EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:424:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 424, 26. novembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 424

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
26. novembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

499. plenárne zasadnutie EHSV zo 4. a 5. júna 2014

2014/C 424/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí – osvedčené postupy“ — prieskumné stanovisko (grécke predsedníctvo Rady EÚ)

1

2014/C 424/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Transatlantické obchodné vzťahy a názory EHSV na posilnenú spoluprácu a prípadnú dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a USA“ — (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

9


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

499. plenárne zasadnutie EHSV zo 4. a 5. júna 2014

2014/C 424/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru – Vízia pre vnútorný trh s priemyselnými výrobkami“ — COM(2014) 25 final

20

2014/C 424/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii európskych pracovných trhov“ — COM(2014) 6 final – 2014/0002 (COD)

27

2014/C 424/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o prieskume a ťažbe uhľovodíkov (ako napríklad bridlicového plynu) v EÚ s použitím vysokoobjemového hydraulického štiepenia“ — COM(2014) 23 final

34

2014/C 424/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030“ — COM(2014) 15 final

39

2014/C 424/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení a prevádzke rezervy stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov a o zmene smernice 2003/87/ES — COM(2014) 20 final – 2014/0011 (COD)

46

2014/C 424/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o prístupe EÚ k boju proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi“ — COM(2014) 64 final

52

2014/C 424/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Konkurencieschopná mestská mobilita efektívne využívajúca zdroje“ — COM(2013) 913 final

58

2014/C 424/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Ceny energie a náklady na energiu“ — COM(2014) 21 final

64

2014/C 424/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kazeínov a kazeinátov určených na ľudskú spotrebu, ktorou sa zrušuje smernica Rady 83/417/EHS“ — COM(2014) 174 final – 2014/0096 (COD)

72

2014/C 424/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určení miery úpravy priamych platieb podľa nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2014“ — COM(2014) 175 final – 2014/0097 (COD)

73


SK

 

Top