Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:421:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 421, 24. novembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 421

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
24. novembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 421/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 421/02

Vec C-374/12: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd – Bulharsko) – Valimar OOD/Načalnik na Mitnica Varna (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dumping — Železné alebo oceľové laná a káble s pôvodom v Ruskej federácii — Nariadenie (ES) č. 384/96 — Článok 2 ods. 8 a 9 a článok 11 ods. 2, 3, 9 a 10 — Predbežné preskúmanie — Preskúmanie z dôvodu uplynutia platnosti antidumpingových opatrení — Platnosť nariadenia (ES) č. 1279/2007 — Stanovenie vývoznej ceny na základe predajov do tretích krajín — Spoľahlivosť vývozných cien — Zohľadnenie cenových záväzkov — Zmena okolností — Uplatnenie inej metódy než tej, ktorá bola použitá pri pôvodnom prešetrovaní)

2

2014/C 421/03

Vec C-399/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 7. októbra 2014 – Spolková republika Nemecko/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Vonkajšia činnosť Európskej únie — Článok 218 ods. 9 ZFEÚ — Určenie pozície, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v orgáne zriadenom medzinárodnou dohodou — Medzinárodná dohoda, ktorej Európska únia nie je zmluvnou stranou — Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV) — Pojem „akty s právnymi účinkami“ — Odporúčania OIV)

3

2014/C 421/04

Vec C-426/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof 's-Hertogenbosch – Holandsko) – X/Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2003/96/ES — Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny — Článok 2 ods. 4 písm. b) — Energetické výrobky s dvojitým používaním — Pojem)

3

2014/C 421/05

Vec C-441/12: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Almer Beheer BV, Daedalus Holding BV/Van den Dungen Vastgoed BV, Oosterhout II BVBA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právo obchodných spoločností — Smernica 2003/71/ES — Článok 3 ods. 1 — Povinnosť zverejniť prospekt pri verejnej ponuke cenných papierov — Nútená dražba cenných papierov)

4

2014/C 421/06

Vec C-487/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo – Španielsko) – Vueling Airlines S.A./Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Letecká doprava — Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb v Európskej únii — Nariadenie (ES) č. 1008/2008 — Voľná tvorba cien — Zaregistrovanie batožiny — Dodatočná cena — Pojem „letecké cestovné“ — Ochrana spotrebiteľa — Uloženie pokuty dopravcovi z dôvodu nekalej zmluvnej podmienky — Pravidlo vnútroštátneho práva, podľa ktorého preprava cestujúceho a zaregistrovanie batožiny musia byť zahrnuté do základnej ceny letenky — Zlučiteľnosť s právom Únie)

5

2014/C 421/07

Vec C-562/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Ringkonnakohus – Estónsko) – MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Štrukturálne fondy — Nariadenia (ES) č. 1083/2006 a 1080/2006 — Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) — Operačný program zameraný na podporu európskej územnej spolupráce medzi Estónskou republikou a Lotyšskou republikou — Rozhodnutie monitorovacieho výboru o zamietnutí podpory — Ustanovenie stanovujúce, že rozhodnutia tohto výboru nemožno napadnúť — Článok 267 ZFEÚ — Akt prijatý inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou Únie — Charta základných práv Európskej únie — Vykonanie práva Únie — Článok 47 — Právo na účinnú súdnu ochranu — Právo na prístup k súdom — Určenie členského štátu, ktorého súdy majú právomoc rozhodnúť o opravnom prostriedku)

5

2014/C 421/08

Vec C-3/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Ringkonnakohus – Estónsko) – AS Baltic Agro/Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Antidumping — Nariadenie (ES) č. 661/2008 — Konečné antidumpingové clo na dovoz dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku — Podmienky oslobodenia — Článok 3 ods. 1 — Prvý nezávislý zákazník v Únii — Nadobudnutie hnojiva s dusičnanom amónnym sprostredkovateľskou spoločnosťou — Prepustenie tovaru — Žiadosť o vyhlásenie neplatnosti colných vyhlásení — Rozhodnutie 2008/577/ES — Colný kódex — Články 66 a 220 — Chyba — Nariadenie (EHS) č. 2454/93 — Článok 251 — Následná kontrola)

6

2014/C 421/09

Vec C-7/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Förvaltningsrätten i Stockholm – Švédsko) – Skandia America Corporation (USA), filial Sverige/Skatteverket (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Skupina na účely DPH — Interná fakturácia služieb poskytovaných hlavnou spoločnosťou usadenou v tretej krajine svojej pobočke, ktorá je členom skupiny na účely DPH v členskom štáte — Zdaniteľnosť poskytnutých služieb)

7

2014/C 421/10

Vec C-47/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Martin Grund/Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná poľnohospodárska politika — Spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory — Režim jednotnej platby — Pojem „trvalé pasienky“ — Pôda určená na pestovanie tráv alebo iných bylinných kŕmnych plodín, ktorá nie je súčasťou režimu striedania plodín aspoň päť rokov — Pôda preoraná a vysiata počas tohto obdobia bylinnou kŕmnou plodinou odlišnou od tej, ktorá sa tam pestovala predtým)

8

2014/C 421/11

Vec C-101/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Nemecko) – U/Stadt Karlsruhe (Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Nariadenie (ES) č. 2252/2004 — Časť 1 dokumentu 9303 Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) — Minimálne bezpečnostné normy cestovných pasov a cestovných dokladov vydaných členskými štátmi — Prístrojom snímateľný cestovný pas — Uvedenie rodného priezviska na strane cestovného pasu s osobnými údajmi — Prezentácia mena bez rizika zámeny)

9

2014/C 421/12

Vec C-127/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 2. októbra 2014 – Guido Strack/Európska komisia (Odvolanie — Právo byť vypočutý — Právo na zákonného sudcu — Prístup k dokumentom inštitúcií — Čiastočné zamietnutie prístupu odvolateľa k dotknutým dokumentom — Pôvodné rozhodnutie o zamietnutí — Vznik implicitného rozhodnutia o zamietnutí — Nahradenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí výslovnými rozhodnutiami — Záujem na konaní po prijatí výslovných rozhodnutí o zamietnutí — Výnimky z práva na prístup k dokumentom — Ochrana záujmu riadnej správy vecí verejných — Ochrana osobných údajov a obchodných záujmov)

10

2014/C 421/13

Vec C-205/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S a i. (Ochranné známky — Smernica 89/104/EHS — Článok 3 ods. 1 písm. e) — Zamietnutie alebo neplatnosť zápisu — Trojrozmerná ochranná známka — Detská nastaviteľná stolička „Tripp Trapp“ — Označenie, ktoré sa skladá výlučne z tvaru, ktorý vyplýva z povahy tovaru — Označenie, ktoré sa skladá z tvaru, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu)

10

2014/C 421/14

Vec C-242/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Commerz Nederland NV/Havenbedrijf Rotterdam NV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hospodárska súťaž — Štátna pomoc — Článok 107 ods. 1 ZFEÚ — Pojem pomoc — Záruky poskytnuté verejnoprávnym podnikom banke na účely priznania úverov tretím dlžníkom — Záruky vedome poskytnuté riaditeľom tohto verejnoprávneho podniku v rozpore s ustanoveniami jeho stanov — Prezumpcia nesúhlasu subjektu verejnej moci, ktorý je vlastníkom tohto podniku — Pripísateľnosť záruk štátu)

11

2014/C 421/15

Vec C-254/13: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel – Belgicko) – Orgacom BVBA/Vlaamse Landmaatschappij (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poplatky s rovnakým účinkom ako clo — Vnútroštátne zdanenie — Poplatok pri dovoze maštaľného hnoja dovezeného do regiónu Flámsko — Články 30 ZFEÚ a 110 ZFEÚ — Poplatok, ktorý je povinný uhradiť dovozca — Odlišné poplatky podľa toho, či maštaľný hnoj je dovezený alebo pochádza z regiónu Flámsko)

12

2014/C 421/16

Spojené veci C-308/13 P a C-309/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 18. septembra 2014 – Società Italiana Calzature SpA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Vicini SpA (Odvolania — Ochranné známky Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Zápis obrazových ochranných známok, ktoré obsahujú slovné prvky „GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN“ a „BY GIUSEPPE ZANOTTI“ — Námietka majiteľa slovných a obrazových ochranných známok Spoločenstva a národných ochranných známok, ktoré obsahujú slovný prvok „ZANOTTI“ — Zamietnutie námietky odvolacím senátom)

13

2014/C 421/17

Vec C-341/13: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 17. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana finančných záujmov Únie — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Článok 3 — Konanie o nezrovnalostiach — Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) — Vymáhanie neoprávnene získaných vývozných náhrad — Premlčacia doba — Uplatnenie dlhšej vnútroštátnej premlčacej doby — Všeobecná premlčacia doba — Správne opatrenia a sankcie)

13

2014/C 421/18

Vec C-393/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. októbra 2014 – Rada Európskej únie/Alumina d.o.o., Európska komisia (Odvolanie — Dumping — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 464/2011 — Dovoz zeolitu A prachového s pôvodom v Bosne a Hercegovine — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 2 — Určenie normálnej hodnoty — Pojem „bežný obchodný styk“)

14

2014/C 421/19

Vec C-436/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. októbra 2014 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené kráľovstvo] – E/B (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Články 8, 12 a 15 — Právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností — Konanie o osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má obvyklý pobyt v členskom štáte bydliska svojej matky — Dohoda o právomoci v prospech súdu členského štátu bydliska otca tohto dieťaťa — Dosah)

14

2014/C 421/20

Vec C-446/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Société Fonderie 2A/Ministre de l’Économie et des Finances (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Šiesta smernica o DPH — Článok 8 ods. 1 písm. a) — Určenie miesta dodávky tovaru — Dodávateľ usadený v inom členskom štáte ako je štát nadobúdateľa — Spracovanie tovaru v členskom štáte, v ktorom je usadený nadobúdateľ)

15

2014/C 421/21

Vec C-478/13: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 2. októbra 2014 – Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2001/18/ES — Zámerné uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) do životného prostredia — Uvedenie na trh — Článok 31 ods. 3 písm. b) — Miesto pestovania GMO — Povinnosť informovať príslušné orgány — Povinnosť vytvoriť verejný register — Lojálna spolupráca)

15

2014/C 421/22

Vec C-525/13: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 2. októbra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie – Belgicko) – Vlaams Gewest/Heidi Van Den Broeck (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločná poľnohospodárska politika — Nariadenie (ES) č. 2419/2001 — Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci — Žiadosť o pomoc „na plochu“ — Článok 33 — Sankcie — Úmyselne spáchané nepresnosti)

16

2014/C 421/23

Vec C-549/13: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 18. septembra 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vergabekammer Arnsberg – Nemecko) – Bundesdruckerei GmbH/Stadt Dortmund (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 56 ZFEÚ — Slobodné poskytovanie služieb — Obmedzenia — Smernica 96/71/ES — Postupy verejného obstarávania služieb — Vnútroštátna právna úprava, ktorá ukladá uchádzačom a ich subdodávateľom prijať záväzok vyplácať zamestnancom poskytujúcim služby, ktoré sú predmetom verejnej zákazky, minimálnu mzdu — Subdodávateľ usadený v inom členskom štáte)

17

2014/C 421/24

Vec C-501/13 P: Odvolanie podané 18. septembra 2013: Page Protective Services Ltd proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 9. júla 2013 vo veci T-221/13, Page Protective Services Ltd/Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

17

2014/C 421/25

Vec C-246/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Taliansko) 21. mája 2014 – Vittoria De Bellis a i./Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP)

18

2014/C 421/26

Vec C-380/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 8. augusta 2014 – Dorothea Eckert a Karl-Heinz Dallner/Condor Flugdienst GmbH

18

2014/C 421/27

Vec C-408/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgicko) 28. augusta 2014 – Aliny Wojciechowski/Office national des pensions (ONP)

18

2014/C 421/28

Vec C-421/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Španielsko) 10. septembra 2014 – Banco Primus S.A./Jesús Gutiérrez García

19

2014/C 421/29

Vec C-422/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Španielsko) 12. septembra 2014 – Christian Pujante Rivera/Gestora Clubs Dir, S.L., a Fondo de Garantia Salarial

20

2014/C 421/30

Vec C-427/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 18. septembra 2014 – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Veloserviss“

21

2014/C 421/31

Vec C-429/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 18. septembra 2014 – AS Air Baltic Corporation/Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

21

2014/C 421/32

Vec C-430/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 19. septembra 2014 – Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis

22

2014/C 421/33

Vec C-440/14 P: Odvolanie podané 23. septembra 2014: National Iranian Oil Company proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 16. júla 2014 vo veci T-578/12, National Iranian Oil Company/Rada

22

2014/C 421/34

Vec C-441/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 24. septembra 2014 – DI, konajúci v mene Ajos A/S/Dedičia po Karstenovi Eigilovi Rasmussenovi

24

2014/C 421/35

Vec C-447/14 P: Odvolanie podané 25. septembra 2014: Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 16. júla 2014 vo veci T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg/Európska komisia

25

 

Všeobecný súd

2014/C 421/36

Vec T-68/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2014 – Soliver/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s autosklom — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Dohody o rozdelení trhov a výmene citlivých obchodných informácií — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Jediné a pokračujúce porušenie — Účasť na porušení“)

27

2014/C 421/37

Vec T-177/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Alcoa Trasformazioni/Komisia („Štátna pomoc — Elektrická energia — Zvýhodnená tarifa — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Výhoda — Povinnosť odôvodnenia — Výška pomoci — Nová pomoc“)

27

2014/C 421/38

Spojené veci T-208/11 a T-508/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – LTTE/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom v rámci boja proti terorizmu — Zmrazenie finančných prostriedkov — Uplatniteľnosť nariadenia (ES) č. 2580/2001 na situácie ozbrojeného konfliktu — Možnosť označiť orgán tretieho štátu za príslušný orgán v zmysle spoločnej pozície 2001/931/SZBP — Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančných prostriedkov — Odkaz na teroristické činy — Potreba rozhodnutia príslušného orgánu v zmysle spoločnej pozície 2001/931“)

28

2014/C 421/39

Vec T-291/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Portovesme/Komisia („Štátna pomoc — Elektrická energia — Zvýhodnená tarifa — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem štátna pomoc — Nová pomoc — Rovnosť zaobchádzania — Primeraná lehota“)

29

2014/C 421/40

Vec T-308/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Eurallumina/Komisia (Štátna pomoc — Elektrina — Preferenčná sadzba — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem štátna pomoc — Nová pomoc)

30

2014/C 421/41

Vec T-542/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2014 – Alouminion/Komisia („Štátna pomoc — Hliník — Zvýhodnená sadzba za elektrickú energiu poskytnutá na základe zmluvy — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za protiprávnu a nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Výpoveď zmluvy — Právne pozastavenie účinkov výpovede zmluvy v konaní o nariadení predbežného opatrenia — Nová pomoc“)

30

2014/C 421/42

Vec T-297/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Evropaïki Dynamiki/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Verejné zákazky na služby — Oznámenie informácií, ktoré údajne spôsobujú ujmu na povesti žalobkyne, Komisiou tretím osobám — Nemajetková ujma — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom“)

31

2014/C 421/43

Vec T-342/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2014 – Fuchs/ÚHVT – Les complices (hviezda v kruhu) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej hviezdu v kruhu — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia národná obrazová ochranná známka zobrazujúce hviezdu v kruhu — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Výmaz skoršej ochrannej známky Spoločenstva — Zachovanie záujmu na konaní — Čiastočné nezastavenie konania“)

32

2014/C 421/44

Vec T-444/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Novartis/ÚHVT – Tenimenti Angelini (LINEX) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LINEX — Skoršia národná slovná ochranná známka LINES PERLA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 76 ods. 1 in fine nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

32

2014/C 421/45

Vec T-515/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2014 – El Corte Inglés/ÚHVT – English Cut (The English Cut) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva The English Cut — Národná slovná ochranná známka a skoršie obrazové ochranné známky Spoločenstva El Corte Inglés — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neexistencia pravdepodobnosti asociácie — Súvislosť medzi označeniami — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“)

33

2014/C 421/46

Vec T-517/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Alro/Komisia („Štátna pomoc — Elektrina — Zvýhodnené tarify — Rozhodnutie začať konanie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Žaloba o neplatnosť — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Opatrenie pomoci, ktoré bolo v celom rozsahu vykonané, a to sčasti ku dňu rozhodnutia a sčasti ku dňu podania žaloby — Neprípustnosť“)

34

2014/C 421/47

Vec T-529/12 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. októbra 2014 – Bermejo Garde/EHSV („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Prijímanie — Oznámenie o voľnom pracovnom mieste — Vymenovanie na miesto riaditeľa — Späťvzatie kandidatúry odvolateľa — Vymenovanie iného uchádzača — Návrhy na zrušenie — Zrušenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste v konaní na prvom stupni napadnuté z dôvodu nedostatku právomoci autora aktu — Neexistencia výslovnej odpovede na všetky dôvody a argumenty formulované účastníkmi konania — Zásada riadnej správy vecí verejných — Neprípustnosť návrhov na zrušenie rozhodnutí prijatých na základe napadnutého oznámenia o voľnom pracovnom mieste — Článok 91 ods. 2 Štatútu — Návrh na náhradu škody — Právo na účinnú súdnu ochranu — Povinnosť Súdu pre verejnú službu poskytnúť odôvodnenie — Vec v stave umožňujúcom rozhodnúť — Zamietnutie odvolania“)

34

2014/C 421/48

Vec T-530/12 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. októbra 2014 – Bermejo Garde/EHSV („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Psychické obťažovanie — Protiprávne aktivity poškodzujúce záujmy Únie — Závažné porušenie služobných povinností úradníkov — Články 12a a 22a Služobného poriadku — Oznámenie vykonané žalobcom — Preradenie v nadväznosti na toto oznámenie — Nepredloženie veci úradu OLAF nadriadeným, ktorý dostal informácie — Akt nepriaznivo zasahujúci do právneho postavenia — Dobrá viera — Právo na obhajobu — Právomoc autora aktu“)

35

2014/C 421/49

Vec T-129/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Alpiq RomIndustries a Alpiq RomEnergie/Komisia („Štátna pomoc — Elektrická energia — Zvýhodnené tarify — Rozhodnutie začať konanie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Žaloba o neplatnosť — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Opatrenie pomoci úplne vykonané ku dňu podania žaloby — Neprípustnosť“)

36

2014/C 421/50

Vec T-262/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2014 – Skysoft Computersysteme/ÚHVT – British Sky Broadcasting Group a Sky IP International (SKYSOFT) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SKYSOFT — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SKY — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

37

2014/C 421/51

Vec T-297/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Junited Autoglas Deutschland/ÚHVT – Belron Hungary (United Autoglas) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva United Autoglas — Skoršia národná obrazová ochranná známka AUTOGLASS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

37

2014/C 421/52

Vec T-640/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Federación Española de Hostelería/EACEA („Žaloba o neplatnosť — Program v oblasti celoživotného vzdelávania — Zmluva týkajúca sa projektu ‚Virtuálny simulátor na výučbu jazykov pre osoby pracujúce v turizme (e-klient)‘ — List obsahujúci predbežné informácie — Zmluvná povaha sporu — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Chýbajúce prekvalifikovanie zmluvy — Neprípustnosť“)

38

2014/C 421/53

Vec T-444/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2014 – EMA/BU („Odvolanie — Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Zmluva n adobu určitú — Rozhodnutie o nepredĺžení — Právomoc Súdu pre verejnú službu — Článok 8 prvý odsek PZOZ — Povinnosť starostlivosti“)

39

2014/C 421/54

Vec T-458/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Larrañaga Otaño/ÚHVT (GRAPHENE) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva GRAPHENE — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

39

2014/C 421/55

Vec T-459/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Larrañaga Otaño/ÚHVT (GRAPHENE) (Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva GRAPHENE — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009)

40

2014/C 421/56

Vec T-479/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2014 – Marchiani/Parlament („Právna úprava týkajúca sa výdavkov a náhrad poslancov Európskeho parlamentu — Príspevok na asistentskú parlamentnú výpomoc — Vrátenie neoprávnene vyplatených súm“)

40

2014/C 421/57

Vec T-663/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2014 – Dvor audítorov/BF („Odvolanie — Verejná služba — Prijímanie — Vymenovanie na pracovné miesto riaditeľa ľudských zdrojov — Zamietnutie kandidatúry — Povinnosť odôvodniť správu podanú Komisiou na predbežný výber“)

41

2014/C 421/58

Vec T-26/14 P: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2014 – Schönberger/Dvor audítorov („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2011 — Referenčné multiplikačné sadzby — Kontradiktórnosť“)

41

2014/C 421/59

Vec T-215/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2014 – MPM-Quality a Eutech/ÚHVT – Elton hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) [Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva MANUFACTURE PRIM 1949 — Skoršie medzinárodné a národné ochranné známky PRIM — Zlá viera — Článok 165 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Články 41 a 56 nariadenia č. 207/2009 — Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 — Neexistencia riadneho používania skoršej ochrannej známky — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu]

42

2014/C 421/60

Vec T-410/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. septembra 2014 – Bitiqi a i./Komisia a i. („Žaloba o neplatnosť — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Misia Európskej únie na ‚podporu právneho štátu‘ v Kosove (Eulex Kosovo) — Zmluvní zamestnanci — Rozhodnutia vedúceho misie neobnoviť pracovné zmluvy — Zjavný nedostatok právomoci“)

43

2014/C 421/61

Vec T-447/13 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. októbra 2014 – Marcuccio/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Náhrada nahraditeľných trov — Článok 92 ods. 1 rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu — Námietka paralelnej žaloby — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné“)

43

2014/C 421/62

Vec T-706/14: Žaloba podaná 3. októbra 2014 – Holistic Innovation Institute/REA

44

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 421/63

Vec F-55/10 RENV: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 15. októbra 2014 – Moschonaki/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení — Prijímanie — Interné oznámenie o voľnom pracovnom mieste inštitúcie — Podmienky prijatia uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste — Voľná úvaha menovacieho orgánu)

46

2014/C 421/64

Vec F-103/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júla 2014 – CG/EIB (Verejná služba — Zamestnanci EIB — Psychické obťažovanie — Vyšetrovacie konanie — Rozhodnutie prezidenta o odložení sťažnosti — Stanovisko vyšetrovacieho výboru — Nesprávna definícia psychického obťažovania — Úmyselný charakter konania — Zistenie existencie a prejavov psychického obťažovania — Hľadanie príčinnej súvislosti — Neexistencia — Nezrovnalosti v stanovisku vyšetrovacieho výboru — Zjavne nesprávne posúdenie — Nesprávny služobný postup — Povinnosť dôverného zaobchádzania — Ochrana osobných údajov — Žaloba na náhradu škody)

46

2014/C 421/65

Vec F-115/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júla 2014 – CG/EIB (Verejná služba — Zamestnanci EIB — Vymenovanie — Pracovné miesto vedúceho oddelenia — Vymenovanie iného uchádzača než žalobkyne — Vady výberového konania — Povinnosť nestrannosti členov výberového panelu — Trestuhodné konanie predsedu výberového panelu voči žalobkyni — Konflikt záujmov — Ústny referát spoločný pre všetkých uchádzačov — Dokumenty poskytnuté pre ústny referát, ktoré môžu zvýhodniť jedného z uchádzačov — Uchádzač, ktorý sa zúčastnil prípravy poskytnutých dokumentov — Porušenie zásady rovnosti — Žaloba o neplatnosť — Návrh na náhradu škody)

47

2014/C 421/66

Vec F-26/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 18. septembra 2014 – Cerafogli/ECB (Verejná služba — Zamestnanci ECB — Prístup zamestnancov ECB k dokumentom týkajúcim sa pracovného pomeru — Pravidlá uplatňujúce sa na žiadosti zamestnancov ECB — Konanie pred podaním žaloby — Pravidlo zhody — Námietka nezákonnosti uvedená po prvý krát v žalobe — Prípustnosť — Právo na účinnú súdnu ochranu — Rokovanie s výborom zamestnancov o prijatí pravidiel uplatňujúcich sa na žiadosti zamestnancov ECB o prístupe k dokumentom týkajúcim sa pracovného pomeru)

48

2014/C 421/67

Vec F-153/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 6. mája 2014 – Forget/Komisia (Verejná služba — Úradník — Odmena — Rodinné prídavky — Príspevok na domácnosť — Podmienky priznania — Registrované partnerstvo podľa luxemburského práva — Dvojica stabilných partnerov v nemanželskom partnerskom vzťahu, ktorá má možnosť uzatvoriť civilné manželstvo — Úradník nespĺňajúci podmienky upravené v článku 1 ods. 2 písm. c) bode iv) prílohy VII služobného poriadku)

49

2014/C 421/68

Vec F-157/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 19. júna 2014 – BN/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Žaloba o neplatnosť — Úradník zaradený do platovej triedy AD 14 zaradený dočasne na pracovné miesto poradcu riaditeľa — Tvrdenie o psychickom obťažovaní zo strany generálneho riaditeľa — Dlhodobá nemocenská dovolenka — Rozhodnutie o vymenovaní na pracovné miesto poradcu na inom generálnom riaditeľstve — Povinnosť starostlivosti — Zásada riadnej správy veci verejných — Záujem služby — Pravidlo zhody medzi platovou triedou a pracovným miestom — Žaloba o náhradu škody — Škoda vyplývajúca z iného ako rozhodovacieho postupu)

49

2014/C 421/69

Vec F-7/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 18. septembra 2014 – Radelet/Európska komisia (Verejná služba — Úradníci pôsobiaci v tretích krajinách — Články 5 a 23 prílohy X služobného poriadku — Poskytnutie ubytovania inštitúciou — Povolenie udelené úradníkovi na prenájom ubytovacích priestorov — Žaloba o náhradu škody — Nemajetková ujma — Pridelenie nepohodlných a zdravotne závadných ubytovacích priestorov — Absencia dôkazu)

50

2014/C 421/70

Vec F-42/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 22. mája 2014 – CU/EHSV (Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Zmluva na dobu neurčitú — Rozhodnutie o výpovedi zmluvy)

50

2014/C 421/71

Vec F-48/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júla 2014 – CW/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Hodnotiaca správa — Posúdenia a poznámky uvedené v hodnotiacej správe — Zjavne nesprávne posúdenia — Prekročenie právomoci — Absencia)

51

2014/C 421/72

Vec F-54/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. septembra 2014 – CV/EHSV (Verejná služba — Žaloba o náhradu škody — Správne vyšetrovanie — Disciplinárne konanie — Psychické obťažovanie)

52

2014/C 421/73

Vec F-107/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 15. októbra 2014 – de Brito Sequeira Carvalho/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Úradník na dôchodku — Disciplinárne konanie — Disciplinárny postih — Zrážky z dôchodku — Výsluch svedka disciplinárnou komisiou — Nevypočutie dotknutého úradníka — Nerešpektovanie práva byť vypočutý)

52

2014/C 421/74

Vec F-15/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 15. októbra 2014 – De Bruin/Parlament (Verejná služba — Úradník v skúšobnej dobe — Článok 34 služobného poriadku — Správa o skúšobnej dobe uvádzajúca nespôsobilosť úradníka v skúšobnej dobe — Predĺženie trvania skúšobnej doby — Prepustenie na konci skúšobnej doby — Dôvody prepustenia — Výkonnosť — Rýchlosť pri plnení pracovných úloh — Zjavne nesprávne posúdenia — Nezrovnalosti konania — Lehota určená výboru pre správy na vydanie stanoviska)

53

2014/C 421/75

Vec F-35/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. septembra 2014 – DM/BEREC (Verejná služba — Zmluvný zamestnanec — Podmienky prijatia do zamestnania — Vstupná lekárska prehliadka — Článok 100 PZOZ — Výhrada týkajúca sa zdravotného stavu — Prepustenie na konci skúšobnej doby — Návrhy na zrušenie, ktoré sa stali bezpredmetnými — Neexistencia vplyvu — Zastavenie konania)

54

2014/C 421/76

Vec F-9/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. novembra 2013 – Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Lehota na podanie žaloby — Zmeškanie lehoty — Zjavne neprípustná žaloba)

54

2014/C 421/77

Vec F-22/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. júla 2014 – Mészáros/Komisia (Verejná služba — Výberové konanie — Úspešný uchádzač z výberového konania zapísaný do zoznamu úspešných uchádzačov — Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/207/11 — Preverenie podmienok účasti na výberovom konaní na platovú triedu AD 7 menovacím orgánom — Odborná prax kratšia ako minimálna požadovaná dĺžka — Zjavne nesprávne posúdenie výberovej komisie — Späťvzatie ponuky zamestnania menovacím orgánom — Presne vymedzená právomoc menovacieho orgánu)

55

2014/C 421/78

Vec F-33/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 20. marca 2014 – Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku — Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby — Vlastnoručný podpis advokáta odlišný od vlastnoručného podpisu nachádzajúceho sa na origináli žaloby zaslanej poštou — Zmeškanie lehoty na podanie žaloby — Zjavná neprípustnosť)

55

2014/C 421/79

Vec F-71/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 12. februára 2014 – CL/EEA (Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Povinnosť poskytnúť pomoc — Článok 24 služobného poriadku — Morálne obťažovanie zo strany nadriadeného — Zamietnutie žiadosti o začatie administratívneho vyšetrovania — Zjavne neprípustná žaloba)

56

2014/C 421/80

Vec F-75/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 13. februára 2014 – Probst/Komisia (Verejná služba — Úradník — Príspevok na expatriáciu — Článok 4 prílohy VII služobného poriadku — Návrh na preskúmanie — Nové a podstatné skutočnosti — Zjavne neprípustná žaloba)

56

2014/C 421/81

Vec F-98/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. septembra 2014 – Moriarty/Parlament (Verejná služba — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2012 — Nezapísanie do zoznamu povýšených úradníkov — Žaloba, ktorá zjavne nemá žiadny právny základ)

57

2014/C 421/82

Vec F-118/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. septembra 2014 – Lebedef/Komisia (Verejná služba — Prekážky konania — Zjavná neprípustnosť)

57

2014/C 421/83

Vec F-39/14: Žaloba podaná 25. apríla 2014 – ZZ/Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

58

2014/C 421/84

Vec F-53/14: Žaloba podaná 12. júna 2014 – ZZ/Komisia

58

2014/C 421/85

Vec F-55/14: Žaloba podaná 17. júna 2014 – ZZ/Komisia

59

2014/C 421/86

Vec F-57/14: Žaloba podaná 25. júna 2014 – ZZ/Komisia

60

2014/C 421/87

Vec F-60/14: Žaloba podaná 30. júna 2014 – ZZ/Komisia

60

2014/C 421/88

Vec F-61/14: Žaloba podaná 7. júla 2014 – ZZ/Komisia

61

2014/C 421/89

Vec F-63/14: Žaloba podaná 11. júla 2014 – ZZ a i./Komisia

61

2014/C 421/90

Vec F-85/14: Žaloba podaná 26. augusta 2014 – ZZ a i./Komisia

62

2014/C 421/91

Vec F-89/14: Žaloba podaná 2. septembra 2014 – ZZ/Komisia

62

2014/C 421/92

Vec F-91/14: Žaloba podaná 5. septembra 2014 – ZZ a ZZ/Rada

63

2014/C 421/93

Vec F-95/14: Žaloba podaná 17. septembra 2014 – ZZ/ECB

63

2014/C 421/94

Vec F-121/11: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 31. marca 2014 – BO/Komisia

64

2014/C 421/95

Vec F-3/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 31. marca 2014 – CK/Komisia

64

2014/C 421/96

Vec F-83/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 30. apríla 2014 – Lecolier/Komisia

64

2014/C 421/97

Vec F-105/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 7. mája 2014 – Deweerdt a i./Dvor audítorov

65

2014/C 421/98

Vec F-123/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 30. apríla 2014 – Lecolier/Komisia

65

2014/C 421/99

Vec F-2/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 7. mája 2014 – Deweerdt a Lebrun/Dvor audítorov

65

2014/C 421/00

Vec F-18/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 30. apríla 2014 – Lecolier/Komisia

65


SK

 

Top