Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:261:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 261, 11. augusta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 261

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
11. augusta 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 261/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 261/02

Vec C-511/12: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 10. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Central Administrativo Norte – Portugalsko) – Joaquim Fernando Macedo Maia a i./Fundo de Garantia Salarial, IP (Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 80/987/EHS — Smernica 2002/74/ES — Ochrana zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa — Záručné inštitúcie — Obmedzenie platobnej povinnosti záručných inštitúcií — Mzdové nároky, ktorých splatnosť nastala viac ako šesť mesiacov pred podaním žaloby na vyhlásenie platobnej neschopnosti zamestnávateľa)

2

2014/C 261/03

Vec C-608/12 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. mája 2014 – Greinwald GmbH/Nicolas Wessang, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Článok 169 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Povinný obsah odvolania)

3

2014/C 261/04

Vec C-27/13: Uznesenie Súdneho dvora (veľká komora) zo 4. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht – Nemecko) – Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (Článok 99 rokovacieho poriadku — Štátna pomoc — Články 107 a 108 ZFEÚ — Výhody priznané verejnoprávnym podnikom prevádzkujúcim letisko nízko nákladovej leteckej spoločnosti — Rozhodnutie Komisie vykonať formálne zisťovanie — Povinnosť súdov členských štátov postupovať v súlade s posúdením Komisie vykonaným v tomto rozhodnutí týkajúcim sa existencie pomoci)

3

2014/C 261/05

Vec C-89/13: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 30. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli – Taliansko) – Luigi D’Aniello a i./Poste Italiane SpA (Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Zásada zákazu diskriminácie — Vnútroštátne právne predpisy upravujúce režim odškodnenia v prípade protiprávneho časového obmedzenia pracovnej zmluvy, ktorý je odlišný od režimu uplatniteľného v prípadoch protiprávneho ukončenia pracovnej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú — Hospodárske dôsledky — Porovnateľnosť žiadostí)

4

2014/C 261/06

Vec C-153/13: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 3. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bardejov – Slovensko) – Pohotovosť s.r.o./Ján Soroka (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 93/13/EHS — Uplatnenie ratione temporis — Skutkové okolnosti pred pristúpením Slovenskej republiky k Európskej únii — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

5

2014/C 261/07

Vec C-285/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 12. júna 2014 – Bimbo, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Caffè KIMBO — Námietkové konanie — Skoršia slovná národná ochranná známka BIMBO — Všeobecne známa ochranná známka — Čiastočné zamietnutie námietky — Zjavne neprípustné odvolanie)

5

2014/C 261/08

Vec C-287/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 22. mája 2014 – Bilbaína de Alquitranes, SA, a i./Európska chemická agentúra (ECHA) (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Nariadenie č. 1907/2006 (nariadenie REACH) — Článok 59 a príloha XIII — Identifikácia látky smola, uhoľnodechtová, vysokoteplotná, ako látky, ktorá vzbudzuje veľmi veľké obavy a na ktorú treba uplatniť povoľovacie konanie — Rovnosť zaobchádzania)

6

2014/C 261/09

Vec C-329/13: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Verwaltungssenat Wien – Rakúsko) – Ferdinand Stefan/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wassserwirtschaft (Článok 99 rokovacieho poriadku — Smernica 2003/4/ES — Platnosť — Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí — Výnimka z povinnosti zverejniť informácie o životnom prostredí, pokiaľ zverejnenie negatívne ovplyvní možnosť každej osoby na spravodlivý proces — Fakultatívny charakter tejto výnimky pre členské štáty — Článok 6 ZEÚ — Článok 47 druhý odsek Charty)

6

2014/C 261/10

Vec C-350/13: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 5. júna 2014 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (predtým Augstākās tiesas Senāts) – Lotyšsko] – Antonio Gramsci Shipping Corp. a i./Aivars Lembergs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Uznávanie a výkon predbežných a ochranných opatrení — Zrušenie pôvodného rozhodnutia — Trvanie na návrhu na začatie prejudiciálneho konania — Zastavenie konania)

7

2014/C 261/11

Vec C-374/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. apríla 2014 – Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Prihláška slovnej ochrannej známky METROINVEST — Námietka majiteľa národnej obrazovej ochrannej známky a prihlasovateľa obrazovej ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej slovný prvok „METRO“ v modrej a žltej farbe — Zamietnutie zápisu)

7

2014/C 261/12

Vec C-411/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. mája 2014 – Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)/Sanco, SA (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Obrazová ochranná známka zobrazujúca kurča — Námietka majiteľa národnej obrazovej ochrannej známky zobrazujúcej kurča — Čiastočné zamietnutie námietky)

8

2014/C 261/13

Vec C-412/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. apríla 2014 – Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 34 ods. 1, článok 75 a článok 77 ods. 1 — Skoršia národná a medzinárodná obrazová ochranná známka MEDINET — Uplatnenie seniority skoršej národnej ochrannej známky — Odmietnutie)

8

2014/C 261/14

Vec C-414/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 20. mája 2014 – Reber Holding GmbH & Co. KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Anna Klusmeier (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Slovná ochranná známka Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM — Námietka majiteľa skorších obrazových národných ochranných známok W. Amadeus Mozart)

9

2014/C 261/15

Vec C-448/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 12. júna 2014 – Delphi Technologies, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 7 ods. 1 písm. b) — Slovná ochranná známka INNOVATION FOR THE REAL WORLD — Reklamný slogan — Zamietnutie zápisu — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti)

9

2014/C 261/16

Vec C-500/13: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 5. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Gmina Międzyzdroje/Minister Finansów (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — DPH — Smernica 2006/112/ES — Odpočet dane zaplatenej na vstupe — Investičný majetok — Nehnuteľný majetok — Úpravy odpočtov — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje obdobie úpravy v trvaní desať rokov)

10

2014/C 261/17

Vec C-600/13: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 30. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di Matera – Taliansko) – Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 34 ZFEÚ, 35 ZFEÚ, 37 ZFEÚ, 56 ZFEÚ a 60 ZFEÚ — Smernica 2006/123/ES — Vnútroštátne právne predpisy vyhradzujúce notárom činnosť spočívajúcu vo vyhotovovaní a overovaní listín pri predaji nehnuteľností — Zjavná neprípustnosť)

10

2014/C 261/18

Vec C-683/13: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 19. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal do Trabalho da Covilhã – Portugalsko) – Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA a i./Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Spracovanie osobných údajov — Smernica 95/46/ES — Článok 2 — Pojem „osobné údaje — Články 6 a 7 — Zásady týkajúce sa kvality údajov a zákonnosti spracovania údajov — Článok 17 — Bezpečnosť spracovania údajov — Pracovný čas pracovníkov — Register pracovného času — Prístup príslušného vnútroštátneho orgánu zodpovedného za kontrolu pracovných podmienok — Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť prístup k registru pracovného času spôsobom umožňujúcim bezprostrednú konzultáciu tohto registra)

11

2014/C 261/19

Vec C-13/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bacău (Rumunsko) 15. januára 2014 – Municipiul Piatra Neamț/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

12

2014/C 261/20

Vec C-167/14: Žaloba podaná 7. apríla 2014 – Európska komisia/Helénska republika

12

2014/C 261/21

Vec C-240/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 12. mája 2014 – Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

14

2014/C 261/22

Vec C-269/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 30. mája 2014 – Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

15

2014/C 261/23

Vec C-285/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 11. júna 2014 – Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d’Auvergne/Brasserie Bouquet SA

16

2014/C 261/24

Vec C-289/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 12. júna 2014 – Brit Air SA/Ministère des finances et des comptes publics

16

2014/C 261/25

Vec C-8/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2014 – Európska komisia/Slovinská republika, vedľajší účastníci: Belgické kráľovstvo a Holandské kráľovstvo

17

2014/C 261/26

Vec C-9/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2014 – Európska komisia/Slovinská republika, za účasti: Belgické kráľovstvo a Holandské kráľovstvo

17

2014/C 261/27

Vec C-46/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 27. mája 2014 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Datenschutzbehörde (predtým Datenschutzkommission) – Rakúsko] – H/E

17

2014/C 261/28

Vec C-121/13: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora zo 7. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Wedding – Nemecko) – Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

18

2014/C 261/29

Vec C-207/13: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora z 13. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Holandsko) – Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman, konajúci pod obchodným menom Rederij Waddentransport/Minister van Infrastructuur en Milieu, za účasti: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

18

2014/C 261/30

Vec C-284/13 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 3. apríla 2014 – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Európska komisia

18

2014/C 261/31

Vec C-292/13 P: Uznesenie predsedu šiestej komory Súdneho dvora z 21. mája 2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Impexmetal S.A.

18

2014/C 261/32

Vec C-415/13 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 22. mája 2014 – Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Impexmetal S.A.

19

2014/C 261/33

Vec C-458/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Andreas Grund, ako správca v konkurznom konaní začatom vo veci majetku SR-Tronic GmbH, Jürgen Reiser, Dirk Seidler/Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

19

2014/C 261/34

Spojené veci C-475/13 a C-476/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. mája 2014 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Walter Jubin (C-475/13), Heidemarie Retzlaff (C-476/13)/easyJet Airline Co. Ltd

19

2014/C 261/35

Vec C-493/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 4. apríla 2014 – Európska komisia/Estónska republika

19

2014/C 261/36

Vec C-558/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 4. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove – Slovensko) – CD Consulting s. r. o./Marián Vasko

20

2014/C 261/37

Vec C-571/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Annegret Weitkämper-Krug/NRW Bank – Anstalt des öffentlichen Rechts

20

2014/C 261/38

Vec C-629/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 30. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Gliwicach – Poľsko) – konanie začaté na návrh spoločnosti Adarco Invest sp. z o.o. so sídlom v Petrosani (Rumunsko), pobočka v Poľsku v meste Tarnowskie Góry

20

2014/C 261/39

Vec C-658/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 13. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hannover – Nemecko) – Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

20

2014/C 261/40

Vec C-661/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemecko) – Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

21

2014/C 261/41

Vec C-680/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Frankfurt am Main – Nemecko) – Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

21

2014/C 261/42

Vec C-46/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim – Nemecko) – Jürgen Kaiser/Condor Flugdienst GmbH

21

 

Všeobecný súd

2014/C 261/43

Vec T-564/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2014 – Quimitécnica.com a de Mello/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s fosfátmi pre živočíšne krmivá — Pokuty — Zaplatenie v splátkach — Rozhodnutie Komisie nariaďujúce zriadenie bankovej zábezpeky — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita“)

22

2014/C 261/44

Vec T-372/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2014 – Basic/ÚHVT – Repsol YPF (basic) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva basic — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva BASIC — Relatívny dôvod zamietnutia — Podobnosť služieb — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

22

2014/C 261/45

Vec T-541/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. júna 2014 – Fundação Calouste Gulbenkian/ÚHVT – Gulbenkian (GULBENKIAN) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva GULBENKIAN — Všeobecne známa národná ochranná známka, obchodné meno a skoršie národné logá Fundação Calouste Gulbenkian — Relatívne dôvody zamietnutia — Dôkaz o existencii skorších práv — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Článok 90 písm. a) rokovacieho poriadku“)

23

2014/C 261/46

Vec T-314/14: Žaloba podaná 29. apríla 2014 – Borde a Carbonium/Komisia

24

2014/C 261/47

Vec T-317/14: Žaloba podaná 7. mája 2014 – Klement/ÚHVT – Bullerjan (forma pece)

24

2014/C 261/48

Vec T-323/14: Žaloba podaná 7. mája 2014 – Bankia/ÚHVT – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

25

2014/C 261/49

Vec T-334/14: Žaloba podaná 14. mája 2014 – Roca Sanitario/ÚHVT – Villeroy & Boch (vodovodné kohútiky)

26

2014/C 261/50

Vec T-336/14: Žaloba podaná 15. mája 2014 – Société des produits Nestlé/ÚHVT (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

27

2014/C 261/51

Vec T-340/14: Žaloba podaná 15. mája 2014 – Kľujev/Rada

27

2014/C 261/52

Vec T-341/14: Žaloba podaná 15. mája 2014 – Kľujev/Rada

29

2014/C 261/53

Vec T-343/14: Žaloba podaná 19. mája 2014 – Cipriani/ÚHVT – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

29

2014/C 261/54

Vec T-351/14: Žaloba podaná 20. mája 2014 – Construlink/ÚHVT – Wit-Software (GATEWIT)

30

2014/C 261/55

Vec T-362/14: Žaloba podaná 27. mája 2014 – REWE-Zentral/ÚHVT – Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

31

2014/C 261/56

Vec T-364/14: Žaloba podaná 23. mája 2014 – Penny-Markt/ÚHVT – Boquoi Handels (B! O)

32

2014/C 261/57

Vec T-367/14: Žaloba podaná 28. mája 2014 – August Storck/ÚHVT – Chiquita Brands (Fruitfuls)

33

2014/C 261/58

Vec T-370/14: Žaloba podaná 23. mája 2014 – Petropars a i./Rada

33

2014/C 261/59

Vec T-371/14: Žaloba podaná 26. mája 2014 – NICO/Rada

34

2014/C 261/60

Vec T-372/14: Žaloba podaná 26. mája 2014 – HK Intertrade/Rada

35

2014/C 261/61

Vec T-373/14: Žaloba podaná 26. mája 2014 – Petro Suisse Intertrade/Rada

36

2014/C 261/62

Vec T-380/14: Žaloba podaná 30. mája 2014 – Pšonka/Rada

37

2014/C 261/63

Vec T-381/14: Žaloba podaná 30. mája 2014 – Pšonka/Rada

38

2014/C 261/64

Vec T-387/14: Žaloba podaná 2. júna 2014 – salesforce.com/ÚHVT (MARKETINGCLOUD)

39

2014/C 261/65

Vec T-400/14: Žaloba podaná 4. júna 2014 – Premo/ÚHVT – Prema Semiconductor (PREMO)

39

2014/C 261/66

Vec T-402/14: Žaloba podaná 6. júna 2014 – FCC Aqualia/ÚHVT – Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

40

2014/C 261/67

Vec T-405/14: Žaloba podaná 31. mája 2014 – Javorskaja/Rada a i.

41

2014/C 261/68

Vec T-455/14: Žaloba podaná 17. júna 2014 – Pirelli & C./Komisia

42

2014/C 261/69

Vec T-456/14: Žaloba podaná 16. júna 2014 – TAO/AFI a SFIE/Parlament a Rada

43

2014/C 261/70

Vec T-457/14 P: Odvolanie podané 18. júna 2014: Thierry Rouffaud proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 9. apríla 2014 vo veci F-59/13, Rouffaud/ESVČ

44

2014/C 261/71

Vec T-464/14 P: Odvolanie podané 20. júna 2014: Risto Nieminen proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 10. apríla 2014 vo veci F-81/12, Nieminen/Rada

45

2014/C 261/72

Vec T-466/14: Žaloba podaná 24. júna 2014 – Španielsko/Komisia

45

2014/C 261/73

Vec T-471/14: Žaloba podaná 25. júna 2014 – Ibercaja Banco a i./Komisia

46

2014/C 261/74

Vec T-472/14: Žaloba podaná 25. júna 2014 – Joyería Tous/Komisia

47

2014/C 261/75

Vec T-473/14: Žaloba podaná 25. júna 2014 – Corporación Alimentaria Guissona a Naviera Muriola/Komisia

47

2014/C 261/76

Vec T-474/14: Žaloba podaná 25. júna 2014 – Cesáreo Martín-Sanz a i./Komisia

48

2014/C 261/77

Vec T-476/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Poal Investments XXI a i./Komisia

49

2014/C 261/78

Vec T-477/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Caamaño Sistemas Metálicos a i./Komisia

50

2014/C 261/79

Vec T-478/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Industrias Espadafor a i./Komisia

50

2014/C 261/80

Vec T-482/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria/Komisia

51

2014/C 261/81

Vec T-483/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Banco de Albacete/Komisia

52

2014/C 261/82

Vec T-484/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Monthisa Residencial/Komisia

52

2014/C 261/83

Vec T-485/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Bon Net/ÚHVT – Aldi (Bon Appétit!)

53


SK

 

Top