Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:138:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 138, 27. apríla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 138

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
27. apríla 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 138/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 138/02

Vec C-463/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. marca 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret – Dánsko) – Copydan Båndkopi/Nokia Danmark A/S (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Autorské práva a s nimi súvisiace práva — Smernica 2001/29/ES — Článok 5 ods. 2 písm. b) a článok 6 — Právo na vyhotovenie rozmnoženiny — Výnimka — Rozmnoženiny na súkromné použitie — Rozmnoženiny vyhotovované pomocou pamäťových kariet mobilných telefónov — Primeraná kompenzácia — Poplatok z nosičov — Rovnosť zaobchádzania — Vrátenie poplatku — Minimálna ujma)

2

2015/C 138/03

Spojené veci C-93/13 P a C-123/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 5. marca 2015 – Európska komisia/Versalis SpA, predtým Polimeri Europa SpA, Eni SpA a Versalis SpA, predtým Polimeri Europa SpA, Eni SpA/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s chlórprénovým kaučukom — Právne nástupníctvo výrobných subjektov — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Pokuty — Opakovanie porušenia — Neobmedzená súdna právomoc)

4

2015/C 138/04

Vec C-143/13: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 26. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Specializat Cluj – Rumunsko) – Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA (Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky v zmluvách uzatvorených medzi predajcom alebo dodávateľom a spotrebiteľom — Článok 4 ods. 2 — Posúdenie nekalej povahy zmluvných podmienok — Vylúčenie podmienok týkajúcich sa hlavného predmetu zmluvy alebo primeranosti ceny alebo odmeny, pokiaľ sú tieto podmienky jasné a zrozumiteľné — Podmienky, ktoré obsahujú „poplatok za riziko“ vyberaný veriteľom a oprávňujú ho za určitých podmienok jednostranne zmeniť úrokovú sadzbu)

4

2015/C 138/05

Spojené veci C-144/13, C-154/13 a C-160/13: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. februára 2015 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – VDP Dental Laboratory NV/Staatssecretaris van Financiën (C-144/13), Staatssecretaris van Financiën/X BV (C-154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty — Odpočítania dane — Oslobodenia od dane — Dodanie zubných protéz)

5

2015/C 138/06

Vec C-343/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 5. marca 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal do Trabalho de Leiria – Portugalsko) – Modelo Continente Hipermercados SA/Autoridade Para As Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Režim zlúčení a splynutí akciových spoločností — Smernica 78/855/EHS — Zlúčenie — Článok 19 — Účinky — Prechod všetkých aktív a pasív preberanej spoločnosti na preberajúcu spoločnosť — Porušenie, ktorého sa pred zlúčením alebo splynutím dopustila preberaná spoločnosť — Konštatovanie porušenia správnym rozhodnutím po tomto zlúčení alebo splynutí — Vnútroštátne právo — Prechod priestupkovej zodpovednosti preberanej spoločnosti — Prípustnosť)

6

2015/C 138/07

Vec C-359/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep – Holandsko) – B. Martens/Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb osôb — Články 20 ZFEÚ a 21 ZFEÚ — Štátny príslušník členského štátu — Bydlisko v inom členskom štáte — Štúdium v zámorskej krajine alebo území — Zachovanie nároku na financovanie vysokoškolského štúdia — Podmienka bydliska „troch zo šiestich rokov“ — Obmedzenie — Odôvodnenie)

6

2015/C 138/08

Vec C-472/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerisches Verwaltungsgericht München – Nemecko) – Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Azyl — Smernica 2004/83/ES — Článok 9 ods. 2 písm. b), c) a e) — Minimálne ustanovenia pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov — Podmienky priznania postavenia utečenca — Činy prenasledovania — Trestné sankcie voči príslušníkovi ozbrojených síl Spojených štátov amerických, ktorý odmietol slúžiť v Iraku)

7

2015/C 138/09

Vec C-479/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. marca 2015 – Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — DPH — Uplatnenie zníženej sadzby — Dodanie digitálnych alebo elektronických kníh)

8

2015/C 138/10

Vec C-502/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. marca 2015 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — DPH — Uplatnenie zníženej sadzby — Dodanie digitálnych a elektronických kníh)

9

2015/C 138/11

Spojené veci C-503/13 a C-504/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. marca 2015 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľa — Zodpovednosť za chybné výrobky — Smernica 85/374/EHS — Článok 1, článok 6 ods. 1 a článok 9 prvý odsek písm. a) — Kardiostimulátor a implantovateľný automatický defibrilátor — Riziko zlyhania výrobku — Zranenie osoby — Vybratie údajne chybného výrobku a implantácia iného výrobku — Náhrada nákladov na zákrok)

9

2015/C 138/12

Vec C-512/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 24. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – C. G. Sopora/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb pracovníkov — Článok 45 ZFEÚ — Rovnosť zaobchádzania medzi pracovníkmi nerezidentmi — Daňové zvýhodnenie spočívajúce v oslobodení od náhrady výdavkov zamestnávateľa — Paušálne poskytnuté zvýhodnenie — Pracovníci pochádzajúci z členského štátu odlišného od členského štátu ich pracoviska — Podmienka bydliska v určitej vzdialenosti od hranice členského štátu pracoviska)

10

2015/C 138/13

Vec C-515/13: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 26. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret – Dánsko) – Ingeniørforeningen i Danmark, konajúca v mene Poula Landina/Tekniq, konajúca v mene spoločnosti ENCO A/S – VVS (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 2000/78/ES — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Článok 2 ods. 1 a 2 písm. a) — Článok 6 ods. 1 — Rozdielne zaobchádzanie na základe veku — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca nevyplatenie odstupného pracovníkom, ktorí si v čase svojho odchodu môžu uplatniť nárok na starobný dôchodok podľa všeobecného systému)

11

2015/C 138/14

Vec C-534/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. marca 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a i./Fipa Group srl, Tws Automation srl, Ivan srl (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 191 ods. 2 ZFEÚ — Smernica 2004/35/ES — Environmentálna zodpovednosť — Vnútroštátna právna úprava, ktorá neupravuje možnosť orgánu nariadiť vlastníkom znečistených pozemkov, ktorí k tomuto znečisteniu neprispeli, výkon preventívnych a nápravných opatrení, pričom upravuje len povinnosť nahradiť náklady opatrení, ktoré vykonal orgán — Zlučiteľnosť so zásadou znečisťovateľ platí, so zásadou predchádzania škodám a prevencie a so zásadou nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji)

12

2015/C 138/15

Vec C-547/13: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 4. marca 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā rajona tiesa – Lotyšsko) –SIA „Oliver Medical“/Valsts ieņēmumu dienests (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EHS) č. 2658/87 — Spoločný colný sadzobník — Colné zatriedenie — Kombinovaná nomenklatúra — Položky 8543, 9018 a 9019 — Laserové a ultrazvukové prístroje, ako aj ich náhradné diely a príslušenstvo)

12

2015/C 138/16

Vec C-553/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. marca 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tallinna Ringkonnakohus – Estónsko) – Tallinna Ettevõtlusamet/Statoil Fuel & Retail Eesti AS (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nepriame dane — Spotrebné dane — Smernica 2008/118/ES — Článok 1 ods. 2 — Kvapalné palivo podliehajúce spotrebnej dani — Daň z maloobchodného predaja — Pojem „osobitný účel“ — Vopred stanovené určenie — Organizácia hromadnej dopravy na území mesta)

13

2015/C 138/17

Vec C-559/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 24. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Finanzamt Dortmund-Unna/Josef Grünewald (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb kapitálu — Priame dane — Daň z príjmov — Odpočítateľnosť vyživovacích rent vyplatených ako protihodnota daru dedičského podielu z titulu budúceho dedenia — Vylúčenie vzťahujúce sa na nerezidentov)

14

2015/C 138/18

Vec C-564/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. februára 2015 – Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion/Európska komisia (Odvolanie — Článok 340 prvý odsek ZFEÚ — Zmluvná zodpovednosť Únie — Článok 272 ZFEÚ — Arbitrážna doložka — Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít — Zmluvy týkajúce sa projektov Ontogov, FIT a RACWeb — Oprávnené náklady a sumy, ktoré Komisia poskytla ako preddavok — Určovacia žaloba — Nedostatok skutočne existujúceho záujmu na konaní)

15

2015/C 138/19

Vec C-585/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 5. marca 2015 – Europäisch-Iranische Handelsbank AG/Rada Európskej únie, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Európska komisia (Odvolanie — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránskej islamskej republike s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Obmedzenie prevodov finančných prostriedkov — Pomoc označeným subjektom pri obchádzaní reštriktívnych opatrení alebo pri ich porušovaní)

15

2015/C 138/20

Vec C-623/13: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État – Francúzsko) – Ministre de l’Économie et des Finances/Gérard de Ruyter (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 4 — Vecná pôsobnosť — Zrážky z príjmov z majetku — Všeobecný sociálny príspevok — Príspevok na úhradu sociálneho dlhu — Sociálne odvody — Dodatočný príspevok k sociálnym odvodom — Účasť na financovaní povinných systémov sociálneho zabezpečenia — Priama a dostatočne relevantná súvislosť s určitými časťami systému sociálneho zabezpečenia)

16

2015/C 138/21

Vec C-667/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 5. marca 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal do Comércio de Lisboa – Portugalsko) – Estado português/Banco Privado Português SA, v likvidácii, Massa Insolvente do Banco Privado Português SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Štátna pomoc — Štátna záruka týkajúca sa pôžičky — Rozhodnutie 2011/346/EÚ — Otázky týkajúce sa platnosti — Prípustnosť — Článok 107 ods. 1 ZFEÚ — Odôvodnenie — Ovplyvnenie obchodu medzi členskými štátmi — Článok 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ — Vážne narušenie hospodárstva členského štátu)

17

2015/C 138/22

Vec C-691/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État – Francúzsko) – Les Laboratoires Servier SA/Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l’Économie et des Finances (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Humánne lieky — Smernica 89/105/EHS — Článok 6 bod 2 — Vytvorenie zoznamu liekov hradených zdravotnými poisťovňami — Zmena podmienok úhrady lieku pri obnove jeho zaradenia do zoznamu — Povinnosť odôvodnenia)

17

2015/C 138/23

Vec C-6/14: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 785/2004 — Leteckí dopravcovia a prevádzkovatelia lietadiel — Poistenie — Požiadavky — Pojmy „cestujúci“ a „člen posádky“ — Vrtuľník — Preprava znalca v oblasti odstrelu lavín — Škoda utrpená počas pracovného letu — Náhrada škody)

18

2015/C 138/24

Vec C-41/14: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Christie’s France SNC/Syndicat national des antiquaires (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2001/84/ES — Článok 1 — Duševné vlastníctvo — Dražba pôvodných umeleckých diel — Odmena z ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela — Subjekt povinný zaplatiť odmenu z ďalšieho predaja — Kupujúci alebo predávajúci — Zmluvná výnimka)

19

2015/C 138/25

Vec C-43/14: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud – Česká republika) – ŠKO-ENERGO s. r. o./Odvolací finanční ředitelství (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana ozónovej vrstvy — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Metóda prideľovania kvót — Bezodplatné pridelenie kvót — Zdanenie takéhoto pridelenia daňou z darovania)

19

2015/C 138/26

Vec C-104/14: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 26. februára 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali/Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi, v reštrukturalizácii, Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 288 tretí odsek ZFEÚ — Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách — Smernica 2000/35/ES — Články 2, 3 a 6 — Smernica 2011/7/EÚ — Články 2, 7 a 12 — Právna úprava členského štátu, ktorá môže zmeniť v neprospech veriteľa štátu úroky z pohľadávky, ktorá predchádza týmto smerniciam)

20

2015/C 138/27

Vec C-175/14: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 5. marca 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Ralph Prankl (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Smernica 92/12/EHS — Všeobecný režim výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani — Zdanenie pašovaného tovaru — Tovar uvedený do daňového voľného obehu v jednom členskom štáte a prepravený do iného členského štátu — Určenie príslušného členského štátu — Právomoc tranzitného členského štátu zdaniť uvedený tovar)

21

2015/C 138/28

Vec C-178/14: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 5. marca 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf – Nemecko) – Vario Tek GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Colná únia a Spoločný colný sadzobník — Kombinovaná nomenklatúra — Colné zaradenie — Položka 8525 80 — Televízne kamery, digitálne fotoaparáty a kamkordéry — Podpoložky 8525 80 91 a 8525 80 99 — Videokamery zabudované do športových okuliarov — Funkcia „optické priblíženie“ — Záznam súborov pochádzajúcich z externých zdrojov)

21

2015/C 138/29

Vec C-220/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 5. marca 2015 – Ahmed Abdelaziz Ezz a i./Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Reštriktívne opatrenia prijaté voči určitým osobám s ohľadom na situáciu v Egypte — Zmrazenie finančných prostriedkov osôb, proti ktorým je vedené trestné stíhanie pre spreneveru verejných finančných prostriedkov — Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii)

22

2015/C 138/30

Vec C-221/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. februára 2015 – H/Súdny dvor Európskej únie (Odvolanie — Režim odmeňovania členov Súdneho dvora Európskej únie — Bývalý člen Súdu pre verejnú službu — Žiadosť o prijatie do spoločného režimu zdravotného zabezpečenia (RCAM) — Rozhodnutie — Zamietnutie — Opravné prostriedky — Omeškanie — Neprípustnosť)

23

2015/C 138/31

Vec C-238/14: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. februára 2015 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Nepravidelní pracovníci zábavného priemyslu — Opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú — Doložka 5 bod 1 — Opatrenia zamerané na predchádzanie zneužívaniu opakovane uzatváraných zmlúv na dobu určitú — Pojem „objektívne dôvody“ odôvodňujúce uzatvorenie takýchto zmlúv)

23

2015/C 138/32

Stanovisko 1/15: Žiadosť o stanovisko, ktorú podal Európsky parlament podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ

24

2015/C 138/33

Vec C-451/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rajonen săd Sofija (Bulharsko) 26. septembra 2014 – Rumyana Asenova Petrus/Bulharská republika

24

2015/C 138/34

Vec C-512/14 P: Odvolanie podané 14. novembra 2014: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 3. septembra 2014 vo veci T-686/13, Unibail/ÚHVT

24

2015/C 138/35

Vec C-513/14 P: Odvolanie podané 14. novembra 2014: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 3. septembra 2014 vo veci T-687/13, Unibail/ÚHVT

25

2015/C 138/36

Vec C-595/14: Žaloba podaná 19. decembra 2015 – Európsky parlament/Rada Európskej únie

26

2015/C 138/37

Vec C-11/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 13. januára 2015 – Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas

26

2015/C 138/38

Vec C-24/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München (Nemecko) 21. januára 2015 – Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen

27

2015/C 138/39

Vec C-27/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Taliansko) 22. januára 2015 – Pippo Pizzo/CRGT srl

27

2015/C 138/40

Vec C-28/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Holandsko) 23. januára 2015 – Koninklijke KPN NV a i./Autoriteit Consument en Markt (ACM)

28

2015/C 138/41

Vec C-30/15 P: Odvolanie podané 27. januára 2015: Simba Toys GmbH & Co. KG proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 25. novembra 2014 vo veci T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

29

2015/C 138/42

Vec C-37/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Taliansko) 29. januára 2015 – Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco S.a.s./Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA

31

2015/C 138/43

Vec C-41/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland (Írsko) 2. februára 2015 – Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited/Minister for Finance

31

2015/C 138/44

Vec C-48/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) 6. februára 2015 – Belgické kráľovstvo – SPF Finances/ING International SA, právny nástupca ING Dynamic SA

32

2015/C 138/45

Vec C-50/15 P: Odvolanie podané 6. februára 2015: Kurt Hesse proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 27. novembra 2014 vo veci T-173/11, Kurt Hesse a Lutter & Partner GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

33

2015/C 138/46

Vec C-57/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen (Belgicko) 9. februára 2015 – United Video Properties Inc./Telenet NV

34

2015/C 138/47

Vec C-59/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (Taliansko) 9. februára 2015 – Esse Di Emme Costruzioni Srl/Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

35

2015/C 138/48

Vec C-60/15 P: Odvolanie podané 11. februára 2015: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 11. decembra 2014 vo veci T-476/12, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH/Európska komisia

35

2015/C 138/49

Vec C-63/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, miestny obvod Hertogenbosch (Holandsko) 12. februára 2015 – Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

36

2015/C 138/50

Vec C-64/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 12. februára 2015 – BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2015/C 138/51

Vec C-65/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 12. februára 2015 – trestné konanie proti Vitovi Santorovi

38

2015/C 138/52

Vec C-66/15: Žaloba podaná 12. februára 2015 – Európska komisia/Helénska republika

38

2015/C 138/53

Vec C-69/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 16. februára 2015 – Nutrivet D.O.O.E.L./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

39

2015/C 138/54

Vec C-75/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Markkinaoikeus (Fínsko) 19. februára 2015 – Viiniverla Oy/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

40

2015/C 138/55

Vec C-77/15 P: Odvolanie podané 19. februára 2015: Súdny dvor Európskej únie proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 9. januára 2015 vo veci T-409/14, Marcuccio/Európska únia a Súdny dvor Európskej únie

41

2015/C 138/56

Vec C-81/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 20. februára 2015 – Kapnoviomichania Karelia ΑΕ/Ypourgos Oikonomikon (Minister financií)

42

2015/C 138/57

Vec C-95/15 P: Odvolanie podané 24. februára 2015: H & R ChemPharm GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 12. decembra 2014 vo veci T-551/08, H & R ChemPharm GmbH/Európska komisia

43

2015/C 138/58

Vec C-101/15 P: Odvolanie podané 27. februára 2015: Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) zo 17. decembra 2014 vo veci T-72/09, Pilkington Group Limited a i./Komisia

45

 

Všeobecný súd

2015/C 138/59

Veci T-249/12 a T-269/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2015 – Vestel Iberia a Makro autoservicio mayorista/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Colná únia — Dodatočné zaúčtovanie dovozného cla — Farebné televízne prijímače s pôvodom v Turecku — Žiadosť o zúčtovanie cla podaná dvoma dovozcami — Rozhodnutie Komisie prijaté voči vnútroštátnym orgánom a týkajúce sa iného dovozcu — Článok 871 ods. 2 a 6, a článok 905 ods. 2 a 6 nariadenia (EHS) č. 2454/93 — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

46

2015/C 138/60

Vec T-377/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. marca 2015 – ultra air/ÚHVT – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva ultra.air ultrafilter — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009“)

46

2015/C 138/61

Vec T-513/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. marca 2015 – Braun Melsungen/ÚHVT (SafeSet) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SafeSet — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 prvá veta nariadenia č. 207/2009 — Preskúmanie skutočností ex offo — Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009“)

47

2015/C 138/62

Vec T-257/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. marca 2015 – Novomatic/ÚHVT – Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva BLACK JACK TM — Skoršie slovné a obrazové ochranné známky BLACK TRACK — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

48

2015/C 138/63

Vec T-392/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. februára 2015 – Lavazza/ÚHVT – Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

48

2015/C 138/64

Vec T-251/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. marca 2015 – Gemeente Nijmegen/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá holandskou obcou v prospech profesionálneho futbalového klubu — Rozhodnutie začať konanie vo veci formálneho zisťovania stanovené v článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Opatrenie pomoci úplne vykonané ku dňu vydania rozhodnutia — Prípustnosť — Napadnuteľný akt“)

49

2015/C 138/65

Vec T-431/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. februára 2015 – Métropole Gestion/ÚHVT – Metropol (METROPOL) („Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka METROPOL — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Nepodanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky — Výmaz ochrannej známky po uplynutí ochrannej doby — Zastavenie konania“)

49

2015/C 138/66

Vec T-473/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. februára 2015 – G-Star Raw/ÚHVT – PepsiCo (PEPSI RAW) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Späťvzatie prihlášky spornej ochrannej známky — Zastavenie konania“)

50

2015/C 138/67

Vec T-233/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. marca 2015 – Intesa Sanpaolo/ÚHVT (NEXTCARD) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva NEXTCARD — Čiastočné zamietnutie prihlášky prieskumovým pracovníkom — Povinnosť odôvodnenia — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

51

2015/C 138/68

Vec T-833/14: Žaloba podaná 23. decembra 2014 – Søndagsavisen/Komisia

51

2015/C 138/69

Vec T-834/14: Žaloba podaná 23. decembra 2014 – Forbruger-Kontakt/Komisia

52

2015/C 138/70

Vec T-52/15: Žaloba podaná 4. februára 2015 – Sharif University of Technology/Rada

52

2015/C 138/71

Vec T-59/15: Žaloba podaná 4. februára 2015 – Amitié/EACEA

53

2015/C 138/72

Vec T-65/15: Žaloba podaná 6. februára 2015 – Talanton/Európska komisia

55

2015/C 138/73

Vec T-68/15: Žaloba podaná 12. februára 2015 – Scandlines Øresund a i./Komisia

56

2015/C 138/74

Vec T-72/15: Žaloba podaná 6. februára 2015 – Hippler/Komisia

57

2015/C 138/75

Vec T-86/15: Žaloba podaná 20. februára 2015 – Aston Martin Lagonda/ÚHVT (Vyobrazenie mriežky umiestnenej na prednej časti motorového vozidla)

58

2015/C 138/76

Vec T-87/15: Žaloba podaná 20. februára 2015 – Aston Martin Lagonda/ÚHVT (Vyobrazenie mriežky umiestnenej na prednej časti motorového vozidla)

59

2015/C 138/77

Vec T-88/15: Žaloba podaná 20. februára 2015 – Aston Martin Lagonda/ÚHVT (Vyobrazenie mriežky chladiča)

59

2015/C 138/78

Vec T-98/15: Žaloba podaná 25. februára 2015 – Tubes Radiatori/ÚHVT Antrax It (Radiátory na kúrenie)

60

2015/C 138/79

Vec T-101/15: Žaloba podaná 26. februára 2015 – Red Bull/ÚHVT – Optimum Mark (Vyobrazenie modrej a striebornej farby)

61

2015/C 138/80

Vec T-102/15: Žaloba podaná 26. februára 2015 – Red Bull/ÚHVT – Optimum Mark (Vyobrazenie modrej a striebornej farby)

61

2015/C 138/81

Vec T-103/15: Žaloba podaná 27. februára 2015 – Flabeg Deutschland/Komisia

62

2015/C 138/82

Vec T-108/15: Žaloba podaná 27. februára 2015 – Bundesverband Glasindustrie a i./Komisia

63

2015/C 138/83

Vec T-109/15: Žaloba podaná 2. marca 2015 – Saint-Gobain Isover G+H a i./Komisia

64

2015/C 138/84

Vec T-110/15: Žaloba podaná 2. marca 2015 – International Management Group/Komisia

65

2015/C 138/85

Vec T-120/15: Žaloba podaná 6. marca 2015 – Proforec/Komisia

66

2015/C 138/86

Vec T-639/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. marca 2015 – Watch TV/Rada

67

2015/C 138/87

Vec T-459/14: Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. marca 2015 – Messi Cuccittini/ÚHVT – Pires Freitas Campos (LEO)

67


SK

 

Top