EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:253:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 253, 4. augusta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 253

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
4. augusta 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 253/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 253/02

Vec C-547/11: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 5. júna 2014 – Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — štátny pomoc — Rozhodnutia 2006/323/ES a 2007/375/ES — Oslobodenie minerálnych olejov používaných ako palivo na výrobu oxidu hlinitého na Sardínii od spotrebnej dane — Vymáhanie — Rozhodnutie o odklade výkonu platobného výmeru prijaté vnútroštátnym súdnym orgánom)

2

2014/C 253/03

Spojené veci C-24/12 a C-27/12: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. júna 2014 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X BV (C-24/12), TBG Limited (C-27/12)/Staatssecretaris van Financiën (Voľný pohyb kapitálu — Obmedzenia — Platby dividend z členského štátu na zámorské územie tohto štátu — Rozsah pôsobnosti práva Únie — Osobitné dojednanie medzi EÚ a ZKÚ)

3

2014/C 253/04

Vec C-35/12 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. mája 2014 – Plásticos Españoles, SA (ASPLA)/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s plastovými priemyselnými vrecami — Jediné a nepretržité porušenie)

3

2014/C 253/05

Vec C-36/12 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. mája 2014 – Armando Álvarez, SA/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s plastovými priemyselnými vrecami — Pripísateľnosť porušenia, ktorého sa dopustila dcérska spoločnosť, materskej spoločnosti — Povinnosť odôvodnenia)

4

2014/C 253/06

Vec C-198/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 5. júna 2014 – Európska komisia/Bulharská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Vnútorný trh s energiou — Preprava plynu — Nariadenie (ES) č. 715/2009 — Článok 14 ods. 1, článok 16 ods. 1 a článok 16 ods. 2 písm. b) — Povinnosť zaručiť maximálnu kapacitu — Kapacita na virtuálnu prepravu plynu v opačnom smere — Prípustnosť)

5

2014/C 253/07

Vec C-356/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 22. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemecko) – Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Doprava — Smernica 2006/126/ES — Príloha III bod 6.4 — Platnosť — Charta základných práv Európskej únie — Článok 20, článok 21 ods. 1 a článok 26 — Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím — Vodičský preukaz — Telesná a duševná spôsobilosť viesť motorové vozidlo — Minimálne požiadavky — Ostrosť zraku — Rovnosť zaobchádzania — Nemožnosť výnimky — Proporcionalita)

5

2014/C 253/08

Vec C-360/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichshof – Nemecko) – Coty Germany GmbH, predtým Coty Prestige Lancaster Group GmbH/First Note Perfumes NV (Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenia (ES) č. 40/94 a 44/2001 — Ochranná známka Spoločenstva — Článok 93 ods. 5 nariadenia (ES) č. 40/94 — Medzinárodná právomoc v oblasti porušenia — Určenie miesta, kde došlo ku skutočnosti, ktorá zakladá nárok na náhradu škody — Cezhraničná účasť viacerých osôb na tom istom protiprávnom konaní)

6

2014/C 253/09

Vec C-398/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Fermo – Taliansko) – trestné konanie proti M (Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda — Článok 54 — Zásada „ne bis in idem“ — Pôsobnosť — Uznesenie o zastavení konania pred podaním obžaloby pre nedostatok dôkazov vydaný súdom zmluvného štátu — Možnosť obnovy súdneho vyšetrovania v prípade novoobjavených skutkových okolností a/alebo dôkazov — Pojem osoba, ktorá bola „právoplatne odsúdená“ — Trestné stíhanie v inom zmluvnom členskom štáte proti rovnakej osobe a pre trestný čin spáchaný rovnakými skutkami — Zánik obžaloby a uplatnenie zásady ne bis in idem)

7

2014/C 253/10

Vec C-539/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Employment Tribunal, Leicester – Spojené kráľovstvo) – Z.J.R. Lock/British Gas Trading Limited (Sociálna politika — Organizácia pracovného času — Smernica 2003/88/ES — Právo na platenú dovolenku za kalendárny rok — Zloženie odmeny — Základná mzda a provízia podľa dosiahnutého obratu)

8

2014/C 253/11

Vec C-557/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 5. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – KONE AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH/ÖBB Infrastrktur AG (Článok 101 ZFEÚ — Náhrada škôd spôsobených kartelom zakázaným týmto článkom — Škody, ktoré vznikli v súvislosti s vyššími cenami uplatnenými spoločnosťou z dôvodu zakázaného kartelu, ktorého sa nezúčastnila („Umbrella pricing“) — Príčinná súvislosť)

9

2014/C 253/12

Vec C-56/13: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szegedi Ítélőtábla – Maďarsko) – Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt/Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (Smernice 92/40/EHS a 2005/94/ES — Rozhodnutia 2006/105/ES a 2006/115/ES — Charta základných práv Európskej únie — Články 16, 17 a 47 — Opatrenia boja proti vtáčej chrípke — Náhrada škody)

9

2014/C 253/13

Vec C-105/13: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 5. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Holandsko) – P. J. Vonk Noordegraaf/Staatssecretaris van Economische Zaken (Poľnohospodárstvo — Spoločná poľnohospodárska politika — Režim jednotnej platby — Nariadenie (ES) č. 73/2009 — Články 34, 36 a 137 — Platobné nároky — Vymeriavací základ — Prémie vyplatené na hovädzí dobytok a pozemky v držbe poľnohospodára počas referenčného obdobia — Zmena spôsobu stanovenia plochy poľnohospodárskych pozemkov — Zníženie počtu hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu — Žiadosť poľnohospodára o zníženie počtu jeho platobných nárokov a o zvýšenie ich jednotkovej hodnoty — Nariadenie (ES) č. 796/2004 — Článok 73a ods. 2a — Prípustnosť)

10

2014/C 253/14

Vec C-255/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland – Írsko) – I/Health Service Executive (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie — Nariadenie (ES) č. 883/2004 — Článok 19 ods. 1 a článok 20 ods. 1 a 2 — Nariadenie (ES) č. 987/2009 — Článok 11 — Štátny príslušník členského štátu poistený v štáte bydliska — Postihnutie vážnou a náhlou chorobou v čase dovolenky v druhom členskom štáte — Osoba nútená zostať v tomto druhom štáte jedenásť rokov z dôvodu svojej choroby a dostupnosti špecializovanej zdravotnej starostlivosti v blízkosti miesta, kde býva — Poskytovanie vecných dávok v tomto druhom štáte — Pojmy „bydlisko“ a „pobyt“)

11

2014/C 253/15

Vec C-339/13: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 22. mája 2014 – Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 1999/74/ES — Články 3 a 5 ods. 2 — Zákaz chovu nosníc v neprispôsobených klietkach — Chov nosníc v klietkach nespĺňajúcich podmienky vyplývajúce z tejto smernice)

12

2014/C 253/16

Vec C-360/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom – Spojené kráľovstvo) – Public Relations Consultants Association Ltd/The Newspaper Licensing Agency Ltd a i. (Autorské práva — Informačná spoločnosť — Smernica 2001/29/ES — Článok 5 ods. 1 a 5 — Rozmnožovanie — Výnimky a obmedzenia — Vytváranie kópií internetovej stránky na obrazovke a vo vyrovnávacej pamäti pevného disku počas prehliadania internetu — Úkon dočasného rozmnožovania — Prechodný alebo náhodný úkon — Integrálna a podstatná časť technologického procesu — Oprávnené použitie — Samostatný hospodársky význam)

13

2014/C 253/17

Vec C-129/14 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Nürnberg – Nemecko) – trestné konanie proti Zoran Spasic (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Naliehavé prejudiciálne konanie — Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Charta základných práv Európskej únie — Články 50 a 52 — Zásada ne bis in idem — Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda — Článok 54 — Pojmy trestu, ktorý bol „už odpykaný“ a ktorý „sa práve odpykáva“)

13

2014/C 253/18

Vec C-146/14 PPU: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 5. júna 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad – Bulharsko) – Bašir Mohaned Ali Mahdi (Vízová, azylová, prisťahovalecká politika a iné politiky, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb — Smernica 2008/115/ES — Návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín — Článok 15 — Zaistenie — Predĺženie zaistenia — Povinnosti správneho alebo súdneho orgánu — Súdne preskúmanie — Neexistencia dokladov totožnosti štátneho príslušníka tretej krajiny — Prekážky vykonania rozhodnutia o odsune — Odmietnutie veľvyslanectva dotknutej tretej krajiny vystaviť doklad totožnosti umožňujúci návrat štátneho príslušníka tejto krajiny — Riziko úteku — Odôvodnené predpoklady na odsun — Nedostatok spolupráce — Prípadná povinnosť dotknutého členského štátu vystaviť predbežný doklad o postavení osoby)

14

2014/C 253/19

Vec C-520/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Płocku (Poľsko) 30. septembra 2013 – Urszula Leśniak – Jaworska, Małgorzata Głuchowska – Szmulewicz/Prokuratura Okręgowa w Płocku

15

2014/C 253/20

Vec C-174/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Španielsko) 10. apríla 2014 – María José Regojo Dans/Consejo del Estado

16

2014/C 253/21

Vec C-183/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) 11. apríla 2014 – Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

16

2014/C 253/22

Vec C-216/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Laufen (Nemecko) 30. apríla 2014 – trestné konanie proti: Gavril Covaci

17

2014/C 253/23

Vec C-244/14: Žaloba podaná 20. mája 2014 – Európska komisia/Rakúska republika

18

2014/C 253/24

Vec C-250/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 26. mája 2014 – Air France – KLM/Ministère des finances et des comptes publics

18

2014/C 253/25

Vec C-254/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Velikoj Gorici (Chorvátsko) 26. mája 2014 – VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju/Đuro Vladika

19

2014/C 253/26

Vec C-265/14 P: Odvolanie podané 2. júna 2014: Cemex S.A.B. de C.V. a iní proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 14. marca 2014 vo veci T-292/11, Cemex a iní/Komisia

19

2014/C 253/27

Vec C-272/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (Dánsko) 5. júna 2014 – Skatteministeriet/Baby Dan A/S

21

2014/C 253/28

Vec C-286/14: Žaloba podaná 11. júna 2014 – Európsky parlament/Európska komisia

21

2014/C 253/29

Vec C-296/14 P: Odvolanie podané 13. júna 2014: Helénska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 9. apríla 2014 vo veci T-150/12, Grécko/Komisia

22

2014/C 253/30

Vec C-592/12: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 4. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Španielsko) – Compañía Europea de Viajeros España S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (Ministerio de Economia y Hacienda)

22

2014/C 253/31

Spojené veci C-215/13 P a C-216/13 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 31. marca 2014 – Acron OAO, Dorogobuzh OAO/Rada Európskej únie, Európska komisia, Fertilizers Europe

22

2014/C 253/32

Vec C-283/13 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 3. apríla 2014 – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Európska komisia, Dánsko

23

 

Všeobecný súd

2014/C 253/33

Vec T-595/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. júna 2014 – Cantina Broglie 1/ÚHVT – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva RIPASSA — Skoršia národná slovná ochranná známka VINO DI RIPASSO — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia“)

24

2014/C 253/34

Vec T-260/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. júna 2014 – Španielsko/Komisia („Rybolov — Zachovanie zdrojov rýb — Prekročenie rybolovných kvót makrel zo strany Španielskeho kráľovstva v oblastiach VIII c, IX a X a vo vodách Európskej únie Copace 34.1.1 pridelených na rok 2010 — Odpočty započítané s rybolovnými kvótami pridelenými na roky 2011 až 2015 — Právo na obhajobu — Právna istota — Legitímna dôvera — Rovnosť zaobchádzania“)

24

2014/C 253/35

Vec T-273/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. júna 2014 – Unister/ÚHVT (Ab in den Urlaub) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Ab in den Urlaub — Ochranná známka, ktorá je tvorená reklamným sloganom — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Absencia dôkazu o rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009“)

25

2014/C 253/36

Vec T-330/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. júna 2014 – Hut.com/ÚHVT – Intersport France (THE HUT) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva THE HUT — Skoršia národná slovná ochranná známka LA HUTTE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

26

2014/C 253/37

Vec T-382/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. júna 2014 – Kampol/ÚHVT – Colmol (Nobel) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Nobel — Skoršia národná slovná ochranná známka NOBEL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

26

2014/C 253/38

Vec T-523/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. júna 2014 – Rani Refreshments/ÚHVT – Global-Invest Bartosz Turek (Sani) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Sani — Skoršie obrazové ochranné známky Spoločenstva Hani alebo llani a RANI — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

27

2014/C 253/39

Vec T-207/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 24. júna 2014 – 1872 Holdings/ÚHVT – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva THE SPIRIT OF CUBA — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

27

2014/C 253/40

Vec T-305/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. apríla 2014 – Unicid/Komisia („Štátna pomoc — Rámcová schéma opatrení prijatých poľnohospodárskymi medziprofesijnými organizáciami uznanými vo Francúzsku v prospech členov zastúpených poľnohospodárskych organizácií — Financovanie dobrovoľnými príspevkami, ktoré sa stávajú povinnými — Rozhodnutie vyhlasujúce schému pomoci za zlučiteľnú so spoločným trhom — Zrušenie rozhodnutia — Zastavenie konania“)

28

2014/C 253/41

Vec T-526/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. júna 2014 – Axa Versicherung/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Implicitné zamietnutie prístupu — Výslovné rozhodnutie prijaté po podaní žaloby — Strata záujmu na konaní — Zastavenie konania“)

29

2014/C 253/42

Vec T-239/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. júna 2014 – Atmeh/ÚVHT – Fretier (MONTALE MTL MONTALE Dezign) („Ochranná známka Spoločenstva — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania“)

29

2014/C 253/43

Vec T-427/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. júna 2014 – Gruppo Norton/ÚHVT – Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Gruppo Norton S.r.l. — Skoršia národná obrazová ochranná známka NORTON HISPAŃO — Pravidlo 49 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 a článok 60 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neprípustnosť odvolania pred odvolacím senátom — Odvolanie zjavne bez právneho základu“)

30

2014/C 253/44

Vec T-252/14: Žaloba podaná 14. apríla 2014 – Chemo Ibérica/ÚHVT – Novartis (EXELTIS)

30

2014/C 253/45

Vec T-253/14: Žaloba podaná 14. apríla 2014 – Chemo Ibérica/ÚHVT – Novartis (EXELTIS)

31

2014/C 253/46

Vec T-256/14: Žaloba podaná 23. apríla 2014 – Giuntoli/ÚHVT – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA)

32

2014/C 253/47

Vec T-269/14: Žaloba podaná 28. apríla 2014 – City Index/ÚHVT – Citigroup a Citibank (CITY INDEX)

32

2014/C 253/48

Vec T-273/14: Žaloba podaná 30. apríla 2014 – Lithomex/ÚHVT – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX)

33

2014/C 253/49

Vec T-278/14: Žaloba podaná 27. apríla 2014 – Dairek Attoumi/ÚHVT – Diesel (opasok)

34

2014/C 253/50

Vec T-335/14: Žaloba podaná 13. mája 2014 – Davó Lledó/ÚHVT – Administradora y Franquicias América a Inversiones Ged (DoggiS)

35

2014/C 253/51

Vec T-339/14: Žaloba podaná 15. mája 2014 – Kurčenko/Rada

36

2014/C 253/52

Vec T-346/14: Žaloba podaná 14. mája 2014 – Janukovyč/Rada

37

2014/C 253/53

Vec T-347/14: Žaloba podaná 14. mája 2014 – Janukovyč/Rada

39

2014/C 253/54

Vec T-348/14: Žaloba podaná 14. mája 2014 – Janukovyč/Rada

40

2014/C 253/55

Vec T-354/14: Žaloba podaná 19. mája 2014 – Comercializadora Eloro/ÚHVT – Zumex Group (zumex)

41

2014/C 253/56

Vec T-356/14: Žaloba podaná 23. mája 2014 – CareAbout/ÚHVT – Florido Rodríquez (Kerashot)

42

2014/C 253/57

Vec T-357/14: Žaloba podaná 23. mája 2014 – Experience Hendrix/ÚHVT – JH Licence (Jimi Hendrix)

43

2014/C 253/58

Vec T-358/14: Žaloba podaná 23. mája 2014 – Hoteles Catalonia/ÚHVT – Caixa d’Estalvis de Catalunya (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

44

2014/C 253/59

Vec T-359/14: Žaloba podaná 27. mája 2014 – Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/ÚHVT – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)

44

2014/C 253/60

Vec T-360/14: Žaloba podaná 21. mája 2014 – Švyturys-Utenos Alus/ÚHVT – Nordbrand Nordhausen (KISS)

45

2014/C 253/61

Vec T-363/14: Žaloba podaná 2. júna 2014 – Secolux/Komisia

46

2014/C 253/62

Vec T-365/14: Žaloba podaná 27. mája 2014 – CBM Creative Brands Marken/ÚHVT – Aeronautica Militare – Stato Maggiore (TRECOLORE)

47

2014/C 253/63

Vec T-366/14: Žaloba podaná 28. mája 2014 – August Storck/ÚHVT (2good)

48

2014/C 253/64

Vec T-369/14: Žaloba podaná 29. mája 2014 – Sequoia Capital Operations/ÚHVT – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

49

2014/C 253/65

Vec T-385/14: Žaloba podaná 4. júna 2014 – Volkswagen/ÚHVT (ULTIMATE)

49

2014/C 253/66

Vec T-386/14: Žaloba podaná 24. mája 2014 – Fih Holding a Fih Erhversbank/Komisia

50

2014/C 253/67

Vec T-401/14: Žaloba podaná 10. júna 2014 – Duro Felguera/Komisia

51

2014/C 253/68

Vec T-406/14: Žaloba podaná 10. júna 2014 – Promoinmo/Komisia

52

2014/C 253/69

Vec T-407/14: Žaloba podaná 10. júna 2014 – Gres La Sagra/Komisia

53

2014/C 253/70

Vec T-408/14: Žaloba podaná 10. júna 2014 – Venatto Design/Komisia

53

2014/C 253/71

Vec T-415/14: Žaloba podaná 12. júna 2014 – Embutidos Rodríguez/Komisia

54

2014/C 253/72

Vec T-416/14: Žaloba podaná 12. júna 2014 – Grup Maritim TCB/Komisia

55

2014/C 253/73

Vec T-417/14: Žaloba podaná 12. júna 2014 – Afar 4/Komisia

55

2014/C 253/74

Vec T-426/14: Žaloba podaná 12. júna 2014 – Distribuidores y Transportistas de Productos Petrolíferos/Komisia

56

2014/C 253/75

Vec T-427/14: Žaloba podaná 12. júna 2014 – Almoauto/Komisia

56

2014/C 253/76

Vec T-428/14: Žaloba podaná 12. júna 2014 – Gasiber 2000/Komisia

57

2014/C 253/77

Vec T-429/14: Žaloba podaná 12. júna 2014 – Uriinmuebles/Komisia

57

2014/C 253/78

Vec T-432/14: Žaloba podaná 13. júna 2014 – Remolcadores Nosa Terra a Hospital Povisa/Komisia

58

2014/C 253/79

Vec T-433/14: Žaloba podaná 13. júna 2014 – Superficies de Alimentación/Komisia

58

2014/C 253/80

Vec T-435/14: Žaloba podaná 9. júna 2014 – Tose’e Ta’avon Bank/Rada

59

2014/C 253/81

Vec T-436/14: Žaloba podaná 9. júna 2014 – Neka Novin/Rada

60

2014/C 253/82

Vec T-442/14: Žaloba podaná 16. júna 2014 – Metalúrgica Galaica/Komisia

60

2014/C 253/83

Vec T-443/14: Žaloba podaná 16. júna 2014 – Aprovechamientos Energéticos JG/Komisia

61

2014/C 253/84

Vec T-452/14: Žaloba podaná 17. júna 2014 – Laboratoires CTRS/Komisia

62

2014/C 253/85

Vec T-461/14: Žaloba podaná 20. júna 2014 – Arocasa/Komisia

63

2014/C 253/86

Vec T-465/14: Žaloba podaná 24. júna 2014 – Vego Supermercados/Komisia

63

2014/C 253/87

Vec T-467/14: Žaloba podaná 24. júna 2014 – Fonditel Pensiones/Komisia

64

2014/C 253/88

Vec T-469/14: Žaloba podaná 24. júna 2014 – Dordal/Komisia

64

2014/C 253/89

Vec T-479/14: Žaloba podaná 26. júna 2014 – Kendrion/Súdny dvor Európskej únie

65

2014/C 253/90

Spojené veci T-433/11 a T-98/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. júna 2014 – Makhlouf/Rada

66

2014/C 253/91

Vec T-109/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. júna 2014 – Othman/Rada

66

2014/C 253/92

Vec T-477/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. júna 2014 – Syrian Lebanese Commercial Bank/Rada

66

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 253/93

Vec F-24/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 19. júna 2014 – BN/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Žaloba o neplatnosť — Úradník zaradený do platovej triedy AD 14 a na pracovnom mieste vedúceho sekcie — Tvrdenia o psychickom obťažovaní namierené voči generálnemu riaditeľovi — Mobilita — Odmietnutie akceptovať vymenovanie na pracovné miesto poradcu na inom generálnom riaditeľstve so stratou zvýšenia platu vedúceho sekcie — Rozhodnutie o dočasnom preradení na iné pracovné miesto poradcu — Záujem služby — Pravidlo súladu medzi platovou triedou a zamestnaním — Žaloba o náhradu škody — Ujma vyplývajúca z iného ako rozhodovacieho postupu)

67

2014/C 253/94

Vec F-119/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 25. júna 2014 – Sumberaz Sotte-Wedemeijer/Europol (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Dohovor o Europole — Služobný poriadok zamestnancov Europolu — Rozhodnutie 2009/371/SVV — Uplatnenie PZOZ na zamestnancov Europolu — Neobnovenie zmluvy dočasného zamestnanca na dobu určitú — Zamietnutie priznania zmluvy dočasného zamestnanca na dobu neurčitú)

67

2014/C 253/95

Vec F-120/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 25. júna 2014 – Coutureau/Europol (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Dohovor o Europole — Služobný poriadok zamestnancov Europolu — Rozhodnutie 2009/371/SVV — Uplatnenie PZOZ na zamestnancov Europolu — Neobnovenie zmluvy dočasného zamestnanca na dobu určitú — Zamietnutie priznania zmluvy dočasného zamestnanca na dobu neurčitú)

68

2014/C 253/96

Vec F-121/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 25. júna 2014 – Maynard/Europol (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Dohovor o Europole — Služobný poriadok zamestnancov Europolu — Rozhodnutie 2009/371/SVV — Uplatnenie PZOZ na zamestnancov Europolu — Neobnovenie zmluvy dočasného zamestnanca na dobu určitú — Zamietnutie priznania zmluvy dočasného zamestnanca na dobu neurčitú)

69

2014/C 253/97

Vec F-66/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 25. júna 2014 – Molina Solano/Europol (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Dohovor o Europole — Služobný poriadok zamestnancov Europolu — Rozhodnutie 2009/371/SVV — Uplatnenie PZOZ na zamestnancov Europolu — Neobnovenie zmluvy dočasného zamestnanca na dobu určitú — Zamietnutie priznania zmluvy dočasného zamestnanca na dobu neurčitú)

69

2014/C 253/98

Vec F-67/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 25. júna 2014 – Rihn/Europol (Verejná služba — Zamestnanci Europolu — Dohovor o Europole — Služobný poriadok zamestnancov Europolu — Rozhodnutie 2009/371/SVV — Uplatnenie PZOZ na zamestnancov Europolu — Neobnovenie zmluvy dočasného zamestnanca na dobu určitú — Zamietnutie priznania zmluvy dočasného zamestnanca na dobu neurčitú)

70

2014/C 253/99

Vec F-56/14: Žaloba podaná 18. júna 2014 – ZZ/Komisia

70


SK

 

Top