Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:311:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 311, 21. septembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 311

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
21. septembra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 311/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 311/02

Vec C-425/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. júla 2015 – Európska komisia/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie Rady o poverení na začatie rokovaní o prepojení systému Európskej únie obchodovania s emisiami skleníkových plynov so systémom obchodovania s emisiami skleníkových plynov v Austrálii — Smernice pre rokovania — Osobitný výbor — Článok 13 ods. 2 ZEÚ, článok 218 ods. 2 až 4 ZFEÚ a článok 295 ZFEÚ — Inštitucionálna rovnováha)

2

2015/C 311/03

Vec C-584/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Directeur général des finances publiques/Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA a Mapfre warranty SpA/Directeur général des finances publiques (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z obratu — Pôsobnosť — Oslobodenie od dane — Pojem „poistné plnenia“ — Pojem „poskytovanie služieb“ — Paušálna suma za záruku pre prípad poruchy ojazdeného vozidla)

3

2015/C 311/04

Vec C-612/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. júla 2015 – ClientEarth/Komisia (Odvolanie — Prístup k dokumentom inštitúcií Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Článok 4 ods. 2 tretia zarážka — Informácie o životnom prostredí — Aarhuský dohovor — Článok 4 ods. 1 a 4 — Výnimka z práva na prístup — Ochrana cieľov vyšetrovania — Štúdie vypracované podnikom na žiadosť Európskej komisie v súvislosti s prebratím smerníc v oblasti životného prostredia — Čiastočné odmietnutie prístupu)

4

2015/C 311/05

Vec C-615/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. júla 2015 – ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia (Odvolanie — Prístup k dokumentom inštitúcií Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Článok 4 ods. 1 písm. b) — Nariadenie (ES) č. 45/2001 — Článok 8 — Výnimka z práva na prístup — Ochrana osobných údajov — Pojem „osobné údaje“ — Podmienky prenosu osobných údajov — Meno autora každej pripomienky týkajúcej sa návrhu usmernení Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) o vedeckej literatúre, ktorá má byť pripojená k žiadostiam o povolenie uviesť prípravky na ochranu rastlín na trh — Zamietnutie prístupu)

5

2015/C 311/06

Vec C-653/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. júla 2015 – Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 2006/12/ES — Články 4 a 5 — Nakladanie s odpadmi — Región Kampánia — Rozsudok Súdneho dvora — Konštatovanie nesplnenia povinnosti — Čiastočné nevykonanie rozsudku — Článok 260 ods. 2 ZFEÚ — Peňažné sankcie — Penále — Paušálna pokuta)

6

2015/C 311/07

Vec C-681/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Uznávanie a výkon rozsudkov — Dôvody zamietnutia — Porušenie verejného poriadku členského štátu, v ktorom sa žiada o uznanie — Rozhodnutie súdu iného členského štátu, ktoré je v rozpore s právom Únie v oblasti ochranných známok — Smernica 2004/48/ES — Dodržiavanie práv duševného vlastníctva — Trovy konania)

6

2015/C 311/08

Vec C-21/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. júla 2015 – Európska komisia/Rusal Armenal ZAO, Rada Európskej únie (Odvolanie — Dumping — Dovoz určitých hliníkových fólií s pôvodom v Arménsku, Brazílii a Číne — Pristúpenie Arménska k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) — Článok 2 ods. 7 nariadenia (ES) č. 384/96 — Zlučiteľnosť s dohodou o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (GATT))

7

2015/C 311/09

Vec C-83/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad – Bulharsko) – „ČEZ Razpredelenie Bălgarija“ AD/Komisija za zaštita ot diskriminacija (Smernica 2000/43/ES — Zásada rovnosti zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod — Mestské časti obývané prevažne osobami rómskeho pôvodu — Umiestnenie elektromerov na elektrické stĺpy siete vysokého napätia vo výške 6 až 7 metrov — Pojmy „priama diskriminácia“ a „nepriama diskriminácia“ — Dôkazné bremeno — Prípadné odôvodnenie — Predchádzanie manipulácií s elektromermi a protiprávnych odberov — Proporcionalita — Všeobecný charakter opatrenia — Urážlivý a stigmatizujúci účinok tohto opatrenia — Smernice 2006/32/ES a 2009/72/ES — Nemožnosť konečného odberateľa kontrolovať svoju spotrebu elektriny)

8

2015/C 311/10

Vec C-140/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. júla 2015 – Európska komisia/Slovinská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernice 2008/98/ES a 1999/31/ES — Zabránenie ukladaniu a odstránenie výkopovej zeminy a ďalšieho odpadu — Skládkovanie — Neprijatie opatrení na zneškodnenie a skladovanie týchto odpadov — Využitie súdnych opravných prostriedkov)

10

2015/C 311/11

Vec C-145/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. júla 2015 – Európska komisia/Bulharská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 1999/31/ES — Článok 14 — Skládkovanie odpadu — Odpady, ktoré nie sú nebezpečné — Nesúlad existujúcich skládok)

11

2015/C 311/12

Vec C-369/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln – Nemecko) – Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Odpad z elektrických a elektronických zariadení — Smernica 2002/96/ES — Článok 2 ods. 1 a článok 3 písm. a), ako aj prílohy IA a IB — Smernica 2012/19/EÚ — Článok 2 ods. 1 písm. a), článok 2 ods. 3 písm. b) a článok 3 ods. 1 písm. a) a b), ako aj prílohy I a II — Pojmy „elektrické a elektronické zariadenia“ a „elektrické a elektronické náradie“ — Pohony garážových brán)

11

2015/C 311/13

Vec C-468/14: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) zo 16. júla 2015 – Európska komisia/Dánske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2001/37/ES — Výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov — Článok 2 ods. 4 a článok 8 — Zákaz uvádzania na trh tabaku na vnútorné použitie — Sypaný „snus“ (šnupací tabak))

12

2015/C 311/14

Vec C-485/14: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 16. júla 2015 – Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb kapitálu — Článok 63 ZFEÚ a článok 40 Dohody o EHP — Daň z bezodplatného prevodu a prechodu — Oslobodenie — Dedičstvo a dary — Rozdielne zaobchádzanie — Inštitúcie usadené v inom členskom štáte — Neexistencia dvojstranného daňového dohovoru)

12

2015/C 311/15

Stanovisko 3/15: Žiadosť o stanovisko, ktorú podala Európska komisia podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ

13

2015/C 311/16

Vec C-579/14 P: Odvolanie podané 12. decembra 2014: Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 16. októbra 2014 vo veci T-297/13, Junited Autoglas Deutschland GmbH & Co. KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

13

2015/C 311/17

Vec C-602/14 P: Odvolanie podané 23. decembra 2014: Bharat Heavy Electricals Ltd proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 21. októbra 2014 vo veci T-374/14, Bharat Electricals Ltd/Európska komisia

14

2015/C 311/18

Vec C-36/15 P: Odvolanie podané 28. januára 2015: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 25. novembra 2014 vo veci T-556/12, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)/Royalton Overseas Ltd

14

2015/C 311/19

Vec C-136/15 P: Odvolanie podané 20. marca 2015: Mohammad Makhlouf proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 21. januára 2015 vo veci T-509/11, Makhlouf/Rada

14

2015/C 311/20

Vec C-227/15 P: Odvolanie podané 19. mája 2015: Robert Aubineau a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 18. marca 2015 vo veciach T-195/11, T-458/11, T-448/12 a T-41/13, Cahier a i./Rada a Komisia

15

2015/C 311/21

Vec C-251/15 P: Odvolanie podané 26. mája 2015: Emsibeth SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 26. marca 2015 vo veci T-596/13, Emsibeth/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

16

2015/C 311/22

Vec C-271/15 P: Odvolanie podané 8. júna 2015: Sea Handling SpA, v likvidácii, predtým Sea Handling SpA, proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 25. marca 2015 vo veci T-456/13, Sea Handling/Komisia

17

2015/C 311/23

Vec C-294/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Poľsko) 17. júna 2015 – Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

19

2015/C 311/24

Vec C-298/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 18. júna 2015 – „Borta“ UAB/VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

20

2015/C 311/25

Vec C-303/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Łodzi (Poľsko) 22. júna 2015 – trestné konanie proti G. M. a M. S.

21

2015/C 311/26

Vec C-306/15: Žaloba podaná 23. júna 2015 – Európska komisia/Rumunsko

21

2015/C 311/27

Vec C-316/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) 26. júna 2015 – The Queen on the application of Hemming (podnikajúci ako „Simply Pleasure Ltd.“) a i./Westminster City Council

22

2015/C 311/28

Vec C-317/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 26. júna 2015 – X, Staatssecretaris van Financiën

23

2015/C 311/29

Vec C-318/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Taliansko) 26. júna 2015 – Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano

24

2015/C 311/30

Vec C-323/15 P: Odvolanie podané 30. júna 2015: Polynt SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 30. apríla 2015 vo veci T-134/13, Polynt SpA a Sitre Srl/Európska chemická agentúra (ECHA)

24

2015/C 311/31

Vec C-324/15 P: Odvolanie podané 30. júna 2015: Hitachi Chemical Europe GmbH a Polynt SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 30. apríla 2015 vo veci T-135/15, Hitachi Chemical Europe GmbH, Polynt SpA a Sitre Srl/Európska chemická agentúra (ECHA)

25

2015/C 311/32

Vec C-326/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) 1. júla 2015 – AS „DNB Banka“/Valsts ieņēmumu dienests

26

2015/C 311/33

Vec C-331/15 P: Odvolanie podané 3. júla 2015: Francúzska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. apríla 2015 vo veci T-402/12, Carl Schlyter/Európska komisia

27

2015/C 311/34

Vec C-336/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbetsdomstolen (Švédsko) 6. júla 2015 – Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB

29

2015/C 311/35

Vec C-339/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgicko) 7. júla 2015 – trestné konanie proti Lucovi Vanderborghtovi, za účasti: Verbond der Vlaamse Tandartsen VZW

30

2015/C 311/36

Vec C-343/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 8. júla 2015 – J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu

31

2015/C 311/37

Vec C-344/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Appeal Commissioners (Írsko) 6. júla 2015 – National Roads Authority/The Revenue Commissioners

32

2015/C 311/38

Vec C-345/15 P: Odvolanie podané 7. júla 2015: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) a Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 28. apríla 2015 vo veci T-169/12, Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) a Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Rada Európskej únie

33

2015/C 311/39

Vec C-350/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Taliansko) 10. júla 2015 – trestné konanie proti Lucianovi Baldettimu

34

2015/C 311/40

Vec C-368/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 14. júla 2015 – Ilves Jakelu Oy

34

2015/C 311/41

Vec C-369/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 13. júla 2015 – Siderúrgica Sevillana S.A./Administración del Estado

35

2015/C 311/42

Vec C-370/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 13. júla 2015 – Solvay Solutions España S.L./Administración del Estado

37

2015/C 311/43

Vec C-371/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 13. júla 2015 – Cepsa Quimica, S.A./Administración del Estado

39

2015/C 311/44

Vec C-372/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 13. júla 2015 – Dow Chemical Ibérica S.A./Administración del Estado

41

2015/C 311/45

Vec C-389/15: Žaloba podaná 17. júla 2015 – Európska komisia/Rada Európskej únie

42

2015/C 311/46

Vec C-394/15 P: Odvolanie podané 21. júla 2015: John Dalli proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 12. mája 2015 vo veci T-562/12, John Dalli/Európska komisia

43

 

Všeobecný súd

2015/C 311/47

Vec T-19/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. júna 2015 – Frank Bold/Komisia („Životné prostredie — Smernica 2003/87/ES — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Rozhodnutie, ktorým boli Českej republike prechodne pridelené kvóty zdarma v súvislosti s modernizáciou postupov výroby elektriny — Žiadosť o interné preskúmanie rozhodnutia — Neexistencia individuálne určeného opatrenia — Rozhodnutie Komisie o neprípustnosti žiadosti o preskúmanie — Žaloba čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

44

2015/C 311/48

Vec T-690/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 22. júna 2015 – In vivo/Komisia („Žaloba na nečinnosť — Odmietnutie OLAF-u začať externé vyšetrovanie — Vyjadrenie — Návrh na vydanie príkazu — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

45

2015/C 311/49

Vec T-552/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. júna 2015 – Wm. Wrigley Jr./ÚHVT (Extra) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Extra — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

45

2015/C 311/50

Vec T-553/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. júna 2015 – Wm. Wrigley Jr./ÚHVT (Extra) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Extra — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

46

2015/C 311/51

Vec T-625/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. júna 2015 – Wm. Wrigley Jr./ÚHVT (Vyobrazenie gule) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva vyobrazujúcej guľu — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

47

2015/C 311/52

Vec T-626/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. júna 2015 – Wm. Wrigley Jr./ÚHVT (Vyobrazenie modrej gule) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva vyobrazujúcej modrú guľu — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

47

2015/C 311/53

Vec T-132/15: Žaloba podaná 12. júna 2015 – IR/ÚHVT – Pirelli Tyre (popchrono)

48

2015/C 311/54

Vec T-351/15: Žaloba podaná 30. júna 2015 – Papapanagiotou/Parlament

49

2015/C 311/55

Vec T-353/15: Žaloba podaná 26. júna 2015 – NeXovation/Komisia

50

2015/C 311/56

Vec T-370/15 P: Odvolanie podané 9. júla 2015: CJ proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. apríla 2015 v spojených veciach F-159/12 a F-161/12, CJ/ECDC

51

2015/C 311/57

Vec T-371/15: Žaloba podaná 9. júla 2015 – Preferisco Foods/ÚHVT – Piccardo & Savore’ (PREFERISCO)

53

2015/C 311/58

Vec T-390/15: Žaloba podaná 16. júla 2015 – Perfetti Van Melle Benelux/ÚHVT – PepsiCo (3D)

53

2015/C 311/59

Vec T-393/15: Žaloba podaná 13. júla 2015 – Università del Salento/Komisia

54

2015/C 311/60

Vec T-395/15 P: Odvolanie podané 14. júla 2015: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 29. apríla 2015 v spojených veciach F-159/12 a F-161/12, CJ/ECDC

55

2015/C 311/61

Vec T-399/15: Žaloba podaná 20. júla 2015 – Morgan & Morgan/ÚHVT – Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan)

56

2015/C 311/62

Vec T-402/15: Žaloba podaná 22. júla 2015 – Poľská republika/Európska komisia

57

2015/C 311/63

Vec T-403/15: Žaloba podaná 22. júla 2015 – JYSK/Komisia

58

2015/C 311/64

Vec T-407/15: Žaloba podaná 27. júla 2015 – Monster Energy/ÚHVT – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology)

59

2015/C 311/65

Vec T-573/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. júna 2015 – Matrix Energetics International/ÚHVT (MATRIX ENERGETICS)

60

2015/C 311/66

Vec T-73/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. júna 2015 – InterMune UK a i./EMA

60

2015/C 311/67

Vec T-166/14: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júna 2015 – PRS Mediterranean/ÚHVT – Reynolds Presto Products (NEOWEB)

61

2015/C 311/68

Vec T-212/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. júna 2015 – PSL/ÚHVT – Consortium Menager Parisien (Représentation d’une montre à bracelet)

61

2015/C 311/69

Vec T-255/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. júna 2015 – Aalto-korkeakoulusäätiö/ÚHVT (APPCAMPUS)

61

2015/C 311/70

Vec T-729/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. júna 2015 – PAN Europe a Unaapi/Komisia

61

2015/C 311/71

Vec T-815/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. júna 2015 – Closet Clothing/ÚHVT – Closed holding (CLOSET)

62

2015/C 311/72

Vec T-93/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. júna 2015 – Navitar/ÚHVT – Elukuva (NaviTar)

62


SK

 

Top