EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:034:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 34, 2. februára 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 34

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
2. februára 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2015/C 034/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 034/02

Vec C-464/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Tributário de Lisboa (Portugalsko) 8. októbra 2014 – SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A./Fazenda Pública

2

2015/C 034/03

Vec C-479/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 28. októbra 2014 – Sabine Hünnebeck/Finanzamt Krefeld

3

2015/C 034/04

Vec C-481/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 30. októbra 2014 – Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH

4

2015/C 034/05

Vec C-490/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 6. novembra 2014 – Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer GmbH

6

2015/C 034/06

Vec C-492/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgicko) 5. novembra 2014 – Essent Belgium NV/Vlaams Gewest en Inter-Energa a i.

7

2015/C 034/07

Vec C-494/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgicko) 6. novembra 2014 – Európska únia konajúca prostredníctvom Európskej komisie/Axa Belgium SA

8

2015/C 034/08

Vec C-497/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Torino (Taliansko) 7. novembra 2014 – trestné konanie proti Stefanovi Burziovi

8

2015/C 034/09

Vec C-506/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 12. novembra 2014 – Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy

9

2015/C 034/10

Vec C-511/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale civile di Bologna (Taliansko) 14. novembra 2014 – Pebros Servizi srl/Aston Martin Lagonda Limited

10

2015/C 034/11

Vec C-516/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 17. novembra 2014 – Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

11

2015/C 034/12

Vec C-518/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Niedersächsisches Finanzgericht (Nemecko) 18. novembra 2014 – Senatex GmbH/Finanzamt Hannover-Nord

12

2015/C 034/13

Vec C-521/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 18. novembra 2014 – SOVAG – Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft/If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

12

2015/C 034/14

Vec C-523/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Gelderland (Holandsko) 20. novembra 2014 – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV a i.

13

2015/C 034/15

Vec C-534/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bergamo (Taliansko) 24. novembra 2014 – trestné konanie proti Andreovi Gaitimu a i.

14

2015/C 034/16

Vec C-536/14: Žaloba podaná 25. novembra 2014 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

14

2015/C 034/17

Vec C-538/14: Žaloba podaná 26. novembra 2014 – Európska komisia/Fínska republika

15

2015/C 034/18

Vec C-541/14 P: Odvolanie podané 26. novembra 2014: Royal Scandinavian Casino Århus I/S proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. septembra 2014 vo veci T-615/11, Royal Scandinavian Casino Århus I/S/Európska komisia

16

2015/C 034/19

Vec C-564/14 P: Odvolanie podané 9. decembra 2014: Heide GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. septembra 2014 vo veci T-631/13, Raffinerie Heide GmbH/Komisia

17

2015/C 034/20

Vec C-566/14 P: Odvolanie podané 9. decembra 2014: Jean-Charles Marchiani proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 10. októbra 2014 vo veci T-479/13, Marchiani/Parlament

18

 

Všeobecný súd

2015/C 034/21

Spojené veci T-472/09 a T-55/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – SP/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s kruhovou oceľou na výstuž do betónu vo forme tyčí alebo valcov — Rozhodnutie, ktorým sa na základe nariadenia (ES) č. 1/2003 konštatuje porušenie článku 65 UO po skončení platnosti Zmluvy ESUO — Určenie cien a lehôt na zaplatenie — Obmedzovanie alebo kontrola výroby alebo predaja — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Právny základ — Prekročenie právomoci a zneužitie konania — Pokuty — Horná hranica stanovená v článku 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 — Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie o zmene — Neprípustnosť“)

20

2015/C 034/22

Veci T-489/09, T-490/09 a T-56/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Leali a Acciaierie e Ferriere Leali Luigi/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh tyčí alebo zvitkov na výstuž do betónu — Rozhodnutie, ktorým sa na základe nariadenia (ES) č. 1/2003 konštatuje porušenie článku 65 UO po skončení platnosti Zmluvy ESUO — Určenie cien a lehôt na zaplatenie — Obmedzenie alebo kontrola výroby alebo predaja — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Právny základ — Prekročenie právomoci a zneužitie konania — Pokuty — Dĺžka trvania porušenia — Proporcionalita — Premlčanie — Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie o zmene — Neprípustnosť“)

21

2015/C 034/23

Vec T-69/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – IRO/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh tyčí alebo zvitkov na výstuž do betónu — Rozhodnutie, ktorým sa na základe nariadenia (ES) č. 1/2003 konštatuje porušenie článku 65 UO po skončení platnosti Zmluvy ESUO — Určenie cien a lehôt na zaplatenie — Obmedzenie alebo kontrola výroby alebo predaja — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Právny základ — Vyšetrovanie veci — Definícia trhu — Porušenie článku 65 UO — Pokuty — Poľahčujúce okolnosti — Proporcionalita“)

21

2015/C 034/24

Vec T-70/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Feralpi/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh tyčí alebo zvitkov na výstuž do betónu — Rozhodnutie, ktorým sa na základe nariadenia (ES) č. 1/2003 konštatuje porušenie článku 65 UO po skončení platnosti Zmluvy ESUO — Určenie cien a lehôt na zaplatenie — Obmedzenie alebo kontrola výroby alebo predaja — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Nedostatok právomoci — Právny základ — Porušenie práva na obranu — Zásada riadnej správy vecí verejných, proporcionality a rovnosti zbraní — Kritériá pripisovania — Definícia trhu — Porušenie článku 65 UO — Pokuty — Premlčanie — Závažnosť — Dĺžka trvania“)

22

2015/C 034/25

Vec T-83/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Riva Fire/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s kruhovou oceľou na výstuž do betónu vo forme tyčí alebo valcov — Rozhodnutie, ktorým sa na základe nariadenia (ES) č. 1/2003 konštatuje porušenie článku 65 UO po skončení platnosti Zmluvy ESUO — Určenie cien a lehôt na zaplatenie — Obmedzovanie alebo kontrola výroby alebo predaja — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Právomoc Komisie — Právny základ — Konzultácia s poradným výborom pre oblasť kartelov a dominantného postavenia — Právo na obhajobu — Definícia geografického trhu — Uplatnenie zásady lex mitior — Porušenie článku 65 UO — Pokuty — Závažnosť a dĺžka trvania porušenia — Poľahčujúce okolnosti — Proporcionalita — Uplatnenie oznámenia o spolupráci z roku 1996“)

23

2015/C 034/26

Vec T-85/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Alfa Acciai/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s kruhovou oceľou na výstuž do betónu vo forme tyčí alebo valcov — Rozhodnutie, ktorým sa na základe nariadenia (ES) č. 1/2003 konštatuje porušenie článku 65 UO po skončení platnosti Zmluvy ESUO — Určenie cien a lehôt na zaplatenie — Obmedzovanie alebo kontrola výroby alebo predaja — Prekročenie právomoci — Právo na obhajobu — Jediné a pokračujúce porušenie — Pokuty — Stanovenie východiskovej sumy — Poľahčujúce okolnosti — Dĺžka správneho konania“)

24

2015/C 034/27

Vec T-90/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Ferriere Nord/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s kruhovou oceľou na výstuž do betónu vo forme tyčí alebo valcov — Rozhodnutie, ktorým sa na základe nariadenia (ES) č. 1/2003 konštatuje porušenie článku 65 UO po skončení platnosti Zmluvy ESUO — Určenie cien a lehôt na zaplatenie — Obmedzovanie alebo kontrola výroby alebo predaja — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Právomoc Komisie — Právo na obhajobu — Konštatovanie porušenia — Pokuty — Opakované porušovanie — Poľahčujúce okolnosti — Spolupráca — Neobmedzená právomoc“)

24

2015/C 034/28

Vec T-91/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Lucchini/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s kruhovou oceľou na výstuž do betónu vo forme tyčí alebo valcov — Rozhodnutie, ktorým sa na základe nariadenia (ES) č. 1/2003 konštatuje porušenie článku 65 UO po skončení platnosti Zmluvy ESUO — Určenie cien a lehôt na zaplatenie — Obmedzovanie alebo kontrola výroby alebo predaja — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Právny základ — Právo na obhajobu — Pokuty — Závažnosť a dĺžka trvania porušenia — Poľahčujúce okolnosti — Zohľadnenie zrušujúceho rozsudku prijatého v spojenej veci“)

25

2015/C 034/29

Vec T-92/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Ferriera Valsabbia a Valsabbia Investimenti/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s kruhovou oceľou na výstuž do betónu vo forme tyčí alebo valcov — Rozhodnutie, ktorým sa na základe nariadenia (ES) č. 1/2003 konštatuje porušenie článku 65 UO po skončení platnosti Zmluvy ESUO — Určenie cien a lehôt na zaplatenie — Obmedzovanie alebo kontrola výroby alebo predaja — Prekročenie právomoci — Právo na obhajobu — Jediné a pokračujúce porušenie — Pokuty — Stanovenie východiskovej sumy — Poľahčujúce okolnosti — Dĺžka správneho konania“)

26

2015/C 034/30

Vec T-90/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. decembra 2014 – ONP a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Francúzsky trh analýzy lekárskej biológie — Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 101 ZFEÚ — Združenia podnikov — Profesijné komory — Predmet kontroly a vyšetrovania — Podmienky uplatnenia článku 101 ZFEÚ — Porušenie na základe cieľa — Minimálna cena a prekážky rozvoja skupín laboratórií — Jediné a nepretržité porušenie — Dôkaz — Nesprávne skutkové a právne posúdenie — Výška pokuty — Bod 37 Usmernení k metóde stanovenia pokút z roku 2006 — Neobmedzená právomoc“)

26

2015/C 034/31

Vec T-438/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – BelTechExport ZAO/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté proti Bielorusku — Zmrazenie finančných prostriedkov — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Právo byť vypočutý“)

27

2015/C 034/32

Vec T-439/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Sport-pari/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté proti Bielorusku — Zmrazenie finančných prostriedkov — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Právo byť vypočutý — Nesprávne posúdenie“)

28

2015/C 034/33

Vec T-440/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – BT Telecommunications/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté proti Bielorusku — Zmrazenie finančných prostriedkov — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Právo byť vypočutý — Nesprávne posúdenie)

29

2015/C 034/34

Vec T-441/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Peftiev/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté proti Bielorusku — Zmrazenie finančných prostriedkov — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Právo byť vypočutý — Nesprávne posúdenie“)

31

2015/C 034/35

Vec T-605/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. decembra 2014 – Novartis/ÚHVT – Dr Organic (BIOCERT) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva BIOCERT — Skoršia národná slovná ochranná známka BIOCEF — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

32

2015/C 034/36

Vec T-278/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Inter-Union Technohandel/ÚHVT – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva PROFLEX — Skoršia národná slovná ochranná známka PROFEX — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

32

2015/C 034/37

Vec T-476/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2014 – Saint-Gobain Glass Deutschland/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Dokumenty týkajúce sa zariadení žalobkyne nachádzajúcich sa v Nemecku a systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Čiastočné zamietnutie prístupu — Informácie o životnom prostredí — Článok 6 ods. 1 druhá veta nariadenia č. 1367/2006 — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu — Dokumenty pochádzajúce z členského štátu — Námietka členského štátu — Článok 4 ods. 3 a 5 nariadenia č. 1049/2001“)

33

2015/C 034/38

Vec T-12/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2014 – Sherwin-Williams Sweden/ÚHVT – Akzo Nobel Coatings International (ARTI) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška ochrannej známky Spoločenstva ARTI — Skoršia slovná ochranná známka Beneluxu ARTITUDE a medzinárodný zápis skoršej ochrannej známky Beneluxu ARTITUDE — Zamietnutie zápisu — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Zhodné alebo vysoko podobné tovary — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

34

2015/C 034/39

Vec T-140/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Netherlands Maritime Technology Association/Komisia („Štátna pomoc — Španielsky režim včasnej amortizácie obstarávacích nákladov určitého majetku získaného prostredníctvom finančného leasingu — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia štátnej pomoci — Nezačatie konania vo veci formálneho zisťovania — Závažné ťažkosti — Okolnosti a trvanie predbežného preskúmania — Nedostatočnosť alebo neúplnosť preskúmania“)

34

2015/C 034/40

Vec T-176/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – DTL Corporación/ÚHVT – Vallejo Rosell (Generia) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Generia — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva Generalia generación renovable — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 63 ods. 2 a článok 75 nariadenia č. 207/2009“)

35

2015/C 034/41

Vec T-189/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2014 – PP Nature-Balance Lizenz/Komisia („Humánne lieky — Účinná látka tolperison — Článok 116 smernice 2001/83/ES — Rozhodnutie Komisie prikazujúce členským štátom zmenu vnútroštátnej právnej úpravy o uvedení na trh humánnych liekov s predmetnou účinnou látkou — Dôkazné bremeno — Proporcionalita“)

36

2015/C 034/42

Vec T-307/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Capella/ÚHVT – Oribay Mirror Buttons (ORIBAY) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie vo veci zrušenia — Obrazová ochranná známka Spoločenstva ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Prípustnosť návrhu na zrušenie“)

36

2015/C 034/43

Vec T-498/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2014 – Nanu-Nana Joachim Hoepp/ÚHVT – Vincci Hoteles (NAMMU) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva NAMMU — Relatívny dôvod zamietnutia — Dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky — Článok 57 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 a pravidlo 22 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 2868/95“)

37

2015/C 034/44

Vec T-519/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. decembra 2014 – Leder & Schuh International/ÚHVT – Epple (VALDASAAR) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva VALDASAAR — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva Val d’Azur — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

38

2015/C 034/45

Vec T-618/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2014 – Oracle America/ÚHVT – Aava Mobile (AAVA CORE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva AAVA CORE — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva JAVA a všeobecne známa ochranná známka v zmysle článku 6a Parížskeho dohovoru JAVA — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neexistencia pravdepodobnosti asociácie — Súvislosť medzi označeniami — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“)

38

2015/C 034/46

Vec T-752/14: Žaloba podaná 12. novembra 2014 – Combaro/Komisia

39

2015/C 034/47

Vec T-754/14: Žaloba podaná 10. novembra 2014 – Efler a i./Komisia

39

2015/C 034/48

Vec T-765/14: Žaloba podaná 14. novembra 2014 – Legakis a i./Rada

40

2015/C 034/49

Vec T-785/14: Žaloba podaná 29. novembra 2014 – El Corte Inglés/ÚHVT – STD Tekstil (MOTORTOWN)

41

2015/C 034/50

Vec T-790/14: Žaloba podaná 4. decembra 2014 –Hassan/Rada

42

2015/C 034/51

Vec T-791/14: Žaloba podaná 4. decembra 2014 – Bensarsa/Komisia a EDPS

43

2015/C 034/52

Vec T-803/14: Žaloba podaná 9. decembra 2014 – Gervais Danone/ÚHVT – San Miguel (B’lue)

44

2015/C 034/53

Vec T-805/14: Žaloba podaná 9. decembra 2014 – Stagecoach Group/ÚHVT (MEGABUS.COM)

44

2015/C 034/54

Vec T-808/14: Žaloba podaná 12. decembra 2014 – Španielsko/Komisia

45

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 034/55

Vec F-80/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. decembra 2014 – CZ/ESMA (Verejná služba — Prijímanie do zamestnania — Dočasní zamestnanci — Predĺženie skúšobnej doby — Prepustenie na konci skúšobnej doby)

47

2015/C 034/56

Vec F-103/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. decembra 2014 – DE/EMA (Verejná služba — Dočasný zamestnanec EMA — Hodnotiaca správa — Návrh na zrušenie — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie — Porušenie procesných pravidiel — Neexistencia)

47

2015/C 034/57

Vec F-31/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2014 – Colart a i./Parlament (Verejná služba — Zastupovanie zamestnancov — Výbor zamestnancov — Voľby do výboru zamestnancov — Právna úprava týkajúca sa zastupovania zamestnancov Európskeho parlamentu — Právomoc výboru overovateľov — Konanie o sťažnostiach na výbore overovateľov — Uverejnenie výsledkov volieb — Sťažnosť podaná na výbor overovateľov — Článok 90 ods. 2 služobného poriadku — Nepodanie predchádzajúcej sťažnosti na menovací orgán — Priame podanie návrhu na Súd pre verejnú službu — Neprípustnosť)

48

2015/C 034/58

Vec F-63/11 RENV: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. decembra 2014 – Luigi Macchia/Komisia (Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení — Neobnovenie zmluvy na dobu určitú — Voľná úvaha administratívy — Zjavne nesprávne posúdenie — Žaloba zjavne neprípustná a zjavne nedôvodná)

49

2015/C 034/59

Vec F-21/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2014 – Iliopoulou/Europol (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Dohovor o Europole — Služobný poriadok zamestnancov Europolu — Rozhodnutie 2009/371/SVV — Uplatnenie PZOZ na zamestnancov Europolu — Neobnovenie zmluvy dočasného zamestnanca uzatvorenej na dobu určitú — Odmietnutie poskytnúť zmluvu dočasného zamestnanca uzatvorenú na dobu neurčitú)

49

2015/C 034/60

Vec F-127/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 10. decembra 2014 – Turkington/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Prevod práv na dôchodok nadobudnutých vo vnútroštátnom dôchodkovom systéme — Návrh na započítanie odpracovaných rokov, ktorý nebol v stanovenej lehote napadnutý — Neexistencia novej a podstatnej skutočnosti — Zjavná neprípustnosť)

50

2015/C 034/61

Vec F-126/14: Žaloba podaná 30. októbra 2014 – ZZ/Komisia a ESVČ

50

2015/C 034/62

Vec F-128/14: Žaloba podaná 3. novembra 2014 – ZZ/Komisia

51

2015/C 034/63

Vec F-130/14: Žaloba podaná 4. novembra 2014 – ZZ/Európsky parlament

52

2015/C 034/64

Vec F-132/14: Žaloba podaná 17. novembra 2014 – ZZ/Európsky parlament

52

2015/C 034/65

Vec F-134/14: Žaloba podaná 18. novembra 2014 – ZZ/Komisia

53

2015/C 034/66

Vec F-136/14: Žaloba podaná 1. decembra 2014 – ZZ/Komisia

54

2015/C 034/67

Vec F-137/14: Žaloba podaná 8. decembra 2014 – ZZ/Komisia

54

2015/C 034/68

Vec F-138/14: Žaloba podaná 9. decembra 2014 – ZZ/Komisia

55


SK

 

Top