Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:314:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 314, 29. augusta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 314

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
29. augusta 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 314/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 314/02

Vec C-540/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. júna 2016 – DK Recycling und Roheisen GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Životné prostredie — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Prechodné pravidlá harmonizovaného bezodplatného prideľovania emisných kvót od roku 2013 — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Vnútroštátne vykonávacie opatrenia oznámené Spolkovou republikou Nemecko — Zamietnutie zápisu určitých zariadení do zoznamov zariadení, ktorým sú bezodplatne pridelené emisné kvóty — Doložka o prípadoch „neprimeraných ťažkostí“ — Vykonávacie právomoci Komisie)

2

2016/C 314/03

Vec C-557/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. júna 2016 – Európska komisia/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/271/EHS — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti — Nevykonanie — Článok 260 ods. 2 ZFEÚ — Peňažné sankcie — Paušálna pokuta a penále)

2

2016/C 314/04

Vec C-11/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. júna 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud – Česká republika) – Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Šiesta smernica 77/388/EHS — Daň z pridanej hodnoty — Článok 2 bod 1 — Poskytovanie služieb za protihodnotu — Pojem — Verejnoprávne vysielanie — Financovanie prostredníctvom povinného poplatku stanoveného zákonom)

3

2016/C 314/05

Vec C-15/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 21. júna 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van Koophandel te Gent – Belgicko) – New Valmar BVBA/Global Pharmacies Partner Health Srl (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb tovaru — Zákaz opatrení s rovnakým účinkom ako množstevné obmedzenia vývozu — Článok 35 ZFEÚ — Spoločnosť so sídlom v holandskom jazykovom regióne Belgického kráľovstva — Právna úprava ukladajúca povinnosť vyhotovovať faktúry v holandskom jazyku pod hrozbou absolútnej neplatnosti — Koncesná zmluva s cezhraničným prvkom — Obmedzenie — Dôvod — Absencia proporcionality)

4

2016/C 314/06

Vec C-207/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 22. júna 2016 – Nissan Jidosha KK/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „CVTC“ — Žiadosti o obnovu zápisu podané pre časť výrobkov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná — Dodatočná lehota — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 47 — Zásada právnej istoty)

4

2016/C 314/07

Vec C-255/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. júna 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf – Nemecko) – Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Článok 2 písm. f) a článok 10 ods. 2 — Čiastočná náhrada ceny letenky v prípade zníženia triedy cestujúceho v rámci letu — Pojmy „letenka“ a „cena letenky“ — Výpočet náhrady, ktorá má byť cestujúcemu vyplatená)

5

2016/C 314/08

Vec C-267/15: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 22. júna 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Gemeente Woerden/Staatsecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty — Daň zaplatená na vstupe — Odpočítanie)

6

2016/C 314/09

Vec C-280/15: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 22. júna 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Harju Maakohus – Estónsko) – Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 9 ods. 3 a článok 102 ods. 1 — Povinnosť súdu pre ochranné známky Európskej únie vydať príkaz zakazujúci tretej osobe pokračovať v porušovaní — Neexistencia návrhu na vydanie takéhoto príkazu — Pojem „osobitné dôvody“ na nevydanie takéhoto zákazu — Pojem „primeraná náhrada škody“ za konanie po uverejnení prihlášky ochrannej známky Európskej únie a pred uverejnením zápisu takejto ochrannej známky)

6

2016/C 314/10

Vec C-419/15: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 22. júna 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemecko) – Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné vlastníctvo — Dizajny Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 6/2002 — Články 32 a 33 — Licencia — Register dizajnov Spoločenstva — Právo držiteľa licencie začať konanie o porušenie práv napriek tomu, že licencia nie je zapísaná v registri — Právo držiteľa licencie začať konanie o porušenie práv s cieľom uplatniť nárok na náhradu škody, ktorú utrpel)

7

2016/C 314/11

Vec C-611/15 P: Odvolanie podané 19. novembra 2015: L'Oréal SA proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 23. septembra 2015 vo veci T-426/13, L'Oreal/EUIPO

8

2016/C 314/12

Vec C-639/15 P: Odvolanie podané 1. decembra 2015: Gat Microencapsulation GmbH (predtým Gat Microencapsulation AG) proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 30. septembra 2015 vo veci T-720/13, Gat Microencapsulation/EUIPO

8

2016/C 314/13

Vec C-275/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 17. mája 2016 – Comune di Balzola a i./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8

2016/C 314/14

Vec C-282/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 20. mája 2016 – RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG

9

2016/C 314/15

Vec C-297/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel București (Rumunsko) 25. mája 2016 – Colegiul Medicilor Veterinari din România/Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

10

2016/C 314/16

Vec C-298/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) 25. mája 2016 – Teodor Ispas, Anduța Ispas/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

11

2016/C 314/17

Vec C-310/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Spetsializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 31. mája 2016 – trestné konanie proti Petarovi Dzivevovi

11

2016/C 314/18

Vec C-368/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 6. júla 2016 – Assens Havn/Navigators Management (UK) Limited

13

2016/C 314/19

Vec C-377/16: Žaloba podaná 7. júla 2016 – Španielske kráľovstvo/Európsky parlament

13

2016/C 314/20

Vec C-380/16: Žaloba podaná 8. júla 2016 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

14

2016/C 314/21

Vec C-384/16 P: Odvolanie podané 11. júla 2016: European Union Copper Task Force proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 27. apríla 2016 vo veci T-310/15, European Union Copper Task Force/Európska komisia

15

2016/C 314/22

Vec C-388/16: Žaloba podaná 13. júla 2016 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

16

 

Všeobecný súd

2016/C 314/23

Vec T-146/09 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júla 2016 – Parker Hannifin Manufacturing a Parker-Hannifin/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s morskými palivovými hadicami — Dohody o určení cien, rozdelení trhov a výmene citlivých obchodných informácií — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Zásada hospodárskej kontinuity — Zásada osobnej zodpovednosti — Pokuty — Priťažujúce okolnosti — Úloha vodcu — Horná hranica 10 % — Neobmedzená právomoc“)

17

2016/C 314/24

Vec T-143/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júla 2016 – Nemecko/Komisia („Štátna pomoc — Oblasť pošty — Financovanie dodatočných mzdových a sociálnych nákladov týkajúcich sa časti zamestnancov spoločnosti Deutsche Post prostredníctvom dotácií a príjmov z odplaty za služby za regulované ceny — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem výhoda — Rozsudok, Combus‘ — Preukázanie existencie hospodárskej a selektívnej výhody — Neexistencia“)

18

2016/C 314/25

Vec T-99/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júla 2016 – Alesa/Komisia („Verejné zákazky na služby — Postup verejného obstarávania — Poskytovanie služieb technickej podpory čínskym orgánom v rámci projektu ‚Udržateľná urbanizácia — Prepojenie medzi eko-mestami v Európe a v Číne (EC-LINK)‘ — Rokovacie konanie — Článok 266 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012 — Transparentnosť — Rovnosť zaobchádzania — Mimozmluvná zodpovednosť“)

18

2016/C 314/26

Vec T-266/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. júla 2016 – Argus Security Projects/Komisia („Verejné zákazky na poskytnutie služieb — Poskytovanie bezpečnostných služieb v rámci pomocnej misie Európskej únie pre integrované riadenie hraníc v Líbyi — Odmietnutie ponuky uchádzača a zadanie zákazky inému uchádzačovi — Povinnosť odôvodnenia“)

19

2016/C 314/27

Vec T-742/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. júla 2016 – Alpha Calcit/EUIPO – Materis Paints Italia (CALCILITE) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie CALCILITE — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie Calcilit — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť tovarov — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Príslušná skupina verejnosti — Skupina verejnosti spoločná pre predmetné tovary“)

20

2016/C 314/28

Vec T-26/15 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. júla 2016 – Komisia/Hristov („Odvolanie — Verejná služba — Vymenovanie — Výberové konanie a vymenovanie výkonného riaditeľa regulačnej agentúry — EMA — Predbežný výber komisiou pre predbežný výber — Vymenovanie správnou radou EMA — Zloženie komisie pre predbežný výber — Kumulácia funkcií člena komisie pre predbežný výber a člena správnej rady EMA — Nestrannosť“)

20

2016/C 314/29

Vec T-27/15 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. júla 2016 – EMA/Christov („Odvolanie — Verejná služba — Vymenovanie — Výberové konanie a vymenovanie výkonného riaditeľa regulačnej agentúry — EMA — Predbežný výber komisiou pre predbežný výber — Vymenovanie správnou radou EMA — Zloženie komisie pre predbežný výber — Kumulácia funkcií člena komisie pre predbežný výber a člena správnej rady EMA — Nestrannosť“)

21

2016/C 314/30

Vec T-429/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júla 2016 – Monster Energy/EUIPO – Mad Catz Interactive (MAD CATZ) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky MAD CATZ — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

22

2016/C 314/31

Vec T-491/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júla 2016 – Volkswagen/EUIPO (ConnectedWork) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ConnectedWork — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia“)

23

2016/C 314/32

Vec T-567/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júla 2016 – Monster Energy/EUIPO – Mad Catz Interactive (Vyobrazenie čierneho štvorca so štyrmi bielymi pruhmi) („Ochranná známa Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúca čierny štvorec so štyrmi bielymi pruhmi — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri vertikálne škrabance — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

23

2016/C 314/33

Vec T-732/15 R II: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 13. júna 2016 – ICA Laboratories a i./Komisia („Predbežné opatrenie — Životné prostredie — Ochrana spotrebiteľa — Nariadenie stanovujúce maximálne hladiny rezíduí guazatínu — Návrh na odklad výkonu — Nový návrh — Neexistencia nových skutočností — Neexistencia naliehavosti“)

24

2016/C 314/34

Vec T-300/16: Žaloba podaná 13. júna 2016 – Jindal Saw a Jindal Saw Italia/Komisia

24

2016/C 314/35

Vec T-301/16: Žaloba podaná 13. júna 2016 – Jindal Saw a Jindal Saw Italia/Komisia

25

2016/C 314/36

Vec T-325/16: Žaloba podaná 24. júna 2016 – České dráhy/Komisia

26

2016/C 314/37

Vec T-329/16: Žaloba podaná 21. júna 2016 – Bristol-Myers Squibb Pharma/Komisia

27

2016/C 314/38

Vec T-339/16: Žaloba podaná 26. júna 2016 – Ville de Paris/Komisia

27

2016/C 314/39

Vec T-344/16: Žaloba podaná 27. júna 2016 – Blackmore/EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)

28

2016/C 314/40

Vec T-345/16: Žaloba podaná 27. júna 2016 – Blackmore/EUIPO – Paice (DEEP PURPLE)

29

2016/C 314/41

Vec T-352/16: Žaloba podaná 29. júna 2016 – Ville de Bruxelles/Komisia

30

2016/C 314/42

Vec T-353/16: Žaloba podaná 28. júna 2016 – European Social Enterprise Law Association/EUIPO (EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE LAW ASSOCIATION)

31

2016/C 314/43

Vec T-361/16: Žaloba podaná 4. júla 2016 – TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

31

2016/C 314/44

Vec T-362/16: Žaloba podaná 29. júna 2016 – Tillotts Pharma/EUIPO – Ferring (XENASA)

32

2016/C 314/45

Vec T-369/16: Žaloba podaná 13. júla 2016 – Luciad/Komisia

33

2016/C 314/46

Vec T-372/16: Žaloba podaná 11. júla 2016 – Bammer/EUIPO – mydays (Männerspielplatz)

34

2016/C 314/47

Vec T-456/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. júna 2016 – British Telecommunications/Komisia

35

2016/C 314/48

Vec T-460/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. júna 2016 – Virgin Media/Komisia

35

2016/C 314/49

Vec T-176/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júna 2016 – Golparvar/Rada

35


SK

 

Top