Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:294:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 294, 7. septembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 294

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
7. septembra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 294/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 294/02

Vec C-497/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 2. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Taliansko) – Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 49 ZFEÚ, 102 ZFEÚ a 106 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Zásada zákazu diskriminácie — Zneužitie dominantného postavenia — Článok 15 Charty základných práv Európskej únie — Neprípustnosť)

2

2015/C 294/03

Vec C-422/13: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht – Nemecko) – Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein/Dr. med. vet. Uta Wree (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poľnohospodárstvo — Spoločná poľnohospodárska politika — Režim jednotnej platby — Nariadenie (ES) č. 73/2009 — Článok 34 ods. 2 písm. a) — Pojem „plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu“ — Pojem „poľnohospodárska plocha“ — Plocha predstavujúca rastlinnú pokrývku skládky, ktorej prevádzka bola ukončená — Využívanie na poľnohospodárske účely — Prípustnosť)

3

2015/C 294/04

Vec C-461/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 1. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Spolková republika Nemecko (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Politika Únie v oblasti vodného hospodárstva — Smernica 2000/60/ES — Článok 4 ods. 1 — Environmentálne ciele týkajúce sa povrchových vôd — Zhoršenie stavu útvaru povrchovej vody — Projekt výstavby vodnej cesty — Povinnosť členských štátov nepovoliť projekt, ktorý môže spôsobiť zhoršenie stavu útvaru povrchovej vody — Určujúce kritériá na posúdenie existencie zhoršenia stavu útvaru vody)

3

2015/C 294/05

Vec C-607/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 9. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Ministero dell’Economia e delle Finanze a i./Francesco Cimmino a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhov — Banány — Nariadenie (ES) č. 2362/98 — Články 7, 11 a 21 — Colné kvóty — Banány pochádzajúce z krajín AKT — Nový dovozca — Dovozné licencie — Neprevoditeľnosť práv vyplývajúcich z dovozných licencií — Zneužívajúce konanie — Nariadenie (ES) č. 2988/95 — Článok 4 ods. 3)

4

2015/C 294/06

Vec C-684/13: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 2. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret – Dánsko) – Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poľnohospodárstvo — Spoločná poľnohospodárska politika — Režim jednotnej platby — Nariadenie (ES) č. 1782/2003 — Článok 44 ods. 2 — Nariadenie (ES) č. 73/2009 — Článok 34 ods. 2 písm. a) — Pojem „hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu“ — Plochy nachádzajúce sa okolo vzletových a pristávacích dráh, rolovacích a dojazdových dráh — Využívanie na poľnohospodárske účely — Prípustnosť — Vrátenie neoprávnene pridelenej poľnohospodárskej podpory)

5

2015/C 294/07

Vec C-63/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. júla 2015 – Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Štátna pomoc — Protiprávna pomoc nezlučiteľná s vnútorným trhom — Povinnosť vymáhania — Absolútna nemožnosť — Náhrady za službu, ktorá dopĺňa základnú službu)

6

2015/C 294/08

Vec C-87/14: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 9. júla 2015 – Európska komisia/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/88/ES — Organizácia pracovného času — Organizácia pracovného času lekárov v odbornej príprave)

7

2015/C 294/09

Vec C-144/14: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 9. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Maramureș – Rumunsko) – Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Články 273 a 287 — Povinnosť registrácie zdaniteľnej osoby na účely DPH z úradnej povinnosti — Zdaniteľnosť služieb veterinárnej starostlivosti — Zásada právnej istoty — Zásada ochrany legitímnej dôvery)

7

2015/C 294/10

Vec C-153/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State – Holandsko) – Minister van Buitenlandse Zaken/K, A (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2003/86/ES — Článok 7 ods. 2 — Zlúčenie rodiny — Integračné opatrenia — Vnútroštátna právna úprava, ktorá rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny oprávnene sa zdržiavajúceho v dotknutom členskom štáte, ukladá na umožnenie vstupu na územie uvedeného členského štátu povinnosť zložiť integračnú skúšku — Náklady takej skúšky — Zlučiteľnosť)

8

2015/C 294/11

Vec C-177/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo – Španielsko) – María José Regojo Dans/Consejo del Estado (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Doložky 3 a 4 — Zásada nediskriminácie — „Pomocní“ pracovníci — Odmietnutie schválenia príplatkov za odpracované trojročné obdobia — Objektívne dôvody)

9

2015/C 294/12

Vec C-183/14: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 9. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj – Rumunsko) – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Články 167, 168, 179 a 213 — Prehodnotenie transakcie na ekonomickú činnosť podliehajúcu DPH vnútroštátnym daňovým orgánom — Zásada právnej istoty — Zásada ochrany legitímnej dôvery — Vnútroštátna právna úprava podmieňujúca výkon práva na odpočet registráciou dotknutého subjektu na účely DPH a predložením vyúčtovania tejto dane)

10

2015/C 294/13

Vec C-209/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 2. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče – Slovinsko) – NLB Leasing d.o.o./Slovinská republika (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — DPH — Smernica 2006/112/ES — Dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb — Lízingová zmluva — Vrátenie nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom lízingu, prenajímateľovi — Pojem „zrušenie, odstúpenie, vypovedanie, úplné alebo čiastočné nezaplatenie“ — Právo prenajímateľa na zníženie daňového základu — Dvojité zdanenie — Odlišné plnenia — Zásada daňovej neutrality)

10

2015/C 294/14

Vec C-229/14: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeitsgericht Verden – Nemecko) – Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 98/59/ES — Článok 1 ods. 1 písm. a) — Hromadné prepúšťanie — Pojem „zamestnanec“ — Člen riadiaceho orgánu kapitálovej spoločnosti — Osoba zamestnaná v rámci opatrenia zameraného na odborné vzdelávania a rekvalifikáciu, poberajúca verejný príspevok na vzdelávanie bez nároku na odmenu zo strany zamestnávateľa)

11

2015/C 294/15

Vec C-231/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. júla 2015 – InnoLux Corp., predtým Chimei InnoLux Corp./Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 101 ZFEÚ — Článok 53 Dohody o EHP — Svetový trh s displejmi z tekutých kryštálov (LCD) — Určenie cien — Pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút (2006) — Bod 13 — Určenie hodnoty predaja, s ktorým porušenie súvisí — Vnútorný predaj dotknutého výrobku mimo územia EHP — Zohľadnenie predaja hotových výrobkov, v ktorých je integrovaný dotknutý výrobok, tretím osobám v EHP)

12

2015/C 294/16

Vec C-249/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. júla 2015 – Pêra-Grave – Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Fundação Eugénio de Almeida (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Obrazová ochranná známka Spoločenstva QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA — Prihláška — Námietka majiteľa skorších obrazových národných ochranných známok VINHO PÊRAMANCA TINTO, VINHO PÊRAMANCA BRANCO a PÊRAMANCA — Relatívne dôvody zamietnutie — Pravdepodobnosť zámeny)

13

2015/C 294/17

Vec C-331/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče – Slovinsko) – Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma/Slovinská republika (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty — Šiesta smernica 77/388/EHS — Článok 2 bod 1 a článok 4 ods. 1 — Podliehanie dani — Plnenia týkajúce sa nehnuteľností — Predaj pozemkov zaradených do súkromného majetku fyzickej osoby, ktorá je súkromným podnikateľom — Zdaniteľná osoba konajúca ako zdaniteľná osoba)

13

2015/C 294/18

Vec C-334/14: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 2. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons – Belgicko) – État belge/Nathalie De Fruytier (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Šiesta smernica o DPH — Oslobodenia niektorých činností vo verejnom záujme od dane — Článok 13 A ods. 1 písm. b) a c) — Hospitalizácia a zdravotná starostlivosť — Úzko súvisiace plnenia — Činnosť prepravy ľudských orgánov a tkanív na účely lekárskej analýzy alebo lekárskej a liečebnej starostlivosti — Samostatná zárobková činnosť — Nemocničné zariadenia a liečebné a diagnostické strediská — Zariadenia podobnej povahy)

14

2015/C 294/19

Vec C-348/14: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. júla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Câmpulung – Rumunsko) – Maria Bucura/SC Bancpost SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 87/102/EHS — Článok 1 ods. 2 písm. a) — Spotrebiteľský úver — Pojem „spotrebiteľ“ — Smernica 93/13/EHS — Článok 2 písm. b), články 3 až 5 a článok 6 ods. 1 — Nekalé podmienky — Preskúmanie ex offo vnútroštátnym súdom — Podmienky vypracované jasne a zrozumiteľne — Informácie, ktoré musia byť veriteľom poskytnuté)

15

2015/C 294/20

Vec C-360/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 9. júla 2015 – Spolková republika Nemecko/Európska komisia (Odvolanie — Aproximácia právnych predpisov — Smernica 2009/48/ES — Bezpečnosť hračiek — Hraničné hodnoty pre olovo, bárium, arzén, antimón, ortuť, nitrozamíny a nitrozovateľné látky v hračkách — Rozhodnutie Komisie neschváliť v celom rozsahu vnútroštátne ustanovenia, ktoré oznámili nemecké orgány, týkajúce sa zachovania hraničných hodnôt pre tieto látky — Dôkaz o vyššej úrovni ochrany ľudského zdravia, ktorú poskytujú vnútroštátne ustanovenia)

16

2015/C 294/21

Vec C-575/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (druhá komora) z 30. júna 2015 – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia (Odvolanie — Arbitrážna doložka — Zmluva o finančnej podpore Európskej únie poskytnutej projektu v rámci programu eContent — Výpoveď zmluvy zo strany Európskej komisie — Poskytnutie nevyplatených súm a náhrada škody údajne spôsobenej odvolateľke — Skreslenie skutočností uvedených v spise — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a vo zvyšnej časti zjavne nedôvodné — Návrh na zmenu rozhodnutia Všeobecného súdu Európskej únie o trovách konania — Zjavná neprípustnosť)

16

2015/C 294/22

Vec C-223/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 18. mája 2015 – combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd

17

2015/C 294/23

Vec C-229/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 19. mája 2015 – Minister Finansów/Jan Mateusiak

17

2015/C 294/24

Vec C-231/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 21. mája 2015 – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Petrotel sp. z o.o. v Płocku/Polkomtel sp. z o.o.

18

2015/C 294/25

Vec C-252/15 P: Odvolanie podané 28. mája 2015: Naazneen Investments Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 18. marca 2015 vo veci T-250/13, Naazneen Investments Limited/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

19

2015/C 294/26

Vec C-255/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf (Nemecko) 29. mája 2015 – Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland

21

2015/C 294/27

Vec C-262/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 1. júna 2015 – GD European Land Systems – Steyr GmbH

22

2015/C 294/28

Vec C-263/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 3. júna 2015 – Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. a Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

23

2015/C 294/29

Vec C-264/15 P: Odvolanie podané 2. júna 2015: Makro autoservicio mayorista SA proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 12. marca 2015 vo veci T-269/12, Makro autoservicio mayorista/Komisia

23

2015/C 294/30

Vec C-265/15 P: Odvolanie podané 2. júna 2015: Vestel Iberia, SL proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 12. marca 2015 vo veci T-249/12, Vestel Iberia/Komisia

24

2015/C 294/31

Vec C-266/15 P: Odvolanie podané 3. júna 2015: Central Bank of Iran proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 25. marca 2015 vo veci T-563/12, Central Bank of Iran/Rada Európskej únie

25

2015/C 294/32

Vec C-269/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie (Belgicko) 8. júna 2015 – Rijksdienst voor Pensioenen/Willem Hoogstad; ďalší účastník konania: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

26

2015/C 294/33

Vec C-276/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 9. júna 2015 – Hecht-Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, majiteľ Winfried Ertelt

27

2015/C 294/34

Vec C-277/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 9. júna 2015 – Servoprax GmbH/Roche Diagnostics Deutschland GmbH

28

2015/C 294/35

Vec C-279/15 P: Odvolanie podané 10. júna 2015: Alexandre Borde and Carbonium proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 25. marca 2015 vo veci T-314/14, Borde and Carbonium/Komisia

28

2015/C 294/36

Vec C-281/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht München (Nemecko) 11. júna 2015 – Soha Sahyouni/Raja Mamisch

29

2015/C 294/37

Vec C-282/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Braunschweig (Nemecko) 11. júna 2015 – Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Spolková republika Nemecko

30

2015/C 294/38

Vec C-283/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 11. júna 2015 – X, ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Financiën

31

2015/C 294/39

Vec C-288/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München (Nemecko) 15. júna 2015 – Medical Imaging Systems GmbH (MIS)/Hauptzollamt München

32

2015/C 294/40

Vec C-289/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove (Slovensko) 15. júna 2015 – Jozef Grundza

32

2015/C 294/41

Vec C-292/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vergabekammer Südbayern (Nemecko) 16. júna 2015 – Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

33

2015/C 294/42

Vec C-297/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sø- og Handelsretten (Dánsko) 18. júna 2015 – Ferring Lægemidler A/S konajúca v mene Ferring B.V./Orifarm A/S

34

2015/C 294/43

Vec C-300/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal tribunal administratif (Luxembursko) 19. júna 2015 – Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser/Directeur de l’administration des contributions directes

34

2015/C 294/44

Vec C-301/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 19. júna 2015 – ministre de la Culture et de la Communication, predseda vlády

35

2015/C 294/45

Vec C-302/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona (Španielsko) 19. júna 2015 – Correos y Telégrafos S.A./Ayuntamiento de Vila Seca

35

2015/C 294/46

Vec C-305/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 24. júna 2015 – Delta Air Lines Inc./Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

36

2015/C 294/47

Vec C-310/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 25. júna 2015 – Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, právny nástupca spoločnosti Sony France SA

37

2015/C 294/48

Vec C-311/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 25. júna 2015 – TrustBuddy AB/Lauri Pihlajaniemi

38

2015/C 294/49

Vec C-313/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal tribunal de commerce de Paris (Francúzsko) 25. júna 2015 – Eco-Emballages SA/Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS

38

2015/C 294/50

Vec C-314/15: Žaloba podaná 26. júna 2015 – Európska komisia/Francúzska republika

39

2015/C 294/51

Vec C-321/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle (Luxembursko) 29. júna 2015 – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA/Luxemburské veľkovojvodstvo

39

2015/C 294/52

Vec C-327/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 2. júla 2015 – TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

40

2015/C 294/53

Vec C-335/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 3. júla 2015 – Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

41

2015/C 294/54

Vec C-337/15 P: Odvolanie podané 6. júla 2015: Európsky ombudsman proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 29. apríla 2015 vo veci T-217/11, Staelen/Európsky ombudsman

42

2015/C 294/55

Vec C-338/15 P: Odvolanie podané 7. júla 2015: Claire Staelen proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 29. apríla 2015 vo veci T-217/11, Staelen/Európsky ombudsman

43

2015/C 294/56

Vec C-351/15 P: Odvolanie podané 10. júla 2015: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 29. apríla 2015 vo veci T-470/11, Total a Elf Aquitaine/Komisia

44

2015/C 294/57

Vec C-358/15 P: Odvolanie podané 13. júla 2015: Bank of Industry and Mine proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 29. apríla 2015 vo veci T-10/13, Bank of Industry and Mine/Rada

45

2015/C 294/58

Vec C-359/15 P: Odvolanie podané 13. júla 2015: The National Iranian Gas Company proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 29. apríla 2015 vo veci T-9/13, The National Iranian Gas Company/Rada

47

2015/C 294/59

Vec C-373/15 P: Odvolanie podané 15. júla 2015: Francúzska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 30. apríla 2015 vo veci T-259/13, Francúzsko/Komisia

48

 

Všeobecný súd

2015/C 294/60

Vec T-172/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Stahlwerk Bous/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energiu a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania — Žaloba o neplatnosť — Návrh na prispôsobenie návrhov — Neexistencia novej skutočnosti — Neprípustnosť“)

50

2015/C 294/61

Vec T-173/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – WeserWind/komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

51

2015/C 294/62

Vec T-174/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Dieckerhoff Guss/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

51

2015/C 294/63

Vec T-175/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Walter Hundhausen/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

52

2015/C 294/64

Vec T-176/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Georgsmarienhütte/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania — Žaloba o neplatnosť — Návrh na prispôsobenie návrhov — Neexistencia novej skutočnosti — Neprípustnosť“)

53

2015/C 294/65

Vec T-177/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Harz Guss Zorge/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energiu a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania — Žaloba o neplatnosť — Návrh na prispôsobenie návrhov — Neexistencia novej skutočnosti — Neprípustnosť“)

54

2015/C 294/66

Vec T-178/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

55

2015/C 294/67

Vec T-179/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Schmiedewerke Gröditz/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

56

2015/C 294/68

Vec T-183/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Schmiedag/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania — Žaloba o neplatnosť — Návrh na prispôsobenie návrhov — Neexistencia novej skutočnosti — Neprípustnosť“)

57

2015/C 294/69

Vec T-230/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Deutsche Edelstahlwerke/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

57

2015/C 294/70

Vec T-235/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – ArcelorMittal Hamburg a i./Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

58

2015/C 294/71

Vec T-236/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Kronotex a Kronoply/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

59

2015/C 294/72

Vec T-237/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Steinbeis Papier/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

60

2015/C 294/73

Vec T-265/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Schumacher Packaging/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

60

2015/C 294/74

Vec T-270/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Grupa Azoty ATT Polymers/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

61

2015/C 294/75

Vec T-272/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – P-D Glasseiden a i./Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

62

2015/C 294/76

Vec T-275/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Drahtwerk St. Ingbert a i./Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

63

2015/C 294/77

Vec T-276/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Flachglas Torgau a i./Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

63

2015/C 294/78

Vec T-280/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Ineos Manufacturing Deutschland a i./Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

64

2015/C 294/79

Vec T-281/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Fels-Werke/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

65

2015/C 294/80

Vec T-282/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Bayer MaterialScience/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

66

2015/C 294/81

Vec T-283/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Advansa a i./Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

66

2015/C 294/82

Vec T-318/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. júna 2015 – Vinnolit/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia prijaté Nemeckom v prospech elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie a energeticky náročných podnikov — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Prijatie konečného rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

67

2015/C 294/83

Vec T-161/15: Žaloba podaná 1. apríla 2015 – Brinkmann (Steel Trading) a i./Komisia a ECB

68

2015/C 294/84

Vec T-255/15: Žaloba podaná 19. mája 2015 – Almaz-Antey/Rada

69

2015/C 294/85

Vec T-262/15: Žaloba podaná 22. mája 2015 – Kiselev/Rada

70

2015/C 294/86

Vec T-275/15: Žaloba podaná 29. mája 2015 – Hmicho/Rada

71

2015/C 294/87

Vec T-278/15 P: Odvolanie podané 1. júna 2015: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 18. marca 2015 vo veci F-51/14

72

2015/C 294/88

Vec T-292/15: Žaloba podaná 3. júna 2015 – Vakakis/Komisia

73

2015/C 294/89

Vec T-310/15: Žaloba podaná 5. júna 2015 – European Union Copper Task Force/Komisia

74

2015/C 294/90

Vec T-316/15: Žaloba podaná 11. júna 2015 – Poľská republika/Komisia

75

2015/C 294/91

Vec T-332/15: Žaloba podaná 16. júna 2015 – Ocean Capital Administration a i./Rada

76

2015/C 294/92

Vec T-336/15: Žaloba podaná 25. júna 2015 – Windrush Aka/ÚHVT – Dammers (The Specials)

77

2015/C 294/93

Vec T-337/15: Žaloba podaná 29. júna 2015 – Bach Flower Remedies/ÚHVT – Durapharma (RESCUE)

78

2015/C 294/94

Vec T-349/15: Žaloba podaná 30. júna 2015 – CG/ÚHVT – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

79

2015/C 294/95

Vec T-355/15: Žaloba podaná 30. júna 2015 – Alpex Pharma/ÚHVT – Astex Pharmaceuticals (ASTEX)

79

2015/C 294/96

Vec T-358/15: Žaloba podaná 3. júla 2015 – Arrom Conseil/ÚHVT – Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

80

2015/C 294/97

Vec T-359/15: Žaloba podaná 3. júla 2015 – Arrom Conseil/ÚHVT – Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

81

2015/C 294/98

Vec T-361/15: Žaloba podaná 3. júla 2015 – Choice/ÚHVT (Choice chocolate & ice cream)

81

2015/C 294/99

Vec T-362/15: Žaloba podaná 1. júla 2015 – Lacamanda Group/ÚHVT – Woolley (HENLEY)

82

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 294/00

Vec F-92/15: Žaloba podaná 26. júna 2015 – ZZ/Komisia

83

2015/C 294/01

Vec F-94/15: Žaloba podaná 30. júna 2015 – ZZ/ESVČ

83

2015/C 294/02

Vec F-95/15: Žaloba podaná 1. júla 2015 – ZZ/Komisia

84

2015/C 294/03

Vec F-96/15: Žaloba podaná 1. júla 2015 – ZZ/Komisia

84

2015/C 294/04

Vec F-97/15: Žaloba podaná 1. júla 2015 – ZZ/Komisia

85

2015/C 294/05

Vec F-98/15: Žaloba podaná 3. júla 2015 – ZZ/Parlament

86


SK

 

Top