Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:205:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 205, 22. júna 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 205

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
22. júna 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2015/C 205/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 205/02

Vec C-260/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 23. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Sigmaringen – Nemecko) – Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2006/126/ES — Vzájomné uznávanie vodičských preukazov — Odmietnutie členského štátu uznať osobe, ktorá jazdila pod vplyvom omamných látok, platnosť vodičského preukazu vydaného iným členským štátom)

2

2015/C 205/03

Vec C-357/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie – Poľsko) – Drukarnia Multipress sp. z o.o./Minister Finansów (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Smernica 2008/7/ES — Článok 2 ods. 1 písm. b) a c) — Nepriame dane z navyšovania kapitálu — Podliehanie kapitálovej dani — Kapitálové vklady v prospech komanditnej spoločnosti na akcie — Kvalifikácia takejto spoločnosti ako kapitálovej spoločnosti)

3

2015/C 205/04

Vec C-376/13: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 23. apríla 2015 – Európska komisia/Bulharská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Elektronické komunikačné siete a služby — Smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/77/ES — Práva na používanie rádiových frekvencií na digitálne pozemné televízne vysielanie — Výzvy na predkladanie žiadostí — Kritériá výberu uchádzačov — Proporcionalita — Osobitné práva)

3

2015/C 205/05

Vec C-382/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 23. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep – Holandsko) – C. E. Franzen, H. D. Giesen, F. van den Berg/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 13 ods. 2 a článok 17 — Výpomoc v inom členskom štáte, než je štát bydliska — Uplatniteľná právna úprava — Odmietnutie priznať nárok na prídavky na deti a zníženie starobného dôchodku štátom bydliska)

4

2015/C 205/06

Vec C-424/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 23. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemecko) – Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poľnohospodárstvo — Nariadenie (ES) č. 1/2005 — Ochrana zvierat počas prepravy — Dlhá cesta z jedného členského štátu do tretieho štátu — Článok 14 ods. 1 — Kontrola plánu prepravy, ktorú vykonáva príslušný orgán miesta odoslania pred dlhými cestami — Uplatniteľnosť tohto ustanovenia, pokiaľ ide o úsek cesty, ktorý sa uskutočňuje mimo územia Európskej únie — Uplatniteľnosť noriem, ktoré stanovuje uvedené nariadenie, na tento úsek cesty)

5

2015/C 205/07

Vec C-605/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 21. apríla 2015 – Issam Anbouba/Rada Európskej únie (Odvolanie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrskej arabskej republike — Opatrenia smerujúce proti osobám a subjektom, ktoré profitujú z politiky vedenej režimom — Dôkaz o dôvodnosti zapísania do zoznamov — Súbor nepriamych dôkazov)

6

2015/C 205/08

Vec C-630/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 21. apríla 2015 – Issam Anbouba/Rada Európskej únie (Odvolanie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrskej arabskej republike — Opatrenia smerujúce proti osobám a subjektom, ktoré profitujú z politiky vedenej režimom — Dôkaz o dôvodnosti zapísania do zoznamov — Súbor nepriamych dôkazov)

6

2015/C 205/09

Vec C-635/13: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 23. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul București – Rumunsko) – SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, predtým Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Položka 1207 — Olejnaté semená — Položka 1209 — Semená na siatie — Položka 1212 — Semená slúžiace predovšetkým na konzumáciu pre ľudí, inde nešpecifikované ani nezahrnuté — Dovoz surových tekvicových semien v šupke pochádzajúcich z Číny)

7

2015/C 205/10

Vec C-16/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 23. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Beroep te Gent – Belgicko) – Property Development Company NV/Belgische Staat (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Šiesta smernica o DPH — Článok 11 A — Použitie tovaru považované za poskytnutie tovaru za úhradu — Použitie budovy na činnosť oslobodenú od DPH — Základ dane za toto použitie — Úroky z požičaného kapitálu v čase stavby budovy)

8

2015/C 205/11

Vec C-38/14: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 23. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco – Španielsko) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria/Samir Zaizoune (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Smernica 2008/115/ES — Spoločné normy a postupy členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území — Článok 6 ods. 1 a článok 8 ods. 1 — Vnútroštátna právna úprava, ktorá podľa okolností postihuje neoprávnený pobyt buď uložením pokuty, alebo vyhostením)

8

2015/C 205/12

Vec C-96/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 23. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Nîmes – Francúzsko) – Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky — Poistná zmluva — Článok 4 ods. 2 — Posúdenie nekalého charakteru zmluvných podmienok — Vylúčenie podmienok týkajúcich sa hlavného predmetu zmluvy — Podmienka, ktorá má zaručiť úhradu splátok vyplývajúcich zo zmluvy o hypotekárnom úvere — Úplná práceneschopnosť dlžníka — Vylúčenie z krytia zárukou v prípade uznania spôsobilosti vykonávať zárobkovú alebo inú činnosť)

9

2015/C 205/13

Vec C-111/14: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. apríla 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd – Bulharsko) – GST – Sărviz AG Germanija/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Plovdiv pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Zásada daňovej neutrality — Osoba povinná platiť DPH — Zaplatenie DPH príjemcom v dôsledku omylu — Povinnosť poskytovateľa služieb zaplatiť DPH — Odmietnutie priznať poskytovateľovi služieb vrátenie DPH)

10

2015/C 205/14

Vec C-114/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 21. apríla 2015 – Európska komisia/Švédske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Daň z pridanej hodnoty — Šiesta smernica 77/388/EHS — Smernica 2006/112/ES — Článok 132 ods. 1 písm. a) a článok 135 ods. 1 písm. h) — Oslobodenia — Verejná poštová služba — Poštové známky — Smernica 97/67/ES)

11

2015/C 205/15

Vec C-120/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. apríla 2015 – Christoph Klein/Európska komisia (Odvolanie — Mimozmluvná zodpovednosť — Smernica 93/42/EHS — Články 8 a 18 — Zdravotnícke pomôcky — Nečinnosť Komisie po oznámení rozhodnutia o zákaze uvádzať na trh — Premlčacia lehota — Odkladný účinok žiadosti o právnu pomoc na premlčaciu lehotu — Konanie o ochrannej doložke)

11

2015/C 205/16

Vec C-149/14: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 23. apríla 2015 – Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/676/EHS — Ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov — Označenie ohrozených vôd a oblastí — Nadmerný obsah dusičnanov — Eutrofizácia — Povinnosť preskúmania každé štyri roky — Nedostatočnosť — Vypracovanie akčných programov — Nedostatok)

12

2015/C 205/17

Vec C-227/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 23. apríla 2015 – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co. Ltd/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 101 ZFEÚ a článok 53 Dohody o EHP — Svetový trh s obrazovkami z tekutých kryštálov (LCD) — Určenie cien — Pokuty — Usmernenia k metóde stanovenia pokút (2006) — Bod 13 — Stanovenie hodnoty predaja — Spoločný podnik — Zohľadnenie predaja materským spoločnostiam — Oznámenie o oslobodení od pokút a znížení pokút v prípadoch kartelov (2002) — Bod 23 písm. b) posledný odsek — Čiastočné oslobodenie od pokút — Dôkazy týkajúce sa skutočností, ktoré boli predtým Komisii neznáme)

12

2015/C 205/18

Vec C-127/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 12. marca 2015 – Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH

13

2015/C 205/19

Vec C-132/15 P: Odvolanie podané 19. marca 2015: Súdny dvor Európskej únie proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 13. februára 2015 vo veci T-725/14, Aalberts Industries/Európska únia

13

2015/C 205/20

Vec C-134/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Nemecko) 19. marca 2015 – Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG/Freistaat Sachsen

15

2015/C 205/21

Vec C-147/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 26. marca 2015 – Provincia di Bari/Edilizia Mastrodonato srl

16

2015/C 205/22

Vec C-151/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação de Coimbra (Portugalsko) 30. marca 2015 – Sociedade Portuguesa de Autores, C.R.L./Ministério Público

16

2015/C 205/23

Vec C-152/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalsko) 30. marca 2015 – Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

17

2015/C 205/24

Vec C-157/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie (Belgicko) 3. apríla 2015 – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV

17

2015/C 205/25

Vec C-158/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 3. apríla 2015 – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV, ďalší účastník: Správa Holandského úradu pre emisie

18

2015/C 205/26

Vec C-160/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 7. apríla 2015 – GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV a i.

18

2015/C 205/27

Vec C-164/15 P: Odvolanie podané 9. apríla 2015: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 5. februára 2015 vo veci T-473/12, Aer Lingus Ltd./Európska komisia

19

2015/C 205/28

Vec C-165/15 P: Odvolanie podané 9. apríla 2015: Komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 5. februára 2015 vo veci T-500/12, Ryanair Ltd./Európska komisia

20

2015/C 205/29

Vec C-166/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Lotyšsko) 13. apríla 2015 – trestné konanie, v ktorom sú obvinení Aleksandrs Ranks a Jurijs Vasiļevičs

21

2015/C 205/30

Vec C-180/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Švédsko) 21. apríla 2015 – Borealis Ab a i./Naturvårdsverket

21

2015/C 205/31

Vec C-182/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 22. apríla 2015 – Alexej Petruhhin

23

2015/C 205/32

Vec C-193/15 P: Odvolanie podané 27. apríla 2015: Tarif Akhras proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 12. februára 2015 vo veci T-579/11, Tarif Akhras/Rada Európskej únie

24

2015/C 205/33

Vec C-200/15: Žaloba podaná 29. apríla 2015 – Európska komisia/Portugalská republika

25

 

Všeobecný súd

2015/C 205/34

Vec T-131/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2015 – Spa Monopole/ÚHVT – Orly International (SPARITUAL) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SPARITUAL — Skoršia obrazová ochranná známka Beneluxu SPA a skoršie slovné ochranné známky Beneluxu SPA a LES THERMES DE SPA — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

26

2015/C 205/35

Vec T-423/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2015 – Skype/ÚHVT – Sky a Sky IP International (skype) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva skype — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SKY — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

26

2015/C 205/36

Vec T-183/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2015 – Skype/ÚHVT – Sky a Sky IP International (SKYPE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SKYPE — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SKY — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

27

2015/C 205/37

Vec T-184/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2015 – Skype/ÚHVT – Sky a Sky IP International (SKYPE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SKYPE — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SKY — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

28

2015/C 205/38

Vec T-433/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2015 – Petropars Iran a i./Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Povinnosť odôvodnenia — Nesprávne posúdenie — Námietka nezákonnosti — Právo vykonávať hospodársku činnosť — Právo na majetok — Ochrana verejného zdravia, bezpečnosti a životného prostredia — Zásada predbežnej obozretnosti — Proporcionalita — Právo na obhajobu“)

29

2015/C 205/39

Vec T-599/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. mája 2015 – Cosmowell/ÚHVT – Haw Par (GELENKGOLD) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva GELENKGOLD — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva zobrazujúca tigra — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Zmena rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky — Podobnosť označení z fonetického hľadiska — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

30

2015/C 205/40

Vec T-715/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2015 – Lidl Stiftung/ÚHVT – Horno del Espinar (Castello) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Castello — Skoršia obrazová národná ochranná známka Castelló — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Právo byť vypočutý — Článok 75 druhá veta nariadenia č. 207/2009“)

30

2015/C 205/41

Vec T-383/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. apríla 2015 – Chatzianagnostou/Rada a i. („Žaloba o neplatnosť — Spoločná bezpečnostná a zahraničná politika — Národný expert vyslaný na misiu Eulex Kosovo — Rozhodnutia vedúceho misie o disciplinárnych opatreniach“)

31

2015/C 205/42

Vec T-393/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. apríla 2015 – SolarWorld a Solsonica/Komisia („Dumping — Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky — Dočasné antidumpingové clo“)

32

2015/C 205/43

Vec T-284/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 28. apríla 2015 – Dyckerhoff Polska/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Lehota na podanie žaloby — Omeškanie — Neexistencia vyššej moci alebo náhody — Zjavná neprípustnosť — Námietka nezákonnosti“)

32

2015/C 205/44

Vec T-581/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. apríla 2015 – Vierling/ÚHVT – IP Leanware (BRAINCUBE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

33

2015/C 205/45

Vec T-43/15 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 24. apríla 2015 – CRM/Komisia („Predbežné opatrenie — Zápis chráneného zemepisného označenia — ‚Piadina Romagnola/Piada Romagnola‘ — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

34

2015/C 205/46

Vec T-45/15 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 24. apríla 2015 – Hydrex/Komisia („Predbežné opatrenie — Dohoda o grante, ktorej predmetom je projekt týkajúci sa finančného nástroja pre životné prostredie — Príkaz na vymáhanie — Návrh na odklad výkonu — Nedodržanie formálnych náležitostí — Neprípustnosť“)

34

2015/C 205/47

Vec T-174/15: Žaloba podaná 8. apríla 2015 – EFB/Komisia

35

2015/C 205/48

Vec T-191/15: Žaloba podaná 10. apríla 2015 – SLE Schuh/ÚHVT – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

35

2015/C 205/49

Vec T-205/15: Žaloba podaná 24. apríla 2015 – Aguirre y Compañía/ÚHVT – Puma (Vzhľad športovej topánky)

36

2015/C 205/50

Vec T-209/15: Žaloba podaná 23. mája 2015 – Gmina Kosakowo/Komisia

37

2015/C 205/51

Vec T-211/15 P: Odvolanie podané 27. apríla 2015: Claudio Necci proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 25. marca 2015 vo veci F-5/15, Necci/Komisia

38

2015/C 205/52

Vec T-213/15: Žaloba podaná 24. apríla 2015 – Lidl Stiftung/ÚHVT – toom Baumarkt (Super-Samstag)

39

2015/C 205/53

Vec T-214/15: Žaloba podaná 23. apríla 2015 – Novartis/ÚHVT – Meda (Zymara)

40

2015/C 205/54

Vec T-217/15: Žaloba podaná 30. apríla 2015 – Fiesta Hotels & Resorts/ÚHVT – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

40

2015/C 205/55

Vec T-224/15: Žaloba podaná 6. mája 2015 – Cofely Solelec a i./Parlament

41

2015/C 205/56

Vec T-536/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. apríla 2015 – Microsoft/ÚHVT – Softkinetic Software (KINECT)

42

2015/C 205/57

Vec T-182/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. apríla 2015 – Marzocchi Pompe/ÚHVT – Settima Meccanica (ELIKA)

42

2015/C 205/58

Vec T-637/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. apríla 2015 – noon Copenhagen/ÚHVT – Wurster Diamonds (noon)

42

2015/C 205/59

Vec T-791/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. apríla 2015 – Bensarsa/Komisia a CEPD

43


SK

 

Top