016/C 402/58

Vec T-477/16: Žaloba podaná 26. augusta 2016 – Epsilon International/Komisia

49

2016/C 402/59

Vec T-480/16: Žaloba podaná 30. augusta 2016 – Lidl Stiftung/EUIPO – Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Vec T-620/16: Žaloba podaná 30. augusta 2016 – The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Vec T-625/16: Žaloba podaná 2. septembra 2016 – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

51

2016/C 402/62

Vec T-629/16: Žaloba podaná 1. septembra 2016 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (znázornenie dvoch súbežných pruhov na topánke)

53

2016/C 402/63

Vec T-630/16: Žaloba podaná 5. septembra 2016 – Dehtochema Bitumat/Európska chemická agentúra

53

2016/C 402/64

Vec T-644/16: Žaloba podaná 9. septembra 2016 – ClientEarth/Komisia

54

2016/C 402/65

Vec T-645/16: Žaloba podaná 7. septembra 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

55

2016/C 402/66

Vec T-648/16: Žaloba podaná 13. septembra 2016 – Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Vec T-649/16: Žaloba podaná 12. septembra 2016 – Bernaldo de Quirós/Komisia

57

2016/C 402/68

Vec T-650/16: Žaloba podaná 7. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Vec T-656/16: Žaloba podaná 12. septembra 2016 – PM/ECHA

58

2016/C 402/70

Vec T-659/16: Žaloba podaná 16. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Vec T-661/16: Žaloba podaná 19. septembra 2016 – Credito Fondiario/SRB

59

2016/C 402/72

Vec T-665/16: Žaloba podaná 16. septembra 2016 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

61


SK

 

Top