Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:177:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 177, 11. júna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 177

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
11. júna 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

495. plenárne zasadnutie EHSV z 21. a 21. januára 2014

2014/C 177/1

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Spotreba založená na spolupráci alebo participácii: model udržateľnosti pre 21. storočie“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

2014/C 177/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Stratégia boja proti tieňovej ekonomike a nelegálnej práci“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

9

2014/C 177/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Prístupnosť ako ľudské právo osôb so zdravotným postihnutím“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

15

2014/C 177/4

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Dostupnosť SVHZ: definícia, rozsah, výzvy a európske iniciatívy“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

24

2014/C 177/5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (EUSAIR)“ (prieskumné stanovisko)

32

2014/C 177/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov“ COM(2013) 803 final – 2013/0392 (NLE)

40

2014/C 177/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 260/2012, pokiaľ ide o prechod na celoúnijné úhrady a inkasá“COM(2013) 937 final – 2013/0449 (COD)

41


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

495. plenárne zasadnutie EHSV z 21. a 21. januára 2014

2014/C 177/8

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách“COM(2013) 641 final – 2013/0314 (COD)

42

2014/C 177/9

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“COM(2013) 751 final – 2013/0365 (COD)

48

2014/C 177/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových psychoaktívnych látkach“COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD) COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD)

52

2014/C 177/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Súbor opatrení programu NAIADES II“, ktorý obsahuje tri dokumenty: „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy“COM(2013) 621 final – 2013/0303 (COD)„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES“COM(2013) 622 final – 2013/0302 (COD)„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Smerom ku kvalitnej vnútrozemskej vodnej doprave – NAIADES II“COM(2013) 623 final

58

2014/C 177/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Nové opatrenia na jednotnom trhu EÚ v oblasti telekomunikácií“, ktoré sa týka týchto dvoch dokumentov: „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012“COM(2013) 627 final – 2013/0309 (COD)„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o jednotnom telekomunikačnom trhu“COM(2013) 634 final

64

2014/C 177/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete“ — COM(2013) 499 final

71

2014/C 177/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Konzultačné oznámenie o udržateľnom využívaní fosforu“COM(2013) 517 final

78

2014/C 177/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a riadení introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov“COM(2013) 620 final – 2013/0307 (COD)

84

2014/C 177/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom do roku 2020 implementovať medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie“COM(2013) 722 final – 2013/0344 (COD)

88


SK

 

Top