Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:262:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 262, 10. augusta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 262

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
10. augusta 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 262/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 262/02

Vec C-199/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 29. apríla 2015 – Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

2

2015/C 262/03

Vec C-202/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Regionale di Milano (Taliansko) 29. apríla 2015 – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia/H3G S.P.A.

2

2015/C 262/04

Vec C-207/15 P: Odvolanie podané 4. mája 2015: Nissan Jidosha KK proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 4. marca 2015 vo veci T-572/12, Nissan Jidosha KK/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

3

2015/C 262/05

Vec C-212/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Mureș (Rumunsko) 8. mája 2015 – ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș

4

2015/C 262/06

Vec C-218/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Campobasso (Taliansko) 11. mája 2015 – trestné konanie proti Gianpaolovi Paolettimu a i.

5

2015/C 262/07

Vec C-221/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel (Belgicko) 13. mája 2015 – Openbaar Ministerie/Etablissements Fr. Colruyt NV

5

2015/C 262/08

Vec C-225/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Reggio Calabria (Taliansko) 15. mája 2015 – trestné konanie proti Domenicovi Politano’

6

2015/C 262/09

Vec C-232/15 P: Odvolanie podané 20. mája 2015: ultra air GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 9. marca 2015 vo veci T-377/13, ultra air GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

6

2015/C 262/10

Vec C-247/15 P: Odvolanie podané 27. mája 2015: Maxcom Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 19. marca 2015 vo veci T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Rada Európskej únie

8

2015/C 262/11

Vec C-248/15 P: Odvolanie podané 27. mája 2015: Maxcom Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 19. marca 2015 vo veci T-413/13, City Cycle Industries/Rada Európskej únie

8

2015/C 262/12

Vec C-250/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgicko) 29. mája 2015 – Vivium SA/Belgické kráľovstvo

9

2015/C 262/13

Vec C-267/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 5. júna 2015 – Gemeente Woerden, ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Financiën

10

2015/C 262/14

Vec C-273/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 8. júna 2015 – ZS „Ezernieki“/Lauku atbalsta dienests

10

2015/C 262/15

Vec C-280/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Harju Maakohus (Estónsko) 10. júna 2015 – Irina Nikolajeva/OÜ Multi Protect

11

 

Všeobecný súd

2015/C 262/16

Vec T-3/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2015 – Portugalsko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Nedostatky v systéme identifikácie poľnohospodárskych parciel a geografickom informačnom systéme (SIPA-SIG), vo vykonávaní kontrol na mieste a vo výpočte sankcií (hospodárske roky 2005 až 2007)“)

13

2015/C 262/17

Vec T-358/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. júna 2015 – Taliansko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Verejné skladovanie cukru — Zvýšenie nákladov spojené s prenájmom skladov — Ročná inventúra skladových zásob — Fyzické kontroly skladovacích priestorov — Právna istota — Legitímna dôvera — Proporcionalita — Povinnosť odôvodnenia — Existencia rizika majetkovej ujmy pre fondy — Potrebný účinok“)

13

2015/C 262/18

Vec T-655/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2015 – FSL a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s banánmi v Taliansku, Grécku a Portugalsku — Koordinácia pri stanovení cien — Prípustnosť dôkazov — Právo na obhajobu — Zneužitie právomocí — Dôkaz o porušení — Výpočet výšky pokuty“)

14

2015/C 262/19

Vec T-660/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2015 – Polytetra/ÚHVT – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva POLYTETRAFLON — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva TEFLON — Neexistencia riadneho používania skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Konečný výrobok obsahujúci zložku — Používanie skoršej ochrannej známky v súvislosti s konečnými výrobkami tretích osôb — Povinnosť odôvodnenia“)

15

2015/C 262/20

Vec T-26/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. júna 2015 – PT Musim Mas/Rada („Dumping — Dovoz určitých mastných alkoholov a ich zmesí s pôvodom v Indii, Indonézii a Malajzii — Úprava — Článok 2 ods. 9 a ods. 10 písm. i) nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Funkcie porovnateľné s funkciami zástupcu, ktorý vykonáva prácu za províziu — Jeden hospodársky subjekt — Zjavne nesprávne posúdenie — Zásada riadnej správy veci verejných — Rovnosť zaobchádzania a zákaz diskriminácie“)

16

2015/C 262/21

Vec T-186/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. júna 2015 – Copernicus-Trademarks/ÚHVT – Maquet (LUCEA LED) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LUCEA LED — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva LUCEO — Neexistencia skoršieho charakteru — Uplatnenie práva prednosti — Dátum prednosti zapísaný do registra — Dokumenty týkajúce sa práva prednosti — Preskúmanie ex offo — Právo na obranu“)

16

2015/C 262/22

Vec T-88/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. júna 2015 – Z/Súdny dvor („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Nestrannosť Súdu pre verejnú službu — Návrh na vylúčenie sudcu — Preradenie — Záujem služby — Pravidlo primeranosti medzi platovou triedou a pracovným miestom — Článok 7 ods. 1 služobného poriadku — Disciplinárne konanie — Právo na obhajobu“)

17

2015/C 262/23

Vec T-305/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. júna 2015 – SACE a Sace BT/Komisia („Štátna pomoc — Poistenie vývozných úverov — Zaistenie priznané verejnoprávnym podnikom svojej dcérskej spoločnosti — Kapitálové vklady na krytie strát dcérskej spoločnosti — Pojem štátna pomoc — Pripísateľnosť štátu — Kritérium súkromného investora — Povinnosť odôvodnenia“)

18

2015/C 262/24

Vec T-306/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2015 – Silicium España Laboratorios/ÚHVT – LLR-G5 (LLRG5) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva LLRG5 — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia dobrej viery majiteľa ochrannej známky Spoločenstva — Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

19

2015/C 262/25

Vec T-527/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. júna 2015 – Taliansko/Komisia („Štátna pomoc — Odvod za mlieko — Pomoc poskytnutá Talianskom výrobcom mlieka — Schéma pomoci spojená s vrátením odvodu za mlieko — Podmienečné rozhodnutie — Nedodržanie podmienky, ktorá umožnila uznať zlučiteľnosť pomoci s vnútorným trhom — Pomoc de minimis — Existujúca pomoc — Nová pomoc — Zmena existujúcej pomoci — Konanie o preskúmaní štátnej pomoci — Povinnosť odôvodnenia — Dôkazné bremeno“)

19

2015/C 262/26

Vec T-585/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2015 – H.P. Gauff Ingenieure/ÚHVT – Gauff (Gauff JBG Ingenieure) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Gauff JBG Ingenieure — Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky a skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva GAUFF — Relatívne dôvody zamietnutia — Čiastočné zamietnutie zápisu — Žiadosť o uvedenie do predchádzajúceho stavu — Článok 81 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

20

2015/C 262/27

Vec T-586/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2015 – H.P. Gauff Ingenieure/ÚHVT – Gauff (Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o námietke — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Gauff THE ENGINEERS WITH THE BROADER VIEW — Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky a skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva GAUFF — Relatívne dôvody zamietnutia — Čiastočné zamietnutie zápisu — Žiadosť o uvedenie do predchádzajúceho stavu — Článok 81 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

21

2015/C 262/28

Vec T-654/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2015 – Gako Konietzko/ÚHVT (Tvar cylindrovej nádoby červenej a bielej farby) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Tvar cylindrovej nádoby červenej a bielej farby — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

22

2015/C 262/29

Vec T-662/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. júna 2015 – dm-drogerie markt/ÚHVT – Diseños Mireia (M) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva M — Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka dm — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia podobnosti označení — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

22

2015/C 262/30

Vec T-60/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. júna 2015 – BMV Mineralöl/ÚHVT – Delek Europe (GO) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva GO — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva GO — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

23

2015/C 262/31

Vec T-95/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. júna 2015 – Iranian Offshore Engineering & Construction/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Nesprávne posúdenie — Povinnosť odôvodnenia — Právo na účinnú súdnu ochranu — Zneužitie právomoci — Právo vlastniť majetok — Rovnosť zaobchádzania“)

23

2015/C 262/32

Vec T-229/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2015 – Norma Lebensmittelfilialbetrieb/ÚHVT – Yorma’s (Yorma Eberl) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Yorma Eberl — Skoršia slovná národná ochranná známka a skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva NORMA — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

24

2015/C 262/33

Vec T-395/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2015 – Best-Lock (Europe)/ÚHVT – Lego Juris (Forma hračkárskej figúrky) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Trojrozmerná ochranná známka Spoločenstva — Forma hračkárskej figúrky — Absolútne dôvody zamietnutia — Označenie, ktoré tvorí výlučne tvar, ktorý je daný samotnou povahou tovaru — Označenie, ktoré tvorí výlučne tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku — Článok 7 ods. 1 písm. e) body i) a ii) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Zlý úmysel — Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“)

25

2015/C 262/34

Vec T-396/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2015 – Best-Lock (Europe)/ÚHVT – Lego Juris (forma hračkárskej figúrky s výčnelkom) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Trojrozmerná ochranná známka Spoločenstva — Forma hračkárskej figúrky s výčnelkom — Absolútne dôvody zamietnutia — Označenie, ktoré tvorí výlučne tvar, ktorý je daný samotnou povahou tovaru — Označenie, ktoré tvorí výlučne tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku — Článok 7 ods. 1 písm. e) body i) a ii) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

25

2015/C 262/35

Vec T-621/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. júna 2015 – Infocit/ÚHVT – DIN (DINKOOL) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky DINKOOL — Skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka DIN — Skorší národný obchodný identifikátor DIN — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

26

2015/C 262/36

Vec T-847/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. júna 2015 – GHC/Komisia („Životné prostredie — Ochrana ozónovej vrstvy — Fluórované skleníkové plyny — Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 — Uvedenie fluórovaných uhľovodíkov na trh — Stanovenie referenčnej hodnoty — Pridelenie kvót — Povinnosť odôvodnenia — Metóda výpočtu“)

27

2015/C 262/37

Vec T-149/15: Žaloba podaná 26. marca 2015 – Ben Ali/Rada

27

2015/C 262/38

Vec T-181/15: Žaloba podaná 13. apríla 2015 – Sopra Steria Group/Parlament

28

2015/C 262/39

Vec T-182/15: Žaloba podaná 13. apríla 2015 – Sopra Steria Group/Parlament

29

2015/C 262/40

Vec T-184/15: Žaloba podaná 14. apríla 2015 – Trivisio Prototyping/Komisia

30

2015/C 262/41

Vec T-216/15: Žaloba podaná 24. apríla 2015 – Dôvera zdravotná poisťovňa/Komisia

31

2015/C 262/42

Vec T-229/15: Žaloba podaná 4. mája 2015 – European Dynamics Luxembourg a i./Európsky orgán pre bankovníctvo

31

2015/C 262/43

Vec T-271/15 P: Odvolanie podané 28. mája 2015: Tuula Rajala proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 18. marca 2015 vo veci F-24/14, Rajala/ÚHVT

32

2015/C 262/44

Vec T-290/15: Žaloba podaná 31. mája 2015 – Smarter Travel Media/ÚHVT (SMARTER TRAVEL)

33

2015/C 262/45

Vec T-295/15: Žaloba podaná 26. mája 2015 – Zhang/ÚHVT – K & L Ruppert Stiftung (Anna Smith)

34

2015/C 262/46

Vec T-300/15: Žaloba podaná 5. júna 2015 – OASE/ÚHVT – COMPO France (AlGo)

34

2015/C 262/47

Vec T-313/15: Žaloba podaná 12. júna 2015 – Taliansko/Komisia

35

2015/C 262/48

Vec T-318/15: Žaloba podaná 17. júna 2015 – Zitro IP/ÚHVT (TRIPLE BONUS)

35

2015/C 262/49

Vec T-321/15: Žaloba podaná 22. júna 2015 – GSA a SGI Security/Parlament

36

2015/C 262/50

Vec T-331/15: Žaloba podaná 23. júna 2015 – Bimbo/ÚHVT (THE SNACK COMPANY)

37

2015/C 262/51

Vec T-333/15: Žaloba podaná 24. júna 2015 – Josel/ÚHVT – Nationale-Nederlanden Nederland (NN)

37

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 262/52

Vec F-64/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. júna 2015 – Z/Súdny dvor (Verejná služba — Úradníci — Hodnotiaca správa — Oneskorené vypracovanie hodnotiacej správy — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody)

39

2015/C 262/53

Vec F-120/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. júna 2015 – Curdt-Christiansen/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Odmena — Ročné cestovné výdavky — Článok 7 ods. 3 a článok 8 prílohy VII služobného poriadku — Určenie miesta pôvodu a centra záujmov — Žiadosť o opravu miesta pôvodu — Pojem centrum záujmov — Zmena bydliska člena rodiny — Doba, ktorá uplynula od zmeny centra záujmov do žiadosti o opravu miesta pôvodu — Výnimočná povaha opravy)

39

2015/C 262/54

Vec F-124/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 30. júna 2015 – Petsch/Komisia (Verejná služba — Zmluvný zamestnanec — Zamestnanci jaslí a družín — Reforma služobného poriadku a PZOZ, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2014 — Nariadenie č. 1023/2013 — Zvýšenie pracovného času — Dodatočná mesačná suma — Článok 50 rokovacieho poriadku — Hierarchia noriem — Všeobecné ustanovenia na vykonanie článku 110 ods. 1 služobného poriadku — Článok 2 prílohy PZOZ — Články 27 a 28 Charty základných práv Európskej únie)

40

2015/C 262/55

Vec F-129/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. júna 2015 – Dybman/ESVČ (Verejná služba — Zamestnanci ESVČ — Úradník — Disciplinárne konanie — Disciplinárna sankcia — Prebiehajúce trestné stíhanie v momente prijatia rozhodnutia menovacieho orgánu — Totožnosť skutku, ktorý posudzoval menovací orgán a trestný súd — Porušenie článku 25 prílohy IX služobného poriadku)

41

2015/C 262/56

Vec F-43/15: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. júna 2015 – Centurione/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Sociálne zabezpečenie — Úraz — Článok 73 služobného poriadku — Spoločné pravidlá poistenia pre prípad úrazu a choroby z povolania — Stanovenie stupňa čiastočnej trvalej invalidity — Správa lekárskej komisie — Článok 82 rokovacieho poriadku — Prekážka konania z dôvodu verejného záujmu — Zhoda medzi žalobou a námietkou — Neexistencia — Neprípustnosť)

41

2015/C 262/57

Vec F-81/15: Žaloba podaná 26. mája 2015 – ZZ a ZZ/Komisia

42

2015/C 262/58

Vec F-85/15: Žaloba podaná 8. júna 2015 – ZZ a i./Komisia

42

2015/C 262/59

Vec F-87/15: Žaloba podaná 15. júna 2015 – ZZ/Komisia

43

2015/C 262/60

Vec F-62/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. júna 2015 – Chezzi/Komisia

44

2015/C 262/61

Vec F-64/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 29. júna 2015 – Campanella/Komisia

44

2015/C 262/62

Vec F-87/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 30. júna 2015 – EI/Rada

44


SK

 

Top