Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:320:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 320, 28. septembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 320

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
28. septembra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 320/1

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 320/2

Vec C-602/13: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 11. júna 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia – Španielsko) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 93/13/EHS — Zmluvný vzťah medzi podnikateľom a spotrebiteľom — Hypotekárna zmluva — Ustanovenie o úrokoch z omeškania — Doložka o predčasnom splatení — Konanie o výkone hypotekárneho záložného práva — Zníženie sumy úrokov — Právomoc vnútroštátneho súdu)

2

2015/C 320/3

Vec C-64/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. apríla 2015 – Sven A. von Storch/Európska centrálna banka (ECB) (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť — Priamo dotknutá osoba — Rozhodnutia prijaté Európskou centrálnou bankou — Usmernenie Európskej centrálnej banky 2012/641/EÚ — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora)

3

2015/C 320/4

Vec C-82/14: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 15. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Šiesta smernica 77/388/EHS)

3

2015/C 320/5

Vec C-84/14 P: Uznesenie Súdneho dvora zo 14. júla 2015 – Forgital Italy SpA/Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Žaloba o neplatnosť — Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ — Právo podať žalobu — Aktívna legitimácia — Fyzické a právnické osoby — Právny akt, ktorý obsahuje vykonávacie opatrenia — Colné nariadenie, ktorým sa menia podmienky pozastavenia cla — Možnosť začatia konania na vnútroštátnych súdoch)

4

2015/C 320/6

Vec C-90/14: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro – Španielsko) – Banco Grupo Cajatres SA/María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 93/13/EHS — Zmluva uzavretá medzi podnikateľom a spotrebiteľom — Hypotekárna zmluva — Ustanovenie o úrokoch z omeškania — Doložka o predčasnom splatení — Konanie o výkone hypotekárneho záložného práva — Zníženie sumy úrokov — Právomoc vnútroštátneho súdu)

5

2015/C 320/7

Vec C-123/14: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 15. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd – Varna – Bulharsko) – Itales OOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Zásada daňovej neutrality — Odpočet DPH zaplatenej na vstupe — Pojem „dodania tovaru“ — Podmienky existencie dodania tovaru — Neexistencia dôkazu o skutočnom vlastníctve tovaru priamym dodávateľom)

6

2015/C 320/8

Vec C-142/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 3. júna 2015 – The Sunrider Corporation/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Nannerl GmbH & Co. KG (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky SUN FRESH — Námietka majiteľa skoršej slovnej ochrannej známky SUNNY FRESH — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť výrobkov označených kolidujúcimi ochrannými známkami — Právo byť vypočutý — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b), článok 75 a článok 76)

6

2015/C 320/9

Vec C-159/14: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 15. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd – Varna – Bulharsko) – „Koela-N“ EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Zásada daňovej neutrality — Odpočet DPH zaplatenej na vstupe — Pojem „dodanie tovaru“ — Podmienka existencie dodania tovaru — Premiestnenie tovaru dopravcom priamo od dodávateľa k tretej osobe — Neexistencia dôkazu o skutočnom vlastníctve tovaru priamym dodávateľom — Odmietnutie spolupráce dodávateľov s daňovými orgánmi — Absencia prekládky tovarov — Skutočnosti odôvodňujúce podozrenie z daňového podvodu)

7

2015/C 320/10

Vec C-291/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 11. júna 2015 – Faci SpA/Európska komisia (Odvolanie — Rokovací poriadok Súdneho dvora — Článok 181 — Hospodárska súťaž — Kartely — Európske trhy cínových stabilizátorov, ako aj epoxidovaného sójového oleja a esterov — Pokuty — Závažnosť porušenia — Zásada účinnej súdnej ochrany — Odvolanie zjavne neprípustné a zjavne nedôvodné)

8

2015/C 320/11

Vec C-318/14: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 21. mája 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud – Česká republika) – Slovenská autobusová doprava Trnava a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Články 49 ZFEÚ a 52 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Nariadenie (ES) č. 1370/2007 — Verejná železničná a cestná doprava — Verejná mestská autobusová linková doprava — Dopravca so sídlom v inom členskom štáte pôsobiaci prostredníctvom organizačnej zložky — Povinnosť získať osobitné povolenie — Voľná úvaha príslušného úradu — Zmluva na poskytovanie služieb vo verejnom záujme)

8

2015/C 320/12

Vec C-343/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) zo 7. mája 2015 – Adler Modemärkte AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Blufin SpA (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Prihláška slovnej ochrannej známky MARINE BLEU — Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky BLUMARINE — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Koncepčné porovnanie)

9

2015/C 320/13

Vec C-400/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 16. júla 2015 – Basic AG Lebensmittelhandel/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Repsol YPF, SA (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva — Slovný prvok „basic“ — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva — Slovný prvok „BASIC“ — Námietka majiteľa tejto ochrannej známky — Čiastočné zamietnutie prihlášky — Pojmy „distribučné služby“ a „maloobchodné a veľkoobchodné služby“ — Rozsah)

10

2015/C 320/14

Vec C-405/14: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 11. júna 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud – Česká republika) – PST CLC a.s./Generální ředitelství cel (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Colné zaradenie — Platnosť bodu 2 tabuľky uvedenej v prílohe nariadenia (ES) č. 384/2004 počas obdobia od 22. marca 2004 do 22. decembra 2009 — Uplatniteľnosť tohto ustanovenia na colné vyhlásenia predložené počas roku 2008 — Zaradenie výrobkov určených pre počítače, pozostávajúcich z chladiaceho telesa a ventilátora)

10

2015/C 320/15

Vec C-496/14: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) zo 7. mája 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu – Rumunsko) – Statul român/Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Charta základných práv a slobôd Európskej únie — Zásada rovnosti zaobchádzania a zásada zákazu diskriminácie v oblasti sociálnej bezpečnosti — Výpočet výšky príspevkov na nezaopatrené dieťa — Nevykonanie práva Únie — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

11

2015/C 320/16

Vec C-507/14: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) zo 16. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça – Portugalsko) – P/M (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Neexistencia odôvodnených pochybností — Súdna právomoc v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Článok 16 ods. 1 písm. a) — Určenie momentu začatia súdneho konania — Návrh na prerušenie konania — Neexistencia vplyvu)

12

2015/C 320/17

Vec C-539/14: Uznesenie Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Castellón – Španielsko) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Smernica 93/13/EHS — Článok 7 — Charta základných práv Európskej únie — Článok 7 a 47 — Zmluvy uzavreté so spotrebiteľmi — Zmluva o hypotekárnom úvere — Nekalé podmienky — Konanie o výkon hypotekárneho záložného práva — Právo podať odvolanie)

12

2015/C 320/18

Vec C-576/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) zo 4. júna 2015 – Mirelta Ingatlanhasznosító kft/Európska komisia, Európsky ombudsman (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť — Odmietnutie Komisie začať konanie o nesplnení povinnosti — Neprípustnosť a nedostatok právomoci Všeobecného súdu — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne nedôvodné a čiastočne zjavne neprípustné)

13

2015/C 320/19

Vec C-608/14: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) zo 7. mája 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu – Rumunsko) – Elena Delia Pondiche/Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Charta základných práv a slobôd Európskej únie — Priznanie príspevkov na nezaopatrené dieťa — Určenie uplatniteľného práva v závislosti od dátumu narodenia dieťaťa a nie od dátumu jeho počatia — Nevykonanie práva Únie — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

14

2015/C 320/20

Vec C-151/15: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação de Coimbra – Portugalsko) – Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti — Smernica 2001/29/ES — Článok 3 ods. 1 — Pojem „verejný prenos“ — Vysielanie diel v kaviarňach a reštauráciách prostredníctvom rádia spojeného s reproduktormi)

14

2015/C 320/21

Vec C-322/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 29. júna 2015 – Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2015/C 320/22

Vec C-329/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 3. júla 2015 – ENEA SA w Poznaniu/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

15

2015/C 320/23

Vec C-332/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Treviso (Taliansko) 6. júla 2015 – trestné konanie proti Giuseppemu Astoneovi

16

2015/C 320/24

Vec C-355/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 13. júla 2015 – Združenie uchádzačov Technische Gebäudebetreuung GesmbH a Caverion Österreich GmbH

17

2015/C 320/25

Vec C-397/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Itzehoe (Nemecko) 23. júla 2015 – Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath

18

2015/C 320/26

Vec C-404/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Nemecko) 24. júla 2015 – trestné konanie proti Pálovi Aranyosimu

18

2015/C 320/27

Vec C-411/15 P: Odvolanie podané 27. júla 2015: Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma rozšírená komora) z 20. mája 2015 vo veci T-456/10, Timab Industries a CFPR/Komisia

19

2015/C 320/28

Vec C-413/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 27. júla 2015 – Elaine Farrell/Alan Whitty, Minister for the Environment, Írsko a Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

20

2015/C 320/29

Vec C-423/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 31. júla 2015 – Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG

21

2015/C 320/30

Vec C-428/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 4. augusta 2015 – J. D./Child and Family Agency (CAFA)

22

2015/C 320/31

Vec C-429/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Írsko) 5. augusta 2015 – Evelyn Danqua/Minister for Justice and Equality, Írsko a Attorney General

23

2015/C 320/32

Vec C-430/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) 5. augusta 2015 – Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (zosnulá, za ktorú koná osobný zástupca)

23

2015/C 320/33

Vec C-189/14: Uznesenie predsedu prvej komory Súdneho dvora z 11. júna 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Eparchiako Dikastirio Lefkosias – Cyprus) – Bogdan Chain/Atlanco LTD

24

2015/C 320/34

Vec C-244/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. júla 2015 – Európska komisia/Rakúska republika

25

2015/C 320/35

Vec C-328/14: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora zo 17. júna 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove – Slovensko) – CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

25

2015/C 320/36

Vec C-329/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. apríla 2015 – Európska komisia/Fínska republika

25

2015/C 320/37

Vec C-390/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 5. júna 2015 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Eparchiako Dikastirio Larnakas – Cyprus) – trestné konanie proti Masoudovi Mehrabiparimu

25

2015/C 320/38

Vec C-445/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 28. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Seusen Sume/Landkreis Stade, za účasti: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

26

2015/C 320/39

Spojené veci C-512/14 P a C-513/14 P: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora zo 17. júla 2015 – Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)/Unibail Management

26

2015/C 320/40

Vec C-538/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 3. júna 2015 – Európska komisia/Fínska republika

26

2015/C 320/41

Vec C-37/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. mája 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari – Taliansko) – Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas/Comune di Monastir, Equitalia centro SpA

26

 

Všeobecný súd

2015/C 320/42

Vec T-574/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júla 2015 – PAN Europe a Stichting Natuur en Milieu/Komisia („Životné prostredie — Nariadenie (ES) č. 149/2008 — Maximálne hladiny rezíduí pre pesticídy — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Žiadosť o vnútorné preskúmanie — Zánik záujmu na konaní — Zastavenie konania“)

27

2015/C 320/43

Vec T-617/14: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. júla 2015 – Pro Asyl/EASO („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Operačný plán pre vyslanie podporného azylového tímu na územie Bulharska — Zamietnutie prístupu — Zastavenie konania — Žaloba o neplatnosť — Elektronický register dokumentov — Zjavná čiastočná neprípustnosť“)

27

2015/C 320/44

Vec T-724/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 22. júla 2015 – European Children’s Fashion Association a Instituto de Economía Pública/Komisia a EACEA („Žaloba o neplatnosť — Arbitrážna doložka — Akčný program ‚Lifelong Learning (2007-2013)‘ — Projekt ‚Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector‘ — Predbežný list — Oznámenie o dlhu — Označenie žalovaných — Čiastočná neprístupnosť“)

28

2015/C 320/45

Vec T-769/14: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. júla 2015 – CGI Luxembourg a Intrasoft International/Parlament („Žaloba o neplatnosť a náhradu škody — Verejné zákazky na služby — Vývoj a údržba systémov spracovania informácií — Umiestnenie uchádzača v kaskádových konaniach — Zrušenie napadnutých rozhodnutí — Zastavenie konania“)

29

2015/C 320/46

Vec T-207/15 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 16. júla 2015 – National Iranian Tanker Company/Rada („Konanie o predbežnom opatrení — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni juris — Zváženie záujmov — Neexistencia naliehavosti“)

30

2015/C 320/47

Vec T-293/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. júla 2015 – Banimmo/Komisia („Verejné zákazky na služby — Zrušenie napadnutého aktu — Zastavenie konania“)

30

2015/C 320/48

Vec T-321/15 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 17. júla 2015 – GSA a SGI/Parlament („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zákazky na poskytnutie služby — Verejné obstarávanie — Požiarna bezpečnosť, pomoc osobám a vonkajšia kontrola v miestach Parlamentu v Bruseli — Odmietnutie ponuky uchádzača a zadanie zákazky inému uchádzačovi — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

31

2015/C 320/49

Vec T-283/15: Žaloba podaná 29. mája 2015 – Esso Raffinage/ECHA

32

2015/C 320/50

Vec T-369/15: Žaloba podaná 10. júla 2015 – Hernández Zamora/ÚHVT – Rosen Tantau (Paloma)

33

2015/C 320/51

Vec T-386/15: Žaloba podaná 10. júla 2015 – Jordi Nogues/ÚHVT – Grupo Osborne (BADTORO)

34

2015/C 320/52

Vec T-400/15: Žaloba podaná 20. júla 2015 – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/ÚHVT – University College London (CITRUS SATURDAY)

35

2015/C 320/53

Vec T-408/15: Žaloba podaná 24. júla 2015 – Globo Comunicação e Participações/ÚHVT (zvuky „PLIM PLIM“)

36

2015/C 320/54

Vec T-429/15: Žaloba podaná 27. júla 2015 – Monster Energy/ÚHVT – Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

37

2015/C 320/55

Vec T-430/15: Žaloba podaná 30. júla 2015 – Flowil International Lighting/ÚHVT – Lorimod Prod Com (Silvania Food)

38

2015/C 320/56

Vec T-431/15: Žaloba podaná 30. júla 2015 – Fruit of the Loom/ÚHVT – Takko (FRUIT)

39

2015/C 320/57

Vec T-432/15: Žaloba podaná 31. júla 2015 – Inditex/ÚHVT – Ffauf (ZARA)

39

2015/C 320/58

Vec T-433/15: Žaloba podaná 27. júla 2015 – Bank Saderat/Rada

40

2015/C 320/59

Vec T-446/15: Žaloba podaná 3. augusta 2015 – Indecopi/ÚHVT – Synergy Group (PISCO)

42

2015/C 320/60

Vec T-447/15: Žaloba podaná 3. augusta 2015 – Indecopi/ÚHVT – Synergy Group (PISCO SOUR)

43

2015/C 320/61

Vec T-449/15: Žaloba podaná 30. júla 2015 – Satkirit Holdings/ÚHVT – Advanced Mailing Solutions (luvo)

44

2015/C 320/62

Vec T-450/15: Žaloba podaná 30. júla 2015 – Satkirit Holdings/ÚHVT – Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

44

2015/C 320/63

Vec T-451/15: Žaloba podaná 5. augusta 2015 – AlzChem/Komisia

45

2015/C 320/64

Vec T-453/15: Žaloba podaná 6. augusta 2015 – Trinity Haircare/ÚHVT – Advance Magazine Publishers (VOGUE)

46

2015/C 320/65

Vec T-454/15: Žaloba podaná 10. augusta 2015 – Laboratorios Ern/ÚHVT – Werner (Dynamic Life)

47

2015/C 320/66

Vec T-455/15: Žaloba podaná 10. augusta 2015 – Vitra Collections/ÚHVT – Consorzio Origini (Tvar stoličky)

48

2015/C 320/67

Vec T-462/15: Žaloba podaná 11. augusta 2015 – Asia Leader International (Cambodia)/Komisia

49

2015/C 320/68

Vec T-296/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júla 2015 – Adler Modemärkte/ÚHVT – Blufin (MARINE BLEU)

51

2015/C 320/69

Spojené veci T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, T-604/14 až T-606/14 a T-612/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. júla 2015 – Makhlouf/Rada

51

2015/C 320/70

Vec T-733/14: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júla 2015 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki/Parlament

51

2015/C 320/71

Vec T-72/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júla 2015 – Hippler/Komisia

51

2015/C 320/72

Vec T-205/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. júla 2015 – Aguirre y Compañía/ÚHVT – Puma (Vzhľad športovej topánky)

52

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 320/73

Vec F-105/15: Žaloba podaná 20. júla 2015 – ZZ a ZZ/CEPOL

53

2015/C 320/74

Vec F-107/15: Žaloba podaná 23. júla 2015 – ZZ/EHSV

53

2015/C 320/75

Vec F-108/15: Žaloba podaná 27. júla 2015 – ZZ a ZZ/Komisia

54

2015/C 320/76

Vec F-112/15: Žaloba podaná 3. augusta 2015 – ZZ/Komisia

55

2015/C 320/77

Vec F-113/15: Žaloba podaná 3. augusta 2015 – ZZ a i./Komisia

55

2015/C 320/78

Vec F-115/15: Žaloba podaná 14. augusta 2015 – ZZ/Komisia

56

2015/C 320/79

Vec F-118/15: Žaloba podaná 18. augusta 2015 – ZZ/Komisia

57


SK

 

Top