Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:439:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 439, 8. decembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 439

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
8. decembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 439/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 439/02

Spojené veci C-359/11 a C-400/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 23. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Alexandra Schultz/Technische Werke Schussental GmbH und Co. KG a Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernice 2003/54/ES a 2003/55/ES — Ochrana spotrebiteľa — Vnútorný trh s elektrickou energiou a so zemným plynom — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca obsah spotrebiteľských zmlúv, na ktoré sa vzťahuje všeobecná zásobovacia povinnosť — Cena služby jednostranne zmenená predávajúcim alebo dodávateľom — Včasné oznámenie dôvodov, podmienok a rozsahu tejto zmeny pred nadobudnutím jej účinnosti)

2

2014/C 439/03

Vec C-326/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf – Nemecko) – Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb kapitálu — Článok 63 ZFEÚ — Zdanenie výnosov z investičného fondu — Povinnosť investičného fondu oznámiť a uverejniť určité údaje — Paušálne zdanenie výnosov z investičného fondu, ktorý si neplní oznamovaciu a uverejňovaciu povinnosť)

3

2014/C 439/04

Vec C-104/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 23. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts – Lotyšsko) – AS „Olainfarm“/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Priemyselná politika — Smernica 2001/83/ES — Humánne lieky — Článok 6 — Povolenie na uvedenie na trh — Článok 8 ods. 3 písm. i) — Povinnosť pripojiť k žiadosti o povolenie výsledky farmaceutických, predklinických a klinických skúšok — Výnimky týkajúce sa predklinických a klinických skúšok — Článok 10 — Generické lieky — Pojem „referenčný liek“ — Subjektívne právo držiteľa povolenia na uvedenie na trh pre referenčný liek namietať proti povoleniu na uvedenie na trh pre generický liek tohto prvého uvedeného lieku — Článok 10a — Lieky, ktorých aktívne látky majú osvedčené lekárske použitie v Európskej únii už prinajmenšom desať rokov — Možnosť použiť liek, pre ktorý bolo povolenie vydané vzhľadom na výnimku stanovenú v článku 10a, ako referenčný liek na získanie povolenia na uvedenie na trh pre generický liek)

3

2014/C 439/05

Vec C-222/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Teleklagenævnet – Dánsko) – TDC A/S/Erhvervsstyrelsen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Elektronické komunikačné siete a služby — Smernica 2002/22/ES — Článok 32 — Doplnkové povinné služby — Mechanizmus kompenzácie nákladov spojených s poskytovaním týchto služieb — Pojem „súdny orgán“ v zmysle článku 267 ZFEÚ — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

4

2014/C 439/06

Vec C-252/13: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. októbra 2014 – Európska komisia/Holandské kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernice 2002/73/ES a 2006/54/ES — Rovnosť zaobchádzania s mužmi a so ženami — Zamestnanosť a povolanie — Prístup k zamestnaniu — Návrat z materskej dovolenky — Formálne náležitosti návrhu na začatie konania — Koherentné uvedenie výhrad — Jednoznačná formulácia návrhov)

5

2014/C 439/07

Vec C-268/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu – Rumunsko) – Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 22 ods. 2 druhý pododsek — Zdravotné poistenie — Nemocničná starostlivosť poskytnutá v inom členskom štáte — Odmietnutie predchádzajúceho povolenia — Nedostatok liekov a základného zdravotníckeho materiálu)

5

2014/C 439/08

Vec C-299/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Grondwettelijk Hof – Belgicko) – Isabelle Gielen/Ministerraad (Dane — Smernica 2008/7/ES — Článok 5 ods. 2 a článok 6 — Nepriame dane z tvorby a zo zvyšovania základného imania — Daň z transformácie cenných papierov na doručiteľa na cenné papiere na meno alebo na zaknihované cenné papiere)

6

2014/C 439/09

Vec C-302/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 23. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts – Lotyšsko) – AS flyLAL-Lithuaninan Airlines, v likvidácii/VAS Starptautiskā lidosta Riga, AS Air Baltic Corporation (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 31 — Návrh na uznanie a výkon rozhodnutia, ktorým sa nariaďujú predbežné alebo zabezpečovacie opatrenia — Článok 1 ods. 1 — Pôsobnosť — Občianske a obchodné veci — Pojem — Návrh na náhradu škody spôsobenej údajnými porušeniami práva Európskej únie v oblasti hospodárskej súťaže — Zľavy z letiskových poplatkov — Článok 22 bod 2 — Výlučná právomoc — Pojem — Spor týkajúci sa obchodných spoločností, iných právnických osôb alebo združení fyzických a právnických osôb — Rozhodnutie poskytnúť zľavy — Článok 34 bod 1 — Dôvody neuznania — Verejný poriadok štátu, v ktorom sa žiada o uznanie)

7

2014/C 439/10

Vec C-305/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 23. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cours de cassation – Francúzsko) – Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, en qualité de liquidateur de Safram intercontinental SARL, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Rímsky dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky — Článok 4 ods. 1, 2, 4 a 5 — Rozhodné právo pri neexistencii voľby práva zmluvných strán — Zasielateľská zmluva — Zmluva o preprave tovaru)

8

2014/C 439/11

Spojené veci C-344/13 a C-367/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Roma – Taliansko) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Slobodné poskytovanie služieb — Obmedzenia — Daňová právna úprava — Príjmy pochádzajúce z výhier z hazardných hier — Rozdiel v zdanení medzi výhrami získanými v zahraničí a výhrami pochádzajúcimi z vnútroštátnych herní)

8

2014/C 439/12

Vec C-428/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daňové ustanovenia — Harmonizácia právnych predpisov — Smernice 95/59/ES a 2011/64/EÚ — Štruktúra a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov — Určenie spotrebnej dane — Zásada, ktorá zavádza sadzbu spotrebnej dane pre všetky cigarety — Možnosť členských štátov zaviesť minimálnu výšku spotrebnej dane — Cigarety patriace do najnižšej cenovej kategórie — Vnútroštátna právna úprava — Špecifická kategória cigariet — Stanovenie spotrebnej dane na 115 %)

9

2014/C 439/13

Vec C-429/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. októbra 2014 – Španielske kráľovstvo/Európska komisia (Odvolanie — Kohézny fond — Zníženie finančnej pomoci — Nezrovnalosti pri uplatňovaní právnej úpravy o verejnom obstarávaní — Prijatie rozhodnutia Európskou komisiou — Nedodržanie uloženej lehoty — Dôsledky)

10

2014/C 439/14

Vec C-437/13: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Colný kódex Spoločenstva — Vyberanie dovozného cla — Pôvod tovaru — Dôkazné prostriedky — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Právo na obranu — Právo na účinnú súdnu ochranu — Procesná autonómia členských štátov)

10

2014/C 439/15

Vec C-492/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd – Varna – Bulharsko) – Traum EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Článok 138 ods. 1 — Oslobodenia od dane pri transakciách v rámci Spoločenstva — Nadobúdateľ, ktorý nie je identifikovaný pre DPH — Povinnosť predávajúceho preukázať pravosť podpisu nadobúdateľa alebo jeho zástupcu — Zásady proporcionality, právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery — Priamy účinok)

11

2014/C 439/16

Vec C-522/13: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 9. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol – Španielsko) – Ministero de Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hospodárska súťaž — Štátna pomoc — Článok 107 ods. 1 ZFEÚ — Pojem „štátna pomoc“ — Daň z nehnuteľností — Oslobodenie od dane)

12

2014/C 439/17

Vec C-541/13: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 9. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg – Nemecko) – Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Colná únia a Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Položka 3822 — Pojem „diagnostické alebo laboratórne reagencie“ — Indikátory vystavenia vopred určenej reakčnej teplote)

12

2014/C 439/18

Vec C-565/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hovrätten för västra Sverige – Švédsko) – trestné konanie proti Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Zahraničné vzťahy — Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom — Vylúčenie akejkoľvek možnosti, aby plavidlá Spoločenstva vykonávali rybolovné činnosti v marockých rybolovných oblastiach na základe licencie vydanej príslušnými marockými orgánmi bez zásahu príslušných orgánov Európskej únie)

13

2014/C 439/19

Vec C-620/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. októbra 2014 – British Telecommunications plc/Európska komisia, BT Pension Scheme Trustees Ltd (Odvolanie — Štátna pomoc — Oslobodenie dôchodkového fondu od povinnosti platby príspevku do dôchodkového ochranného fondu za niektorých zamestnancov — Selektívna povaha opatrenia)

13

2014/C 439/20

Vec C-641/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 9. októbra 2014 – Španielske kráľovstvo/Európska komisia (Odvolanie — Kohézny fond — Zníženie finančnej pomoci — Verejné zákazky na práce — Smernica 93/37/EHS — Kritériá hodnotenia ponúk — Skúsenosti získané pri predchádzajúcich prácach — Kvalitatívne kritériá výberu)

14

2014/C 439/21

Vec C-376/14 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court – Írsko) – C/M (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Neoprávnené zadržanie — Obvyklý pobyt dieťaťa)

14

2014/C 439/22

Vec C-369/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 31. júla 2014 – Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

15

2014/C 439/23

Vec C-382/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 11. augusta 2014 – Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

16

2014/C 439/24

Vec C-409/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 28. augusta 2014 – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

16

2014/C 439/25

Vec C-419/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 8. septembra 2014 – WebMindLicences Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

17

2014/C 439/26

Vec C-423/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 15. septembra 2014 – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

20

2014/C 439/27

Vec C-424/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 15. septembra 2014 – Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

21

2014/C 439/28

Vec C-443/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 25. septembra 2014 – Kreis Warendorf/Ibrahim Alo

21

2014/C 439/29

Vec C-444/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 25. septembra 2014 – Amira Osso/Región Hannover

22

2014/C 439/30

Vec C-445/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 25. septembra 2014 – Seusen Sume/Okres Stade

23

2014/C 439/31

Vec C-456/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Španielsko) 2. októbra 2014 – Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

23

2014/C 439/32

Vec C-457/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Cagliari (Taliansko) 2. októbra 2014 – trestné konanie proti Claudia Concu, Isabella Melis

24

2014/C 439/33

Vec C-463/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Аdministrativen săd – Varna (Bulharsko) 8. októbra 2014 – Asparuchovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

24

2014/C 439/34

Vec C-468/14: Žaloba podaná 13. októbra 2014 – Európska komisia/Dánske kráľovstvo

25

 

Všeobecný súd

2014/C 439/35

Vec T-29/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. októbra 2014 – Technische Universität Dresden/Komisia („Arbitrážna doložka — Akčný program Spoločenstva v oblasti verejného zdravia — Zmluva o financovaní projektu — Žaloba o neplatnosť — Oznámenie o dlhu — Zmluvná povaha sporu — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť — Zmena kvalifikácie žaloby — Oprávnené náklady“)

26

2014/C 439/36

Vec T-543/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. októbra 2014 – Grau Ferrer/ÚHVT – Rubio Ferrer (Bugui va) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Bugui va — Skoršia národná obrazová ochranná známka Bugui a skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva BUGUI — Relatívny dôvod zamietnutia — Zamietnutie námietky — Článok 76 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Existencia skoršej ochrannej známky — Nezohľadnenie dôkazov predložených na podporu námietky pred odvolacím senátom — Voľná úvaha odvolacieho senátu — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 — Článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“)

27

2014/C 439/37

Vec T-706/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 23. októbra 2014 – Holistic Innovation Institute/REA („Predbežné opatrenie — Projekty financované Európskou úniou v oblasti výskumu a rozvoja — Rozhodnutie o odmietnutí účasti na niektorých projektoch — Návrh na odklad výkonu — Nedodržanie formálnych náležitostí — Neprípustnosť“)

27

2014/C 439/38

Vec T-350/14: Žaloba podaná 12. mája 2014 – Arvanitis a i./Európsky parlament a i.

28

2014/C 439/39

Vec T-413/14: Žaloba podaná 30. mája 2014 – Grigoriadis a i./Európsky parlament a i.

29

2014/C 439/40

Vec T-646/14: Žaloba podaná 2. septembra 2014 – Micula a i./Komisia

29

2014/C 439/41

Vec T-671/14: Žaloba podaná 19. septembra 2014 – Bayerische Motoren Werke/Komisia

30

2014/C 439/42

Vec T-672/14: Žaloba podaná 19. septembra 2014 – August Wolff a Remedia/Komisia

31

2014/C 439/43

Vec T-680/14: Žaloba podaná 19. septembra 2014 – Lupin/Komisia

33


SK

 

Top