Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:230:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 230, 14. júla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 230

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
14. júla 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

503. plenárne zasadnutie EHSV z 10. a 11. decembra 2014

2015/C 230/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) ako nástroj politiky súdržnosti na obdobie 2014-2020 pre miestny, vidiecky, mestský a prímestský rozvoj“ (prieskumné stanovisko na žiadosť gréckeho predsedníctva)

1

2015/C 230/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Stratégia EÚ pre alpský región“ (prieskumné stanovisko)

9

2015/C 230/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Kapacita letísk v EÚ“ (prieskumné stanovisko na žiadosť Európskej komisie)

17

2015/C 230/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Dokončenie HMÚ – Úloha daňovej politiky“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

24

2015/C 230/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zmeny v európskom baliarenskom priemysle“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

33

2015/C 230/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Prínos drevospracujúceho odvetvia k uhlíkovej rovnováhe“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

39

2015/C 230/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Európsky film v digitálnej ére“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

47

2015/C 230/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Občianska spoločnosť v Rusku“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

52


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

503. plenárne zasadnutie EHSV z 10. a 11. decembra 2014

2015/C 230/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Výskum a inovácia ako zdroje obnoveného rastu“[COM(2014) 339 final – SWD(2014) 181 final]

59

2015/C 230/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT): súčasný stav a výhľad do budúcnosti“[COM(2014) 368 final]

66

2015/C 230/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a asociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Cesta k obnovenému konsenzu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva: Akčný plán EÚ“[COM(2014) 392 final]

72

2015/C 230/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Biela kniha – Smerom k účinnejšej kontrole koncentrácií v EÚ“[COM(2014) 449 final]

77

2015/C 230/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o strategickom rámci EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014-2020“COM(2014) 332 final

82

2015/C 230/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Možnosti efektívneho využívania zdrojov v sektore stavebníctva“[COM(2014) 445 final]„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Smerom k obehovému hospodárstvu: Program nulového odpadu pre Európu“[COM(2014) 398 final ]„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov, smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariade ní“[COM(2014) 397 final – 2014/0201 (COD)]

91

2015/C 230/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Zelený akčný plán pre MSP: Umožniť MSP premeniť výzvy v oblasti životného prostredia na podnikateľské príležitosti“COM(2014) 440 final a „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest: Využitie potenciálu hospodárstva vytvárať pracovné miesta“COM(2014) 446 final

99

2015/C 230/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Oznámenie o lepšej informovanosti o stave prostredníctvom lepšej spolupráce medzi orgánmi námorného dozoru: ďalšie opatrenia v rámci spoločného prostredia na výmenu informácií pre námornú oblasť EÚ“[COM(2014) 451 final]

107

2015/C 230/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Stratégia na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva v tretích krajinách (oznámenie)“[COM(2014) 389 final]

112

2015/C 230/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z Turecka do Únie (kodifikované znenie)“COM(2014) 586 final – 2014/0272 (COD)

117

2015/C 230/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa pozastavujú niektoré koncesie týkajúce sa dovozu poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z Turecka do Únie“ (kodifikované znenie) COM(2014) 593 final – 2014/0275 (COD)

118

2015/C 230/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o otvorení a stanovení správy určitých colných kvót Únie pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky (kodifikované znenie)“[COM(2014) 594 final – 2014/0276 (COD)]

119

2015/C 230/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 [COM(2014) 614 final – 2014/0285 COD]

120

2015/C 230/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou (kodifikované znenie)“COM(2014) 308 final – 2014/0160 (COD)

121

2015/C 230/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na vývozy (kodifikované znenie)“COM(2014) 322 final – 2014/0167 (COD)

122

2015/C 230/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy (kodifikované znenie)“COM(2014) 321 final – 2014/0166 (COD)

123

2015/C 230/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích krajín (prepracované znenie)“COM(2014) 323 final – 2014/0168 (COD)

124

2015/C 230/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Únie“ (prepracované znenie) COM(2014) 345 final – 2014/0177 (COD)

125

2015/C 230/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady stanovujúceho postupy Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (kodifikované znenie)“COM(2014) 341 final – 2014/0174 (COD)

126

2015/C 230/28

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach, ktoré môže prijať Únia na základe správy prijatej orgánom na urovnávanie sporov WTO, ktorá sa týka antidumpingových a antidotačných opatrení (kodifikované znenie)“COM(2014) 317 final – 2014/0163 (COD)

127

2015/C 230/29

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej (kodifikácia)“COM(2014) 374 final – 2014/0190 (COD)

128

2015/C 230/30

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej Únie (kodifikované znenie)“COM(2014) 660 final – 2014/0305 (COD)

129


SK

 

Top