Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:346:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 346, 19. októbra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 346

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 58
19. októbra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 346/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 346/02

Vec C-296/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovinsko) 18. júna 2015 – Medisanus d. o. o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Vec C-341/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wien (Rakúsko) 8. júla 2015 – Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Vec C-360/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 13. júla 2015 – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X BV

4

2015/C 346/05

Vec C-366/15: Žaloba podaná 14. júla 2015 – Európska komisia/Rumunsko

5

2015/C 346/06

Vec C-390/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Trybunał Konstytucyjny (Poľsko) 20. júla 2015 – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Vec C-391/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Španielsko) 20. júla 2015 – Marina del Mediterráneo S.L. a i./Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Vec C-416/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 29. júla 2015 – Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Vec C-419/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 30. júla 2015 – Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Vec C-420/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgicko) 30. júla 2015 – trestné konanie proti  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Vec C-437/15 P: Odvolanie podané 10. augusta 2015 Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 4. júna 2015 vo veci T-222/14, Deluxe Laboratories/ÚHVT (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Vec C-455/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varbergs tingsrätt (Švédsko) 28. augusta 2015 – P/Q

11

2015/C 346/13

Vec C-459/15 P: Odvolanie podané 28. augusta 2015: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 25. júna 2015 vo veci T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Rada

11

 

Všeobecný súd

2015/C 346/14

Vec T-446/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2015 – Dow AgroSciences a Dintec Agroquímica – Produtos Químicos/Komisia („Prípravky na ochranu rastlín — Účinná látka trifluralín — Nezaradenie do prílohy I smernice 91/414/EHS — Nariadenie (ES) č. 33/2008 — Skrátené konanie pre hodnotenie — Zjavne nesprávne posúdenie — Zásada zákazu diskriminácie — Proporcionalita“)

13

2015/C 346/15

Vec T-234/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2015 – Amitié/Komisia („Rozhodcovská doložka — Grant — Finančná pomoc — Prerušenie vyplácania — Žiadosť o náhradu vykázaných nákladov — Náhrada škody — Úroky z omeškania — Oznámenie o dlhu — Zmluvná zodpovednosť — Protinávrh“)

13

2015/C 346/16

Vec T-503/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. septembra 2015 – Spojené kráľovstvo/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Režim jednotnej platby — Kľúčové kontroly — Sekundárne kontroly“)

15

2015/C 346/17

Vec T-564/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2015 – Ministry of Energy of Iran/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Nesprávne posúdenie — Porušenie základných práv — Proporcionalita“)

15

2015/C 346/18

Vec T-577/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. septembra 2015 – NIOC a i./Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Entita pôsobiaca na nižšej ako štátnej úrovni — Aktívna legitimácia a záujem na konaní — Prípustnosť — Povinnosť odôvodnenia — Uvedenie a voľba právneho základu — Právomoc Rady — Zásada predvídateľnosti aktov Únie — Pojem pridružená entita — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Proporcionalita — Právo vlastniť majetok“)

16

2015/C 346/19

Vec T-82/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Panasonic a MT Picture Display/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Svetový trh s elektrónkami pre obrazovky televízorov a počítačov — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a zosúladené postupy v oblasti cien, rozdelenia trhov, kapacít a výroby — Právo na obhajobu — Dôkaz o účasti na karteli — Jediné a pokračujúce porušenie — Usmernenia k metóde stanovenia pokút z roku 2006 — Proporcionalita — Pokuty — Neobmedzená právomoc“)

17

2015/C 346/20

Vec T-84/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Samsung SDI a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Celosvetový trh katódových trubíc pre televízory a počítačové obrazovky — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a konanie vo vzájomnej zhode v oblasti cien, rozdelenia trhov a objemu produkcie — Jediné a trvajúce protiprávne konanie — Dĺžka trvania protiprávneho konania — Spolupráca počas správneho konania — Oznámenie o spolupráci z roku 2006 — Zníženie sumy pokuty — Výpočet sumy pokuty — Zohľadnenie hodnoty predajov podnikov podľa kritéria miesta dodania — Zohľadnenie priemernej hodnoty predajov v dobe protiprávneho konania“)

18

2015/C 346/21

Vec T-91/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – LG Electronics/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Celosvetový trh katódových trubíc pre televízory a počítačové obrazovky — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a konanie vo vzájomnej zhode v oblasti cien, rozdelenia trhov a objemu produkcie — Jediné a trvajúce protiprávne konanie — Pripísateľnosť protiprávneho konania spoločného podniku materskej spoločnosti — Rovnosť zaobchádzania — Metóda výpočtu pokuty — Zohľadnenie hodnoty predajov katódových trubíc v spracovaných výrobkoch — Premlčacia lehota — Proporcionalita — Dĺžka správneho konania“)

19

2015/C 346/22

Vec T-92/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Philips/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Celosvetový trh katódových trubíc pre televízory a počítačové obrazovky — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a konanie vo vzájomnej zhode v oblasti cien, rozdelenia trhov a objemu produkcie — Jediné a trvajúce protiprávne konanie — Pripísateľnosť protiprávneho konania spoločného podniku materskej spoločnosti — Rovnosť zaobchádzania — Metóda výpočtu pokuty — Zohľadnenie hodnoty predajov katódových trubíc v spracovaných výrobkoch — Zohľadnenie priemernej hodnoty predajov v dobe protiprávneho konania — Zohľadnenie celkového obratu skupiny — Proporcionalita — Dĺžka správneho konania“)

20

2015/C 346/23

Vec T-104/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Toshiba/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Svetový trh s elektrónkami pre obrazovky televízorov a počítačov — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP — Dohody a zosúladené postupy v oblasti cien, rozdelenia trhov, kapacít a výroby — Dôkaz o účasti na karteli — Jediné a pokračujúce porušenie — Pripísateľnosť porušenia — Spoločná kontrola — Pokuty — Neobmedzená právomoc“)

21

2015/C 346/24

Vec T-245/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. septembra 2015 – Spojené kráľovstvo/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — EPUZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Režim jednotnej platby — Kľúčové kontroly — Dodatočné kontroly — Články 51, 53, 73 a 73a nariadenia (ES) č. 796/2004“)

22

2015/C 346/25

Vec T-346/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2015 – Grécko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Opatrenia na rozvoj vidieka — Agroenvironmentalistika — Primeranosť kontrol — Paušálne finančné opravy“)

22

2015/C 346/26

Vec T-525/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2015 – H&M Hennes & Mauritz/ÚHVT – Yves Saint Laurent (Kabelky) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci kabelky — Skorší dizajn — Dôvod výmazu — Osobitý charakter — Článok 6 nariadenia (ES) č. 6/2002 — Povinnosť odôvodnenia“)

23

2015/C 346/27

Vec T-526/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2015 – H&M Hennes & Mauritz/ÚHVT – Yves Saint Laurent (kabelky) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci kabelky — Skorší dizajn — Dôvod výmazu — Osobitý charakter — Článok 6 nariadenia (ES) č. 6/2002 — Povinnosť odôvodnenia“)

24

2015/C 346/28

Vec T-714/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2015 – Gold Crest/ÚHVT (MIGHTY BRIGHT) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva MIGHTY BRIGHT — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

25

2015/C 346/29

Vec T-168/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Pérez Gutiérrez/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Verejné zdravie — Smernica 2001/37/ES — Výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov — Farebné fotografie, ktoré Komisia navrhla ako zdravotné varovanie na obaloch tabakových výrobkov — Rozhodnutie 2003/641/ES — Nedovolené použitie podobizne zosnulej osoby — Osobná ujma vdovy zosnulej osoby“)

25

2015/C 346/30

Vec T-225/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. septembra 2015 – iNET24 Holding/ÚHVT (IDIRECT24) („Ochranná známka Spoločenstva — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo — Slovná ochranná známka IDIRECT24 — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“)

26

2015/C 346/31

Vec T-254/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. septembra 2015 – Warenhandelszentrum/ÚHVT – Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva NEW MAX — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva MAX — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

27

2015/C 346/32

Vec T-278/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Dairek Attoumi/ÚHVT – Diesel (DIESEL) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva DIESEL — Skoršia slovná medzinárodná ochranná známka DIESEL — Dôvod výmazu — Používanie označenia s rozlišovacou spôsobilosťou — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 6/2002 — Dôkaz o riadnom používaní — Prerušenie správneho konania“)

28

2015/C 346/33

Vec T-530/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Verein StHD/ÚHVT (Zobrazenie čiernej stuhy) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva vyobrazujúcej čiernu stuhu — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

28

2015/C 346/34

Vec T-584/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – Inditex/ÚHVT – Ansell (ZARA) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o výmaze — Slovná ochranná známka Spoločenstva ZARA — Riadne používanie — Článok 51 ods.1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

29

2015/C 346/35

Vec T-660/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2015 – SV Capital/ABE („Hospodárska a menová politika — Žiadosť o začatie vyšetrovania z dôvodu údajného porušenia práva Únie — Rozhodnutie EBA — Rozhodnutie odvolacej rady európskych orgánov dohľadu — Vzatie do úvahy ex offo — Nedostatok právomoci pôvodcu aktu — Žaloba o neplatnosť — Lehota na podanie žaloby — Omeškanie — Čiastočná neprípustnosť“)

30

2015/C 346/36

Vec T-344/15 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 1. septembra 2015 – Francúzsko/Komisia („Konanie o predbežnom opatrení — Prístup k dokumentom inštitúcií — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty odovzdané francúzskymi orgánmi Komisii v rámci postupu upraveného v smernici 98/34/ES — Námietka Francúzska proti sprístupneniu dokumentov — Rozhodnutie o sprístupnení dokumentov tretej osobe — Návrh na odklad vykonateľnosti — Naliehavosť — Fumus boni juris — Zváženie záujmov“)

30

2015/C 346/37

Vec T-367/15: Žaloba podaná 9. júla 2015 – Renfe-Operadora/ÚHVT (AVE)

31

2015/C 346/38

Vec T-472/15 P: Odvolanie podané 13. augusta 2015: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 3. júna 2015 vo veci F-78/14, Gross/ESVČ

32

2015/C 346/39

Vec T-478/15: Žaloba podaná 21. augusta 2015 – Rumunsko/Komisia

33

2015/C 346/40

Vec T-501/15: Žaloba podaná 31. augusta 2015 – Holandsko/Komisia

35

2015/C 346/41

Vec T-502/15: Žaloba podaná 1. septembra 2015 – Španielsko/Komisia

36

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 346/42

Vec F-28/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 9. septembra 2015 – De Loecker/ESVČ (Verejná služba — Zamestnanci ESVČ — Dočasný zamestnanec — Vedúci delegácie v tretej krajine — Narušenie vzťahu dôvery — Preloženie do sídla ESVČ — Predčasné vypovedanie pracovnej zmluvy — Výpovedná lehota — Odôvodnenie rozhodnutia — Článok 26 služobného poriadku — Porušenie práva na obranu — Právo byť vypočutý)

38

2015/C 346/43

Vec F-9/15: Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 7. septembra 2015 – Verhelst/EMA

38


 


SK

 

S ohľadom na ochranu osobných dát nie je možné zobraziť niektoré údaje obsiahnuté v tomto vydaní, a preto bola publikovaná nová autentická verzia.

Top