Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:135:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 135, 5. mája 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 135

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
5. mája 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 135/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 129, 28.4.2014

1

2014/C 135/02

Rozhodnutie Súdneho dvora z 25. marca 2014 o zákonných sviatkoch a súdnych prázdninách

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 135/03

Vec C-222/12: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Ringkonnakohus – Estónsko) – A Karuse AS/Politsei-ja Piirivalveamet (Cestná doprava  — Nariadenie (ES) č. 561/2006  — Povinnosť používať tachograf  — Výnimka pre vozidlá používané v súvislosti s údržbou ciest  — Vozidlo prepravujúce štrk z miesta nakládky na miesto, kde sa vykonávajú práce na údržbe cesty)

3

2014/C 135/04

Vec C-366/12: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Finanzamt Dortmund-West/Klinikum Dortmudnd gGmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania  — Šiesta smernica o DPH  — Oslobodenia  — Článok 13 A ods. 1 písm. b)  — Dodávka tovarov  — Dodávka cytostatických liekov v rámci ambulantnej starostlivosti  — Plnenia poskytnuté rôznymi zdaniteľnými osobami  — Článok 13 A ods. 1 písm. c)  — Poskytovanie lekárskej starostlivosti  — Lieky predpísané zmluvným lekárom vykonávajúcim svoju činnosť v rámci nemocnice  — Úzko súvisiace plnenia  — Vedľajšie plnenia k poskytovaniu lekárskej starostlivosti  — Vecne a hospodársky neoddeliteľné plnenia)

4

2014/C 135/05

Vec C-375/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Grenoble – Francúzsko) – Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme (Návrh na začatie prejudiciálneho konania  — Článok 63 ZFEÚ  — Voľný pohyb kapitálu  — Článok 49 ZFEÚ  — Sloboda usadiť sa  — Daň z príjmov fyzických osôb  — Mechanizmus obmedzenia výšky priamych daní v závislosti od príjmov  — Dvojstranná daňová zmluva s cieľom zamedziť dvojitému zdaneniu  — Zdanenie dividend, ktoré rozdeľuje spoločnosť usadená v inom členskom štáte a v prípade ktorých už bola zaplatená zrážková daň  — Nezohľadnenie alebo čiastočné zohľadnenie dane zaplatenej v tomto inom členskom štáte na účely výpočtu hornej hranice dane  — Článok 65 ZFEÚ  — Obmedzenie  — Odôvodnenie)

5

2014/C 135/06

Vec C-456/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van Staate – Holandsko) – O/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/B (Smernica 2004/38/ES  — Článok 21 ods. 1 ZFEÚ  — Právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov  — Oprávnené osoby  — Právo na pobyt štátneho príslušníka tretieho štátu, rodinného príslušníka občana Únie, v členskom štáte, ktorého je tento občan štátnym príslušníkom  — Návrat občana Únie do tohto členského štátu po krátkodobých pobytoch v inom členskom štáte)

6

2014/C 135/07

Vec C-457/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State – Holandsko) – S/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G (Článok 20 ZFEÚ, článok 21 ods. 1 ZFEÚ a článok 45 ZFEÚ  — Smernica 2004/38/ES  — Právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov  — Oprávnené osoby  — Právo na pobyt štátneho príslušníka tretieho štátu, rodinného príslušníka občana Únie, v členskom štáte, ktorého je tento občan štátnym príslušníkom  — Občan Únie, ktorý má bydlisko a je štátny príslušník toho istého členského štátu  — Pracovné činnosti  — Pravidelné dochádzanie do iného členského štátu)

7

2014/C 135/08

Vec C-464/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret – Dánsko) – ATP Pension Sevice A/S/Skatteministeriet (Šiesta smernica o DPH  — Oslobodenia od dane  — Článok 13 B písm. d) body 3 a 6  — Podielové fondy  — Zamestnanecké dôchodkové systémy  — Správa  — Oslobodenia od dane pre plnenia týkajúce sa vkladov, bežných účtov, platieb a prevodov)

8

2014/C 135/09

Vec C-512/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État – Francúzsko) – Octapharma France SAS/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé (Aproximácia právnych predpisov  — Smernica 2001/83/ES  — Smernica 2002/98/ES  — Pôsobnosť  — Nestabilizovaný krvný derivát  — Plazma upravená pomocou priemyselného procesu  — Súbežné alebo výlučné uplatňovanie smerníc  — Možnosť členského štátu stanoviť pre plazmu prísnejší režim ako pre lieky)

9

2014/C 135/10

Vec C-548/12: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Krefeld – Nemecko) – Marc Brogsitter/Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf (Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti  — Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach  — Nariadenie (ES) č. 44/2001 – Osobitné právomoci  — Článok 5 body 1 a 3  — Žaloba na určenie občianskoprávnej zodpovednosti  — Zmluvná alebo mimozmluvná povaha)

10

2014/C 135/11

Vec C-599/12: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge – Belgicko) – Jetair NV, BTW-eenhied BTWE Travel4you/FOD Financiën (DPH  — Osobitná úprava týkajúca sa cestovných kancelárií  — Plnenia uskutočnené mimo územia Európskej únie  — Šiesta smernica 77/388/EHS  — Článok 28 ods. 3  — Smernica 2006/112/ES  — Článok 370  — Klauzula „standstill“  — Zmena vnútroštátnej legislatívy počas lehoty na prebratie)

10

2014/C 135/12

Spojené veci C-29/13 a C-30/13: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad – Bulharsko) – Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna (Návrh na začatie prejudiciálneho konania  — Colný kódex Spoločenstva  — Články 243 a 245  — Nariadenie (EHS) č. 2454/93  — Článok 181a  — Rozhodnutie, ktoré možno napadnúť opravným prostriedkom  — Prípustnosť súdnej žaloby bez predchádzajúceho podania odvolania v správnom konaní  — Zásada rešpektovania práva na obhajobu)

11

2014/C 135/13

Vec C-38/13: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Białymstoku – Poľsko) – Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (Návrh na začatie prejudiciálneho konania  — Sociálna politika  — Smernica 1999/70/ES  — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP  — Doložka 4  — Pojem „pracovnoprávne podmienky“  — Výpovedná doba v prípade pracovnej zmluvy na dobu určitú  — Rozdielne zaobchádzanie so stálymi pracovníkmi)

13

2014/C 135/14

Vec C-52/13: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Návrh na začatie prejudiciálneho konania  — Smernica 2006/114/ES  — Pojmy „klamlivá reklama“ a „porovnávacia reklama“  — Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej sú klamlivá reklama a nepovolená porovnávacia reklama dve odlišné protiprávne konania)

13

2014/C 135/15

Vec C-107/13: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Veliko Tărnovo – Bulharsko) – FIRIN OOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno osiguritelna praktika“ – Veliko Tărnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Spoločný systém dane z pridanej hodnoty  — Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe  — Zaplatenie preddavkov  — Nepriznanie práva na odpočítanie dane  — Podvod  — Úprava odpočítanej dane, keď sa zdaniteľné plnenie neuskutočnilo  — Podmienky)

14

2014/C 135/16

Vec C-132/13: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landegericht Köln – Nemecko) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania  — Aproximácia právnych predpisov  — Smernica 2006/95/ES  — Pojem „elektrické zariadenie“  — Označenie CE o zhode  — Kryty na viacpólové elektrické konektory)

15

2014/C 135/17

Vec C-155/13: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Comissione Tributaria regionale di Mestre-Venezia – Taliansko) – Società Italiana Commercio e Servizi srl v likvidácii (SICES) a i./Agenzia Dogane Ufficio delle dogane di Venezia (Poľnohospodárstvo  — Nariadenie (ES) č. 341/2007  — Článok 6 ods. 4  — Colné kvóty  — Cesnak čínskeho pôvodu  — Dovozné licencie  — Neprevoditeľnosť práv vyplývajúcich z dovozných licencií  — Obchádzanie  — Zneužitie práva)

16

2014/C 135/18

Vec C-190/13: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. marca 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no3 de Barcelona – Španielsko) – Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra (Sociálna politika  — Smernica 1999/70/ES  — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP  — Univerzity  — Externí profesori  — Opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú  — Doložka 5 bod 1  — Opatrenia zamerané na predchádzanie zneužívaniu zmlúv na dobu určitú  — Pojem „objektívne dôvody“ odôvodňujúce uzatvorenie takýchto zmlúv  — Doložka 3  — Pojem „pracovná zmluva na dobu neurčitú“  — Sankcie  — Nárok na odstupné  — Rozdielne zaobchádzanie medzi stálymi pracovníkmi)

17

2014/C 135/19

Vec C-204/13: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. marca (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg (Dane  — Daň z pridanej hodnoty  — Vznik a rozsah práva na odpočítanie dane  — Zrušenie spoločnosti spoločníkom  — Nadobudnutie časti klientely tejto spoločnosti  — Vecný vklad do inej spoločnosti  — Zaplatenie dane na vstupe  — Možné odpočítanie)

18

2014/C 135/20

Vec C-30/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 22. januára 2014 – Ryanair Ltd/PR Aviation BV

18

2014/C 135/21

Vec C-42/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 27. januára 2014 – Minister Finansów/Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

19

2014/C 135/22

Vec C-49/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Španielsko) 3. februára 2014 – Finanmadrid E.F.C., SA/Jesús Vicente Albán Zambrano a i.

20

2014/C 135/23

Vec C-54/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia Madrid (Španielsko) 5. februára 2014 – Rafael Villafañez Gallego a María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2014/C 135/24

Vec C-56/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgicko) 5. februára 2014 – Openbaar Ministerie/Marc Emiel Melanie De Beuckeleer, Michiel Martinus Zeews, Staalbeton NV/SA

21

2014/C 135/25

Vec C-61/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale regionale di giiustizia amministrativa di Trento (Taliansko) 7. februára 2014 – Orrizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona „San Valentino“ a i.

21

2014/C 135/26

Vec C-63/14: Žaloba podaná 10. februára 2014 – Európska komisia/Francúzska republika

22

2014/C 135/27

Vec C-70/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugalsko) 10. februára 2014 – Agrocaramulo – Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

23

2014/C 135/28

Vec C-75/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila (Španielsko) 11. februára 2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA/Francisco Javier Rodríguez Barbero a María Ángeles Barbero Gutiérrez

23

2014/C 135/29

Vec C-88/14: Žaloba podaná 21. februára 2014 – Európska komisia/Európsky parlament, Rada Európskej únie

24

2014/C 135/30

Vec C-102/14 P: Odvolanie podané 4. marca 2014: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, S.A. proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 13. januára 2014 vo veci T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Komisia

25

2014/C 135/31

Vec C-114/14: Žaloba podaná 10. marca 2014 – Európska komisia/Švédske kráľovstvo

26

2014/C 135/32

Vec C-116/14: Žaloba podaná 10. marca 2014 – Európska komisia/Portugalská republika

27

2014/C 135/33

Vec C-121/14: Žaloba podaná 12. marca 2014 – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Európsky parlament, Rada Európskej únie

28

 

Všeobecný súd

2014/C 135/34

Vec T-292/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Cemex a i./Komisia („Hospodárska súťaž  — Správne konanie  — Rozhodnutie o žiadosti o informácie  — Potreba požadovaných informácií  — Povinnosť odôvodnenia  — Proporcionalita“)

29

2014/C 135/35

Vec T-293/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Holcim (Deutschland) a Holcim/Komisia („Hospodárska súťaž  — Správne konanie  — Rozhodnutie o žiadosti o informácie  — Potreba požadovaných informácií  — Povinnosť odôvodnenia  — Proporcionalita“)

29

2014/C 135/36

Vec T-296/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Cementos Portland Valderrivas/Komisia („Hospodárska súťaž  — Správne konanie  — Rozhodnutie o žiadosti o informácie  — Potreba požadovaných informácií  — Dostatočne vážne nepriame dôkazy  — Súdne preskúmanie  — Proporcionalita“)

30

2014/C 135/37

Vec T-297/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Buzzi Unicem/Komisia („Hospodárska súťaž  — Správne konanie  — Rozhodnutie o žiadosti o informácie  — Potreba požadovaných informácií  — Zásada riadnej správy vecí verejných  — Povinnosť odôvodnenia  — Proporcionalita“)

31

2014/C 135/38

Vec T-302/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – HeidelbergCement/Komisia („Hospodárska súťaž  — Správne konanie  — Rozhodnutie o žiadosti o informácie  — Potreba požadovaných informácií  — Povinnosť odôvodnenia  — Proporcionalita“)

31

2014/C 135/39

Vec T-305/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Italmobiliare/Komisia („Hospodárska súťaž  — Správne konanie  — Rozhodnutie o žiadosti o informácie  — Potreba požadovaných informácií  — Zásada riadnej správy vecí verejných  — Povinnosť odôvodnenia  — Proporcionalita“)

32

2014/C 135/40

Vec T-306/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Schwenk Zement/Komisia („Hospodárska súťaž  — Správne konanie  — Rozhodnutie o žiadosti o informácie  — Potreba požadovaných informácií  — Povinnosť odôvodnenia  — Proporcionalita“)

32

2014/C 135/41

Vec T-131/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2014 – Lardini/ÚHVT (Pripojenie kvetu na golier) („Ochranná známka Spoločenstva  — Prihláška ochrannej známky Spoločenstva pozostávajúca z pripojenia kvetu na golier  — Absolútny dôvod zamietnutia  — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti  — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

33

2014/C 135/42

Vec T-134/10: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2014 – FESI/Rada („Žaloba o neplatnosť  — Dumping  — Rozšírenie konečného antidumpingového cla zavedeného na dovozy určitej obuvi so zvrškom z usne s pôvodom vo Vietname a v Číne na dovozy určitej obuvi so zvrškom z usne pochádzajúcej z Macaa  — Združenie zastupujúce nezávislých dovozcov  — Neexistencia osobnej dotknutosti  — Právny akt, ktorý obsahuje vykonávacie opatrenia  — Neprípustnosť“)

34

2014/C 135/43

Vec T-430/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. marca 2014 – Magnesitas de Rubián a i./Komisia („Životné prostredie  — Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia  — Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách v odvetviach výroby cementu, vápna a oxidu horečnatého  — Návrh na zastavenie konania  — Zamietnutie  — Späťvzatie  — Výmaz“)

34

2014/C 135/44

Vec T-158/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. marca 2014 – Magnesitas de Rubián a i./Parlament a Rada („Životné prostredie  — Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia životného prostredia  — Individuálne rozhodnutie nachádzajúce sa v článku 13 ods. 7 smernice 2010/75/EÚ  — Návrh na zastavenie konania  — Zamietnutie  — Späťvzatie  — Výmaz“)

35

2014/C 135/45

Vec T-411/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. marca 2014 – Hemofarm/ÚHVT – Laboratorios Diafarm (HEMOFARM) („Ochranná známka Spoločenstva  — Námietkové konanie  — Späťvzatie námietky  — Zastavenie konania“)

36

2014/C 135/46

Veci T-240/12 a T-211/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2014 – Eni/Komisia („Hospodárska súťaž  — Kartely  — Trh s butadiénovým kaučukom a butadiénstyrénovým kaučukom vyrábaným emulznou polymerizáciou  — Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 81 ES  — Čiastočné zrušenie a oprava Všeobecným súdom rozhodnutia Komisie  — Opätovné začatie konania  — Nové oznámenie o výhradách  — Ukončenie konania  — Zastavenie konania“)

36

2014/C 135/47

Veci T-241/12 a T-210/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. marca 2014 – Versalis/Komisia („Hospodárska súťaž  — Kartely  — Trh s butadiénovým kaučukom a butadiénstyrénovým kaučukom vyrábaným emulznou polymerizáciou  — Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 81 ES  — Čiastočné zrušenie a oprava Všeobecným súdom rozhodnutia Komisie  — Opätovné začatie konania  — Nové oznámenie o výhradách  — Ukončenie konania  — Zastavenie konania“)

37

2014/C 135/48

Vec T-518/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. marca 2014 – Spirlea/Komisia („Žaloba o neplatnosť  — Verejné zdravie  — Rozhodnutie o ukončení postupu v rámci pilotného projektu EÚ  — Odloženie sťažnosti  — Nezačatie konania o nesplnení povinnosti  — Neprípustnosť“)

38

2014/C 135/49

Vec T-187/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. februára 2014 – Jannatian/Rada („Žaloba o neplatnosť  — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika  — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu  — Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa uplatňujú reštriktívne opatrenia  — Lehota na podanie žaloby  — Omeškanie  — Neprípustnosť“)

38

2014/C 135/50

Vec T-578/13 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 13. februára 2014 – Luxembourg Pamol (Cyprus) a Luxembourg Industries/Komisia („Predbežné opatrenie  — Konanie o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh  — Uverejnenie dokumentov o zaradení účinnej látky do zoznamu  — Zamietnutie žiadosti o dôverné zaobchádzanie s určitými informáciami  — Návrh na odklad výkonu  — Prípustnosť  — Naliehavosť  — Fumus boni juris  — Zváženie záujmov“)

39

2014/C 135/51

Vec T-1/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 7. marca 2014 – Aluminios Cortizo a Cortizo Cartera/Komisia („Predbežné opatrenie  — Štátna pomoc  — Pomoc poskytnutá španielskymi orgánmi v prospech zoskupení hospodárskych záujmov (ZHZ) a ich investorov  — Daňový režim uplatniteľný na určité dohody o finančnom lízingu pri nadobudnutí lodí (španielsky systém daňového lízingu)  — Návrh na odklad výkonu  — Nedodržanie formálnych náležitostí  — Neprípustnosť“)

40

2014/C 135/52

Vec T-506/12 P: Odvolanie podané 12. marca 2014: Eva Cuallado Martorell proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 18. septembra 2012 vo veci F-96/09, Cuallado Martorell/Komisia

40

2014/C 135/53

Vec T-11/14: Žaloba podaná 3. januára 2014 – Grundig Multimedia/ÚHVT (Pianissimo)

41

2014/C 135/54

Vec T-36/14: Žaloba podaná 15. januára 2014 – St’art a i./Komisia

42

2014/C 135/55

Vec T-65/14: Žaloba podaná 28. januára 2014 – Bank Refah Kargaran/Rada

43

2014/C 135/56

Vec T-74/14: Žaloba podaná 31. januára 2014 – Francúzsko/Komisia

44

2014/C 135/57

Vec T-76/14: Žaloba podaná 4. feburára 2014 – Morningstar/Komisia

45

2014/C 135/58

Vec T-77/14: Žaloba podaná 4. februára 2014 – EE/ÚHVT (zobrazenie bielych bodov na sivom podklade)

46

2014/C 135/59

Vec T-78/14: Žaloba podaná 4. februára 2014 – Benediktinerabtei St. Bonifaz/ÚHVT – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

46

2014/C 135/60

Vec T-81/14: Žaloba podaná 6. februára 2014 – Energy Brands/ÚHVT – Smart Wines (SMARTWATER)

47

2014/C 135/61

Vec T-84/14: Žaloba podaná 6. februára 2014 – Harrys Pubar/ÚHVT – Harry’s New York Bar (HARRY’S NEW YORK BAR)

48

2014/C 135/62

Vec T-85/14: Žaloba podaná 7. februára 2014 – Infocit/ÚHVT – DIN (DINKOOL)

48

2014/C 135/63

Vec T-89/14: Žaloba podaná 10. februára 2014 – Export Development Bank of Iran/Rada

49

2014/C 135/64

Vec T-90/14: Žaloba podaná 3. februára 2014 – Secolux/Komisia a CdT

50

2014/C 135/65

Vec T-93/14: Žaloba podaná 10. februára 2014 – St’art a i./Komisia

51

2014/C 135/66

Vec T-94/14: aloba podaná 11. februára 2014 – EE/ÚHVT (zobrazenie farebného motívu)

52

2014/C 135/67

Vec T-96/14: Žaloba podaná 11. februára 2014 – Vimeo/ÚHVT – PT Comunicações (VIMEO)

52

2014/C 135/68

Vec T-130/14 P: Odvolanie podané 24. februára 2014: Rada Európskej únie proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 12. decembra 2013 vo veci F-142/11, Simpson/Rada

53

2014/C 135/69

Vec T-132/14: Žaloba podaná 24. februára 2014 – Albis Plastic/ÚHVT – IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

53

2014/C 135/70

Vec T-135/14: Žaloba podaná 20. februára 2014 – Kicktipp/ÚHVT – Società Italiana Calzature (kicktipp)

54

2014/C 135/71

Vec T-136/14: Žaloba podaná 24. februára 2014 – Tilda Riceland Private/ÚHVT – Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

55

2014/C 135/72

Vec T-137/14: Žaloba podaná 24. februára 2014 – I Castellani/ÚHVT – Chomarat (Device of a circle)/ÚHVT

55

2014/C 135/73

Vec T-140/14: Žaloba podaná 28. februára 2014 – Bora Creations/ÚHVT (gel nails at home)

56

2014/C 135/74

Vec T-143/14: Žaloba podaná 3. marca 2014 – EE/ÚHVT (zobrazenie bielych bodov na žltom podklade)

57

2014/C 135/75

Vec T-144/14: Žaloba podaná 3. marca 2014 – EE/ÚHVT (zobrazenie bielych bodov na podklade vo farbe slonoviny)

57

2014/C 135/76

Vec T-156/14: Žaloba podaná 7. marca 2014 – Volkswagen/ÚHVT (StartUp)

58

2014/C 135/77

Vec T-162/14: Žaloba podaná 28. februára 2014 – Canadian Solar Emea a i./Rada

58

2014/C 135/78

Vec T-163/14: Žaloba podaná 28. februára 2014 – Canadian Solar Emea a i./Rada

59

2014/C 135/79

Vec T-168/14: Žaloba podaná 13. marca 2014 – Pérez Gutiérrez/Komisia

60

2014/C 135/80

Vec T-119/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. februára 2014 – USFSPEI a Loescher/Rada

61

2014/C 135/81

Vec T-600/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 24. februára 2014 – Bimbo/ÚHVT (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

61


SK

 

Top