Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:065:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 65, 23. februára 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 65

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
23. februára 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2015/C 065/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 065/02

Stanovisko 2/13: Stanovisko Súdneho dvora (plénum) z 18. decembra 2014 – Európska komisia (Stanovisko vydané na základe článku 218 ods. 11 ZFEÚ — Návrh medzinárodnej dohody — Pristúpenie Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd — Zlučiteľnosť uvedeného návrhu so Zmluvou o EÚ a Zmluvou o FEÚ)

2

2015/C 065/03

Vec C-81/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. decembra 2014 – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia — Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom — Rozhodnutie Rady o pozícii Únie, ktorá sa má zaujať v Asociačnej rade — Voľba právneho základu — Článok 48 ZFEÚ — Článok 79 ods. 2 písm. b) ZFEÚ — Článok 217 ZFEÚ)

2

2015/C 065/04

Vec C-87/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Staatssecretaris van Financiën/X (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sloboda usadiť sa — Daňová právna úprava — Daň z príjmov — Daňovník nerezident — Odpočítateľnosť výdavkov súvisiacich s historickou pamiatkou obývanou jej vlastníkom — Nemožnosť odpočtu v prípade pamiatky iba z dôvodu, že pamiatka chránená v štáte bydliska nie je chránená v štáte zdanenia)

3

2015/C 065/05

Spojené veci C-131/13, C-163/13 a C-164/13: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. decembra 2014 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Staatssecretaris van Financiën/Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti vof (C-131/13), Turbu.com BV (C-163/13), Turbu.com Mobile Phone’s BV (C-164/13)/Staatssecretaris van Financiën (Návrhy na začatie prejudiciálneho konania — DPH — Šiesta smernica — Prechodný režim obchodu medzi členskými štátmi — Tovar odoslaný alebo prepravený v rámci Spoločenstva — Podvod spáchaný v členskom štáte doručenia — Zohľadnenie podvodu v členskom štáte odoslania — Zamietnutie uplatnenia práv na odpočet, oslobodenie alebo vrátenie — Absencia ustanovení vnútroštátneho práva)

4

2015/C 065/06

Vec C-133/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State – Holandsko) – Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën/Q (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb kapitálu — Daňová právna úprava — Daň z darovania — Oslobodenie „vidieckeho majetku“ od dane — Neoslobodenie v prípade majetku nachádzajúceho sa na území iného členského štátu)

5

2015/C 065/07

Vec C-202/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. decembra 2014 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Spojené kráľovstvo] – The Queen, na žiadosť: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez/Secretary of State for the Home Department (Občianstvo Európskej únie — Smernica 2004/38/ES — Právo občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov — Právo vstupu — Štátny príslušník tretieho štátu, rodinný príslušník občana Únie, s povolením na pobyt udeleným členským štátom — Vnútroštátna právna úprava, ktorá podmieňuje vstup na vnútroštátne územie predchádzajúcim získaním povolenia na vstup — Článok 35 smernice 2004/38/ES — Článok 1 protokolu (č. 20) o uplatňovaní určitých aspektov článku 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na Spojené kráľovstvo a Írsko)

5

2015/C 065/08

Vec C-306/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Belgicko) – LVP NV/Belgische Staat (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná organizácia trhov — Banány — Režim dovozu — Uplatniteľné colné sadzby)

6

2015/C 065/09

Vec C-354/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Retten i Kolding, Civilretten – Dánsko) – Fag og Arbejde (FOA), konajúca v mene Karstena Kaltofta/Kommunernes Landsforening (KL), konajúca v mene Billund Kommune (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Prepustenie — Dôvod — Obezita pracovníka — Všeobecná zásada nediskriminácie z dôvodu obezity — Neexistencia — Smernica 2000/78/ES — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia — Existencia „zdravotného postihnutia“)

7

2015/C 065/10

Vec C-364/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. decembra 2014 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) – Spojené kráľovstvo] – International Stem Cell Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 98/44/ES — Článok 6 ods. 2 písm. c) — Právna ochrana biotechnologických vynálezov — Partenogenetická aktivácia oocytov — Výroba ľudských embryonálnych kmeňových buniek — Patentovateľnosť — Vylúčenie „využívania ľudských embryí na priemyselné alebo obchodné účely“ — Pojmy „ľudské embryo“ a „organizmus spôsobilý spustiť proces vývoja ľudského jedinca“)

7

2015/C 065/11

Spojené veci C-400/13 a C-408/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. decembra 2014 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Amtsgericht Düsseldorf, Amtsgericht Karlsruhe – Nemecko) – Sophia Marie Nicole Sanders, v zastúpení: Marianne Sanders/David Verhaegen (C-400/13), Barbara Huber/Manfred Huber (C-408/13) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie č. 4/2009 — Článok 3 — Právomoc rozhodnúť o žalobe týkajúcej sa vyživovacej povinnosti vo vzťahu k osobe s domicilom v inom členskom štáte — Vnútroštátna právna úprava zavádzajúca koncentráciu právomoci)

8

2015/C 065/12

Vec C-434/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. decembra 2014 – Európska komisia/Parker Hannifin Manufacturing Srl, predtým Parker ITR Srl, Parker-Hannifin Corp. (Odvolanie — Kartely — Európsky trh s morskými palivovými hadicami — Právne nástupníctvo právnických osôb — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Zníženie pokuty Všeobecným súdom — Neobmedzená právomoc)

9

2015/C 065/13

Vec C-449/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance d’Orléans – Francúzsko) – CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, rod. Savary, Florian Bonato (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľa — Spotrebiteľský úver — Smernica 2008/48/ES — Povinnosť poskytnúť informácie pred uzavretím zmluvy — Povinnosť overiť úverovú bonitu dlžníka — Dôkazné bremeno — Spôsoby dokazovania)

9

2015/C 065/14

Vec C-470/13: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Generali-Providencia Biztosító Zrt/Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky — Zákazky, ktoré nedosahujú prahovú hodnotu stanovenú smernicou 2004/18/ES — Články 49 a 56 ZFEÚ — Uplatniteľnosť — Nepochybný cezhraničný záujem — Dôvody vylúčenia z postupu verejného obstarávania — Vylúčenie hospodárskeho subjektu, ktorý sa dopustil porušenia vnútroštátnych predpisov hospodárskej súťaže konštatovaného rozsudkom prijatým pred menej než piatimi rokmi — Prípustnosť — Proporcionalita)

10

2015/C 065/15

Vec C-523/13: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundessozialgericht – Nemecko) – Walter Larcher/Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Článok 45 ZFEÚ — Článok 3 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1408/71 — Dávky v starobe — Zásada zákazu diskriminácie — Pracovník v členskom štáte v režime postupného odchodu do dôchodku pred odchodom do dôchodku — Zohľadnenie na vznik nároku na starobný dôchodok v inom členskom štáte)

11

2015/C 065/16

Vec C-542/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle – Belgicko) – Mohamed M’Bodj/État belge (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Charta základných práv Európskej únie — Článok 19 ods. 2 — Smernica 2004/83/ES — Minimálne ustanovenia pre priznanie postavenia utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu — Osoba oprávnená na doplnkovú ochranu — Článok 15 písm. b) — Týranie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo sankcie uložené žiadateľovi v jeho krajine pôvodu — Článok 3 — Výhodnejšie normy — Žiadateľ, ktorý trpí vážnou chorobou — Neexistencia primeranej liečby v krajine pôvodu — Článok 28 — Sociálna ochrana — Článok 29 — Zdravotná starostlivosť)

12

2015/C 065/17

Vec C-551/13: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari – Taliansko) – Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)/Comune di Quartu S. Elena (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2008/98/ES — Článok 15 — Nakladanie s odpadmi — Možnosť pôvodcu odpadu vykonať spracovanie odpadu sám — Vnútroštátny zákon na účely prebratia, ktorý bol prijatý, ale zatiaľ nenadobudol účinnosť — Uplynutie lehoty na prebratie — Priamy účinok)

12

2015/C 065/18

Vec C-562/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Bruxelles – Belgicko) – Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Charta základných práv Európskej únie — Článok 19 ods. 2 a článok 47 — Smernica 2004/83/ES — Minimálne ustanovenia pre priznanie postavenia utečenca alebo osoby oprávnenej na doplnkovú ochranu — Osoba oprávnená na doplnkovú ochranu — Článok 15 písm. b) — Týranie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo sankcie uložené žiadateľovi v jeho krajine pôvodu — Článok 3 — Výhodnejšie normy — Žiadateľ, ktorý trpí vážnou chorobou — Neexistencia primeranej liečby v krajine pôvodu — Smernica 2008/115/ES — Vrátenie neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín — Článok 13 — Opravný prostriedok s odkladným účinkom — Článok 14 — Záruky v období pred návratom — Základné potreby)

13

2015/C 065/19

Vec C-568/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky na služby — Smernica 92/50/EHS — Článok 1 písm. c) a článok 37 — Smernica 2004/18/ES — Článok 1 ods. 8 prvý pododsek a článok 55 — Pojmy „poskytovateľ služieb“ a „hospodársky subjekt“ — Verejná fakultná nemocnica — Podniky s vlastnou právnou subjektivitou, ako aj s podnikateľskou a organizačnou autonómiou — Činnosť, ktorej hlavným cieľom nie je dosiahnutie zisku — Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako cieľ, na ktorý je subjekt založený — Možnosť poskytovať na trhu podobné služby — Pripustenie zúčastniť sa na postupoch zadávacieho konania)

14

2015/C 065/20

Vec C-599/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State – Holandsko) – Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana finančných záujmov Európskej únie — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Článok 4 — Všeobecný rozpočet Únie — Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 — Článok 53b ods. 2 — Rozhodnutie 2004/904/ES — Európsky fond pre utečencov na obdobie 2005 – 2010 — Článok 25 ods. 2 — Právny základ povinnosti vymáhať subvencie v prípade nezrovnalosti)

15

2015/C 065/21

Vec C-639/13: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 18. decembra 2014 – Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica Rady 2006/112/ES — DPH — Znížená sadzba — Predmety protipožiarnej ochrany)

15

2015/C 065/22

Vec C-640/13: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. decembra 2014 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Vrátenie daní, ktoré boli z hľadiska práva Únie neoprávnene vybraté — Vnútroštátna právna úprava — Retroaktívne skrátenie premlčacej lehoty na podanie dostupných opravných prostriedkov — Zásada efektivity — Zásada ochrany legitímnej dôvery)

16

2015/C 065/23

Vec C-70/14: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 11. decembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu – Portugalsko) – Agrocaramulo – Empreendimentos Agro-Pecuários do Caramulo SA/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EHS) č. 3846/87 — Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhov — Vývozné náhrady — Hydinové mäso — „Vyradené sliepky“ — Nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady — Zaradenie)

16

2015/C 065/24

Vec C-99/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 11. decembra 2014 – Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión)/Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Štátna pomoc — Rozhodnutie 2010/787/EÚ — Pomoc na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie — Podmienky na to, aby sa táto pomoc považovala za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Článok 181 rokovacieho poriadku Súdneho dvora)

17

2015/C 065/25

Vec C-368/14 P: Odvolanie podané 30. júla 2014: Compagnie des bateaux mouches SA proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 21. mája 2014 vo veci T-553/12 Compagnie des bateaux mouches SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

17

2015/C 065/26

Vec C-505/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Münster (Nemecko) 12. novembra 2014 – Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

18

2015/C 065/27

Vec C-507/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 13. novembra 2014 – P/M

18

2015/C 065/28

Vec C-515/14: Žaloba podaná 14. novembra 2014 – Európska komisia/Cyperská republika

19

2015/C 065/29

Vec C-522/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 19. novembra 2014 – Sparkasse Allgäu/Finanzamt Kempten

20

2015/C 065/30

Vec C-529/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 24. novembra 2014 – YARA Brunsbüttel GmbH/Hauptzollamt Itzehoe

20

2015/C 065/31

Vec C-532/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 24. novembra 2014 – Toorank Productions BV/Staatssecretaris van Financiën

21

2015/C 065/32

Vec C-533/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 24. novembra 2014 – Toorank Productions BV/Staatssecretaris van Financiën

21

2015/C 065/33

Vec C-556/14 P: Odvolanie podané 1. decembra 2014: Holcim (Romania) SA proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 18. septembra 2014 vo veci T-317/12, Holcim (Romania) SA/Európska komisia

22

2015/C 065/34

Vec C-561/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 5. decembra 2014 – Caner Genc/Udlændingenævnet

24

2015/C 065/35

Vec C-575/14 P: Odvolanie podané 11. decembra 2014: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 2. októbra 2014 vo veci T-340/07 RENV, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Európska komisia

25

2015/C 065/36

Vec C-590/14 P: Odvolanie podané 18. decembra 2014: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 8. októbra 2014 vo veci T-542/11, Alouminion/Komisia

26

2015/C 065/37

Vec C-453/12: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. decembra 2014 – Európska komisia/Rada Európskej únie

27

 

Všeobecný súd

2015/C 065/38

Vec T-127/09 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. januára 2015 – Abdulrahim/Rada a Komisia („Vrátenie veci na ďalšie konanie po zrušení rozhodnutia — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, so sieťou Al-Káida a s Talibanom — Nariadenie (ES) č. 881/2002 — Zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov osoby zaradenej do zoznamu zostaveného orgánom Organizácie Spojených národov — Zaradenie mena tejto osoby do zoznamu uvedeného v prílohe I nariadenia (ES) č. 881/2002 — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť — Lehota na podanie žaloby — Prekročenie — Ospravedlniteľný omyl — Základné práva — Právo na obhajobu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Právo na ochranu vlastníckeho práva — Právo na ochranu súkromného a rodinného života“)

28

2015/C 065/39

Vec T-667/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. januára 2015 – Veloss International a Attimedia/Parlament („Verejné zákazky na služby — Poskytovanie prekladateľských služieb do gréckeho jazyka pre Parlament — Odmietnutie ponuky uchádzača — Povinnosť odôvodnenia — Mimozmluvná zodpovednosť“)

29

2015/C 065/40

Vec T-1/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. januára 2015 – Francúzsko/Komisia („Štátna pomoc — Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach — Pomoc na reštrukturalizáciu plánovaná francúzskymi orgánmi v prospech SeaFrance SA — Zvýšenie základného imania a pôžičiek poskytnutých SNCF v prospech SeaFrance — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem štátna pomoc — Kritérium súkromného investora — Usmernenia pre štátnu pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach“)

29

2015/C 065/41

Spojené veci T-539/12 a T-150/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. januára 2015 – Ziegler/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Hospodárska súťaž — Trh medzinárodných sťahovacích služieb v Belgicku — Sťahovanie úradníkov a ostatných zamestnancov Únie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Predstierané ponuky — Rozsah zodpovednosti inštitúcie — Právna sila rozhodnutej veci — Povinnosť náležitej starostlivosti — Príčinná súvislosť“)

30

2015/C 065/42

Vec T-107/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2015 – Trentea/FRA („Odvolanie — Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Prijímanie do zamestnania — Rozhodnutie o zamietnutí prihlášky a o vybratí iného uchádzača — Dôvod predložený po prvýkrát na pojednávaní — Skreslenie dôkazov — Povinnosť odôvodnenia — Napadnutie uloženia povinnosti nahradiť trovy konania“)

31

2015/C 065/43

Vec T-195/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. januára 2015 – dm-drogerie markt/ÚHVT – V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató (CAMEA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CAMEA — Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka BALEA — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

31

2015/C 065/44

Vec T-197/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. januára 2015 – MEM/ÚHVT (MONACO) („Ochranná známka Spoločenstva — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo — Slovná ochranná známka MONACO — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 151 ods. 1 a článok 154 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 — Čiastočné zamietnutie ochrany“)

32

2015/C 065/45

Vec T-406/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. januára 2015 – Gossio/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Špecifické reštriktívne opatrenia prijaté voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu na Pobreží Slonoviny — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zneužitie právomoci — Zjavne nesprávne posúdenie — Základné práv“)

32

2015/C 065/46

Vec T-69/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. januára 2015 – Melt Water/ÚHVT (MELT WATER Original) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva MELT WATER Original — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

33

2015/C 065/47

Vec T-70/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. januára 2015 – Melt Water/ÚHVT (Tvar priehľadnej valcovitej fľaše) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Tvar priehľadnej valcovitej fľaše — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

34

2015/C 065/48

Vec T-407/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 22. decembra 2014 – Al Assad/Rada („Žaloba o neplatnosť — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zaradenie jednotlivca na zoznamy dotknutých osôb — Osobné väzby s predstaviteľmi režimu — Právo na obhajobu — Spravodlivý proces — Povinnosť odôvodnenia — Dôkazné bremeno — Právo na účinnú súdnu ochranu — Proporcionalita — Právo vlastniť majetok — Právo na súkromie — Právna sila rozhodnutej veci — Neprípustnosť — Zjavná neprípustnosť — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

34

2015/C 065/49

Vec T-768/14: Žaloba podaná 19. novembra 2014 – ANKO/Komisia

35

2015/C 065/50

Vec T-771/14: Žaloba podaná 21. novembra 2014 – ANKO/Komisia

36

2015/C 065/51

Vec T-784/14: Žaloba podaná 28. novembra 2014 – Rumunsko/Komisia

36

2015/C 065/52

Vec T-788/14: Žaloba podaná 28. novembra 2014 – MPF Holdings/Komisia

38

2015/C 065/53

Vec T-794/14: Žaloba podaná 5. decembra 2014 – AATC Trading/ÚHVT – El Corte Inglés (ALAΪA PARIS)

38

2015/C 065/54

Vec T-804/14: Žaloba podaná 4. decembra 2014 – Ogrodnik/ÚHVT – Aviário Tropical (Tropical)

39

2015/C 065/55

Vec T-810/14: Žaloba podaná 12. decembra 2014 – Portugalsko/Komisia

40

2015/C 065/56

Vec T-813/14: Žaloba podaná 16. decembra 2014 – Liu/ÚHVT – DSN Marketing (Cases for portable computers)

40

2015/C 065/57

Vec T-815/14: Žaloba podaná 17. decembra 2014 – Closet Clothing/ÚHVT – Closed Holding (CLOSET)

41

2015/C 065/58

Vec T-818/14: Žaloba podaná 19. decembra 2014 – BSCA/Komisia

42

2015/C 065/59

Vec T-820/14: Žaloba podaná 20. decembra 2014 – Delta Group agroalimentare/Komisia

43

2015/C 065/60

Vec T-821/14: Žaloba podaná 20. decembra 2014 – Pollo Delta di Scabin Giancarlo a C./Komisia

44

2015/C 065/61

Vec T-824/14: Žaloba podaná 19. decembra 2014 – Eveready Battery Company/ÚHVT – Hussain a i.(POWER EDGE)

45

2015/C 065/62

Vec T-825/14: Žaloba podaná 18. decembra 2014 – IREPA/Komisia a Dvor audítorov

45

2015/C 065/63

Vec T-826/14: Žaloba podaná 23. decembra 2014 – Španielsko/Komisia

47

2015/C 065/64

Vec T-828/14: Žaloba podaná 29. decembra 2014 – Antrax It/ÚHVT – Vasco Group (Radiátory na kúrenie)

47

2015/C 065/65

Vec T-829/14: Žaloba podaná 29. decembra 2014 – Antrax It/ÚHVT – Vasco Group (Radiátory na kúrenie)

48

2015/C 065/66

Vec T-839/14: Žaloba podaná 22. decembra 2014 – Alnapharm/ÚHVT – Novartis (Alrexil)

49

2015/C 065/67

Vec T-840/14: Žaloba podaná 23. decembra 2014 – International Gaming Projects/ÚHVT – British Sky Broadcasting Group (Sky BONUS)

50

2015/C 065/68

Vec T-842/14: Žaloba podaná 22. decembra 2014 – Airpressure Bodyforming/ÚHVT (Slim legs by airpressure bodyforming)

50

2015/C 065/69

Vec T-844/14: Žaloba podaná 22. decembra 2014 – GRE/ÚHVT (Mark1)

51

2015/C 065/70

Vec T-846/14: Žaloba podaná 29. decembra 2014 – Spokey/ÚHVT – Leder Jaeger (SPOKEY)

52

2015/C 065/71

Vec T-2/15: Žaloba podaná 2. januára 2015 – Ipatau/Rada

52

2015/C 065/72

Vec T-3/15: Žaloba podaná 6. januára 2015 – K-Swiss/ÚHVT (Paralelné pruhy na topánke)

53

2015/C 065/73

Vec T-4/15: Žaloba podaná 8. januára 2015 – Beiersdorf/ÚHVT (Q10)

53

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 065/74

Vec F-140/14: Žaloba podaná 22. decembra 2014 – ZZ/Komisia

55


SK

 

Top