Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:098:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 98, 14. marca 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 98

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
14. marca 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 098/1

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 098/2

Vec C-603/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. januára 2016 – Galp Energía España, SA, Petróleos de Portugal (Petrogal), SA, Galp Energia, SGPS, SA/Európska komisia (Odvolanie — Článok 81 ES — Kartely — Španielsky trh s cestným bitúmenom — Rozdelenie trhu a koordinácia cien — Neprimeraná dĺžka konania pred Všeobecným súdom — Článok 261 ZFEÚ — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 31 — Neobmedzená súdna právomoc — Článok 264 ZFEÚ — Čiastočné alebo úplné zrušenie rozhodnutia Komisie)

2

2016/C 098/3

Vec C-74/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. januára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – „Eturas“ UAB a i./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hospodárska súťaž — Kartely — Zosúladený postup — Cestovné kancelárie používajúce spoločný elektronický rezervačný systém — Automatické obmedzenie výšky zľavy dostupnej pre on-line rezervácie — Správa správcu systému oznamujúca dané obmedzenie — Konkludentný súhlas, ktorý možno kvalifikovať ako zosúladený postup — Podstatné znaky súhlasu a zosúladeného postupu — Hodnotenie dôkazov a požadovaná miera dokazovania — Procesná autonómia členských štátov — Zásada efektivity — Prezumpcia neviny)

3

2016/C 098/4

Vec C-141/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. januára 2016 – Európska komisia/Bulharská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2009/147/ES — Ochrana voľne žijúceho vtáctva — Osobitne chránené územia Kaliakra a Belite skali — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich druhov — Lokalita európskeho významu Komplex Kaliakra — Smernica 2011/92/EÚ — Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie — Uplatnenie ratione temporis na režim ochrany — Zničenie prirodzených biotopov druhov a rušenie druhov — Energia z veterných elektrární — Cestovný ruch)

4

2016/C 098/5

Vec C-163/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 14. januára 2016 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 343 ZFEÚ — Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie — Článok 3 — Oslobodenie od dane — Región Brusel-hlavné mesto — Poplatky za dodávky elektriny a plynu)

5

2016/C 098/6

Vec C-234/14: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. januára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – „Ostas celtnieks“ SIA/Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky — Smernica 2004/18/ES — Ekonomická a finančná situácia — Technické a/alebo odborné vedomosti — Článok 47 ods. 2 a článok 48 ods. 3 — Súťažné podklady obsahujúce povinnosť uchádzača uzavrieť zmluvu o spolupráci alebo založiť verejnú obchodnú spoločnosť so subjektmi, ktorých kapacity využíva)

6

2016/C 098/7

Vec C-281/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 21. januára 2016 – Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO) SpA/Európska komisia, Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) (Odvolanie — Transeurópska dopravná sieť — Finančná pomoc — Zastavenie — Rozhodnutie, ktorým sa určité náklady vyhlasujú za neoprávnené a stanovuje konečné zúčtovanie — Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ — Žaloba o neplatnosť — Napadnuteľný akt — Aktívna legitimácia — Osoba, ktorá nie je príjemcom pomoci)

6

2016/C 098/8

Vec C-335/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. januára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Mons – Belgicko) – Les Jardins de Jouvence SCRL/État belge (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty — Šiesta smernica o DPH — Oslobodenia od dane — Článok 13 A ods. 1 písm. g) — Oslobodenie poskytovaní služieb a dodávky tovaru úzko súvisiacich so sociálnou pomocou a sociálnym zabezpečením subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo inými subjektmi uznanými za subjekty sociálnej povahy — Pojem „poskytovania služieb a dodávky tovaru úzko súvisiace so sociálnou pomocou a sociálnym zabezpečením“ — Subjekty uznané za subjekty sociálnej povahy — Zariadenie opatrovateľskej služby)

7

2016/C 098/9

Spojené veci C-359/14 a C-475/14: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. januára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus miesto apylinkės teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – „ERGO Insurance“ SE, v zastúpení „ERGO Insurance“ SE Lietuvos filialas/“If P&C Insurance“ AS, v zastúpení „If P& C Insurance“ AS filialas (C-359/14), „Gjensidige Baltic“ AAS, v zastúpení „Gjensidige Baltic“ AAS Lietuvos filialas/„PZU Lietuva“ UAB DK (C-475/14) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Určenie rozhodného práva — Nariadenia (ES) č. 864/2007 a č. 593/2008 — Smernica 2009/103/ES — Nehoda, ktorú spôsobil ťahač s návesom, pričom každé vozidlo bolo poistené iným poistiteľom — Nehoda, ku ktorej došlo v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom boli uzavreté zmluvy o poistení — Regresná žaloba medzi poistiteľmi — Rozhodné právo — Pojmy „zmluvné záväzky“ a „mimozmluvné záväzky“)

8

2016/C 098/10

Vec C-373/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. januára 2016 – Toshiba Corporation/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 101 ods. 1 ZFEÚ — Trh výkonových transformátorov — Ústna dohoda o rozdelení trhov („Džentlmenská dohoda“) — Obmedzenie hospodárskej súťaže „z hľadiska cieľa“ — Prekážky vstupu — Domnienka účasti na protiprávnom karteli — Pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút (2006) — Bod 18)

9

2016/C 098/11

Vec C-395/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. januára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Vodafone GmbH/Spolková republika Nemecko (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný regulačný rámec pre elektronické komunikačné siete a služby — Smernica 2002/21/ES — Článok 7 ods. 3 — Postup konsolidácie vnútorného trhu pre elektronické komunikácie — Smernica 2002/19/ES — Články 8 a 13 — Operátor označený ako operátor s významným vplyvom na trhu — Povinnosti uložené národnými regulačnými orgánmi — Kontrola cien a povinnosti týkajúce sa systému účtovania nákladov — Povolenie pripojovacích poplatkov za ukončenie volania v mobilnej komunikačnej sieti)

9

2016/C 098/12

Vec C-399/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. januára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Grüne Liga Sachsen e.V. a i./Freistaat Sachsen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 92/43/EHS — Článok 6 ods. 2 až 4 — Zaradenie lokality do zoznamu lokalít európskeho významu po povolení projektu, ale pred začatím s jeho realizáciou — Preskúmanie projektu po zaradení lokality do uvedeného zoznamu — Požiadavky týkajúce sa tohto preskúmania — Dôsledky dokončenia projektu na voľbu alternatívnych riešení)

10

2016/C 098/13

Vec C-428/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. januára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Politika hospodárskej súťaže — Článok 101 ZFEÚ — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Odvetvie medzinárodných zásielok tovaru — Vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže — Právny význam nástrojov európskej siete pre hospodársku súťaž — Vzorový program zhovievavosti tejto siete — Žiadosť o oslobodenie od pokuty predložená Komisii — Zjednodušená žiadosť o oslobodenie od pokuty podaná na vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže — Vzťah medzi týmito dvoma žiadosťami)

11

2016/C 098/14

Vec C-430/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. januára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Colná únia — Colný kódex Spoločenstva — Článok 29 ods. 1 písm. d) — Určenie colnej hodnoty — Nariadenie (EHS) č. 2454/93 — Článok 143 ods. 1 písm. h) — Pojem „osoby, ktoré sú v spojení“ na účely určenia colnej hodnoty — Príbuzenské vzťahy medzi kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou, a riadiacim predstaviteľom predávajúcej spoločnosti)

12

2016/C 098/15

Vec C-453/14: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. januára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer/Landeshauptmann von Vorarlberg (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 883/2004 — Článok 5 — Pojem „rovnocenné dávky“ — Rovnocennosť zaobchádzania pri dávkach v starobe dvoch členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru — Vnútroštátna právna úprava zohľadňujúca dávky v starobe poberané v iných členských štátoch na účely výpočtu výšky poistného na sociálne zabezpečenie)

13

2016/C 098/16

Vec C-515/14: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 21. januára 2016 – Európska komisia/Cyperská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb osôb — Pracovníci — Články 45 ZFEÚ a 48 ZFEÚ — Dávky v starobe — Rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku — Úradníci členského štátu vo veku do 45 rokov, ktorí opustili tento členský štát s cieľom pracovať v inom členskom štáte alebo v inštitúcii Európskej únie)

13

2016/C 098/17

Vec C-521/14: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. januára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus – Fínsko) – SOVAG – Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft/If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 6 bod 2 — Súdna právomoc — Ručiteľská žaloba alebo návrh na pristúpenie ďalšieho účastníka do konania podaná treťou osobou proti účastníkovi konania na súde rozhodujúcom o hlavnej žalobe)

14

2016/C 098/18

Vec C-50/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 21. januára 2016 – Kurt Hesse/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Hubert Ampferl, ako likvidátor spoločnosti Lutter & Partner GmbH, predtým Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 — Slovná ochranná známka Carrera — Námietka majiteľa národnej slovnej ochrannej známky CARRERA a slovnej ochrannej známky Spoločenstva CARRERA — Pravdepodobnosť zámeny — Dobré meno skoršej ochrannej známky)

15

2016/C 098/19

Vec C-66/15: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 14. januára 2016 – Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Slobodné poskytovanie služieb — Motorové vozidlá — Prenájom alebo kúpa na lízing motorového vozidla rezidentom členského štátu od poskytovateľa so sídlom v inom členskom štáte — Zdanenie tohto vozidla pri jeho prihlásení v prvom členskom štáte — Výber dane z prihlásenia vozidla v plnej výške)

15

2016/C 098/20

Vec C-75/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 21. januára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Markkinaoikeus – Fínsko) – Viiniverla Oy/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana zemepisných označení liehovín — Nariadenie (ES) č. 110/2008 — Článok 16 písm. b) — Napodobenie — Destilát z jablčného vína vyrobený vo Fínsku a uvedený na trh pod názvom „Verlados“ — Chránené zemepisné označenie „Calvados“)

16

2016/C 098/21

Vec C-291/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 15. júna 2015 – EURO 2004. Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

17

2016/C 098/22

Vec C-616/15: Žaloba podaná 20. novembra 2015 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

17

2016/C 098/23

Vec C-638/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Najvyšší správny súd (Česká republika) 30. novembra 2015 – Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel

18

2016/C 098/24

Vec C-658/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 7. decembra 2015 – Robeco Holland Bezit N.V. a i./Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

19

2016/C 098/25

Vec C-661/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 4. decembra 2015 – X BV/Staatssecretaris van Financiën

19

2016/C 098/26

Vec C-684/15: Žaloba podaná 18. decembra 2015 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

20

2016/C 098/27

Vec C-690/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d'appel de Douai (Francúzsko) 21. decembra 2015 – Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des Comptes publics

21

2016/C 098/28

Vec C-698/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 28. decembra 2015 – Secretary of State for the Home Department/David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

21

2016/C 098/29

Vec C-1/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de A Coruña (Španielsko) 4. januára 2016 – Abanca Corporación Bancaria S.A./María Isabel Vázquez Rosende

22

2016/C 098/30

Vec C-5/16: Žaloba podaná 4. januára 2016 – Poľská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

23

2016/C 098/31

Vec C-18/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag so sídlom v Haarleme (Holandsko) 13. januára 2016 – K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

25

2016/C 098/32

Vec C-23/16: Žaloba podaná 15. januára 2016 – Európska komisia/Poľská republika

25

2016/C 098/33

Vec C-45/16 P: Odvolanie podané 26. januára 2016: d.d. Synergy Hellas ANONIMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 18. novembra 2015 vo veci T-106/13, d.d. Synergy Hellas ANONIMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS/Európska komisia

26

 

Všeobecný súd

2016/C 098/34

Vec T-287/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. februára 2016 – Heitkamp BauHolding/Komisia („Štátna pomoc — Nemecká právna úprava týkajúca sa prevodu strát do budúcich daňových rokov (Sanierungsklausel) — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Žaloba o neplatnosť — Osobná dotknutosť — Prípustnosť — Pojem štátna pomoc — Selektívna povaha — Povaha a štruktúra daňového systému“)

27

2016/C 098/35

Vec T-507/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Slovinsko/Komisia „Štátna pomoc — Výroba výrobkov pre voľný čas — Podpora na reštrukturalizáciu — Rozhodnutie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie — Povinnosť uviesť odôvodnenie — Pripísateľnosť štátu — Kritérium súkromného investora“

27

2016/C 098/36

Vec T-537/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Zafeiropoulos/Cedefop („Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie lekárskych služieb v prospech zamestnancov Cedefop — Zamietnutie ponuky uchádzača a zadanie zákazky inému uchádzačovi — Zamietnutie udeliť prístup k niektorým dokumentom ostatným uchádzačom, ktorí sa zúčastnili na verejnom obstarávaní — Povinnosť odôvodnenia — Ochrana obchodných záujmov a dobrej povesti — Ochrana osobných údajov — Ochrana a rozhodovacieho procesu — Mimozmluvná zodpovednosť“)

28

2016/C 098/37

Vec T-169/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2016 – Benelli Q. J./ÚHVT – Demharter (MOTOBI) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva MOTO B — Skoršie nezapísané národné obrazové ochranné známky MOTOBI — Relatívny dôvod zamietnutia — Dôkaz všeobecnej známosti skorších nezapísaných ochranných známok — Článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 6 bis Parížskeho dohovoru — Dôkazy predložené na podporu námietky po uplynutí stanovenej lehoty — Nezohľadnenie — Voľná úvaha odvolacieho senátu — Ustanovenie v opačnom zmysle — Okolnosti brániace zohľadneniu nových alebo dodatočných dôkazov — Článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 — Pravidlá 19 a 20 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 50 ods. 1 tretí pododsek nariadenia č. 2868/95 — Článok 75 prvá veta nariadenia č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia“)

29

2016/C 098/38

Vec T-170/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2016 – Benelli Q. J./ÚHVT – Demharter (MOTOBI) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Spoločenstva MOTOBI — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

30

2016/C 098/39

Vec T-171/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2016 – Benelli Q. J./ÚHVT – Demharter (MOTOBI B PESARO) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie vo veci zrušenia — Obrazová ochranná známka MOTOBI B PESARO — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Dôkazy predložené proti návrhu na zrušenie po uplynutí stanovenej lehoty — Nezohľadnenie — Voľná úvaha odvolacieho senátu — Ustanovenie v opačnom zmysle — Okolnosti brániace zohľadneniu nových alebo dodatočných dôkazov — Článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 — Pravidlo 50 ods. 1 tretí pododsek nariadenia (ES) č. 2868/95“)

30

2016/C 098/40

Vec T-570/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Agriconsulting Europe/Komisia („Verejné obstarávanie služieb — Verejné obstarávanie — Operačná technická pomoc na vytvorenie a riadenie sieťovej štruktúry na účely zavedenia európskeho partnerstva pre inovácie ‚Produktivita a trvalý rozvoj poľnohospodárstva‘ — Zamietnutie ponuky uchádzača — Uzavretie zmluvy s iným uchádzačom — Ponuka s neobvykle nízkou cenou — Mimozmluvná zodpovednosť“)

31

2016/C 098/41

Vec T-640/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Sto/ÚHVT – Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CRETEO — Skoršie národné slovné ochranné známky StoCretec a STOCRETE — Relatívny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

32

2016/C 098/42

Vec T-683/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2016 – Brammer/ÚHVT – Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva EUROMARKER — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva EURIMARK — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

32

2016/C 098/43

Vec T-194/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Bristol Global/ÚHVT – Bridgestone (AEROSTONE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva AEROSTONE — Skoršie slovné ochranné známky Spoločenstva STONE a BRIDGESTONE — Nezapísaná skoršia ochranná známka BRIDGESTONE — Relatívny dôvod zamietnutia — Čiastočné zamietnutie zápisu“)

33

2016/C 098/44

Vec T-202/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. januára 2016 – LR Health & Beauty Systems/ÚHVT – Robert McBride (LR nova pure.) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva LR nova pure. — Skoršia slovná medzinárodná ochranná známka NOVA — Relatívny dôvod odmietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

34

2016/C 098/45

Vec T-331/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Azarov/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov — Zahrnutie mena žalobcu — Dôkaz o odôvodnenosti zápisu do zoznamu“)

34

2016/C 098/46

Vec T-332/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Azarov/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Zahrnutie mena žalobcu — Dôkaz o dôvodnosti zápisu na zoznam“)

35

2016/C 098/47

Vec T-335/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Davó Lledó/ÚHVT – Administradora y Franquicias América a Inversiones Ged (DoggiS) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva DoggiS — Skoršie národné obrazové ochranné známky DoggiS — Skoršie národné slovné ochranné známky DOGGIS a DOGGIBOX — Skoršie národné obrazové ochranné známky zobrazujúce postavičku v tvare hot-dogu — Dodatočné dôkazy predložené prvýkrát v konaní pred odvolacím senátom — Článok 76 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Nekonanie v dobrej viere — Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Dôkazy predložené prvýkrát Všeobecnému súdu“)

36

2016/C 098/48

Vec T-341/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Kljujev/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov — Zahrnutie mena žalobcu — Dôkaz o odôvodnenosti zápisu do zoznamu“)

37

2016/C 098/49

Vec T-434/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Arbuzov/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Zahrnutie mena žalobcu — Dôkaz o dôvodnosti zápisu na zoznam“)

38

2016/C 098/50

Vec T-485/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2016 – Bon Net/ÚHVT – Aldi (Bon Appétit!) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Bon Appétit! — Skoršie národné obrazové ochranné známky Бон Аnemú a Bon Apetí — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

39

2016/C 098/51

Vec T-486/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Stavytskyi/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Zahrnutie mena žalobcu — Dôkaz o dôvodnosti zápisu na zoznam“)

39

2016/C 098/52

Vec T-541/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2016 – Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris/ÚHVT – Vicente Gandía Pla (ILLIRIA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ILLIRIA — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva CASTILLO DE LIRIA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

40

2016/C 098/53

Vec T-667/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Slovinsko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Overenie malých parciel — Neexistencia dôkazu o vážnych a odôvodnených pochybnostiach — Extrapolácia výsledkov kontrol na mieste“)

41

2016/C 098/54

Vec T-687/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – Novomatic/ÚHVT – Simba Toys (African SIMBA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva African SIMBA — Skoršia národná obrazová ochranná známka Simba — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“)

42

2016/C 098/55

Vec T-696/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. januára 2016 – Montagut Viladot/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Prijímanie — Výberové konanie uskutočnené na vytvorenie rezervy na budúci nábor administrátorov v platovej triede AD 5 — Rozhodnutie výberovej komisie nezapísať žalobcu na rezervný zoznam — Diplom nespĺňajúci podmienky uvedené v oznámení o výberovom konaní — Zamietnutie žaloby v prvostupňovom konaní“)

42

2016/C 098/56

Vec T-781/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2016 – TVR Automotive/ÚHVT – Cardoni (TVR ENGINEERING) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva TVR ENGINEERING — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva TVR — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia podobnosti označení — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

43

2016/C 098/57

Vec T-120/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. januára 2016 – Proforec/Komisia („Žaloba o zrušenie — Zápis chráneného zemepisného označenia — Focaccia di Recco col formaggio — Nedostatok záujmu na konaní — Neprípustnosť“)

43

2016/C 098/58

Vec T-189/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. januára 2016 – TMG Landelijke Media a Willems/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Korešpondencia medzi holandskými úradmi a Komisiou týkajúca sa ročnej úpravy výšky príspevku Holandska do rozpočtu Únie, uskutočnenej na základe hrubého národného dôchodku — Čiastočné zamietnutie prístupu — Zastavenie konania“)

44

2016/C 098/59

Vec T-300/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. januára 2016 – Oase/ÚHVT – Compo France (AlGo) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

45

2016/C 098/60

Vec T-726/15: Žaloba podaná 15. decembra 2015 – Blaž Jamnik a Blaž/Parlament

45

2016/C 098/61

Vec T-730/15 P: Odvolanie podané 18. decembra 2015: DI proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 15. októbra 2015 vo veci F-113/13, DI/EASO

46

2016/C 098/62

Vec T-762/15: Žaloba podaná 31. decembra 2015 – Sony a Sony Electronics/Komisia

47

2016/C 098/63

Vec T-763/15: Žaloba podaná 31. decembra 2015 – Sony Optiarc a Sony Optiarc America/Komisia

48

2016/C 098/64

Vec T-772/15: Žaloba podaná 29. decembra 2015 – Quanta Storage/Komisia

49

2016/C 098/65

Vec T-1/16: Žaloba podaná 4. januára 2016 – Hitachi-LG Data Storage a Hitachi-LG Data Storage Korea/Komisia

50

2016/C 098/66

Vec T-6/16: Žaloba podaná 7. januára 2016 – Awg Allgemeine Warenvertriebs/ÚHVT – Takko (Southern Territory 23o48’25”S)

51

2016/C 098/67

Vec T-8/16: Žaloba podaná 5. januára 2016 – Toshiba Samsung Storage Technology a Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Komisia

52

2016/C 098/68

Vec T-9/16: Žaloba podaná 11. januára 2016 – Skechers USA France/ÚHVT – IM Production (Topánky)

53

2016/C 098/69

Vec T-12/16: Žaloba podaná 15. januára 2016 – Slovinsko/Komisia

54

2016/C 098/70

Vec T-19/16: Žaloba podaná 18. januára 2016 – Advanced Drainage Systems/ÚHVT (THE MOST ADVANCED NAME IN WATER MANAGEMENT SOLUTIONS)

55

2016/C 098/71

Vec T-21/16: Žaloba podaná 19. januára 2016 – Karl Conzelmann/ÚHVT (LIKE IT)

55

2016/C 098/72

Vec T-28/16: Žaloba podaná 26. januára 2016 – Nemecko/Komisia

56

2016/C 098/73

Vec T-32/16: Žaloba podaná 25. januára 2016 – Česká republika/Komisia

57

2016/C 098/74

Vec T-47/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2016 – Sigma Orionis/REA

58

2016/C 098/75

Vec T-48/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2016 – Sigma Orionis/Komisia

59

2016/C 098/76

Vec T-400/14: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. januára 2016 – Premo/ÚHVT – Prema Semiconductor (PREMO)

60

2016/C 098/77

Vec T-440/14: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. januára 2016 – Premo/ÚHVT – Prema Semiconductor (PREMO)

60

2016/C 098/78

Vec T-564/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. januára 2016 – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/ÚHVT

61

2016/C 098/79

Vec T-632/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. januára 2016 – Loewe Technologies/ÚHVT – DNS International (SoundVision)

61

 

Súd pre verejnú službu

2016/C 098/80

Vec F-47/15: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 25. januára 2016 – Darchy/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Rodinné prídavky — Príspevok na nezaopatrené dieťa — Deti manželky žalobkyne — Spätné vyplatenie príspevku)

62

2016/C 098/81

Vec F-138/11: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 28. januára 2016 – Schwander/Komisia

62

2016/C 098/82

Vec F-66/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 2. februára 2016 – de Stefano/Komisia

63

2016/C 098/83

Vec F-21/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 28. januára 2016 – Goch/Rada

63


SK

 

Top