Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:398:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 398, 30. novembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 398

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
30. novembra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 398/1

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 398/2

Vec C-346/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons – Belgique) – Ville de Mons/Base Company, predtým KPN Group Belgium SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Elektronické komunikačné siete a služby — Smernica 2002/20/ES — Článok 13 — Poplatok za právo inštalovať zariadenia — Pôsobnosť — Obecná právna úprava stanovujúca platenie poplatku pre vlastníkov vysielacích stožiarov a stĺpov pre mobilnú sieť)

2

2015/C 398/3

Vec C-59/14: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg – Nemecko) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Ochrana finančných záujmov Európskej únie — Článok 1 ods. 2 a článok 3 ods. 1 prvý pododsek — Vymáhanie vývoznej náhrady — Premlčacia doba — Začiatok plynutia (dies a quo) — Konanie alebo opomenutie hospodárskeho subjektu — Vznik škody — Pokračujúce porušenie — Jednorazové porušenie)

3

2015/C 398/4

Vec C-66/14: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 49 ZFEÚ, 54 ZFEÚ, 107 ZFEÚ a článok 108 ods. 3 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Štátna pomoc — Zdanenie skupín spoločností — Nadobudnutie podielu v dcérskej spoločnosti — Odpis goodwillu podniku — Obmedzenie na podiely v spoločnostiach rezidentoch)

3

2015/C 398/5

Vec C-73/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 – Rada Európskej únie/Európska komisia (Žaloba o neplatnosť — Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve — Medzinárodný tribunál pre morské právo — Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov — Konanie o vydaní posudku — Predloženie písomného vyjadrenia v mene Európskej únie Európskou komisiou — Absencia predchádzajúceho schválenia obsahu tohto vyjadrenia Radou Európskej únie — Článok 13 ods. 2 ZEÚ, článok 16 ZEÚ a článok 17 ods. 1 ZEÚ — Článok 218 ods. 9 ZFEÚ a článok 335 ZFEÚ — Zastupovanie Európskej únie — Zásada zverenia právomocí a zásada inštitucionálnej rovnováhy — Zásada lojálnej spolupráce)

4

2015/C 398/6

Vec C-362/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court – Írsko) – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Osobné údaje — Ochrana fyzických osôb pri spracovaní týchto údajov — Charta základných práv Európskej únie — Články 7, 8 a 47 — Smernica 95/46/ES — Články 25 a 28 — Prenos osobných údajov do tretích krajín — Rozhodnutie 2000/520/ES — Prenos osobných údajov do Spojených štátov — Neprimeraná úroveň ochrany — Platnosť — Sťažnosť fyzickej osoby, ktorej osobné údaje boli prenesené z Európskej únie do Spojených štátov — Právomoci vnútroštátnych dozorných orgánov)

5

2015/C 398/7

Vec C-471/14: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien – Rakúsko) – Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné a priemyselné vlastníctvo — Zvláštne liečivá — Nariadenie (ES) č. 469/2009 — Článok 13 ods. 1 — Dodatkové ochranné osvedčenie — Doba — Pojem „deň prvého povolenia na uvedenie na trh v Európskej únii“ — Zohľadnenie dátumu rozhodnutia o povolení alebo dátumu oznámenia tohto rozhodnutia)

6

2015/C 398/8

Vec C-456/14: Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. septembra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Španielsko) – Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Smernica 2001/40/ES — Vzájomne uznávanie rozhodnutí o vyhostení štátnych príslušníkov tretích krajín — Článok 3 ods. 1 písm. a) — Pojem „trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka“ — Rozhodnutie o vyhostení štátneho príslušníka tretej krajiny z dôvodu odsúdenia v trestnom konaní — Situácia nespadajúca do pôsobnosti smernice 2001/40 — Zjavný nedostatok právomoci)

7

2015/C 398/9

Vec C-548/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. septembra 2015 – Arnoldo Mondadori Editore SpA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Grazia Equity GmbH (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Prihláška slovnej ochrannej známky GRAZIA — Námietka majiteľa medzinárodných slovných a obrazových ochranných známok, slovných a obrazových ochranných známok Spoločenstva a národných slovných a obrazových ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „GRAZIA“ — Zamietnutie námietky — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 5 — Dobré meno)

8

2015/C 398/10

Spojené veci C-585/14, C-587/14 a C-588/14: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 3. septembra 2015 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania podané Curtea de Apel Cluj – Rumunsko) – Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj a Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Vnútroštátne zdanenie — Článok 110 ZFEÚ — Daň z motorových vozidiel vyberaná členským štátom pri prvom zápise alebo prvom prevode vlastníckeho práva — Daňová neutralita medzi ojazdenými motorovými vozidlami pochádzajúcimi z iných členských štátov a obdobnými motorovými vozidlami dostupnými na vnútroštátnom trhu)

8

2015/C 398/11

Vec C-13/15: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. septembra 2015 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – trestné konanie proti Cdiscount SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Smernica 2005/29/ES — Ochrana spotrebiteľa — Nekalé obchodné praktiky — Zníženie cien — Označovanie alebo zobrazovanie referenčnej ceny)

9

2015/C 398/12

Vec C-62/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 8. septembra 2015 – DTL Corporación, SL/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Generia — Námietka majiteľa skoršej obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Generalia generación renovable — Čiastočné zamietnutie zápisu — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 64 ods. 1 — Právomoc odvolacieho senátu — Článok 75 druhá veta — Právo byť vypočutý)

10

2015/C 398/13

Vec C-136/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 19. júna 2015 – Mohammad Makhlouf/Rada Európskej únie (Odvolanie — Článok 181 rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Článok 169 ods. 2 — Povinný obsah žaloby v odvolacom konaní — Zjavná neprípustnosť)

11

2015/C 398/14

Vec C-615/14 P: Odvolanie podané 29. decembra 2014: AQ proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 15. decembra 2015 vo veci T-168/11, AQ/Európsky parlament

11

2015/C 398/15

Vec C-309/15 P: Odvolanie podané 18. júna 2015: Real Express Srl proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 21. apríla vo veci T-580/13, Real Express Srl/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

12

2015/C 398/16

Vec C-412/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hessisches Finanzgericht (Nemecko) 28. júla 2015 – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Vec C-441/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Bremen (Nemecko) 12. augusta 2015 – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Vec C-457/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 28. augusta 2015 – Vattenfall Europe Generation AG/Spolková republika Nemecko

14

2015/C 398/19

Vec C-461/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 28. augusta 2015 – E.ON Kraftwerke GmbH/Spolková republika Nemecko

15

2015/C 398/20

Vec C-464/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Wiener Neustadt (Rakúsko) 2. septembra 2015 – Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H a i.

16

2015/C 398/21

Vec C-465/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 3. septembra 2015 – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Vec C-470/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Raad van State (Holandsko) 7. septembra 2015 – Lufthansa Cargo AG/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Vec C-492/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 21. septembra 2015 – R/S a T

18

2015/C 398/24

Vec C-514/15 P: Odvolanie podané 25. septembra 2015: HIT Groep BV proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 15. júla 2015 vo veci T-436/10, Hit Groep/Komisia

18

2015/C 398/25

Vec C-517/15 P: Odvolanie podané 25. septembra 2015: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 15. júla 2015 vo veci T-465/12: AGC Glass Europe a iní/Európska komisia

20

2015/C 398/26

Vec C-520/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 28. septembra 2015 – Aiudapds – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery a Centri Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Stanovisko 1/14: Stanovisko Súdneho dvora (veľká komora) z 1. septembra 2015 – Maltská republika

22

2015/C 398/28

Vec C-196/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 2. septembra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Aachen – Nemecko) – Horst Hoeck/Grécka republika

22

2015/C 398/29

Vec C-265/14 P: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora z 1. septembra 2015 – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Európska komisia

23

2015/C 398/30

Vec C-423/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 31. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Vec C-459/14: Uznesenie predsedníčky druhej komory Súdneho dvora zo 16. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Vec C-527/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 2. septembra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin – Nemecko) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Bundesrepublik Deutschland, za účasti: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Vec C-3/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hannover – Nemecko) – Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Vec C-172/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 27. augusta 2015 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

24

2015/C 398/35

Vec C-209/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. septembra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep – Holandsko) – Korpschef van politie/W. F. de Munk

25

 

Všeobecný súd

2015/C 398/36

Vec T-299/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – European Dynamics Luxembourg a i./ÚHVT („Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie externých služieb programového a projektového riadenia a technických konzultácií v oblasti informačných technológií — Zaradenie uchádzača podľa mechanizmu zostupného poradia — Kritériá hodnotenia ponúk — Rovnosť príležitostí — Transparentnosť — Zjavne nesprávne posúdenie — Povinnosť odôvodnenia — Mimozmluvná zodpovednosť — Strata príležitosti“)

26

2015/C 398/37

Vec T-216/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2015 – Technion a Technion Research & Development Foundation/Komisia („Finančná pomoc — Šiesty rámcový program pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti — Vymáhanie súm, ktoré Komisia vyplatila v rámci zmluvy o výskume, na základe záverov finančného auditu — Započítanie pohľadávok — Čiastočná zmena kvalifikácie žaloby — Návrh na určenie neexistencie zmluvnej pohľadávky — Arbitrážna doložka — Oprávnené náklady — Bezdôvodné obohatenie — Povinnosť odôvodnenia“)

27

2015/C 398/38

Vec T-250/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2015 – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s chlorečnanom sodným v EHP — Pozmeňujúce rozhodnutie, ktorým sa skracuje zistená dĺžka účasti na karteli — Výpočet výšky pokuty — Premlčanie — Článok 25 nariadenia (ES) č. 1/2003“)

28

2015/C 398/39

Vec T-275/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2015 – FC Dynamo-Minsk/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Bielorusku — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Lehota na úpravu návrhov — Čiastočná neprípustnosť — Subjekt vo vlastníctve alebo pod kontrolou subjektu dotknutého reštriktívnymi opatreniami — Povinnosť odôvodnenia — Nesprávne posúdenie“)

29

2015/C 398/40

Vec T-276/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2015 – Chyzh a i./Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Bielorusku — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Lehota na prispôsobenie návrhov — Čiastočná neprípustnosť — Subjekt vlastnený nebo kontrolovaný osobou alebo subjektom, voči ktorému sú namierené reštriktívne opatrenia — Povinnosť odôvodnenia — Nesprávne posúdenie“)

30

2015/C 398/41

Vec T-403/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2015 – Intrasoft International/Komisia („Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Technická podpora pre srbskú colnú správu v rámci modernizácie colného systému — Konflikt záujmov — Zamietnutie ponuky uchádzača delegáciou Únie v Srbskej republike — Implicitné odmietnutie sťažnosti podanej proti rozhodnutiu o zamietnutí ponuky“)

32

2015/C 398/42

Vec T-79/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – Accorinti a i./ECB („Mimozmluvná zodpovednosť — Hospodárska a menová politika — ECB — Národné centrálne banky — Reštrukturalizáciu gréckeho verejného dlhu — Program nákupu cenných papierov — Dohoda o výmene cenných papierov v prospech jedine centrálnych bánk Eurosystému — Zapojenie súkromného sektora — Doložky o spoločnom postupe — Zvýšenie úveru formou programu spätného odkúpenia, ktorým sa posilnila kvalita cenných papierov ako zábezpeky — Súkromný veritelia — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom — Legitímna dôvera — Rovnosť zaobchádzania — Zodpovednosť vyplývajúca zo normatívneho zákonného aktu — Neobvyklá a osobitá škoda“)

33

2015/C 398/43

Vec T-103/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2015 – Komisia/Cocchi a Falcione („Odvolanie — Vzájomné odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok — Návrhy na výpočet započítania odpracovaných rokov — Akt, ktorý nespôsobuje ujmu — Neprípustnosť žaloby na prvom stupni — Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku“)

33

2015/C 398/44

Vec T-358/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2015 – Taliansko/Komisia („EPFRV — Zúčtovanie platobných agentúr členských štátov týkajúcich sa výdavkov financovaných z EPFRV — Rozhodnutie vyhlasujúce určitú sumu v rámci plánu pre rozvoj vidieka regiónu Basilicate za znovu nepoužiteľnú — Článok 30 nariadenia (ES) č. 1290/2005 — Povinnosť odôvodnenia“)

34

2015/C 398/45

Vec T-534/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – Panrico/ÚHVT – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva Krispy Kreme DOUGHNUTS — Skoršie národné a medzinárodné slovné a obrazové ochranné známky DONUT, DOGHNUTS, donuts a donuts cream — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Nebezpečenstvo nedôvodného profitovania z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena — Nebezpečenstvo škody — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“))

35

2015/C 398/46

Vec T-547/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2015 – Rosian Express/ÚHVT (tvar škatuľky na hru) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Tvar škatuľky na hru — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Právo byť vypočutý — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“)

36

2015/C 398/47

Vec T-642/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2015 – Wolverine International/ÚHVT – BH Store (cushe) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo — Obrazová ochranná známka cushe — Skoršie národné slovné ochranné známky SHE a skoršie národné obrazové ochranné známky she — Relatívny dôvod zamietnutia — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 57 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“)

37

2015/C 398/48

Vec T-656/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – The Smiley Company/ÚHVT (Tvar smajlíka s očami v tvare srdca) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Tvar smajlíka s očami v tvare srdca — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

38

2015/C 398/49

Veci T-659/13 a T-660/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2015 – Česká republika/Komisia („Doprava — Smernica 2010/40/EÚ — Inteligentné dopravné systémy — Delegované nariadenie (EÚ) č. 885/2013 — Poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá — Článok 3 ods. 1, článok 8 a článok 9 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia č. 885/2013 — Delegované nariadenie (EÚ) č. 886/2013 — Údaje a postupy na poskytovanie bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom — Článok 5 ods. 1, článok 9 a článok 10 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia č. 886/2013“)

39

2015/C 398/50

Vec T-689/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – Bilbaina de Alquitranes a i./Komisia („Životné prostredie a ochrana ľudského zdravia — Klasifikácia smoly, z vysokoteplotného uhoľného dechtu, do kategórií akútna toxicita pre vodné prostredie a chronická toxicita pre vodné prostredie — Nariadenie (ES) č. 1907/2006 a nariadenie (ES) č. 1272/2008 — Zjavne nesprávne posúdenie — Klasifikácia látky na základe jej zložiek“)

40

2015/C 398/51

Vec T-49/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Komisia („Chránené zemepisné označenie — ‚Kołocz śląski‘ alebo ‚Kołacz śląski‘ — Konanie o výmaze — Právny základ — Nariadenia (ES) č. 510/2006 — Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 — Dôvody zrušenia — Základné práva“)

41

2015/C 398/52

Vec T-61/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2015 – Monster Energy/ÚHVT – Balaguer (icexpresso + energy coffee) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva icexpresso + energy coffee — Skoršie slovné ochranné známky Spoločenstva X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY a MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods.1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

42

2015/C 398/53

Vec T-78/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2015 – Benediktinerabtei St. Bonifaz/ÚHVT – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva SEIT 1908 ANDECHSER NATUR a skoršia národná obrazová ochranná známka ANDECHSER NATUR — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

42

2015/C 398/54

Vec T-90/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2015 – Secolux/Komisia („Verejné zmluvy na poskytnutie služieb — Verejné obstarávanie — Kontroly bezpečnosti — Zamietnutie ponuky uchádzača — Uzavretie zmluvy s iným uchádzačom — Mimozmluvná zodpovednosť“)

43

2015/C 398/55

Vec T-104/14 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2015 – Komisia/Verile a Gjergji („Odvolanie — Vzájomné odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok — Návrh na započítanie odpracovaných rokov — Akt nespôsobujúci ujmu — Neprípustnosť žaloby v prvostupňovom konaní — Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku — Právna istota — Legitímna dôvera — Rovnosť zaobchádzania“)

44

2015/C 398/56

Vec T-131/14 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. októbra 2015 – Teughels/Komisia („Odvolanie — Vzájomné odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok — Návrh na započítanie odpracovaných rokov — Akt nespôsobujúci ujmu — Neprípustnosť žaloby v prvostupňovom konaní — Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku“)

45

2015/C 398/57

Vec T-186/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – Atlantic Multipower Germany/ÚHVT – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva NOxtreme — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia národná obrazová ochranná známka X-TREME — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 — Článok 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009“)

45

2015/C 398/58

Vec T-187/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – Sonova Holding/ÚHVT (Flex) („Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka Spoločenstva FLEX — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

46

2015/C 398/59

Vec T-227/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – CBM/ÚHVT – Aeronautica Militare (Trecolore) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Trecolore — Skoršie slovné a obrazové národné ochranné známky a ochranné známky Spoločenstva FRECCE TRICOLORI — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

47

2015/C 398/60

Vec T-228/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – CBM/ÚHVT – Aeronautica Militare (TRECOLORE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva TRECOLORE — Skoršia slovná a obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia národná slovná a obrazová ochranná známka FRECCE TRICOLORI — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

48

2015/C 398/61

Vec T-242/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – The Smiley Company/ÚHVT (Tvar tváre s rohami) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Tvar tváre s rohami — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

48

2015/C 398/62

Vec T-243/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – The Smiley Company/ÚHVT (Silueta tváre) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Silueta tváre — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

49

2015/C 398/63

Vec T-244/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – The Smiley Company/ÚHVT (tvár vo forme hviezdy) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Tvár vo forme hviezdy — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

50

2015/C 398/64

Vec T-251/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2015 – Promarc Technics/ÚHVT – PIS (časť dverí) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci časť dverí — Skorší medzinárodný dizajn tvorený americkým patentom — Dôvod výmazu — Nedostatok osobitého charakteru — Neexistencia odlišného celkového dojmu — Dôkaz o sprístupnení skoršieho dizajnu verejnosti — Známe kruhy, ktoré sa špecializujú na daný sektor — Informovaný užívateľ — Miera tvorivej voľnosti pôvodcu — Článok 6, článok 7 ods. 1 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002“)

51

2015/C 398/65

Spojené veci T-292/14 a T-293/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – Cyprus/ÚHVT (XAΛΛOYMI a HALLOUMI) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihlášky slovných ochranných známok Spoločenstva XAΛΛOYMI a HALLOUMI — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

52

2015/C 398/66

Vec T-336/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2015 – Société des produits Nestlé/ÚHVT (NOURISHING PERSONAL HEALTH) („Ochranná známka Spoločenstva — Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo — Slovná ochranná známka NOURISHING PERSONAL HEALTH — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 — Povinnosť preskúmať ex offo skutkové okolnosti — Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009“)

52

2015/C 398/67

Vec T-365/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – CBM/ÚHVT – Aeronautica Militare (TRECOLORE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva TRECOLORE — Skoršia slovná a obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia národná slovná a obrazová ochranná známka FRECCE TRICOLORI — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

53

2015/C 398/68

Vec T-642/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – JP Divver Holding Company/ÚHVT (EQUIPMENT FOR LIFE) („Ochranná známka Spoločenstva — Medzinárodný zápis označujúci Európske Spoločenstvo — Slovná ochranná známka EQUIPMENT FOR LIFE — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

54

2015/C 398/69

Vec T-658/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – Jurašinović/Rada („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty vymenené s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu počas procesu — Rozhodnutie prijaté v dôsledku čiastočného zrušenia pôvodného rozhodnutia Všeobecným súdom — Čiastočné zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu medzinárodných vzťahov“)

55

2015/C 398/70

Vec T-731/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. októbra 2015 – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Rada („Žaloba o neplatnosť — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

55

2015/C 398/71

Vec T-482/15 R: Uznesenie predsedu štvrtej komory Všeobecného súdu z 15. októbra 2015 – Ahrend Furniture/Komisia („Predbežné opatrenie — Verejné zákazky — Postup verejného obstarávania — Dodávka nábytku — Zamietnutie ponuky uchádzača a uzavretie zmluvy s iným uchádzačom — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Neexistencia fumus boni juris“)

56

2015/C 398/72

Vec T-540/15: Žaloba podaná 18. septembra 2015 – De Capitani/Parlament

57

2015/C 398/73

Vec T-548/15: Žaloba podaná 22. septembra 2015 – Guiral Broto/ÚHVT – Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Vec T-552/15: Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Bank Refah Kargaran/Rada

59

2015/C 398/75

Vec T-553/15: Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Export Development Bank of Iran/Rada

60

2015/C 398/76

Vec T-554/15: Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Maďarsko/Komisia

62

2015/C 398/77

Vec T-555/15: Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Maďarsko/Komisia

63

2015/C 398/78

Vec T-556/15: Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Portugalsko/Komisia

64

2015/C 398/79

Vec T-564/15: Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Komisia

65

2015/C 398/80

Vec T-565/15: Žaloba podaná 28. septembra 2015 – Excalibur City/ÚHVT – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Vec T-566/15: Žaloba podaná 28. septembra 2015 – Excalibur City/ÚHVT – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Vec T-568/15: Žaloba podaná 24. septembra 2015 – Morgese a i./ÚHVT – All Star

68

2015/C 398/83

Vec T-569/15: Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Fondazione Casamica/Komisia a EASME

69

2015/C 398/84

Vec T-579/15: Žaloba podaná 5. októbra 2015 – For Tune/ÚHVT – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Vec T-581/15: Žaloba podaná 1. októbra 2015 – Syndial/Komisia

71

2015/C 398/86

Vec T-587/15: Žaloba podaná 12. októbra 2015 Rose Vision/Komisia

73

2015/C 398/87

Vec T-591/15: Žaloba podaná 13. októbra 2015 – Transavia Airlines/Komisia

74

2015/C 398/88

Vec T-594/15: Žaloba podaná 14. októbra 2015 – Metabolic Balance Holding/ÚHVT (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Vec T-218/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. októbra 2015 – Mabrouk/Rada

77

2015/C 398/90

Vec T-517/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. októbra 2015 – Pelikan/ÚHVT – RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Vec T-748/14: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. októbra 2015 – Čierna Hora/ÚHVT (Tvar fľaše)

77

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 398/92

Vec F-57/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. októbra 2015 – AQ/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Nariadenie č. 45/2001 — Systém spracovania osobných údajov získaných na súkromné účely — Administratívne vyšetrovanie — Disciplinárne konanie — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodnenia — Disciplinárny postih — Proporcionality)

78

2015/C 398/93

Vec F-89/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. októbra 2015 – Arsène/Komisia (Verejná služba — Odmena — Príspevok na expatriáciu — Podmienka stanovená článkom 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku — Desaťročné referenčné obdobie — Začiatok plynutia — Nezohľadnenie období služby odpracovaných v medzinárodnej organizácii — Uplatnenie ustanovení článku 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII služobného poriadku na základe analógie — Zvyčajné bydlisko mimo štátu pridelenia pred výkonom služby v medzinárodnej organizácii — Článok 81 rokovacieho poriadku — Zjavne nedôvodná žaloba)

78

2015/C 398/94

Vec F-123/15: Žaloba podaná 21. septembra 2015 – ZZ/Komisia

79

2015/C 398/95

Vec F-128/15: Žaloba podaná 22. septembra 2015 – ZZ/Komisia

80

2015/C 398/96

Vec F-29/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 20. októbra 2015 – Drakeford/EMA

80


SK

 

Top