Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:175:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 175, 10. júna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 175

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
10. júna 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 175/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 175/02

Spojené veci C-231/11 P až C-233/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. apríla 2014 – Európska komisia/Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartel — Trh s projektmi týkajúcimi sa rozvádzačov izolovaných plynom — Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty — Pojem podnik — Zásada osobnej zodpovednosti a zásada individualizácie trestov a sankcií — Neobmedzená právomoc Všeobecného súdu — Zásada ne ultra petita — Zásada proporcionality a zásada rovnosti zaobchádzania)

2

2014/C 175/03

Spojené veci C-247/11 P a C-253/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. apríla 2014 – Areva/Alstom SA, T&D Holding, predtým Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, predtým Areva T&D SA, Alstom Grid AG, predtým Areva T&D AG, Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartel — Trh s projektmi týkajúcimi sa rozvádzačov izolovaných plynom — Pripísateľnosť protiprávneho správania dcérskych spoločností ich materským spoločnostiam — Povinnosť odôvodnenia — Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty — Pojem podnik — „Faktická“ solidárna zodpovednosť — Zásada právnej istoty a zásada individualizácie trestov a sankcií — Zásada proporcionality a zásada rovnosti zaobchádzania)

3

2014/C 175/04

Vec C-616/11: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 9. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation (Smernica 2007/64/ES — Platobné služby — Článok 4 bod 23 — Pojem platobný nástroj — Elektronický prevodný príkaz na úhradu a prevodný príkaz na úhradu na tlačive — Článok 52 ods. 3 — Právo príjemcu žiadať od platiteľa poplatky za používanie platobného nástroja — Právomoc členských štátov vydať všeobecný zákaz — Zmluva medzi mobilným operátorom a jednotlivcami)

4

2014/C 175/05

Vec C-190/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny – Poľsko) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sloboda usadiť sa — Voľný pohyb kapitálu — Články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ — Daň z príjmov právnických osôb — Rozdielne zaobchádzanie s dividendami vyplácanými investičným fondom rezidentom a nerezidentom — Vylúčenie daňového oslobodenia — Neodôvodnené obmedzenie)

5

2014/C 175/06

Vec C-288/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. apríla 2014 – Európska komisia/Maďarsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 95/46/ES — Ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľný pohyb týchto údajov — Článok 28 ods. 1 — Vnútroštátne dozorné orgány — Nezávislosť — Vnútroštátna právna úprava, ktorou bolo predčasne ukončené funkčné obdobie dozorného orgánu — Vytvorenie nového dozorného orgánu a vymenovanie inej osoby do funkcie predsedu)

6

2014/C 175/07

Spojené veci C-293/12 a C-594/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. apríla 2014 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof – Írsko, Rakúsko) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl a i. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General (Elektronické komunikácie — Smernica 2006/24/ES — Verejne dostupné elektronické komunikačné služby alebo verejné komunikačné siete — Uchovávanie údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním takýchto služieb — Platnosť — Články 7, 8 a 11 Charty základných práv Európskej únie)

6

2014/C 175/08

Vec C-435/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – ACI Adam BV a i./Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné vlastníctvo — Autorské práva a s nimi súvisiace práva — Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti — Smernica 2001/29/ES — Článok 5 ods. 2 písm. b) a článok 5 ods. 5 — Právo rozmnožovania — Výnimky a obmedzenia — Rozmnožovanie na súkromné použitie — Legálny pôvod rozmnoženiny — Smernica 2004/48/ES — Pôsobnosť)

7

2014/C 175/09

Vec C-485/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Holandsko) – Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Poľnohospodárstvo — Spoločná poľnohospodárska politika — Režimy priamej podpory — Nariadenie (ES) č. 73/2009 — Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci — Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov — Podmienky oprávnenosti na poskytnutie podpory — Administratívne kontroly — Kontroly na mieste — Nariadenie (ES) č. 796/2004 — Určenie plôch, na ktoré sa vzťahuje podpora — Diaľkové snímanie — Fyzická kontrola poľnohospodárskych pozemkov)

8

2014/C 175/10

Vec C-583/12: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus – Estónsko) – Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliameti (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 1383/2003 — Opatrenia brániace uvedeniu napodobenín a pirátskych tovarov na trh — Článok 13 ods. 1 — Právomoc colných orgánov konštatovať porušenie práva duševného vlastníctva)

9

2014/C 175/11

Vec C-609/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Ehrmann AG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Informovanie a ochrana spotrebiteľov — Nariadenie (ES) č. 1924/2006 — Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách — Označovanie a prezentácia týchto potravín — Článok 10 ods. 2 — Časová pôsobnosť — Článok 28 ods. 5 a 6 — Prechodné opatrenia)

10

2014/C 175/12

Vec C-74/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – GSV kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombinovaná nomenklatúra — Kódy TARIC-u 7019590010 a 7019590090 — Nariadenia ukladajúce antidumpingové clo na dovoz určitých riedkych sieťovín zo sklenených vláken s pôvodom v Číne — Rozdielne jazykové verzie — Povinnosť zaplatiť antidumpingové clo)

11

2014/C 175/13

Vec C-85/13: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 10. apríla 2014 – Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/271/EHS — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Články 3 až 5 a 10 — Príloha I A a B)

11

2014/C 175/14

Vec C-115/13: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. apríla 2014 – Európska komisia/Maďarsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Spotrebná daň na alkohol a alkoholické nápoje — Smernica 92/83/EHS — Stanovenie sadzieb spotrebnej dane — Výroba etanolu v liehovare formou spracovania ovocia dodaného pestovateľom, podliehajúca sadzbe spotrebnej dane rovnajúcej sa 0 — Oslobodenie etanolu vyrobeného súkromnými osobami od spotrebnej dane)

13

2014/C 175/15

Vec C-225/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. apríla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État – Belgicko) – Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Odpady — Smernica 75/442/EHS — Článok 7 ods. 1 — Plán odpadového hospodárstva — Vhodné miesta alebo zariadenia na zneškodňovanie odpadov — Pojem „plán odpadového hospodárstva“ — Smernica 1999/31/ES — Články 8 a 14 — Skládky, ktorým bolo vydané povolenie alebo ktoré už boli v prevádzke v čase prebratia tejto smernice)

13

2014/C 175/16

Vec C-269/13 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 10. apríla 2014 – Acino AG/Európska komisia (Odvolanie — Humánne lieky — Pozastavenie uvedenia na trh a stiahnutie určitých šarží liekov obsahujúcich účinnú látku klopidogrel — Zmena povolení na uvedenie na trh — Zákaz uvedenia na trh — Nariadenie (ES) č. 726/2004 a smernica 2001/83/ES — Zásada obozretnosti — Proporcionalita — Povinnosť odôvodnenia)

14

2014/C 175/17

Vec C-28/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) zo 6. februára 2014 – Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/Európska centrálna banka (ECB) (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Článok 169 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Povinný obsah odvolania)

15

2014/C 175/18

Vec C-33/13: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) zo 6. februára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Poľsko) – Marcin Jagiełło/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Dane — DPH — Šiesta smernica — Právo na odpočítanie dane — Zamietnutie — Faktúra vydaná spoločnosťou konajúcou pod krycím názvom)

16

2014/C 175/19

Spojené veci C-97/13 a C-214/13: Uznesenie Súdneho dvora (veľká komora) z 3. februára 2014 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – Silvia Georgiana Câmpean/Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria/George Ciocoiu (C-214/13) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Vnútroštátne zdanenie — Článok 110 ZFEÚ — Daň za znečistenie životného prostredia vyberaná pri prvom prihlásení motorových vozidiel do evidencie — Neutralita dane vo vzťahu k dovezeným ojazdeným vozidlám a vo vzťahu k podobným vozidlám, ktoré sa už nachádzajú na vnútroštátnom trhu)

16

2014/C 175/20

Vec C-223/13: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. februára 2014 – Holandské kráľovstvo/Európska komisia (Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (EÚ) č. 93/2013 — Vrátenie veci Všeobecnému súdu Európskej únie)

17

2014/C 175/21

Vec C-301/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 6. februára 2014 – El Corte Inglés, SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Slovná ochranná známka CLUB GOURMET a CLUB DEL GOURMET — Zamietnutie námietky — Rokovací poriadok Súdneho dvora — Článok 181 — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné)

18

2014/C 175/22

Vec C-372/13: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 30. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Polymeles Protodikeio Athinon – Grécko) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia (Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Otázky položené v rámci prejudiciálneho konania zhodné s otázkami, na ktoré už Súdny dvor odpovedal — Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) — Článok 27 — Patentovateľný predmet — Článok 70 — Ochrana existujúcich predmetov)

18

2014/C 175/23

Vec C-397/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 29. januára 2014 – Simone Gbagbo/Rada Európskej únie, Európska komisia, Republika Pobrežia Slonoviny (Odvolanie — Lehota — Formálne náležitosti — Zjavná neprípustnosť)

19

2014/C 175/24

Vec C-462/13: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 30. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Polymeles Protodikeio Athinon – Grécko) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/Minerva Farmakeftiki AE (Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Otázky položené v rámci prejudiciálneho konania zhodné s otázkami, na ktoré už Súdny dvor odpovedal — Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) — Článok 27 — Patentovateľný predmet — Článok 70 — Ochrana existujúcich predmetov)

20

2014/C 175/25

Vec C-110/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Judecătoria Oradea (Rumunsko) 7. marca 2014 – Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA

21

2014/C 175/26

Vec C-115/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Koblenz (Nemecko) 11. marca 2014 – RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau

21

2014/C 175/27

Vec C-124/14: Žaloba podaná 17. marca 2014 – Európska komisia/Talianska republika

22

2014/C 175/28

Vec C-125/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 18. marca 2014 – Iron & Smith Kft./Unilever NV

23

2014/C 175/29

Vec C-126/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 17. marca 2014 – UAB „Sveda“/Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

24

2014/C 175/30

Vec C-132/14: Žaloba podaná 21. marca 2014 – Európsky parlament/Rada Európskej únie

24

2014/C 175/31

Vec C-133/14: Žaloba podaná 21. marca 2014 – Európska komisia/Rada Európskej únie

25

2014/C 175/32

Vec C-134/14: Žaloba podaná 21. marca 2014 – Európska komisia/Rada Európskej únie

26

2014/C 175/33

Vec C-135/14: Žaloba podaná 21. marca 2014 – Európska komisia/Rada Európskej únie

26

2014/C 175/34

Vec C-136/14: Žaloba podaná 21. marca 2014 – Európsky parlament/Rada Európskej únie

27

2014/C 175/35

Vec C-146/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofija–grad (Bulharsko) 28. marca 2014 – Direktor na Direkcija „Migracija“ pri Ministerstvo na vătrešnite raboti, Bašir Mohamed Ali Mahdi

28

2014/C 175/36

Vec C-159/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd – Varna (Bulharsko) 4. apríla 2014 – „Koela-N“ EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

29

2014/C 175/37

Vec C-160/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varas Cíveis de Lisboa (5a Vara Cível) (Portugalsko) 4. apríla 2014 – João Filipe Ferreira da Silva e Brito a iní/Portugalská republika

30

2014/C 175/38

Vec C-165/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 7. apríla 2014 – Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado

31

2014/C 175/39

Vec C-168/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 7. apríla 2014 – Grupo Itevelesa S.L. a i./Oca Inspección Técnica de Vehículos SA a i.

31

2014/C 175/40

Vec C-169/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Castellón (Španielsko) 7. apríla 2014 – Juan Carlos Sánchez Morcillo a María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

32

2014/C 175/41

Vec C-451/12: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Salamanca – Španielsko) – Josune Esteban Garcia/Cachorros Plus CBF SCP

33

2014/C 175/42

Vec C-460/12: Uznesenie predsedu ôsmej komory Súdneho dvora zo 7. februára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove – Slovensko) – SKP k.s./Ján Bríla

33

2014/C 175/43

Vec C-298/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 31. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance d’Orléans – Francúzsko) – Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA/Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

33

2014/C 175/44

Vec C-444/13: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 16. januára 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Brașov – Rumunsko) – Imre Solyom, Luiza Solyom/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

34

 

Všeobecný súd

2014/C 175/45

Vec T-340/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. apríla 2014 – Evropaïki Dynamiki/Komisia („Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie Úradom pre publikácie — Pomoc pri poskytovaní služieb zverejňovania a oznamovania v súvislosti s internetovou stránkou CORDIS — Zamietnutie ponúk jedného uchádzača a rozhodnutie o zadaní zákaziek iným uchádzačom — Klasifikácia ponuky uchádzača — Povinnosť odôvodnenia — Článok 148 ods. 1 a 3, spôsoby vykonania — Zjavne nesprávne posúdenie — Mimozmluvná zodpovednosť“)

35

2014/C 175/46

Vec T-623/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. apríla 2014 – Pico Food/ÚHVT – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška ochrannej známky Spoločenstva MILANÓWEK CREAM FUDGE — Skoršie národné obrazové ochranné známky zobrazujúce kravu Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT a SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 76 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

35

2014/C 175/47

Vec T-144/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. apríla 2014 – Comsa/ÚHVT – COMSA (COMSA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva COMSA — Skorší názov spoločnosti Comsa, SA — Relatívny dôvod zamietnutia — Nepoužívanie označenia v obchodnom styku, ktorého pôsobnosť nie je iba miestna — Podobnosť služieb — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

36

2014/C 175/48

Vec T-150/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. apríla 2014 – Grécko/Komisia („Štátna pomoc — Bezúročné pôžičky so štátnou zárukou, ktoré poskytli helénske orgány zväzom poľnohospodárskych družstiev z odvetvia obilnín — Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Povinnosť odôvodnenia — Výhoda — Pomoc určená na nápravu vážneho narušenia hospodárstva členského štátu“)

37

2014/C 175/49

Vec T-288/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. apríla 2014 – EI du Pont de Nemours/ÚHVT – Zueco Ruiz (ZYTeL) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky ZYTeL — Skoršia ochranná známka Spoločenstva a všeobecne známa ochranná známka v zmysle článku 6bis Parížskeho dohovoru ZYTEL — relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Narušenie rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“)

37

2014/C 175/50

Vec T-386/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. apríla 2014 Elite Licensing/ÚHVT – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva elite BY MONDARIZ — Skoršie ochranné známky Spoločenstva a skoršie medzinárodné ochranné známky ELITE — Jazyk odvolacieho konania — Lehoty — Prípustnosť odvolania pred odvolacím senátom — Pravidlo 48 ods. 2, pravidlo 49 ods. 1 a pravidlo 96 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Poškodenie dobrého mena — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009“)

38

2014/C 175/51

Vec T-488/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. apríla 2014 – CITEB a Belgo-Metal/Parlament („Verejné zákazky na práce — Zadávacie konanie — Renovácia a prístavba budovy Eastman v Bruseli — Zamietnutie ponuky uchádzača — Predloženie správy hodnotiaceho výboru — Povinnosť odôvodnenia“)

38

2014/C 175/52

Vec T-501/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. apríla 2014 – Farmaceutisk Laboratorium Ferring/ÚHVT – Tillotts Pharma (OCTASA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva OCTASA — Skoršie národné slovné ochranné známky PENTASA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

39

2014/C 175/53

Vec T-502/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. apríla 2014 – Ferring/ÚHVT – Tillotts Pharma (OCTASA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva OCTASA — Skoršie národné slovné ochranné známky, skoršie slovné ochranné známky štátov Beneluxu a skoršie medzinárodné slovné ochranné známky PENTASA a OCTOSTIM — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

40

2014/C 175/54

Vec T-209/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. apríla 2014 – Olive Line International/ÚHVT (OLIVE LINE) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva OLIVE LINE — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

40

2014/C 175/55

Vec T-249/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. apríla 2014 – MHCS/ÚHVT – Ambra (DORATO) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známy Spoločenstva DORATO — Skoršie obrazové ochranné známky Spoločenstva a skoršie národné obrazové ochranné známky zobrazujúce etikety na hrdlo fľaše — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 50 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95“)

41

2014/C 175/56

Vec T-293/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. apríla 2014 – CNIEL/Komisia („Štátna pomoc — Rámcová schéma opatrení prijatých poľnohospodárskymi medziprofesijnými organizáciami uznanými vo Francúzsku v prospech členov zastúpených poľnohospodárskych organizácií — Financovanie dobrovoľnými príspevkami, ktoré sa stávajú povinnými — Rozhodnutie vyhlasujúce schému pomoci za zlučiteľnú so spoločným trhom — Zrušenie rozhodnutia — Zastavenie konania“)

41

2014/C 175/57

Vec T-302/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. apríla 2014 – CNIPT/Komisia („Štátna pomoc — Rámcová schéma opatrení prijatých poľnohospodárskymi medziprofesijnými organizáciami uznanými vo Francúzsku v prospech členov zastúpených poľnohospodárskych organizácií — Financovanie dobrovoľnými príspevkami, ktoré sa stávajú povinnými — Rozhodnutie vyhlasujúce schému pomoci za zlučiteľnú so spoločným trhom — Zrušenie rozhodnutia — Zastavenie konania“)

42

2014/C 175/58

Vec T-306/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. apríla 2014 – Val’hor/Komisia („Štátna pomoc — Rámcová schéma opatrení prijatých poľnohospodárskymi medziprofesijnými organizáciami uznanými vo Francúzsku v prospech členov zastúpených poľnohospodárskych organizácií — Financovanie dobrovoľnými príspevkami, ktoré sa stávajú povinnými — Rozhodnutie vyhlasujúce schému pomoci za zlučiteľnú so spoločným trhom — Zrušenie rozhodnutia — Zastavenie konania“)

43

2014/C 175/59

Vec T-313/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. apríla 2014 – Onidol/Komisia („Štátna pomoc — Rámcová schéma opatrení prijatých poľnohospodárskymi medziprofesijnými organizáciami uznanými vo Francúzsku v prospech členov zastúpených poľnohospodárskych organizácií — Financovanie dobrovoľnými príspevkami, ktoré sa stávajú povinnými — Rozhodnutie vyhlasujúce schému pomoci za zlučiteľnú so spoločným trhom — Zrušenie rozhodnutia — Zastavenie konania“)

43

2014/C 175/60

Vec T-314/09: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. apríla 2014 – Intercéréales a Grossi/Komisia („Štátna pomoc — Rámcová schéma opatrení prijatých poľnohospodárskymi medziprofesijnými organizáciami uznanými vo Francúzsku v prospech členov zastúpených poľnohospodárskych organizácií — Financovanie dobrovoľnými príspevkami, ktoré sa stávajú povinnými — Rozhodnutie vyhlasujúce schému pomoci za zlučiteľnú so spoločným trhom — Zrušenie rozhodnutia — Zastavenie konania“)

44

2014/C 175/61

Vec T-270/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 31. marca 2014 – SACBO/Komisia a INEA („Žaloba o neplatnosť — Finančná pomoc Spoločenstva v prospech projektov vo všeobecnom záujme v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí — Neexistencia priamej dotknutosti — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Prípravný akt — Neprípustnosť“)

44

2014/C 175/62

Vec T-644/13 R: Uznesenie sudcu rozhodujúcom o predbežnom opatrení zo 4. februára 2014 – Serco Belgium a i./Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zákazky — Verejné obstarávanie — Zamietnutie ponuky uchádzača — Návrh na odklad výkonu — Fumus boni iuris“)

45

2014/C 175/63

Vec T-154/14: Žaloba podaná 7. marca 2014 – ANKO/Komisia

46

2014/C 175/64

Vec T-155/14: Žaloba podaná 7. marca 2014 – ANKO/Komisia

46

2014/C 175/65

Vec T-165/14: Žaloba podaná 7. marca 2014 – ANKO/Komisia a REA

47

2014/C 175/66

Vec T-195/14: Žaloba podaná 19. marca 2014 – Compagnie des gaz de pétrole Primagaz/ÚHVT – Reeh (PRIMA KLIMA)

48

2014/C 175/67

Vec T-215/14: Žaloba podaná 8. mája 2014 – Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisia

48

2014/C 175/68

Vec T-219/14: Žaloba podaná 2. apríla 2014 – Regione autonoma della Sardegna/Komisia

49

2014/C 175/69

Vec T-220/14: Žaloba podaná 2. apríla 2014 – Saremar/Komisia

50

2014/C 175/70

Vec T-222/14: Žaloba podaná 10. apríla 2014 – Deluxe Laboratories/ÚHVT (deluxe)

51

2014/C 175/71

Vec T-144/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. apríla 2014 – Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology/Komisia

52

2014/C 175/72

Vec T-145/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. apríla 2014 – Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance/Komisia

52

2014/C 175/73

Vec T-146/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. apríla 2014 – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology/Komisia

52

2014/C 175/74

Vec T-147/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. apríla 2014 – Zhejiang Yuhui Solar Energy Source/Komisia

52

2014/C 175/75

Vec T-575/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. apríla 2014 – Lesaffre a Compagnie/ÚHVT – Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

53

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 175/76

Vec F-14/14: Žaloba podaná 17. februára 2014 – ZZ/Komisia

54

2014/C 175/77

Vec F-16/14: Žaloba podaná 24. februára 2014 – ZZ/Komisia

54

2014/C 175/78

Vec F-20/14: Žaloba podaná 10. marca 2014 – ZZ/EHSV

55

2014/C 175/79

Vec F-24/14: Žaloba podaná 21. marca 2014 – ZZ/ÚHVT

55

2014/C 175/80

Žaloba podaná 24. marca 2014 – ZZ/Parlament Vec F-26/14

56

2014/C 175/81

Vec F-30/14: Žaloba podaná 28. marca 2014 – ZZ/Komisia

56


SK

 

Top