Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:088:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 088, 27. marec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2014.088.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 88

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
27. marca 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2014/C 088/01

Odporúčanie Rady z 10. marca 2014 o rámci kvality pre stáže

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 088/02

Výmenný kurz eura

5

2014/C 088/03

Nová národná strana obehových euromincí

6

2014/C 088/04

Nová národná strana obehových euromincí

7

2014/C 088/05

Nová národná strana obehových euromincí

8


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2014/C 088/06

Oznámenie o verejnom výberovom konaní

9

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2014/C 088/07

Rozsudok Súdu z 15. novembra 2013 vo veci E-10/13 – Dozorný úrad EZVO/Island [Nesplnenie povinností štátu EZVO, ktorý je členom EHP – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie)]

10

2014/C 088/08

Rozsudok Súdu z 15. novembra 2013 vo veci E-9/13 – Dozorný úrad EZVO/Nórske kráľovstvo (Nesplnenie povinností štátu EHP – Smernica Komisie 2010/48/EÚ z 5. júla 2010, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel)

11

2014/C 088/09

Rozsudok Súdu z 15. novembra 2013 vo veci E-11/13 – Dozorný úrad EZVO/Island (Nesplnenie povinností zmluvnou stranou – Smernica 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia)

12

2014/C 088/10

Rozsudok Súdu z 27. novembra 2013 vo veci E-6/13 – Metacom AG/Rechtsanwälte Zipper & Collegen (Sloboda právnikov poskytovať cezhraničné služby – Smernica 77/249/EHS – Vlastné zastupovanie – Povinnosť podať oznámenie stanovená vo vnútroštátnom právnom predpise – Dôsledky nepodania oznámenia)

13

2014/C 088/11

Rozsudok Súdu zo 6. decembra 2013 vo veci E-15/13 – Dozorný úrad EZVO/Island (Nesplnenie povinností štátu EHP – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov)

14

2014/C 088/12

Rozsudok Súdu zo 6. decembra 2013 vo veci E-16/13 – Dozorný úrad EZVO/Island (Nesplnenie povinností zmluvnej strany – Nevykonanie transpozície – Smernica 2008/122/ES o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene)

15

2014/C 088/13

Rozsudok Súdu zo 6. decembra 2013 vo veci E-17/13 – Dozorný úrad EZVO/Island (Nesplnenie povinností zmluvnej strany – Smernica 2009/44/ES – Nevykonanie transpozície)

16

2014/C 088/14

Rozsudok Súdu zo 6. decembra 2013 vo veci E-18/13 – Dozorný úrad EZVO/Island (Nesplnenie povinností zmluvnej strany – Smernica 2001/81/ES – Nevykonanie transpozície)

17

2014/C 088/15

Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú 29. októbra 2013 predložil Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein vo veci Casino Admiral AG/Wolfgang Egger (Vec E-24/13)

18

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2014/C 088/16

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7153 – BNPP/LaSer) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

19

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2014/C 088/17

Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

20

2014/C 088/18

Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

25


 

Korigendá

2014/C 088/19

Korigendum k schváleniu poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (Ú. v. EÚ C 50, 21.2.2014)

30


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top