EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:346:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 346, 21. septembra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 346

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
21. septembra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

 

EURÓPSKY PARLAMENT
ZASADANIE 2015 – 2016
Schôdza 27. až 30. apríla 2015
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v  Ú. v. EÚ C 206, 9.6.2016 .
Prijaté texty z 29. apríla 2015 o absolutóriu za rozpočtový rok 2013 boli uverejnené v  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2015 .
PRIJATÉ TEXTY

1


 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament

 

Utorok 28. apríla 2015

2016/C 346/01

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o opatreniach nadväzujúcich na vykonávanie bolonského procesu (2015/2039(INI))

2

2016/C 346/02

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o európskom filme v digitálnom veku (2014/2148(INI))

10

2016/C 346/03

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o novej stratégii lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva (2014/2223(INI))

17

 

Streda 29. apríla 2015

2016/C 346/04

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

27

2016/C 346/05

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o stratégii v oblasti požívania alkoholu (2015/2543(RSP))

32

2016/C 346/06

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o druhom výročí zrútenia budovy Rana Plaza a o súčasnom stave paktu udržateľnosti pre Bangladéš (2015/2589(RSP))

39

2016/C 346/07

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o najnovších tragédiách v Stredozemnom mori a migračnej a azylovej politike EÚ (2015/2660(RSP))

47

 

Štvrtok 30. apríla 2015

2016/C 346/08

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o prenasledovaní kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb (2015/2661(RSP))

51

2016/C 346/09

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o ničení kultúrnych pamiatok, ktorého sa dopúšťa ISIS/Dá’iš (2015/2649(RSP))

55

2016/C 346/10

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o situácii na Maldivách (2015/2662(RSP))

60

2016/C 346/11

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o správe o pokroku Albánska za rok 2014 (2014/2951(RSP))

63

2016/C 346/12

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o správe o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2014 (2014/2952(RSP))

69

2016/C 346/13

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o Výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2013 (2014/2156(INI))

77

2016/C 346/14

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o výstave Expo 2015 v Miláne: Živiť planétu, energia pre život (2015/2574(RSP))

88

2016/C 346/15

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o situácii v Nigérii (2015/2520(RSP))

95

2016/C 346/16

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o prípade Nade Savčenkovej (2015/2663(RSP))

101

2016/C 346/17

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o situácii v utečeneckom tábore Jarmúk v Sýrii (2015/2664(RSP))

103

2016/C 346/18

Uznesenie Európskeho parlamentu z 30. apríla 2015 o uväznení aktivistov bojujúcich za ľudské a pracovné práva v Alžírsku (2015/2665(RSP))

106


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Utorok 28. apríla 2015

2016/C 346/19

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 týkajuce sa preskúmania vyhlásenia o finančných záujmoch vymenovaného člena Komisie (výklad ods. 1 písm. a) prilohy XVI rokovacieho poriadku) (2015/2047(REG))

110


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

Utorok 28. apríla 2015

2016/C 346/20

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Medzinárodného dohovoru Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby posádky rybárskych plavidiel (15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

111

2016/C 346/21

Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2015 na rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia (07660/2015 – C8-0098/2015 – 2015/2013(BUD))

112

2016/C 346/22

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES (05130/3/2015 – C8-0063/2015 – 2013/0165(COD))

114

2016/C 346/23

P8_TA(2015)0100
Smernica o kvalite palív a smernica o energii z obnoviteľných zdrojov ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))
P8_TC2-COD(2012)0288
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 28. apríla 2015 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/…, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

115

2016/C 346/24

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (05094/1/2015 – C8-0064/2015 – 2013/0371(COD))

116

2016/C 346/25

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES (17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

118

2016/C 346/26

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike (05161/2/2015 – C8-0073/2015 – 2012/0084(COD))

119

2016/C 346/27

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 28. apríla 2015 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD))

120

2016/C 346/28

P8_TA(2015)0105
Povinnosť vylodiť úlovky ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1434/98, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky (COM(2013)0889 – C7-0465/2013 – 2013/0436(COD))
P8_TC1-COD(2013)0436
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 28. apríla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/…, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 a (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o povinnosť vylodiť úlovky, a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1434/98

142

2016/C 346/29

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 o návrhu rozhodnutia Rady v mene Európskej únie a jej členských štátov o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (11878/2014 – C8-0006/2015 – 2014/0052(NLE))

143

 

Streda 29. apríla 2015

2016/C 346/30

P8_TA(2015)0110
Predbežné financovanie operačných programov podporovaných z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (COM(2015)0046 – C8-0036/2015 – 2015/0026(COD))
P8_TC1-COD(2015)0026
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. apríla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/…, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1304/2013, pokiaľ ide o sumu dodatočnej počiatočnej zálohovej platby vyplatenej pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí

144

2016/C 346/31

P8_TA(2015)0111
Zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))
P8_TC1-COD(2014)0334
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. apríla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/…, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

145

2016/C 346/32

P8_TA(2015)0112
Bezpečnostné opatrenia ustanovené v dohode s Nórskom ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnostných opatreniach ustanovených v dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (kodifikované znenie) (COM(2014)0304 – C8-0010/2014 – 2014/0159(COD))
P8_TC1-COD(2014)0159
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. apríla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/… o bezpečnostných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (kodifikované znenie)

146

2016/C 346/33

P8_TA(2015)0113
Stabilizačná a asociačná dohoda s Albánskom ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých postupoch na uplatňovanie Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej (kodifikované znenie) (COM(2014)0375 – C8-0034/2014 – 2014/0191(COD))
P8_TC1-COD(2014)0191
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. apríla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/… o určitých postupoch na uplatňovanie Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej (kodifikované znenie)

147

2016/C 346/34

P8_TA(2015)0114
Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi ES a Bosnou a Hercegovinou a Dočasná dohoda o obchode a obchodných záležitostiach s Bosnou a Hercegovinou ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Európskeho nariadenia a Rady z o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (kodifikované znenie) (COM(2014)0443 – C8-0087/2014 – 2014/0206(COD))
P8_TC1-COD(2014)0206
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. apríla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/… o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej a na uplatňovanie Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (kodifikované znenie)

148

2016/C 346/35

P8_TA(2015)0115
Stabilizačná a asociačná dohoda s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých postupoch pri uplatňovaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane (kodifikované znenie) (COM(2014)0394 – C8-0041/2014 – 2014/0199(COD))
P8_TC1-COD(2014)0199
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. apríla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/… o určitých postupoch pri uplatňovaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane (kodifikované znenie)

149

2016/C 346/36

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Rady o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (kodifikované znenie) (COM(2014)0377 – C8-0139/2014 – 2014/0192(NLE))

150

2016/C 346/37

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Rady stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (kodifikované znenie) (COM(2014)0534 – C8-0212/2014 – 2014/0246(NLE))

151

2016/C 346/38

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 29. apríla 2015 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o fondoch peňažného trhu (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

152

2016/C 346/39

P8_TA(2015)0171
Dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú osobitné dovozné predpisy Únie ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (prepracované znenie) (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD))
P8_TC1-COD(2014)0177
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. apríla 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/… o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie (prepracované znenie)

186

2016/C 346/40

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016 (2015/2012(BUD))

188

 

Štvrtok 30. apríla 2015

2016/C 346/41

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 30. apríla 2015 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))

194


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultácia

***

Súhlas

***I

Riadny legislatívny postup: prvé čítanie

***II

Riadny legislatívny postup: druhé čítanie

***III

Riadny legislatívny postup: tretie čítanie

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu:

Nové časti textu sa označujú hrubou kurzívou . Vypustené časti textu sa označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarknu. V prípade nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa prečiarkne.

SK

 

Top