Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:243:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 243, 4. júla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 243

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
4. júla 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 243/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

Všeobecný súd

2016/C 243/02

Pridelenie sudcov do komôr

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 243/03

Vec C-128/14: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Staatssecretaris van Financiën/Het Oudeland Beheer BV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — DPH — Zdaniteľné plnenia — Použitie tovaru nadobudnutého „v rámci podnikania“ na účely podnikania — Považovanie plnenia za dodanie za protihodnotu — Základ dane)

5

2016/C 243/04

Spojené veci C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 a C-391/14 až C-393/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. apríla 2016 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, Raad van State, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Rakúsko, Holandsko, Taliansko) – Borealis Polyolefine GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-191/14), OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (C-192/14), DOW Benelux BV a i./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (C-295/14), Esso Italiana Srl, Eni SpA, Linde Gas Italia Srl/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-389/14)/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-391/14)/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-392/14), Dalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico (C-393/14) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a ods. 5 — Spôsob prideľovania kvót — Bezodplatné pridelenie kvót — Spôsob výpočtu jednotného medziodvetvového korekčného faktora — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Článok 15 ods. 3 — Rozhodnutie 2013/448/EÚ — Článok 4 — Príloha II — Platnosť)

6

2016/C 243/05

Vec C-346/14: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 4. mája 2016 – Európska komisia/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 4 ods. 3 ZEÚ — Článok 288 ZFEÚ — Smernica 2000/60/ES — Politika Únie v oblasti vodného hospodárstva — Článok 4 ods. 1 — Zabránenie zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody — Článok 4 ods. 7 — Výnimka zo zákazu zhoršenia — Nadradený verejný záujem — Povolenie na výstavbu vodnej elektrárne na rieke Schwarze Sulm (Rakúsko) — Zhoršenie stavu vody)

8

2016/C 243/06

Vec C-358/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. mája 2016 – Poľská republika/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Aproximácia právnych predpisov — Smernica 2014/40/EÚ — Článok 2 bod 25, článok 6 ods. 2 písm. b), článok 7 ods. 1 až 5, článok 7 ods. 7 prvá veta a článok 7 ods. 12 až 14, ako aj článok 13 ods. 1 písm. c) — Platnosť — Výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov — Zákaz uvádzania tabakových výrobkov s charakteristickou arómou na trh — Tabakové výrobky obsahujúce mentol — Právny základ — Článok 114 ZFEÚ — Zásada proporcionality — Zásada subsidiarity)

8

2016/C 243/07

Vec C-477/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. mája 2016 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Spojené kráľovstvo] – Pillbox 38 (UK) Ltd/Secretary of State for Health (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Smernica 2014/40/EÚ — Článok 20 — Elektronické cigarety a plniace fľaštičky — Platnosť — Zásada rovnosti zaobchádzania — Zásady proporcionality a právnej istoty — Zásada subsidiarity — Charta základných práv Európskej únie — Články 16 a 17)

9

2016/C 243/08

Vec C-520/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 12. mája 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Gemeente Borsele/Staatssecretaris van Financiën, Staatssecretaris van Financiën/Gemeente Borsele (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Článok 2 ods. 1 písm. c) a článok 9 ods. 1 — Zdaniteľné osoby — Ekonomická činnosť — Pojem — Preprava žiakov)

10

2016/C 243/09

Vec C-528/14: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Nariadenie (ES) č. 1186/2009 — Článok 3 — Oslobodenie od dovozného cla — Osobný majetok — Presťahovanie bydliska z tretej krajiny do členského štátu — Pojem „bydlisko“ — Vylúčenie možnosti zriadiť si bydlisko súbežne v členskom štáte a v tretej krajine — Kritériá na určenie miesta bydliska)

10

2016/C 243/10

Spojené veci C-532/14 a C-533/14: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. mája 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Toorank Productions BV/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Položka 2206 colného sadzobníka — Položka 2208 colného sadzobníka — Alkoholické nápoje získavané kvasením, po ktorom nasleduje čistenie — Pridanie prísad do alkoholických nápojov získavaných kvasením, po ktorom nasleduje čistenie — Nápoj, ktorý stratil vlastnosti nápojov, ktoré patria do položky 2206 colného sadzobníka)

11

2016/C 243/11

Vec C-547/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. mája 2016 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Spojené kráľovstvo] – The Queen, na návrh: Philip Morris Brands SARL, Philip Morris Ltd, British American Tobacco UK Limited/Secretary of State for Health (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Smernica 2014/40/EÚ — Článok 7, článok 18 a článok 24 ods. 2 a 3 — Článok 8 ods. 3, článok 9 ods. 3, článok 10 ods. 1 písm. a), c) a g) a články 13 a 14 — Výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov — Platnosť — Právny základ — Článok 114 ZFEÚ — Zásada proporcionality — Zásada subsidiarity — Základné práva Únie — Sloboda prejavu — Charta základných práv Európskej únie — Článok 11)

12

2016/C 243/12

Vec C-233/15: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 28. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā apgabaltiesa – Lotyšsko) – SIA „Oniors Bio“/Valsts ieņēmumu dienests (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EHS) č. 2658/87 — Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Podpoložky 1517 90 91 a 1518 00 31 — Zmes surových stálych tekutých rastlinných olejov, zložená z repkového oleja (88 %) a slnečnicového oleja (12 %))

13

2016/C 243/13

Vec C-358/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. mája 2016 – Bank of Industry and Mine/Rada Európskej únie (Odvolanie — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu — Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 945/2012 — Právny základ — Kritérium založené na materiálnej, logistickej alebo finančnej podpore poskytovanej iránskej vláde — Časť ziskov štátnej spoločnosti vyplácaná iránskemu štátu)

14

2016/C 243/14

Vec C-384/14: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 28. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona – Španielsko) – Alta Realitat SL/Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach — Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností — Nariadenie (ES) č. 1393/2007 — Článok 8 — Neexistencia prekladu písomnosti — Odmietnutie prevzatia písomnosti — Jazykové znalosti adresáta písomnosti — Preskúmanie súdom v členskom štáte pôvodu)

14

2016/C 243/15

Vec C-607/15 P: Odvolanie podané 18. novembra 2015: Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 10. septembra 2015 vo veci T-453/14, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság/Európsky parlament

15

2016/C 243/16

Vec C-146/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 14. marca 2016 – Verband Sozialer Wettbewerb e.V./DHL Paket GmbH

15

2016/C 243/17

Vec C-186/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Oradea (Rumunsko) 1. apríla 2016 – Ruxandra-Paula Andriciuc a i./Banca Românească SA

16

2016/C 243/18

Vec C-215/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španielsko) 18. apríla 2016 – Elecdey Carcelén S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

17

2016/C 243/19

Vec C-216/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španielsko) 18. apríla 2016 – Energías Eólicas de Cuenca S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

18

2016/C 243/20

Vec C-220/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španielsko) 20. apríla 2016 – Iberenova Promociones S.A.U./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

19

2016/C 243/21

Vec C-221/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španielsko) 20. apríla 2016 – Iberdrola Renovables Castilla La Mancha S.A./Comisión Superior de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

20

2016/C 243/22

Vec C-222/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna (Bulharsko) 20. apríla 2016 – „MIP-TS“ OOD/Načalnik na Mitnica Varna

21

2016/C 243/23

Vec C-224/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd (Bulharsko) 20. apríla 2016 – Asociacija na bălgarskite predprijatija za meždunarodni prevozi i pătištata (AEBTRI)/Načalnik na Mitnica Burgas ako nástupca Mitnica Svilengrad

22

2016/C 243/24

Vec C-251/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 2. mája 2016 – Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston/T. G. Brosman

23

2016/C 243/25

Vec C-263/16 P: Odvolanie podané 12. mája 2016: Schenker Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 29. februára 2016 vo veci T-265/12, Schenker Ltd/Európska komisia

24

2016/C 243/26

Vec C-264/16 P: Odvolanie podané 12. mája 2016: Deutsche Bahn AG, Schenker AG, Schenker China Ltd, Schenker International (H.K.) Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 29. februára 2016 vo veci T-267/12, Deutsche Bahn AG a iní/Európska komisia

25

2016/C 243/27

Vec C-271/16 P: Odvolanie podané 13. mája 2016: Panalpina World Transport (Holding) Ltd, Panalpina Management AG, Panalpina China Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 29. februára 2016 vo veci T-270/12, Panalpina World Transport (Holding) Ltd a i./Európska komisia

27

 

Všeobecný súd

2016/C 243/28

Spojené veci T-423/13 a T-64/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. mája 2016 – Good Luck Shipping/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči určitým osobám a subjektom s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní v Iráne — Zmrazenie finančných prostriedkov — Nesprávne právne posúdenie — Právny základ — Nesprávne posúdenie — Neexistencia dôkazov“)

28

2016/C 243/29

Vec T-226/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. mája 2016 – Komisia/McCarron Poultry („Arbitrážna doložka — Piaty rámcový program v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít (1998 – 2002) — Zmluva týkajúca sa oblasti ‚Energia, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj‘ — Výpoveď zmluvy — Vrátenie časti vyplatených preddavkov — Úroky z omeškania — Rozsudok pre zmeškanie“)

29

2016/C 243/30

Vec T-753/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. mája 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie ocean beach club ibiza — Skoršie národné obrazové a slovné ochranné známky ocean drive Ibiza-hotel a OCEAN THE GROUP — Vyhlásenie neplatnosti skoršej ochrannej známky, ktorá bola základom napadnutého rozhodnutia — Zastavenie konania“)

29

2016/C 243/31

Vec T-5/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. mája 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie ocean beach club ibiza — Skoršie národné obrazové ochranné známky OC ocean club a OC ocean club Ibiza — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

30

2016/C 243/32

Vec T-6/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. mája 2016 – Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie ocean ibiza — Skoršie národné obrazové ochranné známky OC ocean club a OC ocean club Ibiza — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

31

2016/C 243/33

Vec T-126/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. mája 2016 – El Corte Inglés/EUIPO – Grup Supeco Maxor (Supeco) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Supeco — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie SUPER COR — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Rozsah preskúmania vykonaného odvolacím senátom — Tovary a služby, na ktorých je námietka založená — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 15 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 2868/95 — Oznámenie č. 2/12“)

31

2016/C 243/34

Veci T-422/15 a T-423/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. mája 2016 – U-R LAB/EUIPO (THE DINING EXPERIENCE) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej a slovnej ochrannej známky Európskej únie THE DINING EXPERIENCE — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“)

32

2016/C 243/35

Vec T-376/15: Žaloba podaná 28. apríla 2016 – KK/EASME

33

2016/C 243/36

Vec T-5/16: Žaloba podaná 4. januára 2016 – Gregis/EUIPO – DM9 Automobili (ATS)

33

2016/C 243/37

Vec T-167/16: Žaloba podaná 19. apríla 2016 – Poľsko/Komisia

34

2016/C 243/38

Vec T-170/16: Žaloba podaná 19. apríla 2016 – Guardian Glass España, Central Vidriera/Komisia

35

2016/C 243/39

Vec T-185/16: Žaloba podaná 25. apríla 2016 – Make up for ever/EUIPO – L'Oréal (MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL)

36

2016/C 243/40

Vec T-187/16: Žaloba podaná 22. apríla 2016 – Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik/EUIPO – Viña y Bodega Botalcura (LITU)

37

2016/C 243/41

Vec T-197/16: Žaloba podaná 22. apríla 2016 – Andrea Incontri/EUIPO – HigicoL (ANDREA INCONTRI)

38

2016/C 243/42

Vec T-208/16: Žaloba podaná 29. apríla 2016 – Ranocchia/ERCEA

38

2016/C 243/43

Vec T-210/16: Žaloba podaná 5. mája 2016 – Lukash/Rada

39

2016/C 243/44

Vec T-212/16: Žaloba podaná 9. mája 2016 – El Corte Inglés/EUIPO – Elho Business & Sport (FRee STyLe)

40

2016/C 243/45

Vec T-213/16: Žaloba podaná 9. mája 2016 – El Corte Inglés/EUIPO – Elho Business & Sport (FREE STYLE)

41

2016/C 243/46

Vec T-216/16: Žaloba podaná 11. mája 2016 – Vignerons de la Méditerranée/EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE)

42

2016/C 243/47

Vec T-227/16: Žaloba podaná 10. mája 2016 – Haverkamp/EUIPO – Sissel (Rohožka)

43

2016/C 243/48

Vec T-228/16: Žaloba podaná 10. mája 2016 – Haverkamp/EUIPO – Sissel (povrchový dizajn pláže z okruhliakov)

43

2016/C 243/49

Vec T-232/16 P: Odvolanie podané 12. mája 2016: Európska komisia proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 2. marca 2016 vo veci F-3/15, Frieberger a Vallin/Komisia

44

2016/C 243/50

Vec T-233/16 P: Odvolanie podané 12. mája 2016: José Luis Ruiz Molina proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 2. marca 2016 vo veci F-60/15, Ruiz Molina/ÚHVT

45

2016/C 243/51

Vec T-234/16: Žaloba podaná 9. mája 2016 – Meissen Keramik/EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

46

2016/C 243/52

Vec T-236/16: Žaloba podaná 10. mája 2016 – Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl)

46

2016/C 243/53

Vec T-239/16: Žaloba podaná 12. mája 2016 – Polskie Zdroje/EUIPO (perlage)

47

2016/C 243/54

Vec T-243/16: Žaloba podaná 18. mája 2016 – Freddo/EUIPO – Freddo Freddo (Freggo)

48

2016/C 243/55

Vec T-244/16: Žaloba podaná 13. mája 2016 – Yanukovych/Rada

49

2016/C 243/56

Vec T-245/16: Žaloba podaná 13. mája 2016 – Yanukovych/Rada

50

 

Súd pre verejnú službu

2016/C 243/57

Vec F-19/16: Žaloba podaná 5. apríla 2016 – ZZ/EIB

52


SK

 

Top