EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:448:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 448, 15. decembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 448

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
15. decembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 448/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 448/02

Vec C-399/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 18. augusta 2014 – Grüne Liga Sachsen e.V. a i./Slobodný štát Sasko

2

2014/C 448/03

Vec C-412/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 29. augusta 2014 – Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Vec C-433/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Domenicovi Rosovi

4

2014/C 448/05

Vec C-434/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Raffaelovi Mignonemu

4

2014/C 448/06

Vec C-435/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Maurovi Barlettovi

5

2014/C 448/07

Vec C-436/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Davidovi Cazzorlovi

6

2014/C 448/08

Vec C-437/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 22. septembra 2014 – trestné konanie proti Nicolovi Seminariovi

6

2014/C 448/09

Vec C-439/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 24. septembra 2014 – SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Vec C-448/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Nemecko) 26. septembra 2014 – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Vec C-452/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 29. septembra 2014 – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Vec C-454/14: Žaloba podaná 30. septembra 2014 – Európska komisia/Španielske kráľovstvo

9

2014/C 448/13

Vec C-455/14 P: Odvolanie podané 29. septembra 2014: H proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 10. júla 2014 vo veci T-271/10: H/Rada Európskej únie, Európska komisia, Policajná misia Európskej únie v Bosne a Hercegovine („EUPM“)

10

2014/C 448/14

Vec C-458/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 3. októbra 2014 – Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

11

2014/C 448/15

Vec C-460/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 6. októbra 2014 – Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Vec C-462/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 8. októbra 2014 – trestné konanie proti Lorenzovi Carluccimu

12

2014/C 448/17

Vec C-465/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 9. októbra 2014 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland a H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Vec C-467/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bergamo (Taliansko) 13. októbra 2014 – trestné konanie proti Chiare Baldovej

14

2014/C 448/19

Vec C-472/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen (Švédsko) 20. októbra 2014 – Canadian Oil Company Sweden AB/Anders Rantén/Riksåklagaren

15

 

Všeobecný súd

2014/C 448/20

Vec T-362/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. novembra 2014 – Vtesse Networks/Komisia („Štátna pomoc — Pomoc na rozmiestnenie širokopásmových sietí nasledujúcej generácie v regióne Cornwall a Isles of Scilly — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ — Žaloba o neplatnosť — Neexistencia podstatného zásahu do konkurenčného postavenia — Aktívna legitimácia — Procesné práva dotknutých osôb — Čiastočná neprípustnosť — Neexistencia pochybností odôvodňujúcich začatie konania vo veci formálneho zisťovania“)

16

2014/C 448/21

Vec T-422/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. novembra 2014 – Computer Resources International (Luxembourg)/Komisia („Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie počítačových služieb v oblasti vývoja softvéru, údržby, poradenstva a pomoci pri rôznych druhoch počítačových aplikácií — Zamietnutie ponuky uchádzača — Ponuka s neobvykle nízkou cenou — Článok 139 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 — Povinnosť odôvodnenia — Voľba právneho základu — Zneužitie právomoci“)

17

2014/C 448/22

Vec T-632/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. novembra 2014 – Grécko/Komisia („EPUZF — ‚Záručná‘ sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Nariadenie (ES) č. 1782/2003 — Schéma nárokov na jednotné platby — Lojálna spolupráca — Spravodlivé zaobchádzanie — Proporcionalita — Vnútroštátna rezerva — Kritériá prideľovania — Paušálna finančná oprava — Riziko pre fondy — Nariadenie (ES) č. 1493/1999 — Sektor vinárstva — Režimy destilácie a platieb v prospech využívania niektorých muštov — Pomoc na reštrukturalizáciu a rekonverziu vinohradov“)

17

2014/C 448/23

Vec T-283/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. novembra 2014 – FIS’D/Komisia („Akčný program Erasmus Mundus — Rámcová dohoda o partnerstve — Osobitná dohoda o grante — Rozhodnutie EACEA o vypovedaní rámcovej dohody a zmene osobitnej dohody — Odvolanie v správnom konaní na Komisiu — Rozhodnutie Komisie o zamietnutí odvolania v správnom konaní ako nedôvodného — Porušenie dohôd a administratívnej a finančnej príručky“)

18

2014/C 448/24

Spojené veci T-307/12 a T-408/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. novembra 2014 – Mayaleh/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Funkcie guvernéra Centrálnej banky Sýrie — Žaloba o neplatnosť — Oznámenie aktu obsahujúceho reštriktívne opatrenia — Lehota na podanie žaloby — Prípustnosť — Právo na obhajobu — Spravodlivý proces — Povinnosť odôvodnenia — Dôkazné bremeno — Právo na účinnú súdnu ochranu — Proporcionalita — Právo vlastniť majetok — Právo na súkromie a rodinný život — Uplatnenie obmedzení v oblasti vstupu na štátneho príslušníka členského štátu — Voľný pohyb občanov Únie“)

19

2014/C 448/25

Vec T-463/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. novembra 2014 – Popp a Zech/ÚHVT – Müller-Boré & Partner (MB) („Ochranná známka spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva MB — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva MB&P — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a článok 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“)

20

2014/C 448/26

Vec T-669/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. novembra 2014 – Komisia/Thomé („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Prijímanie — Oznámenie o výberovom konaní — Odmietnutie prijatia — Existencia diplomu, ktorý je v súlade s oznámením o výberovom konaní z dôvodu uznania — Majetková a nemajetková ujma“)

20

2014/C 448/27

Vec T-166/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. októbra 2014 – Ben Ali/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté voči určitým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Tunisku — Zmrazenie finančných prostriedkov — Predĺženie — Dôsledky zrušenia opatrení spočívajúcich v zmrazení finančných prostriedkov — Zastavenie konania — Mimozmluvná zodpovednosť — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

21

2014/C 448/28

Vec T-327/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Mallis a Malli/Komisia a ECB („Žaloba o neplatnosť — Program podpory pre stabilitu Cypru — Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre — Nesprávne označenie žalovaného v žalobe — Neprípustnosť“)

22

2014/C 448/29

Vec T-328/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisia a ECB („Žaloba o neplatnosť — Program podpory pre stabilitu Cypru — Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre — Nesprávne označenie žalovaného v žalobe — Neprípustnosť“)

22

2014/C 448/30

Vec T-329/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Chatzithoma/Komisia a ECB („Žaloba o neplatnosť — Program podpory pre stabilitu Cypru — Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre — Nesprávne označenie žalovaného v žalobe — Neprípustnosť“)

23

2014/C 448/31

Vec T-330/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Chatziioannou/Komisia a ECB („Žaloba o neplatnosť — Program podpory pre stabilitu Cypru — Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre — Nesprávne označenie žalovaného v žalobe — Neprípustnosť“)

24

2014/C 448/32

Vec T-331/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Nikolaou/Komisia a ECB („Žaloba o neplatnosť — Program podpory pre stabilitu Cypru — Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre — Nesprávne označenie žalovaného v žalobe — Neprípustnosť“)

24

2014/C 448/33

Vec T-332/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Christodoulou a Stavrinou/Komisia a ECB („Žaloba o neplatnosť — Program podpory pre stabilitu Cypru — Vyhlásenie Eurogroup týkajúce sa reštrukturalizácie bankového sektora na Cypre — Nesprávne označenie žalovaného v žalobe — Neprípustnosť“)

25

2014/C 448/34

Vec T-517/14: Žaloba podaná 7. júla 2014 – Pelikan/ÚHVT – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Vec T-662/14: Žaloba podaná 15. septembra 2014 – Maďarsko/Komisia

26

2014/C 448/36

Vec T-678/14: Žaloba podaná 22. septembra 2014 – Slovensko v. Komisia

27

2014/C 448/37

Vec T-698/14: Žaloba podaná 19. septembra 2014 – European Dynamics Luxembursko a Evropaïki Dynamiki/Komisia

28

2014/C 448/38

Vec T-699/14: Žaloba podaná 27. septembra 2014 – Topps Europe/Komisia

29

2014/C 448/39

Vec T-703/14: Žaloba podaná 2. októbra 2014 – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net/Komisia

30

2014/C 448/40

Vec T-705/14: Žaloba podaná 26. septembra 2014 – Unichem Laboratories/Komisia

31

2014/C 448/41

Vec T-709/14: Žaloba podaná 3. októbra 2014 – Tri-Ocean Trading/Rada

32

2014/C 448/42

Vec T-716/14: Žaloba podaná 9. októbra 2014 – Tweedale/EÚBP

33

2014/C 448/43

Vec T-719/14: Žaloba podaná 10. októbra 2014 – Tri Ocean Energy/Rada

34

2014/C 448/44

Vec T-735/14: Žaloba podaná 24. októbra 2014 – Gazprom Neft/Rada

35

2014/C 448/45

Vec T-736/14: Žaloba podaná 27. októbra 2014 – Monster Energy/ÚHVT – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Vec T-741/14: Žaloba podaná 27. októbra 2014 – Hersill/ÚHVT – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 448/47

Vec F-4/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 6. novembra 2014 – DH/Parlament (Verejná služba — Úradník v skúšobnej lehote — Článok 34 služobného poriadku — Správa o skúšobnej lehote preukazujúca zjavnú nespôsobilosť úradníka v skúšobnej lehote — Predĺženie trvania skúšobnej lehoty — Nové pridelenie — Prepustenie na konci skúšobnej lehoty — Podmienky priebehu skúšobnej lehoty — Odborná nespôsobilosť — Povinnosť starostlivosti — Zásada riadnej správy vecí verejných)

38

2014/C 448/48

Vec F-68/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 5. novembra 2014 – CY/ECB (Smrť žalobcu — Opätovné otvorenie ústnej časti konania — Vzdanie sa právneho nástupcu pokračovania v konaní — Zastavenie konania)

38

2014/C 448/49

Vec F-90/14: Žaloba podaná 4. septembra 2014 – ZZ/Európska komisia

39

2014/C 448/50

Vec F-92/14: Žaloba podaná 10. septembra 2014 – ZZ/Európsky parlament

40

2014/C 448/51

Vec F-99/14: Žaloba podaná 29. septembra 2014 – ZZ/Rada

40

2014/C 448/52

Vec F-100/14: Žaloba podaná 29. septembra 2014 – ZZ a i./Rada

41


SK

 

Top