Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:260:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 260, 18. júla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 260

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
18. júla 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 260/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 260/02

Spojené veci C-260/14 a C-261/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. mája 2016 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Curtea de Apel Bacău – Rumunsko) – Județul Neamț (C-260/14), Judeţul Bacău (C-261/14)/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana finančných záujmov Európskej únie — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) — Nariadenie (ES) č. 1083/2006 — Zadanie verejnej zákazky príjemcom prostriedkov konajúcim ako verejný obstarávateľ, ktorej predmetom je uskutočnenie dotovanej činnosti — Pojem „nezrovnalosť“ — Kritérium týkajúce sa „porušenia práva Únie“ — Verejné obstarávanie, ktoré je v rozpore s vnútroštátnou právnou úpravou — Povaha finančných opráv prijatých členskými štátmi — Správne opatrenia alebo sankcie)

2

2016/C 260/03

Vec C-396/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 24. mája 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Klagenævnet for Udbud – Dánsko) – MT Højgaard A/S, Züblin A/S/Banedanmark (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 267 ZFEÚ — Právomoc Súdneho dvora — Postavenie orgánu, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, ako súdneho orgánu — Verejné obstarávanie v odvetví železničnej infraštruktúry — Rokovacie konanie — Smernica 2004/17/ES — Článok 10 — Článok 51 ods. 3 — Zásada rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi — Skupina zložená z dvoch spoločností, ktorá bola prijatá za uchádzača — Ponuka predložená jednou z týchto dvoch spoločností vo vlastnom mene, lebo na druhú spoločnosť bol vyhlásený konkurz — Spoločnosť považovaná za spôsobilú byť samostatne prijatá za uchádzača — Uzavretie zmluvy s touto spoločnosťou)

3

2016/C 260/04

Vec C-550/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. mája 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret – Dánsko) – Envirotec Denmark ApS/Skatteministeriet (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Prenesenie daňovej povinnosti — Článok 198 ods. 2 — Zlato vo forme suroviny alebo polotovaru — Pojem — Článok 199 ods. 1 písm. d) a príloha VI — Použité materiály, odpad a šrot — Ingoty vzniknuté roztavením rôznych predmetov a šrotu, ktoré sú určené na získanie zlata s rýdzosťou 325 tisícin alebo vyššou)

4

2016/C 260/05

Vec C-559/14: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 25. mája 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – Rūdolfs Meroni/Recoletos Limited (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Uznávanie a výkon predbežných opatrení vrátane ochranných opatrení — Pojem „verejný poriadok“)

4

2016/C 260/06

Vec C-607/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. mája 2016 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené kráľovstvo] – Bookit, Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Oslobodenie od dane — Článok 135 ods. 1 písm. d) — Transakcie týkajúce sa platieb a prevodov — Pojem — Nákup vstupeniek do kina prostredníctvom telefónu alebo internetu — Platba debetnou alebo kreditnou kartou — Takzvané služby „spracovania platby kartou“)

5

2016/C 260/07

Vec C-48/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. mája 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Bruxelles – Belgicko) – Belgické kráľovstvo, SPF Finances/NN (L) International SA, pôvodne ING International SA, právny nástupca ING Dynamic SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priame dane — Voľný pohyb kapitálu — Slobodné poskytovanie služieb — Smernica 69/335/EHS — Články 2, 4, 10 a 11 — Smernica 85/611/EHS — Články 10 a 293 ES — Ročná daň z podnikov kolektívneho investovania — Dvojité zdanenie — Sankcia uplatniteľná na zahraničné podniky kolektívneho investovania)

6

2016/C 260/08

Vec C-130/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. mája 2016 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Spojené kráľovstvo] – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/National Exhibition Centre Limited (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Šiesta smernica 77/388/EHS — Oslobodenie od dane — Článok 13 B písm. d) bod 3 — Plnenia týkajúce sa platieb a prevodov — Pojem — Nákup vstupeniek na predstavenia alebo iné podujatia — Platba debetnou alebo kreditnou kartou — Takzvané služby „spracovania platby kartou“)

7

2016/C 260/09

Vec C-198/15: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 26. mája 2016 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené kráľovstvo] – Invamed Group Ltd a i./Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Trieda XVII — Vozidlá, lietadlá, plavidlá a dopravné zariadenia — Kapitola 87 — Vozidlá iné ako koľajové, ich časti a súčasti a príslušenstvo — Položky 8703 a 8713 — Vozidlá poháňané elektrickým motorom s batériou — Pojem „telesne postihnuté osoby“)

7

2016/C 260/10

Vec C-224/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. mája 2016 – Rose Vision, SL/Európska komisia (Odvolanie — Projekty v oblasti výskumu financované Európskou úniou — Audity konštatujúce nezrovnalosti pri vykonávaní určitých projektov — Rozhodnutia Komisie o pozastavení vyplácania súm, ktoré sa majú poskytovať v rámci určitých projektov — Žaloba o náhradu škody — Zamietnutie — Odôvodnenie)

8

2016/C 260/11

Vec C-244/15: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 26. mája 2016 – Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — Voľný pohyb kapitálu — Článok 63 ZFEÚ — Článok 40 Dohody o EHP — Daň z dedičstva — Právna úprava členského štátu, ktorá stanovuje oslobodenie od dane z dedičstva súvisiacej s hlavným bydliskom, pod podmienkou, že dedič má trvalé bydlisko v tomto členskom štáte — Obmedzenia — Odôvodnenie)

9

2016/C 260/12

Vec C-262/15: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 26. mája 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – GD European Land Systems – Steyr GmbH/Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Zaradenie tovarov — Nariadenie (EHS) č. 2658/87 — Kombinovaná nomenklatúra — Položka 8710 a podpoložka 9305 91 00 — Poznámka 3 k triede XVII a poznámka 1 písm. c) ku kapitole 93 — Tanky a obrnené bojové vozidlá — Vojenské zbrane — Zaradenie vežovej sústavy)

9

2016/C 260/13

Vec C-273/15: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. mája 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – ZS „Ezernieki“/Lauku atbalsta dienests (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poľnohospodárstvo — Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond — Nariadenia (ES) č. 1257/1999 a 817/2004 — Podpora rozvoja vidieka — Náhrada neoprávnených platieb — Zväčšenie nahlásenej plochy počas päťročného obdobia plnenia záväzku presahujúce stanovený limit — Nahradenie pôvodného záväzku novým záväzkom — Nedodržanie povinnosti príjemcom spočívajúcej v predložení ročnej žiadosti o vyplatenie pomoci — Vnútroštátna právna úprava vyžadujúca vrátenie akejkoľvek pomoci vyplatenej na viacročné obdobie — Zásada proporcionality — Články 17 a 52 Charty základných práv Európskej únie)

10

2016/C 260/14

Vec C-286/15: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 26. mája 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Latvijas propāna gāze“ (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Colné zatriedenie — Kombinovaná nomenklatúra — Položka 2711 — Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky — Materiál, ktorý dáva podstatný charakter — Skvapalnený ropný plyn)

11

2016/C 260/15

Vec C-300/15: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 26. mája 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif – Luxembursko) – Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser/Directeur de l'administration des contributions directes (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 21 a 45 ZFEÚ — Voľný pohyb a pobyt osôb, ako aj pracovníkov — Daň z príjmov — Starobný dôchodok — Daňová úľava pre dôchodcov — Podmienky poskytnutia — Držba potvrdenia o zrážke dane vydaného vnútroštátnym správnym orgánom)

12

2016/C 260/16

Vec C-108/16 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. mája 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam – Holandsko) – Výkon európskeho zatykača vydaného proti Pawłovi Dworzeckému (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Európsky zatykač — Článok 4a ods. 1 — Postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi — Podmienky výkonu — Dôvody na nepovinné nevykonanie — Výnimky — Povinné vykonanie — Trest uložený v neprítomnosti — Pojmy „osobné predvolanie na súd“ a „úradné oznámenie inými prostriedkami“ — Autonómne pojmy práva Únie)

13

2016/C 260/17

Vec C-319/15: Uznesenie Súdneho dvora (druhá komora) z 23. marca 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d'appel de Paris – Francúzsko) – Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited/Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Zastavenie konania)

13

2016/C 260/18

Vec C-520/15: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 25. februára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds)/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Rokovací poriadok Súdneho dvora — Článok 53 ods. 2 — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 druhý odsek a článok 54 — Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd — Článok 6 ods. 1 — Mimoriadny prostriedok nápravy k prezidentovi Talianskej republiky — Námietka k mimoriadnemu prostriedku zo strany účastníka sporu — Zmena tohto mimoriadneho prostriedku nápravy na súdnu žalobu — Vykonanie práva Únie — Neexistencia — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

14

2016/C 260/19

Vec C-63/16 P: Odvolanie podané 4. februára 2016: Actega Terra GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 23. novembra 2015 vo veci T-766/14, Terra GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

15

2016/C 260/20

Vec C-124/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht München (Nemecko) 29. februára 2016 – Trestné konanie proti Ianos Tranca

15

2016/C 260/21

Vec C-188/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht München I (Nemecko) 4. apríla 2016 – trestné konanie proti Ionelovi Opriovi

16

2016/C 260/22

Vec C-195/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Kehl (Nemecko) 7. apríla 2016 – I

17

2016/C 260/23

Vec C-201/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 12. apríla 2016 – Majid (alias Madzhdi) Shiri

18

2016/C 260/24

Vec C-210/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 14. apríla 2016 – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein/Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

18

2016/C 260/25

Vec C-213/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht München (Nemecko) 18. apríla 2016 – trestné konanie proti Tanja Reiter

20

2016/C 260/26

Vec C-230/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Nemecko) 25. apríla 2016 – Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH

21

2016/C 260/27

Vec C-233/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 25. apríla 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Generalitat de Catalunya

21

2016/C 260/28

Vec C-234/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 25. apríla 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

22

2016/C 260/29

Vec C-235/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 25. apríla 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Consejo de Gobierno del Principado de Asturias

23

2016/C 260/30

Vec C-236/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 25. apríla 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Diputación General de Aragón

24

2016/C 260/31

Vec C-237/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 25. apríla 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Diputación General de Aragón

25

2016/C 260/32

Vec C-244/16 P: Odvolanie podané 27. apríla 2016: Industrias Químicas del Vallés, S.A. proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) zo 16. februára 2016 vo veci T-296/15, Industrias Químicas del Vallés/Komisia

25

2016/C 260/33

Vec C-246/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Taliansko) 28. apríla 2016 – Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

26

2016/C 260/34

Vec C-248/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 2. mája 2016 – Austria Asphalt GmbH & Co OG/Bundeskartellanwalt

27

2016/C 260/35

Vec C-253/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Bruxelles (Belgicko) 3. mája 2016 – Flibtravel International SA, Leonard Travel International SA/AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS a i.

28

2016/C 260/36

Vec C-256/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 9. mája 2016 – Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg

29

2016/C 260/37

Vec C-258/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 9. mája 2016 – Finnair Oyj/Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

29

2016/C 260/38

Vec C-262/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené kráľovstvo) 12. mája 2016 – Shields & Sons Partnership/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

30

2016/C 260/39

Vec C-266/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) 13. mája 2016 – Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

31

2016/C 260/40

Vec C-267/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of Gibraltar (Spojené kráľovstvo) 13. mája 2016 – Albert Buhagiar, Wayne Piri, Stephanie Piri, Arthur Taylor, Henry Bonifacio, Colin Tomlinson, Darren Sheriff/The Hon. Gilbert Licudi QC MP Minister for Justice

32

2016/C 260/41

Vec C-280/16 P: Odvolanie podané 17. mája 2016: Società cooperativa Amrita arl a i. proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 11. marca 2016 vo veci T-439/15, Amrita a i./Komisia

33

2016/C 260/42

Vec C-288/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 23. mája 2016 – IK „L. Č.“

35

2016/C 260/43

Vec C-300/16 P: Odvolanie podané 26. mája 2016: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 16. marca 2016 vo veci T-103/14, Frucona Košice a.s./Európska komisia

35

2016/C 260/44

Vec C-545/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. marca 2016 – Európska komisia/Poľská republika

36

2016/C 260/45

Vec C-546/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 10. marca 2016 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

37

2016/C 260/46

Vec C-565/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. marca 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Hans-Peter Ofenböck, za účasti: Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich

37

 

Všeobecný súd

2016/C 260/47

Spojené veci T-426/10 až T-429/10, T-438/12 až T-441/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. júna 2016 – Moreda-Riviere Trefilerías a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s predpínacou oceľou — Určenie cien, rozdelenie trhu a výmena citlivých obchodných informácií — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Hospodárska jednotka — Priama účasť na porušení — Odvodená zodpovednosť materských spoločností — Nástupníctvo podnikov — Komplexné porušenie — Jediné a pokračujúce porušenie — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 — Zásady zákazu retroaktivity a zákonnosti trestov — Poľahčujúce okolnosti — Platobná schopnosť — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodenia — Návrh na opätovné posúdenie — Absencia meniacich sa skutkových okolností — List o zamietnutí — Neprípustnosť“)

38

2016/C 260/48

Vec T-805/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 25. mája 2016 – Stagecoach Group/EUIPO (MEGABUS.COM) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MEGABUS.COM — Absolútne dôvody zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 — Žaloba zjavne neprípustná a zjavne bez právneho základu“)

39

2016/C 260/49

Vec T-235/15 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 23. mája 2016 – Pari Pharma/EMA („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty, ktoré má k dispozícii EMA a ktoré obsahujú informácie predložené podnikom v rámci jeho žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh — Uznesenie ukladajúce odklad výkonu rozhodnutia sprístupniť dokumenty tretím osobám — Spätvzatie — Neexistecia zmeny okolností — Článok 159 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu“)

39

2016/C 260/50

Vec T-324/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. mája 2016 – Volkswagen/EUIPO – Andrã (BAG PAX) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o zrušenie — Slovná ochranná známka Únie BAG PAX — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 15 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

40

2016/C 260/51

Vec T-581/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 25. mája 2016 – Syndial/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa konania o nesplnení povinnosti proti Taliansku — Prípadné nedodržanie smerníc 2011/92/EÚ a 1999/13/ES — Sanitácia bývalého priemyselného parku (Cengio Saliceto) — Zamietnutie prístupu — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

41

2016/C 260/52

Vec T-211/16: Žaloba podaná 4. mája 2016 – Caviro Distillerie a i./Komisia

41

2016/C 260/53

Vec T-230/16: Žaloba podaná 11. mája 2016 – C & J Clark International/Komisia

42

2016/C 260/54

Vec T-237/16: Žaloba podaná 17. mája 2016 – NI/EDPS

43

2016/C 260/55

Vec T-238/16: Žaloba podaná 17. mája 2016 – Spoločný podnik Čisté nebo 2/Scouring Environnement

44

2016/C 260/56

Vec T-251/16: Žaloba podaná 20. mája 2016 – Generálny riaditeľ Európskeho úradu pre boj proti podvodom/Komisia

45

2016/C 260/57

Vec T-262/16: Žaloba podaná 23. mája 2016 – Globo Media/EUIPO – Globo Comunicação e Participações (GLOBO MEDIA)

46

2016/C 260/58

Vec T-270/16 P: Odvolanie podané 28. mája 2016: Petrus Kerstens proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 18. marca 2016 vo veci F-23/15, Kerstens/Komisia

47

2016/C 260/59

Vec T-280/16: Žaloba podaná 26. mája 2016 – GeoClimaDesign/EUIPO – GEO Gesellschaft für ENERGIE und Oekologie (GEO)

48

2016/C 260/60

Vec T-281/16: Žaloba podaná 2. júna 2016 – Solelec a i./Parlament

48

2016/C 260/61

Vec T-285/16: Žaloba podaná 30. mája 2016 – Dominator International/EUIPO (DREAMLINE)

49

2016/C 260/62

Vec T-286/16: Žaloba podaná 2. júna 2016 – Kneidinger/EUIPO – Topseat International (Toilettendeckel)

50

2016/C 260/63

Vec T-288/16: Žaloba podaná 2. júna 2016 – Convivo/EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M'Cooky)

51

 

Súd pre verejnú službu

2016/C 260/64

Vec F-108/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. júna 2016 – Verile/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku — Prevod práv na dôchodok nadobudnutých vo vnútroštátnom systéme dôchodkového zabezpečenia do systému Únie — Návrh na započítanie odpracovaných rokov — Právny prostriedok — Zrušenie — Odvolanie — Zmena kvalifikácie návrhov na zrušenie návrhu na započítanie odpracovaných rokov — Výklad návrhov na zrušenie ako návrhov smerujúcich k zrušeniu rozhodnutia o uznaní započítania odpracovaných rokov v dôsledku prevodu práv na dôchodok — Zamietnutie návrhov — Rozsudok o odvolaní, ktorý nadobudol právnu silu rozhodnutej veci — Zastavenie konania)

52

2016/C 260/65

Vec F-146/15: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 8. júna 2016 – Massoulié/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Parlament — Medziinštitucionálne preloženie — Povyšovanie za rok 2014 — Žiadosť o premenu hodnotiacich správ na body za zásluhy — Prekvalifikovanie sťažnosti na žiadosť — Článok 90 služobného poriadku — Zjavná neprípustnosť)

52


SK

 

Top