Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:389:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 389, 23. novembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 389

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
23. novembra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 389/1

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 389/2

Vec C-303/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 – Európska komisia/Jørgen Andersen, Dánske kráľovstvo, Danske Statsbaner SV (DSB) (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá dánskymi orgánmi v prospech verejnoprávneho podniku Danske Statsbaner (DSB) — Zmluvy o službách vo verejnom záujme na poskytovanie služieb v osobnej železničnej doprave na trati medzi Kodaňou (Dánsko) a Ystadom (Švédsko) — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za podmienečne zlučiteľnú s vnútorným trhom — Časová pôsobnosť hmotnoprávnych pravidiel)

2

2015/C 389/3

Vec C-650/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance de Bordeaux – Francúzsko) – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre-Médoc, Préfet de la Gironde (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Charta základných práv Európskej únie — Články 39 a 49 — Európsky parlament — Voľby — Právo voliť — Občianstvo Európskej únie — Spätné uplatnenie miernejšieho trestného zákona — Vnútroštátna právna úprava, ktorá odníma právo voliť v prípade odsúdenia v trestnom konaní, ktoré bolo vyhlásené v poslednom stupni pred 1. marcom 1994)

3

2015/C 389/4

Vec C-23/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sø- og Handelsretten – Dánsko) – Post Danmark A/S/Konkurrencerådet (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 82 ES — Zneužitie dominantného postavenia — Trh doručovania hromadných poštových zásielok — Adresované reklamné zásielky — Systém retroaktívnych zliav — Účinok vylúčenia — Kritérium rovnako efektívneho konkurenta — Stupeň pravdepodobnosti a závažnosť protisúťažného účinku)

4

2015/C 389/5

Vec C-61/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Taliansko) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 89/665/EHS — Verejné zákazky — Vnútroštátna právna úprava — Poplatky za prístup k spravodlivosti v rámci správneho súdnictva v oblasti verejných zákaziek — Právo na účinný prostriedok nápravy — Odradzujúce poplatky — Súdne preskúmanie správnych aktov — Zásady efektivity a ekvivalencie — Potrebný účinok)

5

2015/C 389/6

Vec C-69/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu – Rumunsko) – Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Zásady ekvivalencie a efektivity — Právna sila rozhodnutej veci — Vymáhanie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu — Vrátenie daní vybratých členským štátom v rozpore s právom Únie — Konečné súdne rozhodnutie ukladajúce povinnosť zaplatiť daň nezlučiteľnú s právom Únie — Návrh na obnovu konania, v ktorom bolo vydané takéto súdne rozhodnutie — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca len obnovu konania, v ktorom bolo vydané konečné súdne rozhodnutie v správnej veci, vzhľadom na neskorší rozsudok Súdneho dvora vydaný v prejudiciálnom konaní)

6

2015/C 389/7

Vec C-71/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2015 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Information Rights) – Spojené kráľovstvo] – East Sussex County Council/Information Commissioner (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aarhuský dohovor — Smernica 2003/4/ES — Články 5 a 6 — Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí — Poplatok za poskytnutie informácií o životnom prostredí — Pojem „primeraná suma“ — Náklady na udržiavanie databázy a všeobecné náklady — Prístup k spravodlivosti — Správne a súdne preskúmanie rozhodnutia ukladajúceho poplatok)

6

2015/C 389/8

Vec C-203/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic – Španielsko) – Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 267 ZFEÚ — Právomoc Súdneho dvora — Postavenie orgánu, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, ako súdu — Nezávislosť — Záväzná jurisdikcia — Smernica 89/665/EHS — Článok 2 — Orgány príslušné na preskúmavanie — Smernica 2004/18/ES — Článok 1 ods. 8 a článok 52 — Postupy verejného obstarávania — Pojem „verejný subjekt“ — Orgány verejnej správy — Zahrnutie)

7

2015/C 389/9

Vec C-298/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Belgicko) – Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb osôb — Články 45 ZFEÚ a 49 ZFEÚ — Pracovníci — Zamestnanie vo verejnej správe — Smernica 2005/36/ES — Uznávanie odborných kvalifikácií — Pojem „regulované povolanie“ — Pripustenie do výberového konania na funkcie referendárov na Kasačnom súde (Belgicko))

8

2015/C 389/10

Vec C-354/14: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Cluj – Rumunsko) – SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb tovaru — Opatrenia s rovnocenným účinkom — Výrobky prepustené do voľného obehu v Nemecku — Výrobky, ktoré v Rumunsku podliehajú kontrolám typového schválenia — Osvedčenie o zhode získané od distribútora z iného členského štátu — Osvedčenie, ktoré sa považuje za nedostatočné na to, aby umožňovalo voľný predaj týchto výrobkov — Zásada vzájomného uznávania — Čiastočná neprípustnosť)

9

2015/C 389/11

Vec C-404/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky – Česká republika) – konanie začaté na návrh, ktorý podala Marie Matoušková, súdna komisárka (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Článok 1 ods. 1 písm. b) — Vecná pôsobnosť — Dohoda o vysporiadaní dedičstva medzi pozostalým manželom a maloletými deťmi zastúpenými opatrovníkom — Kvalifikácia — Potreba potvrdenia takej dohody súdom — Opatrenie týkajúce sa rodičovských práv a povinností alebo opatrenie týkajúce sa dedenia)

10

2015/C 389/12

Vec C-489/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. októbra 2015 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice, Family Division (England and Wales) – Spojené kráľovstvo] – A/B (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Prekážka začatej veci — Článok 16 a článok 19 ods. 1 a 3 — Konanie o rozluke v prvom členskom štáte a konanie o rozvode v druhom členskom štáte — Právomoc súdu, ktorý začal konať ako prvý — Pojem „potvrdená“ právomoc — Ukončenie prvého konania a začatie nového konania o rozvode v prvom členskom štáte — Dôsledky — Časový posun medzi členskými štátmi — Účinky na začatie konania pred súdmi)

11

2015/C 389/13

Vec C-508/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud – Česká republika) – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2002/22/ES (smernica univerzálnej služby) — Kalkulácia nákladov záväzkov univerzálnej služby — Zohľadnenie miery rentability vlastného kapitálu — Priamy účinok — Uplatnenie ratione temporis)

11

2015/C 389/14

Vec C-531/14 P: Odvolanie podané 24. novembra 2014: Giorgio Giorgis proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 25. septembra 2014 vo veci T-474/12, Giorgio Giorgis/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

12

2015/C 389/15

Vec C-421/15 P: Odvolanie podané 29. júla 2015: Yoshida Metal Industry Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 21. mája 2015 v spojených veciach T-331/10 RENV a T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

13

2015/C 389/16

Vec C-447/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský soud v Ostravě (Česká republika) 18. augusta 2015 – Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Vec C-454/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hessisches Landesarbeitsgericht (Nemecko) 24. augusta 2015 – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (správca konkurznej podstaty spoločnosti Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

16

2015/C 389/18

Vec C-456/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 28. augusta 2015 – BASF SE/Spolková republika Nemecko

16

2015/C 389/19

Vec C-460/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 28. augusta 2015 – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Spolková republika Nemecko

17

2015/C 389/20

Vec C-469/15 P: Odvolanie podané 4. septembra 2015: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 16. júna 2015 vo veci T-655/11, FSL Holdings a iní/Európska komisia

18

2015/C 389/21

Vec C-484/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Novom Zagrebu (Chorvátsko) 11. septembra 2015 – Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

Vec C-488/15: Žaloba podaná 14. septembra 2015 – Európska komisia/Bulharská republika

20

2015/C 389/23

Vec C-523/15 P: Odvolanie podané 30. septembra 2015: Westfälische Drahtindustrie GmbH a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 15. júla 2015 vo veci T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH a i./Európska komisia

21

 

Všeobecný súd

2015/C 389/24

Vec T-268/10 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – PPG a SNF/ECHA („REACH — Identifikácia akrylamidu ako látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy — Medziprodukty — Žaloba o neplatnosť — Priama dotknutosť — Prípustnosť — Proporcionalita — Rovnosť zaobchádzania“)

24

2015/C 389/25

Vec T-674/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – TV2/Danmark/Komisia („Štátna pomoc — Vysielanie vo verejnom záujme — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Pomoc poskytnutá dánskymi orgánmi v prospech dánskeho verejnoprávneho vysielateľa TV2/Danmark — Verejné financovanie poskytnuté na účely kompenzácie nákladov súvisiacich s plnením záväzkov vo verejnom záujme — Pojem pomoc — Rozsudok Altmark“)

25

2015/C 389/26

Vec T-125/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Viasat Broadcasting UK/Komisia („Štátna pomoc — Vysielanie vo verejnom záujme — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Pomoc poskytnutá dánskymi orgánmi v prospech dánskeho verejnoprávneho vysielateľa TV2/Danmark — Verejné financovanie poskytnuté na účely kompenzácie nákladov súvisiacich s plnením záväzkov vo verejnom záujme — Zlučiteľnosť pomoci — Rozsudok Altmark“)

26

2015/C 389/27

Vec T-450/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Anagnostakis/Komisia („Inštitucionálne právo — Európska iniciatíva občanov — Hospodárska a menová politika — Nevrátenie verejného dlhu — Uznanie zásady ‚stavu núdze‘ — Zamietnutie zápisu — Právomoci Komisie — Povinnosť odôvodnenia“)

27

2015/C 389/28

Vec T-60/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Appelrath-Cüpper/ÚHVT – Ann Christine Lizenzmanagement (AC) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva AC — Skoršie národné a medzinárodné obrazové ochranné známky AC ANN CHRISTINE a skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva AC ANN CHRISTINE OCEAN a AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

27

2015/C 389/29

Vec T-114/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Cerafogli/ECB („Odvolanie — Zamestnanci ECB — Sťažnosť podaná z dôvodu diskriminácie a psychického obťažovania — Rozhodnutie ECB skončiť správne vyšetrovanie začaté na základe sťažnosti — Zamietnutie prístupu k dôkazom počas správneho konania — Zamietnutie návrhu na nariadenie predloženia dôkazov počas súdneho konania — Právo na účinnú súdnu ochranu — Nesprávne právne posúdenie“)

28

2015/C 389/30

Spojené veci T-124/13 a T-191/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Taliansko a Španielsko/Komisia („Jazykový režim — Oznámenia o všeobecných výberových konaniach na účely prijatia do zamestnania administrátorov a asistentov — Výber druhého jazyka spomedzi troch jazykov — Jazyk komunikácie s uchádzačmi vo výberových konaniach — Nariadenie č. 1 — Článok 1d ods. 1, článok 27 a článok 28 písm. f) služobného poriadku — Zásada zákazu diskriminácie — Proporcionalita“)

29

2015/C 389/31

Spojené veci T-156/13 a T-373/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. septembra 2015 – Petro Suisse Intertrade/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Vnútroštátny územný celok — Aktívna legitimácia a záujem na konaní — Prípustnosť — Právo byť vypočutý — Oznamovacia povinnosť — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Zjavne nesprávne posúdenie — Vlastnícke právo“)

30

2015/C 389/32

Spojené veci T-261/13 a T-86/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Holandsko/Komisia („HICP — Nariadenie (ES) č. 2494/95 — Harmonizované indexy spotrebiteľských cien pri stálych daňových sadzbách (HICP-CT) — Nariadenie (EÚ) č. 119/2013 — Indexy cien bývania vo vlastnom obydlí — Nariadenie (EÚ) č. 93/2013 — Eurostat — Postup vo výboroch — Vykonávacie opatrenia — Regulačný postup s kontrolou“)

31

2015/C 389/33

Vec T-360/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – VECCO a i./Komisia („REACH — Zahrnutie oxidu chrómového do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii — Použitia alebo kategórie použitia vyňaté z požiadavky na autorizáciu — Pojem ‚existujúce osobitné právne predpisy Spoločenstva ukladajúce minimálne požiadavky týkajúce sa ochrany zdravia ľudí alebo životného prostredia pre používanie látky‘ — Zjavne nesprávne posúdenie — Proporcionalita — Právo na obhajobu — Zásada riadnej správy vecí verejných“)

32

2015/C 389/34

Vec T-364/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra – Mocek a Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/ÚHVT – Lacoste (KAJMAN) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva KAJMAN — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva zobrazujúca krokodíla — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Návrhy na zrušenie a zmenu podané vedľajším účastníkom konania — Článok 134 ods. 3 rokovacieho poriadku z 2. mája 1991“)

33

2015/C 389/35

Vec T-400/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – L’Oréal/ÚHVT – Cosmetica Cabinas (AINHOA) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva AINHOA — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka NOA — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

34

2015/C 389/36

Vec T-426/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – L’Oréal/ÚHVT – Cosmetica Cabinas (AINHOA) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Spoločenstva AINHOA — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 15 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“)

35

2015/C 389/37

Vec T-557/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Nemecko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Výdavky uskutočnené v rámci európskeho režimu stanovenia kvót pre výrobu zemiakového škrobu — Právo na obranu“)

36

2015/C 389/38

Vec T-610/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Ecolab USA/ÚHVT (GREASECUTTER) („Ochranná známka Spoločenstva — Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo — Slovná ochranná známka GREASECUTTER — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

37

2015/C 389/39

Vec T-624/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (Darjeeling) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka Darjeeling — Skoršie kolektívne slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva DARJEELING — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

37

2015/C 389/40

Vec T-625/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka Darjeeling collection de lingerie — Skoršie kolektívne slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva DARJEELING — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

38

2015/C 389/41

Vec T-626/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka Darjeeling collection de lingerie — Skoršie kolektívne slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva DARJEELING — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

39

2015/C 389/42

Vec T-627/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (Darjeeling) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka Darjeeling — Skoršie kolektívne slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva DARJEELING — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

40

2015/C 389/43

Vec T-633/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Reed Exhibitions/ÚHVT (INFOSECURITY) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva INFOSECURITY — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia“)

41

2015/C 389/44

Vec T-684/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – Copernicus-Trademarks/ÚHVT – Bolloré (BLUECO) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BLUECO — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva BLUECAR — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Návrh vedľajšieho účastníka konania na zmenu rozhodnutia — Článok 65 ods. 4 nariadenia č. 207/2009“)

42

2015/C 389/45

Vec T-720/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Gat Microencapsulation/ÚHVT – BASF (KARIS) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva KARIS — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva a skoršia medzinárodná ochranná známka CARYX — Skoršie národné slovné ochranné známky a skoršia ochranná známka Beneluxu AKRIS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

42

2015/C 389/46

Vec T-136/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Tilda Riceland Private/ÚHVT – Siam Grains (BASmALI) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva BASmALI — Skoršia nezapísaná ochranná známka alebo skoršie označenie BASMATI — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

43

2015/C 389/47

Vec T-193/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Cristiano di Thiene/ÚHVT – Nautica Apparel (AERONAUTICA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva AERONAUTIKA — Skoršie slovné ochranné známky Spoločenstva NAUTICA a NAUTICA BLUE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

44

2015/C 389/48

Vec T-195/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – PRIMAGAZ/ÚHVT (PRIMA KLIMA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva PRIMA KLIMA — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva PRIMAGAZ — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Príslušná skupina verejnosti — Podobnosť výrobkov a služieb — podobnosť označení — Rozlišovacia spôsobilosť slovného prvku propagačnej povahy — Porovnanie z koncepčného hľadiska — Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

45

2015/C 389/49

Vec T-205/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Schroeder/Rada a Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Dumping — Dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov s pôvodom v Číne — Nariadenie (ES) č. 1355/2008 vyhlásené za neplatné Súdnym dvorom — Škoda, ktorú údajne utrpela žalobkyňa po prijatí nariadenia — Žaloba o náhradu škody — Vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov — Prípustnosť — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom — Článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 1225/2009] — Povinnosť náležitej starostlivosti — Príčinná súvislosť“)

46

2015/C 389/50

Vec T-206/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Hüpeden/Rada a Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Dumping — Dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov s pôvodom v Číne — Nariadenie (ES) č. 1355/2008 vyhlásené za neplatné Súdnym dvorom — Škoda, ktorú žalobkyňa údajne utrpela v dôsledku prijatia nariadenia — Žaloba o náhradu škody — Vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov — Prípustnosť — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom — Článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 2 ods. 7 písm. a) nariadenia (ES) č. 1225/2009] — Povinnosť náležitej starostlivosti — Príčinná súvislosť“)

46

2015/C 389/51

Vec T-209/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – Bopp/ÚHVT (vyobrazenie zeleného osemuholníkového rámu) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva spočívajúcej vo vyobrazení zeleného osemuholníkového rámu — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

47

2015/C 389/52

Vec T-211/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Klement/ÚHVT – Bullerjan (Tvar rúry) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie vo veci zrušenia — Trojrozmerná ochranná známka Spoločenstva — Tvar rúry — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 15 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povaha používania ochrannej známky — Tvar, ktorý sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“)

48

2015/C 389/53

Vec T-317/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Klement/ÚHVT – Bullerjan (Tvar pece) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie vo veci zrušenia — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Tvar pece — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 15 ods. 1 písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povaha použitia známky — Podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“)

49

2015/C 389/54

Vec T-366/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – August Storck/ÚHVT (2good) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva 2good — Ochranná známka tvorená reklamným sloganom — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

49

2015/C 389/55

Vec T-369/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Sequoia Capital Operations/ÚHVT – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva SEQUOIA CAPITAL — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SEQUOIA — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravdepodobnosť zámeny“)

50

2015/C 389/56

Vec T-382/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Rintisch/ÚHVT – Compagnie laitière européenne (PROTICURD) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvá — Slovná ochranná známka PROTICURD — Skoršie národné slovné ochranné známky PROTI a PROTIPLUS — Skoršia národná obrazová ochranná známka Proti Power — Relatívny dôvod zamietnutia — Prípustnosť — Článok 59 nariadenia (ES) č. 207/2009 a článok 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 216/96 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 — Riadne používanie skorších ochranných známok — Článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“)

51

2015/C 389/57

Vec T-385/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. septembra 2015 – Volkswagen/ÚHVT (ULTIMATE) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ULTIMATE — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

51

2015/C 389/58

Vec T-588/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. septembra 2015 – Mechadyne International/ÚHVT (FlexValve) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva FlexValve — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Porušenie práva na obranu — Povinnosť odôvodnenia — článok 75 nariadenia č. 207/2009“)

52

2015/C 389/59

Vec T-591/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – BSH/ÚHVT (PerfectRoast) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky PerfectRoast — Zamietnutie zápisu — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

53

2015/C 389/60

Vec T-641/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. septembra 2015 – Dellmeier/ÚHVT – Dell (LEXDELL) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LEXDELL — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva DELL — Relatívne dôvody zamietnutia — Narušenie rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“)

54

2015/C 389/61

Vec T-707/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. septembra 2015 – Grundig Multimedia/ÚHVT (DetergentOptimiser) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky DetergentOptimiser — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rovnosť zaobchádzania“)

54

2015/C 389/62

Vec T-540/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2015 – Société européenne des chaux et liants/ECHA („Žaloba o neplatnosť — REACH — Uloženie správneho poplatku za chybu pri vyhlásení týkajúcom sa veľkosti podniku — Jazykový režim — Lehota na podanie žaloby — Neprípustnosť“)

55

2015/C 389/63

Vec T-38/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2015 – Kafetzakis a i./Parlament a i. („Žaloba na nečinnosť a žaloba o náhradu škody — Reštrukturalizácia gréckeho verejného dlhu — Účasť súkromného sektoru — Ujma založená na znížení hodnoty dlhopisov poskytnutých ako odstupné — Vyhlásenie hláv štátov a vlád eurozóny a orgánov Únie — Vyhlásenie Euroskupiny — Neupresnenie vzťahu príčinnej súvislosti s uplatňovanou ujmou — Neprípustnosť“)

56

2015/C 389/64

Vec T-350/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2015 – Arvanitis a i./Parlament a i. („Žaloba na nečinnosť a žaloba o náhradu škody — Ukončenie činnosti spoločnosti Olympiaki Aeroporia (OA) — Ujma údajne spôsobená dočasným zamestnancom OA v dôsledku nečinnosti žalovaných spočívajúca v tom, že nedohliadali na uplatňovanie právnych noriem Európskej únie pri ich prepustení — Nespresnenie príčinnej súvislosti uvádzanej ujmy so správaním žalovaných — Neprípustnosť“)

56

2015/C 389/65

Vec T-413/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. októbra 2015 – Grigoriadis a i./Parlament a i. („Žaloba na nečinnosť a žaloba o náhradu škody — Reštrukturalizáciu gréckeho verejného dlhu — Zapojenie súkromného sektora — Ujma vyplývajúca zo zníženia hodnoty pohľadávok — Vyhlásenia hláv štátov alebo predsedov vlád eurozóny a inštitúcií Únie — Vyhlásenie Eurogroup — Nespresnenie príčinnej súvislosti s uvádzanou ujmou — Neprípustnosť“)

57

2015/C 389/66

Vec T-464/14 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. októbra 2015 – Nieminen/Rada („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Hodnotené obdobie 2010 a 2011 — Rozhodnutie nepovýšiť odvolateľa do platovej triedy AD 12 — Právo na spravodlivý proces — Právo na obranu — Rozsah súdneho preskúmania na prvom stupni — Zjavne nesprávne posúdenie — Neexistencia nesprávne právneho posúdenia a skreslenia — Odvolanie, ktoré je zjavne bez právneho základu“)

58

2015/C 389/67

Vec T-545/14: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. októbra 2015 – GEA Group/ÚHVT (engineering for a better world) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva engineering for a better world — Výlučne potvrdzujúce rozhodnutie — Právoplatnosť potvrdzujúceho rozhodnutia — Vzatie do úvahy ex offo — Neprípustnosť“)

59

2015/C 389/68

Vec T-497/15: Žaloba podaná 28. augusta 2015 – Oltis Group/Európska komisia

59

2015/C 389/69

Vec T-550/15: Žaloba podaná 23. septembra 2015 – Portugalsko/Komisia

60

2015/C 389/70

Vec T-551/15: Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Portugalsko/Komisia

62

2015/C 389/71

Vec T-561/15: Žaloba podaná 24. septembra 2015 – Universidad Internacional de la Rioja/ÚHVT – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Vec T-572/15: Žaloba podaná 25. septembra 2015 – Aldi/ÚHVT – Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Vec T-191/10: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júla 2015 – Greenwood Houseware (Zhuhai) a i./Rada

65

2015/C 389/74

Vec T-267/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. októbra 2015 – db-Technologies Deutschland/ÚHVT – MIP Metro (Sigma)

65

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 389/75

Vec F-113/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. októbra 2015 – DI/EASO (Verejná služba — Zamestnanci EASO — Zmluvný zamestnanec — Skúšobná doba — Prepustenie z dôvodu zjavne nedostatočnej práce — Žaloba o neplatnosť — Zhoda medzi žalobou a sťažnosťou — Neexistencia — Zjavná neprípustnosť — Žaloba o náhradu škody)

66

2015/C 389/76

Vec F-29/13 RENV: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 15. októbra 2015 – Drakeford/EMA

66


SK

 

Top