EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:016:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 16, 19. januára 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 16

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 58
19. januára 2015


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2015/C 016/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 016/02

Vec C-580/12 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. novembra 2014 – Guardian Industries Corp., Guardian Europe Sàrl/Európska komisia (Odvolanie – Kartely – Trh s plochým sklom v Európskom hospodárskom priestore (EHP) – Určenie cien – Výpočet sumy pokuty – Zohľadnenie interných predajov podnikov – Primeraná lehota – Prípustnosť dokumentov predložených pred pojednávaním Všeobecného súdu)

2

2015/C 016/03

Vec C-140/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Nemecko) – Annett Altmann a i./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Smernica 2004/39/ES – Článok 54 – Povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, ktorú majú vnútroštátne orgány pre finančný dohľad – Informácie týkajúce sa podvodnej investičnej spoločnosti v súdnej likvidácii)

3

2015/C 016/04

Vec C-201/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 3. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel – Belgicko) – Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2001/29/ES – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Právo rozmnožovania – Výnimky a obmedzenia – Pojem „paródia“ – Autonómny pojem práva Únie)

3

2015/C 016/05

Vec C-333/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 11. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sozialgericht Leipzig – Nemecko) – Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig (Voľný pohyb osôb – Občianstvo Únie – Rovnosť zaobchádzania – Štátni príslušníci členského štátu nevykonávajúci hospodársku činnosť, ktorí sa zdržiavajú na území iného členského štátu – Vylúčenie týchto osôb z poberania osobitných nepríspevkových peňažných dávok podľa nariadenia (ES) č. 883/2004 – Smernica 2004/38/ES – Právo na pobyt dlhší ako tri mesiace – Článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 24 – Podmienka dostatočných zdrojov)

4

2015/C 016/06

Vec C-402/13: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 5. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Anotato Dikastirio Kyprou – Cyprus) – Cypra Ltd/Kypriaki Dimokratia (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Poľnohospodárstvo – Politika hygieny – Nariadenie (ES) č. 854/2004 – Produkty živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu – Úradné kontroly – Ustanovenie úradného veterinárneho lekára – Porážka zvierat)

5

2015/C 016/07

Vec C-416/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo – Španielsko) – Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Charta základných práv Európskej únie – Článok 21 – Smernica 2000/78/ES – Článok 2 ods. 2, článok 4 ods. 1 a článok 6 ods. 1 – Diskriminácia na základe veku – Vnútroštátne ustanovenie – Podmienka prijatia príslušníkov miestnej polície do zamestnania – Určenie vekovej hranice maximálne 30 rokov – Odôvodnenia)

6

2015/C 016/08

Vec C-443/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol – Rakúsko) – Ute Reindl, zástupkyňa trestne zodpovedná za MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov v oblasti politiky hygieny – Nariadenie (ES) č. 2073/2005 – Príloha I – Mikrobiologické kritériá uplatniteľné na potraviny – Salmonela v čerstvom hydinovom mäse – Nedodržanie mikrobiologických kritérií konštatované v štádiu distribúcie – Vnútroštátna právna úprava ukladajúca sankcie prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku, ktorý vykonáva činnosti len v štádiu maloobchodného predaja – Súlad s právom Únie – Účinný, odrádzajúci a primeraný charakter sankcií)

6

2015/C 016/09

Vec C-447/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. novembra 2014 – Riccardo Nencini/Európsky parlament (Odvolanie – Člen Európskeho parlamentu – Náhrady, ktoré majú pokrývať výdavky vzniknuté pri výkone parlamentnej funkcie – Náhrada neoprávnených platieb – Vymáhanie – Premlčanie – Primeraná lehota)

7

2015/C 016/10

Vec C-530/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 11. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Leopold Schmitzer/Bundesministerin für Inneres (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Smernica 2000/78/ES – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Článok 2 ods. 1 a článok 2 ods. 2 písm. a) – Článok 6 ods. 1 – Diskriminácia na základe veku – Vnútroštátna právna úprava, ktorá na účely stanovenia odmeny podmieňuje zohľadnenie období vzdelávania a služby pred dovŕšením veku 18 rokov predĺžením lehôt postupu – Odôvodnenie – Schopnosť dosiahnuť sledovaný cieľ – Možnosť napadnúť predĺženie lehôt postupu)

8

2015/C 016/11

Vec C-656/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší soud České republiky – Česká republika) – L/M (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností – Nariadenie (ES) č. 2201/2003 – Článok 12 ods. 3 – Dieťa nezosobášených rodičov – Voľba právomoci – Neexistencia iného súvisiaceho prebiehajúceho konania – Prijatie právomoci – Spochybnenie právomoci súdu účastníkom konania, ktorý sa obrátil na rovnaký súd)

8

2015/C 016/12

Vec C-112/14: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. novembra 2014 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom – Sloboda usadiť sa – Voľný pohyb kapitálu – Články 49 ZFEÚ a 63 ZFEÚ – Články 31 a 40 Dohody EHP – Vnútroštátna daňová právna úprava – Pripísanie ziskov vlastníkom podielov v spoločnostiach s koncentrovanou vlastníckou štruktúrou – Rozdielne zaobchádzanie so spoločnosťami rezidentmi a spoločnosťami nerezidentmi – Čisto vykonštruované schémy – Proporcionalita)

9

2015/C 016/13

Vec C-275/13: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo – Španielsko) – Elcogás, SA/Administración del Estado, Iberdrola, SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Štátna pomoc – Pojem „pomoc poskytovaná štátom alebo zo štátnych prostriedkov“ – Spoločnosti, ktoré sú vlastníkmi zariadení na výrobu elektrickej energie – Mimoriadne financovanie)

10

2015/C 016/14

Vec C-348/13: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 21. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – BestWater International GmbH/Michael Mebes, Stefan Potsch (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Informačná spoločnosť – Harmonizácia určitých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv – Článok 3 ods. 1 – Verejný prenos – Pojem – Internetové odkazy umožňujúce prístup k chráneným dielam – Použitie techniky „framing“)

10

2015/C 016/15

Vec C-466/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. októbra 2014 – Repsol YPF SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 8 ods. 1 písm. b) – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Obrazové označenie zobrazujúce písmeno R)

11

2015/C 016/16

Vec C-665/13: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 21. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal do Trabalho de Lisboa – Portugalsko) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Via Directa – Companhia de Seguros SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 rokovacieho poriadku – Charta základných práv Európskej únie – Zásady rovnosti a nediskriminácie – Vnútroštátna práva úprava stanovujúca zníženie platov pre niektorých zamestnancov verejného sektora – Nevykonanie práva Únie – Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

11

2015/C 016/17

Vec C-669/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 21. októbra 2014 – Mundipharma GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), AFT Pharmaceuticals Ltd (Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 40/94 – Prihláška slovnej ochrannej známky Maxigesic – Námietka majiteľa skoršej slovnej ochrannej známky OXYGESIC – Zamietnutie zápisu)

12

2015/C 016/18

Vec C-139/14: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg – Nemecko) – Mineralquelle Zurzach AG/Hauptzollamt Singen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločný colný sadzobník – Colné zaradenie – Kombinovaná nomenklatúra – Zaradenie tovarov – Colná položka 2202 10 00 – Voda, vrátane minerálnych vôd a sód, obsahujúca cukor alebo iné sladidlá alebo aromatizovaná – Colná položka 2202 9010 11 – Ovocné alebo zeleninové šťavy riedené vodou alebo sódou)

12

2015/C 016/19

Vec C-246/14: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 15. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Per la Regione Puglia – Taliansko) – Vittoria De Bellis, Diana Perrone, Cesaria Antonia Villani/Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Zásada ochrany legitímnej dôvery – Vnútroštátne právne predpisy stanovujúce so spätnou účinnosťou zníženie dôchodkov – Výlučne vnútroštátna situácia – Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

13

2015/C 016/20

Vec C-254/14: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 5. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Velikoj Gorici – Chorvátsko) – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva – Smernica 2000/60/ES – Cena účtovaná spotrebiteľovi – Možnosť účtovania fixných nákladov – Skutkový stav predchádzajúci pristúpeniu Chorvátskej republiky k Európskej únii – Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

14

2015/C 016/21

Vec C-356/14: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 5. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft/Földművelésügyi Miniszter (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Nedostatočné upresnenia týkajúce sa skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej – Zjavná neprípustnosť)

14

2015/C 016/22

Vec C-366/14: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság – Maďarsko) – Herrenknecht AG/Hév-Sugár kft (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Zjavná neprípustnosť – Absencia dostatočne presných údajov o skutkovom a právnom kontexte konania vo veci samej, ako aj dôvodov preukazujúcich potrebu odpovede na prejudiciálnu otázku)

15

2015/C 016/23

Vec C-394/14: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) zo 14. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Sandy Siewert a i./Condor Flugdienst GmbH (Prejudiciálne konanie – Rokovací poriadok – Článok 99 – Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Veľké meškanie letu – Právo cestujúcich na náhradu škody – Podmienky oslobodenia leteckého dopravcu od jeho povinnosti poskytnúť náhradu – Pojem „mimoriadne okolnosti“ – Lietadlo poškodené mobilnými schodíkmi na nastupovanie pri predchádzajúcom lete)

15

2015/C 016/24

Vec C-243/14: Návrh na začatie konania, ktorý podal Philippe Adam Krikorian (Francúzsko) 13. mája 2014

16

2015/C 016/25

Vec C-401/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Namur (Belgicko) 22. augusta 2014 – Bernard Leloup/État belge

16

2015/C 016/26

Vec C-469/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 14. októbra 2014 – Masterrind GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2015/C 016/27

Vec C-482/14: Žaloba podaná 30. októbra 2014 – Európska komisia/Spolková republika Nemecko

17

2015/C 016/28

Vec C-486/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Nemecko) 4. novembra 2014 – trestné konanie proti Piotr Kossowski

18

2015/C 016/29

Vec C-498/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) 10. novembra 2014 – RG (*1)  /SF (*1) 

19

2015/C 016/30

Vec C-503/14: Žaloba podaná 11. novembra 2014 – Európska komisia/Portugalská republika

20

2015/C 016/31

Vec C-519/14 P: Odvolanie podané 18. novembra 2014: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z 3. septembra 2014 vo veci T-113/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Európska komisia

21

2015/C 016/32

Vec C-405/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. októbra 2014 – Európska komisia/Rumunsko, vedľajší účastníci konania: Estónska republika, Holandské kráľovstvo

22

2015/C 016/33

Vec C-483/13: Uznesenie predsedu prvej komory Súdneho dvora z 3. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena – Španielsko) – Unicaja Banco, SA/Steluta Grigore

23

2015/C 016/34

Vec C-685/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 11. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège – Belgicko) – Belgacom SA/Commune de Fléron

23

2015/C 016/35

Vec C-54/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid – Španielsko) – Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

23

2015/C 016/36

Vec C-188/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia č. 58 de Madrid – Španielsko) – Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco Santander SA

23

2015/C 016/37

Vec C-206/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. októbra 2014 – Európska komisia/Estónska republika

24

2015/C 016/38

Vec C-208/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera – Španielsko) – Antonia Valdivia Reche/Banco de Valencia SA

24

2015/C 016/39

Vec C-380/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 9. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Dorothea Eckert, Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

24

2015/C 016/40

Vec C-403/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 4. novembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad – Varna – Bulharsko) – „Vekos Trade“ AD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

24

2015/C 016/41

Spojené veci T-303/06 RENV a T-337/06 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. novembra 2014 – UniCredit/ÚHVT – Union Investment Privatfonds (UNIWEB a UniCredit Wealth Management) („Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihlášky slovných ochranných známok Spoločenstva UNIWEB a UniCredit Wealth Management – Skoršie národné slovné ochranné známky UNIFONDS a UNIRAK a skoršia národná obrazová ochranná známka UNIZINS – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Séria alebo skupina ochranných známok – Pravdepodobnosť asociácie – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009] – Návrh na zrušenie a návrh na zmenu rozhodnutia, ktoré podal vedľajší účastník konania – Článok 134 ods. 3 rokovacieho poriadku“)

25

2015/C 016/42

Vec T-450/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. novembra 2014 – Simba Toys/ÚHVT – Seven Towns (Tvar kocky so stranami s mriežkovanou štruktúrou) („Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Trojrozmerná ochranná známka Spoločenstva – Kocka so stranami s mriežkovanou štruktúrou – Absolútne dôvody zamietnutia – Článok 76 ods. 1 prvá veta nariadenia (ES) č. 207/2009 – Neexistencia označenia, ktoré pozostáva výhradne z tvaru výrobku, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku – Článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 207/2009] – Neexistencia označenia, ktoré pozostáva výlučne z formy vyplývajúcej zo samotnej povahy výrobku – Článok 7 ods. 1 písm. e) bod i) nariadenia č. 40/94/[teraz článok 7 ods. 1 písm. e) bod i) nariadenia č. 207/2009] – Neexistencia označenia, ktoré pozostáva výlučne z tvaru, ktorý dáva výrobku podstatnú hodnotu – Článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) nariadenia č. 207/2009] – Rozlišovacia spôsobilosť – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009] – Neexistencia opisného charakteru – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009] – Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním – Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009) – Povinnosť odôvodnenia – Článok 75 prvá veta nariadenia č. 207/2009“)

26

2015/C 016/43

Vec T-517/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. novembra 2014 – Alstom/Komisia („Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s výkonovými transformátormi – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP – Vplyv na obchod medzi členskými štátmi – Pojem podnik – Pripísateľnosť protiprávneho správania – Domnienka skutočného uplatňovania rozhodujúceho vplyvu materskej spoločnosti na správanie jej dcérskej spoločnosti – Povinnosť odôvodnenia“)

26

2015/C 016/44

Vec T-521/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. novembra 2014 – Alstom Grid/Komisia („Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s výkonovými transformátormi – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP – Dohody o rozdelení trhu – Oznámenie o spolupráci z roku 2002 – Oslobodenie od pokuty – Legitímna dôvera – Povinnosť odôvodnenia“)

27

2015/C 016/45

Vec T-153/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. novembra 2014 – Cantina Broglie 1/ÚHVT – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA) („Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ZENATO RIPASSA – Skoršia slovná národná ochranná známka RIPASSO – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

28

2015/C 016/46

Vec T-154/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. novembra 2014 – Cantina Broglie 1/ÚHVT – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA) („Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Ripassa ZENATO – Skoršia slovná národná ochranná známka RIPASSO – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

28

2015/C 016/47

Vec T-173/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. novembra 2014 – Hesse a Lutter & Partner/ÚHVT – Porsche (Carrera) („Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Carrera – Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva a skoršia národná slovná ochranná známka CARRERA – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Prospech získaný z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky – Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 – Čiastočná zmena účastníka sporu“)

29

2015/C 016/48

Vec T-384/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. novembra 2014 – Safa Nicu Sepahan/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní – Zmrazenie finančných prostriedkov – Nesprávne posúdenie – Právo na účinnú súdnu ochranu – Návrh na náhradu škody“)

30

2015/C 016/49

Vec T-512/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. novembra 2014 – Ryanair/Komisia („Štátna pomoc – Odvetvie leteckej dopravy – Írska daň z leteckej dopravy – Oslobodenie transferovej a tranzitnej dopravy od dane – Rozhodnutie konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci – Nezačatie konania vo veci formálneho zisťovania – Závažné ťažkosti – Procesné práva dotknutých osôb“)

31

2015/C 016/50

Vec T-272/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. novembra 2014 – Energetický a průmyslový a EP Investment Advisors/Komisia („Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rozhodnutie konštatujúce odmietnutie podrobiť sa inšpekcii a ukladajúce pokutu – Článok 23 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1/2003 – Prezumpcia neviny – Právo na obhajobu – Proporcionalita – Povinnosť odôvodnenia“)

31

2015/C 016/51

Vec T-374/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. novembra 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck/ÚHVT – Beverage Trademark (KASTEEL) („Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo – Obrazová ochranná známka KASTEEL – Skoršia slovná národná ochranná známka CASTEL BEER – Relatívny dôvod zamietnutia – Riadne používanie skoršej ochrannej známky – Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 – Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009“)

32

2015/C 016/52

Vec T-375/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. novembra 2014 – Brouwerij Van Honsebrouck/ÚHVT – Beverage Trademark (KASTEEL) („Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis označujúci Európske spoločenstvo – Slovná ochranná známka KASTEEL – Skoršia slovná národná ochranná známka CASTEL BEER – Relatívny dôvod zamietnutia – Riadne používanie skoršej ochrannej známky – Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 – Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009“)

33

2015/C 016/53

Vec T-394/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. novembra 2014 – Alfastar Benelux/Rada („Verejné zákazky na poskytnutie služieb – Verejné obstarávanie – Technická podpora – helpdesk a servisné zásahy na mieste pre osobné počítače, tlačiarne a periférne zariadenia generálneho sekretariátu Rady – Zamietnutie ponuky jedného uchádzača a zadanie zákazky druhému uchádzačovi – Rozhodnutie prijaté po zrušení pôvodného rozhodnutia Všeobecným súdom – Návrh na náhradu škody“)

33

2015/C 016/54

Vec T-556/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. novembra 2014 – Royalton Overseas/ÚHVT – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF) („Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva KAISERHOFF – Skoršia národná slovná ochranná známka KAISERHOFF – Prerušenie správneho konania – Pravidlá 20 a 50 nariadenia (ES) č. 2868/95 – Preskúmanie skutočností ex offo – Článok 76 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

34

2015/C 016/55

Vec T-240/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. novembra 2014 – Aldi Einkauf/ÚHVT – Alifoods (Alifoods) („Ochranná známka Spoločenstva – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Alifoods – Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka a skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva ALDI – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Neexistencia podobnosti označení – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 – Pravidlo 19 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia (ES) č. 2868/95“)

35

2015/C 016/56

Vec T-402/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. novembra 2014 – Orange/Komisia („Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rozhodnutie, ktorým sa nariaďuje inšpekcia – Proporcionalita – Primeranosť – Nevyhnutnosť – Neexistencia svojvoľnej povahy – Odôvodnenie“)

35

2015/C 016/57

Vec T-556/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. novembra 2014 – Verband der Kölnisch-Wasser Hersteller/ÚHVT (Original Eau de Cologne) („Ochranná známka Spoločenstva – Prihláška kolektívnej slovnej ochrannej známky Spoločenstva Original Eau de Cologne – Absolútne dôvody zamietnutia – Článok 7 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

36

2015/C 016/58

Vec T-17/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. novembra 2014 – ANKO/Komisia („Rozhodcovská doložka – Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013) – Zmluva týkajúca sa projektu Pocemon – Vrátenie preddavkov – List oznamujúci zaslanie oznámenia o dlhu – Upomienka – Nedostatok záujmu na konaní – Neprípustnosť“)

37

2015/C 016/59

Vec T-64/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. novembra 2014 – ANKO/Komisia („Rozhodcovská doložka – Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2002-2006) – Zmluva týkajúca sa projektu Doc@Hand – Vrátenie preddavkov – List oznamujúci zaslanie oznámenia o dlhu – Upomienka – Nedostatok záujmu na konaní – Neprípustnosť“)

37

2015/C 016/60

Vec T-20/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. novembra 2014 – Nguyen/Parlament a Rada („Žaloba o neplatnosť – Reforma Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie – Menej výhodný režim v oblasti paušálnej náhrady cestovných výdavkov a predĺženia riadnej dovolenky o dodatočné dni ako dobu na cestu – Nedostatok osobnej dotknutosti – Mimozmluvná zodpovednosť – Príčinná súvislosť – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

38

2015/C 016/61

Vec T-22/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. novembra 2014 – Bergallou/Parlament a Rada („Žaloba o neplatnosť – Reforma Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie – Menej výhodný režim v oblasti paušálnej náhrady cestovných výdavkov a predĺženia riadnej dovolenky o dodatočné dni ako dobu na cestu – Nedostatok osobnej dotknutosti – Mimozmluvná zodpovednosť – Príčinná súvislosť – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

39

2015/C 016/62

Vec T-23/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. novembra 2014 – Bos a i./Parlament a Rada („Žaloba o neplatnosť – Reforma Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie – Podstatné zníženie počtu dní riadnej dovolenky pre úradníkov a zamestnancov pôsobiacich v tretích krajinách – Nedostatok osobnej dotknutosti – Zjavná neprípustnosť“)

39

2015/C 016/63

Vec T-27/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. novembra 2014 – Česká republika/Komisia (Žaloba o neplatnosť – Vnútorný trh so zemným plynom – Článok 22 smernice 2003/55/ES – List Komisie žiadajúci regulačný orgán zmeniť jeho rozhodnutie o priznaní výnimky – Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou – Neprípustnosť)

40

2015/C 016/64

Vec T-731/14: Žaloba podaná 17. októbra 2014 – Agrotikos Synetairismos Profiti Ilia/Rada

41

2015/C 016/65

Vec T-732/14: Žaloba podaná 23. októbra 2014 – Sberbank of Russia/Rada

41

2015/C 016/66

Vec T-733/14: Žaloba podaná 18. októbra 2014 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki/Parlament

42

2015/C 016/67

Vec T-734/14: Žaloba podaná 24. októbra 2014 – VTB Bank/Rada

43

2015/C 016/68

Vec T-749/14: Žaloba podaná 4. novembra 2014 – Chung-Yuan Chang/ÚHVT – BSH (AROMA)

44

2015/C 016/69

Vec T-772/14: Žaloba podaná 21. novembra 2014 – Musso/Parlament

45

2015/C 016/70

Vec T-647/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. novembra 2014 – Meda/ÚHVT – Takeda (PANTOPREM)

47

2015/C 016/71

Vec F-59/09 RENV: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. novembra 2014 – De Nicola/EIB (Verejná služba – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení – Zamestnanci EIB – Ročné hodnotenie – Interný predpis – Postup preskúmavania – Právo byť vypočutý – Porušenie odvolacím výborom – Nezákonnosť rozhodnutia odvolacieho výboru – Psychické obťažovanie – Zastavenie konania o návrhoch na náhradu škody)

48

2015/C 016/72

Vec F-156/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. novembra 2014 – McCoy/Výbor regiónov (Verejná služba – Úradníci – Žaloba o náhradu škody – Chybné správanie – Obťažovanie zo strany nadriadeného – Choroba z povolania – Náhrada škody priznaná podľa článku 73 služobného poriadku, ktorá nepokrýva celý rozsah spôsobenej škody – Žiadosť o dodatočnú náhradu škody)

48

2015/C 016/73

Vec F-42/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 19. novembra 2014 – EH/Komisia (Verejná služba – Úradník – Odmena – Rodinné prídavky – Pravidlo zákazu kumulovania vnútroštátnych a služobných prídavkov – Poberanie vnútroštátnych rodinných prídavkov manželky úradníka – Neoznámenie úradníka o zmene osobného stavu svojej administratíve – Disciplinárne konanie – Disciplinárne opatrenie – Zaradenie do nižšieho platového stupňa – Proporcionalita – Odôvodnenie – Poľahčujúce okolnosti – Neuplatnenie dostatočnej náležitej starostlivosti administratívy)

49

2015/C 016/74

Vec F-133/14: Žaloba podaná 17. novembra 2014 – ZZ/Komisia

50

2015/C 016/75

Vec F-135/14: Žaloba podaná 25. novembra 2014 – ZZ/EMA

50


 


SK

 

Top