EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:052:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 052, 22. február 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2014.052.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 52

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
22. februára 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 052/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 45, 15.2.2014

1

 

Súdny dvor

2014/C 052/02

Zloženie sľubu nových členov Súdneho dvora

2

2014/C 052/03

Rozhodnutia prijaté Súdnym dvorom na generálnom zasadnutí 5. novembra 2013

2

2014/C 052/04

Zoznamy slúžiace na určenie zloženia rozhodovacích komôr

3

 

Všeobecný súd

2014/C 052/05

Zloženie sľubu novým sudcom Všeobecného súdu

4


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 052/06

Spojené veci C-239/11 P, C-489/11 P a C-498/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 19. decembra 2013 — Siemens AG (C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11 P), Toshiba Corp. (C-498/11 P), Siemens AG/Európska komisia [Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartel — Trh s projektmi týkajúcimi sa rozvádzačov izolovaných plynom — Rozdelenie trhu — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Dôkaz o porušení — Jediné a pokračujúce porušenie — Skreslenie dôkazov — Dôkazná sila vyhlásení, ktoré idú proti záujmom toho, kto ich robí — Pokuty — Východisková suma — Referenčný rok — Násobiaci koeficient na dosiahnutie odstrašujúceho účinku — Neobmedzená právomoc — Rovnosť zaobchádzania — Právo na obhajobu — Povinnosť odôvodnenia]

5

2014/C 052/07

Vec C-281/11: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 19. decembra 2013 — Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Používanie geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch — Smernica 2009/41/ES — Nesprávne a neúplné prebratie)

5

2014/C 052/08

Vec C-500/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 19. decembra 2013 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Spojené kráľovstvo] — The Queen, Fruition Po Limited/Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 2200/96 — Nariadenie (ES) č. 1432/2003 — Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhu — Ovocie a zelenina — Organizácie výrobcov — Podmienky na uznanie vnútroštátnymi orgánmi — Poskytnutie technických prostriedkov potrebných na skladovanie, balenie a uvádzanie výrobkov na trh — Povinnosť organizácie v prípade zverenia jej činností tretím spoločnostiam vykonávať kontrolu týchto spoločností]

6

2014/C 052/09

Vec C-9/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 19. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de commerce de Verviers — Belgicko) — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA [Súdna právomoc v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 2 — Článok 5 bod 1 písm. a) a b) — Osobitná právomoc v zmluvných veciach — Pojmy „predaj tovaru“ a „poskytovanie služieb“ — Zmluva o výhradnom predaji tovaru]

6

2014/C 052/10

Vec C-10/12 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 19. decembra 2013 — Transnational Company „Kazchrome“ AO, ENRC Marketing AG/Rada Európskej únie, Európska komisia, Euroalliages [Odvolanie — Dumping — Nariadenie (ES) č. 172/2008 — Dovozy ferosilícia s pôvodom v Číne, Egypte, Kazachstane, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Rusku — Čiastočné predbežné preskúmanie — Nariadenie (ES) č. 384/96 — Článok 3 ods. 7 — Známe faktory — Ujma výrobnému odvetviu Únie — Príčinná súvislosť]

7

2014/C 052/11

Vec C-84/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin — Nemecko) — Rahmanian Koushkaki/Bundesrepublik Deutschland [Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Nariadenie (ES) č. 810/2009 — Článok 21 ods. 1, článok 32 ods. 1 a článok 35 ods. 6 — Postupy a podmienky udeľovania jednotných víz — Povinnosť udeliť vízum — Posudzovanie rizika nezákonného prisťahovalectva — Úmysel žiadateľa opustiť územie členských štátov pred uplynutím platnosti víza, o ktoré žiada — Odôvodnené pochybnosti — Voľná úvaha príslušných orgánov]

7

2014/C 052/12

Vec C-116/12: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 12. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dioikitiko Protodikeio Serron — Grécko) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/Elliniko Dimosio (Colná hodnota — Tovar vyvezený do tretej krajiny — Vývozné náhrady — Spracovanie vo vyvážajúcej krajine považované za nepodstatné — Opätovný vývoz tovaru na územie Európskej únie — Určenie colnej hodnoty — Prevodná hodnota)

8

2014/C 052/13

Vec C-174/12: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 19. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien — Rakúsko) — Alfred Hirmann/Immofinanz AG (Prejudiciálne konanie — Právo obchodných spoločností — Druhá smernica 77/91/EHS — Zodpovednosť akciovej spoločnosti za porušenie svojich povinností v oblasti zverejňovania — Nepresnosť informácií uvedených v prospekte na účely upísania — Rozsah zodpovednosti — Právna úprava členského štátu stanovujúca vrátenie ceny, ktorú nadobúdateľ zaplatil za nákup akcií)

9

2014/C 052/14

Vec C-202/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 19. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te ’s-Gravenhage — Holandsko) — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV (Smernica 96/9/ES — Právna ochrana databáz — Článok 7 ods. 1 a 5 — Právo sui generis zostavovateľa databázy — Pojem „reutilizácia“ — Podstatná časť obsahu databázy — Špecifický meta-vyhľadávač)

10

2014/C 052/15

Vec C-209/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 19. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Walter Endress/Allianz Lebensversicherungs AG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernice 90/619/EHS a 92/96/EHS — Životné poistenie — Právo na odstúpenie od zmluvy — Neinformovanie o podmienkach uplatnenia tohto práva — Zánik práva na odstúpenie od zmluvy rok po zaplatení prvého poistného — Súlad so smernicami 90/619/EHS a 92/96/EHS)

10

2014/C 052/16

Spojené veci C-241/12 a C-242/12: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. decembra 2013 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Rechtbank te Rotterdam — Holandsko) — trestné konania proti Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12) [Životné prostredie — Odpad — Pojem — Smernica 2006/12/ES — Preprava odpadu — Informovanie príslušných vnútroštátnych orgánov — Nariadenie (EHS) č. 259/93 — Existencia úkonu, úmyslu alebo povinnosti zbaviť sa látky alebo predmetu]

11

2014/C 052/17

Vec C-262/12: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 19. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État — Francúzsko) — Association Vent De Colère! Fédération nationale a i./Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Štátna pomoc — Pojem „intervencia zo strany štátu alebo zo štátnych prostriedkov“ — Elektrická energia veterného pôvodu — Povinnosť nákupu za vyššiu cenu než je trhová cena — Úplná náhrada — Príspevky, ktoré musia platiť koneční spotrebitelia elektrickej energie)

11

2014/C 052/18

Vec C-267/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 12. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation — Francúzsko) — Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (Smernica 2000/78/ES — Rovnosť zaobchádzania — Kolektívna zmluva, ktorá vyhradzuje výhodu v oblasti odmeňovania a pracovných podmienok zamestnancom uzatvárajúcich manželstvo — Vylúčenie partnerov uzatvárajúcich registrované partnerstvo — Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie)

12

2014/C 052/19

Vec C-274/12 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. decembra 2013 — Telefónica SA/Európska komisia (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť — Článok 263 štvrtý odsek ZFEÚ — Právo podať žalobu — Aktívna legitimácia — Fyzické alebo právnické osoby — Akty, ktoré sa ich osobne týkajú — Právny akt, ktorý nevyžaduje vykonávacie opatrenia — Rozhodnutie vyhlasujúce schému štátnej pomoci za nezlučiteľnú so spoločným trhom — Právo na účinnú súdnu ochranu)

12

2014/C 052/20

Vec C-279/12: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. decembra 2013 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) — Spojené kráľovstvo] — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United UtilitiesWater plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aarhuský dohovor — Smernica 2003/4/ES — Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí — Pôsobnosť — Pojem „orgán verejnej moci“ — Vodárenské a kanalizačné podniky — Privatizácia vodárenského odvetvia v Anglicku a vo Walese)

13

2014/C 052/21

Vec C-281/12: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 19. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato — Taliansko) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop/Autorità Garante della Concorreza e del Mercato (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľa — Nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom — Smernica 2005/29/ES — Článok 6 ods. 1 — Pojem „klamlivá činnos“ — Kumulatívna povaha podmienok uvedených v predmetnom ustanovení)

13

2014/C 052/22

Vec C-292/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 12. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Ringkonnakohus — Estónsko) — Ragn-Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2008/98/ES — Nakladanie s odpadmi — Článok 16 ods. 3 — Zásada blízkosti — Nariadenie (ES) č. 1013/2006 — Preprava odpadu — Zmesový komunálny odpad — Priemyselný a stavebný odpad — Konanie na udelenie koncesie na služby zberu a odvozu odpadu vzniknutého na území obce — Povinnosť budúceho úspešného uchádzača odvážať zozbieraný odpad do zariadení na spracovanie odpadu označených orgánom udeľujúcim koncesiu — Najbližšie vhodné zariadenia na spracovanie odpadu]

14

2014/C 052/23

Vec C-303/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 12. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège — Belgicko) — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/Belgické kráľovstvo (Sloboda usadiť sa — Rovnosť zaobchádzania — Daň z príjmov — Právna úprava, ktorej cieľom je zamedziť dvojitému zdaneniu — Príjmy pochádzajúce z iného štátu, ako je štát bydliska — Metóda oslobodenia od dane s výhradou progresívneho zdanenia v štáte bydliska — Čiastočné zohľadnenie osobnej a rodinnej situácie — Strata určitých daňových výhod spojených s osobnou a rodinnou situáciou pracovníka)

15

2014/C 052/24

Vec C-327/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 12. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato — Taliansko) — Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture/Soa Nazionale Construttori — Organismo di Attestazione Spa (Články 101 ZFEÚ, 102 ZFEÚ a 106 ZFEÚ — Verejnoprávne podniky a podniky, ktorým členské štáty priznávajú osobitné alebo výlučné práva — Podniky poverené správou služieb všeobecného hospodárskeho záujmu — Pojmy — Organizácie poverené overiť a osvedčiť dodržanie podmienok vyžadovaných zákonom podnikmi, ktoré vykonávajú verejné práce — Článok 49 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Obmedzenie — Odôvodnenie — Ochrana adresátov služieb — Kvalita certifikačných služieb)

15

2014/C 052/25

Vec C-361/12: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli — Taliansko) — Carmela Carratù/Poste Italiane SpA (Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú — Zásada zákazu diskriminácie — Pojem „pracovnoprávne podmienky“ — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca odlišný režim náhrady škody v prípade protiprávneho stanovenia skončenia platnosti pracovnej zmluvy od režimu náhrady škody uplatniteľnému v prípade protiprávneho ukončenia pracovnej zmluvy na dobu neurčitú)

16

2014/C 052/26

Vec C-362/12: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom — Spojené kráľovstvo) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Súdna ochrana — Zásada efektivity — Zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery — Vrátenie plnenia bez právneho dôvodu — Opravné prostriedky — Vnútroštátna právna úprava — Skrátenie premlčacej lehoty na podanie dostupných opravných prostriedkov bez oznámenia a so spätnou účinnosťou)

16

2014/C 052/27

Vec C-411/12: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 12. decembra 2013 — Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Štátna pomoc — Preferenčná sadzba za elektrickú energiu — Rozhodnutie 2011/746/EÚ — Pomoc nezlučiteľná s vnútorným trhom — Vymáhanie — Nevykonanie v stanovenej lehote)

17

2014/C 052/28

Vec C-425/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 12. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portugalsko) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Postupy verejného obstarávania vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore — Smernica 93/38/EHS — Neprebratie do vnútroštátneho práva — Možnosť štátu dovolávať sa tejto smernice voči koncesionárskej organizácii poskytujúcej verejnú službu v prípade neprebratia tohto aktu do vnútroštátneho práva)

17

2014/C 052/29

Vec C-437/12: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 19. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch — Holandsko) — konanie, ktoré začal X (Vnútroštátne zdanenia — Článok 110 ZFEÚ — Daň z prihlásenia do evidencie — Podobné domáce výrobky — Neutralita dane vo vzťahu k dovezeným ojazdeným vozidlám a vo vzťahu k podobným vozidlám, ktoré sa už nachádzajú na vnútroštátnom trhu)

18

2014/C 052/30

Vec C-443/12: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. decembra 2013 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené kráľovstvo] — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi [Humánne lieky — Dodatkové ochranné osvedčenie — Nariadenie (ES) č. 469/2009 — Článok 3 — Podmienky získania tohto osvedčenia — Postupné uvedenie dvoch liekov, ktoré obsahujú čiastočne alebo úplne rovnakú účinnú zložku, na trh — Zmes účinných zložiek, z ktorých jedna už bola uvedená na trh vo forme lieku s jedinou účinnou zložkou — Možnosť získať viaceré osvedčenia na základe toho istého patentu a dvoch povolení na uvedenie na trh]

18

2014/C 052/31

Vec C-445/12 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. decembra 2013 — Rivella Internatinal AG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „BASKAYA“ — Námietka — Dvojstranná zmluva — Územie tretieho štátu — Pojem „riadne používanie“)

19

2014/C 052/32

Vec C-452/12: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 19. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Krefeld — Nemecko) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV [Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Články 27, 33 a 71 — Prekážka začatého konania — Uznávanie a výkon rozsudkov — Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) — Článok 31 ods. 2 — Pravidlá súbehu — Regresná žaloba — Negatívna určovacia žaloba — Negatívny deklaratórny rozsudok]

19

2014/C 052/33

Vec C-484/12: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank ’s Gravenhage — Holandsko) — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, ktoré koná pod menom NL Octrooicentrum [Humánne lieky — Dodatkové ochranné osvedčenie — Nariadenie (ES) č. 469/2009 — Článok 3 — Podmienky získania tohto osvedčenia — Možnosť získať viacero dodatkových ochranných osvedčení na základe toho istého patentu]

20

2014/C 052/34

Vec C-495/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 19. decembra 2013 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Spojené kráľovstvo] — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/The Bridport and West Dorset Golf Club Limited [Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Oslobodenia od dane — Článok 132 ods. 1 písm. m) — Poskytovanie služieb úzko súvisiacich so športom — Vstup do golfového areálu — Návštevníci, ktorí nie sú členmi golfového klubu a platia poplatok za vstup na green („green fee“) — Vylúčenie z oslobodenia od dane — Článok 133 prvý odsek písm. d) — Článok 134 písm. b) — Dodatočné príjmy]

20

2014/C 052/35

Vec C-563/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 19. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Kúria — Maďarsko) — BDV Hungary Trading Kft (v likvidácii)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (DPH — Smernica 2006/112/ES — Článok 146 — Oslobodenia od dane pri vývoze — Článok 131 — Podmienky stanovené členskými štátmi — Vnútroštátna právna úprava vyžadujúca, aby tovar určený na vývoz opustil colné územie Európskej únie v pevnej lehote 90 dní od dátumu dodania)

21

2014/C 052/36

Vec C-586/12 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 19. decembra 2013 — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Holandský trh s bitúmenom určeným na stavbu ciest — Určovanie brutto ceny bitúmenu určeného na výstavbu ciest — Určovanie zliav pre cestných staviteľov — Dôkaz — Zásada rovnosti zaobchádzania — Neobmedzená právomoc — Primeranosť pokuty — Preskúmanie Súdnym dvorom)

21

2014/C 052/37

Vec C-524/12 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 14. novembra 2013 — TeamBank AG Nürnbeg/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Fercredit Servizi Finanziari SpA (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Obrazová ochranná známka f@ir Credit — Námietka majiteľa ochrannej známky Spoločenstva FERCREDIT — Zamietnutie zápisu)

22

2014/C 052/38

Vec C-534/12 P: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 5. decembra 2013 — Luigi Marcuccio/Európska komisia [Odvolanie — Žaloba, ktorej predmetom je návrh na obnovu konania — Uznesenie Všeobecného súdu Európskej únie, ktorým sa žaloba vyhlasuje za neprípustnú — Pridelenie — Zmena miesta pridelenia delegácie v Luande (Angola) do Bruselu (Belgicko) — Rozhodnutie o zbalení a presťahovaní osobných vecí odvolateľa v jeho neprítomnosti — Dôsledky neskoršieho rozsudku Všeobecného súdu]

22

2014/C 052/39

Vec C-50/13: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 12. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Aosta — Taliansko) — Rocco Papalia/Comune di Aosta (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Doložka 5 rámcovej dohody o práci na dobu určitú — Verejný sektor — Opätovne uzatvárané pracovné zmluvy — Zneužitie — Náhrada škody — Podmienky odškodnenia v prípade protiprávneho stanovenia skončenia pracovnej zmluvy — Zásady ekvivalencie a efektivity)

23

2014/C 052/40

Vec C-159/13 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 12. decembra 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) [Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Slovná ochranná známka JACKSON SHOES — Návrh na vyhlásenie neplatnosti podaný majiteľom národného obchodného mena Jacson of Scandinavia AB — Vyhlásenie neplatnosti — Zjavná neprípustnosť]

23

2014/C 052/41

Vec C-224/13: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 7. novembra 2013 — (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Cagliari — Taliansko) — trestné konanie proti Sergio Alfonso Lorrai (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Základné práva — Neprimeraná dĺžka trestného konania — Prerušenie trestného konania na neurčitú dobu v prípade choroby obvineného, ktorá mu znemožňuje vedome sa zúčastniť konania — Nevyliečiteľná choroba obvineného — Nevykonanie práva Únie — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

23

2014/C 052/42

Vec C-355/13: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 12. decembra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria — Taliansko) — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Rokovací poriadok — Článok 53 ods. 2 a 99 — Odpoveď na položenú otázku, ktorú možno jednoznačne vyvodiť z judikatúry — Zjavne neprípustný návrh — Elektronické komunikačné siete a služby — Smernica 2002/20/ES (smernica o povolení) — Článok 3 — Uloženie poplatku za schválenie vládou v prípade zmluvy o predplatenej telefónnej službe — Poplatok, ktorý sa nevzťahuje na predplatenú telefónnu kartu — Článok 102 TFUE]

24

2014/C 052/43

Vec C-304/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Appel Timisoara (Rumunsko) 3. júna 2013 — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

24

2014/C 052/44

Vec C-469/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal di Verona (Taliansko) 30. augusta 2013 — Shamim Tahir/Ministero dell’Interno a Questura di Verona

25

2014/C 052/45

Vec C-568/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 6. novembra 2013 — Azienda Ospedaliero-Universitaria de Careggi-Firenze/Data Medical Service srl

25

2014/C 052/46

Vec C-592/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cinsiglio di Stato (Taliansko) 20. novembra 2013 — Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico/Ediltecnica SpA

26

2014/C 052/47

Vec C-600/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di pace di Matera (Taliansko) 21. novembra 2013 — Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli

26

2014/C 052/48

Vec C-611/13 P: Odvolanie podané 26. novembra 2013: Hansa Metallwerke AG a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. septembra 2013 vo veci T-375/10, Hansa Metallwerke AG a i./Európska komisia

26

2014/C 052/49

Vec C-613/13 P: Odvolanie podané 26. novembra 2013: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. septembra 2013 v spojených veciach T-379/10 a T-381/10, Keramag Keramische Werke AG a iní, Sanitec Europe Oy/Európska komisia

27

2014/C 052/50

Vec C-636/13 P: Odvolanie podané 4. decembra 2013: Roca Sanitario, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. septembra 2013 vo veci T-408/10, Roca Sanitario/Komisia

28

2014/C 052/51

Vec C-637/13 P: Odvolanie podané 4. decembra 2013: Laufen Austria AG proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. septembra 2013 vo veci T-411/10, Laufen Austria/Komisia

28

2014/C 052/52

Vec C-638/13 P: Odvolanie podané 4. decembra 2013: Roca proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. septembra 2013 vo veci T-412/10, Roca/Komisia

29

2014/C 052/53

Vec C-643/13 P: Odvolanie podané 4. decembra 2013: Melkveebedrijf Overenk BV a i. proti uzneseniu Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 11. septembra 2013 vo veci T-540/11, Melkveebedrijf Overenk a i./Komisia

29

2014/C 052/54

Vec C-670/13: Odvolanie podané 13. decembra 2013: The Cartoon Network, Inc. proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 2. októbra 2013 vo veci T-285/12, The Cartoon Network, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

29

2014/C 052/55

Vec C-677/13: Žaloba podaná 18. decembra 2013 — Európska komisia/Helénska republika

30

2014/C 052/56

Vec C-679/13: Žaloba podaná 19. decembra 2013 — Európsky parlament/Rada Európskej únie

31

2014/C 052/57

Vec C-683/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal do Trabalho da Covilha (Portugalsko) 23. decembra 2013 — Pharmacontinente — Saúde e Higiene, S.A. a iní/Autoridade para as Condições do Trabalho

31

2014/C 052/58

Vec C-7/14 P: Odvolanie podané 10. januára 2014: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 12. novembra 2013 vo veci T-147/12, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Európska komisia

32

 

Všeobecný súd

2014/C 052/59

Vec T-385/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2014 — BP Products North America/Rada [„Dumping — Subvencie — Dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch — Obchádzanie — Článok 13 nariadenia (ES) č. 1225/2009 — Článok 23 nariadenia (ES) č. 597/2009 — Podobný, mierne upravený výrobok — Právna istota — Zneužitie právomoci — Zjavne nesprávne posúdenia — Povinnosť odôvodnenia — Rovnosť zaobchádzania — Zásada riadnej správy vecí verejných“]

33

2014/C 052/60

Vec T-528/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2014 — Aloe Vera of America/ÚHVT — Detimos (FOREVER) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva FOREVER — Skoršia národná obrazová ochranná známka 4 EVER — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009“]

33

2014/C 052/61

Vec T-95/12 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. januára 2014 — Stols/Rada („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2007 — Rozhodnutie o nepovýšení dotknutej osoby do platovej triedy AST 11 — Porovnanie zásluh — Preskúmanie zjavne nesprávneho posúdenia súdom“)

34

2014/C 052/62

Vec T-149/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2014 — Investrónica/ÚHVT — Olympus Imaging (MICRO) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva MICRO — Skoršia národná obrazová ochranná známka micro — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Právomoc zmeniť rozhodnutie“]

34

2014/C 052/63

Vec T-279/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. januára 2014 — SICOM/Komisia („Arbitrážna doložka — Potravinová pomoc — Dodanie repkového oleja Guinejskej republike — Nevykonanie zmluvy — Premlčanie“)

34

2014/C 052/64

Vec T-304/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2014 — Message Management/ÚHVT — Absacker (ABSACKER of Germany) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ABSACKER of Germany — Skoršia národná obrazová ochranná známka ABSACKER — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

35

2014/C 052/65

Vec T-383/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2014 — Ferienhäuser zum See/ÚHVT — Sunparks Groep (Sun Park Holidays) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Sun Park Holidays — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva Sunparks Holiday Parks — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

35

2014/C 052/66

Vec T-433/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2014 — Steiff/ÚHVT (Kovový gombík v strede ucha plyšového zvieratka) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška ochrannej známky spočívajúcej v pripevnení kovového gombíka do stredu ucha plyšového zvieratka — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

35

2014/C 052/67

Vec T-434/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2014 — Steiff/ÚHVT (Textilný štítok s kovovým gombíkom v strede ucha plyšového zvieratka) [Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška ochrannej známky spočívajúcej v pripevnení textilného štítku kovovým gombíkom do stredu ucha plyšového zvieratka — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

36

2014/C 052/68

Vec T-475/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. januára 2014 — LaserSoft Imaging/ÚHVT (WorkflowPilot) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva WorkflowPilot — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

36

2014/C 052/69

Vec T-538/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. januára 2014 — Optilingua/ÚHVT — Esposito (ALPHATRAD) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie vo veci zrušenia — Obrazová ochranná známka ALPHATRAD — Riadne používanie ochrannej známky — Význam používania — Článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

36

2014/C 052/70

Vec T-385/13 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 19. decembra 2013 — Marcuccio/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Zamietnutie žaloby na prvom stupni ako zjavne neprípustnej — Neexistencia zhody medzi žalobou podanou faxom a originálom podaným neskôr — Doručenie originálu po uplynutí lehoty — Zmeškanie lehoty na podanie žaloby — Zjavne nedôvodné odvolanie“)

37

2014/C 052/71

Vec T-633/13: Žaloba podaná 22. novembra 2013 — Reed Exhibitions/ÚHVT (INFOSECURITY)

37

2014/C 052/72

Vec T-637/13: Žaloba podaná 27. novembra 2013 — Bimbo/ÚHVT — Café’ do Brasil (Caffè KIMBO)

37

2014/C 052/73

Vec T-638/13: Žaloba podaná 27. novembra 2013 — Bimbo/ÚHVT — Café’ do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

38

2014/C 052/74

Vec T-653/13 P: Odvolanie podané 6. decembra 2013: Kari Wahlström proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 9. októbra 2013 vo veci F-116/12, Wahlström/Frontex

38

2014/C 052/75

Vec T-663/13 P: Odvolanie podané 16. decembra 2013: Dvor audítorov Európskej únie proti rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 17. októbra 2013 vo veci F-69/11, BF/Dvor audítorov

39

2014/C 052/76

Vec T-669/13 P: Odvolanie podané 17. decembra 2013: Európska komisia proti rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 7. októbra 2013 vo veci F-97/12, Thomé/Komisia

40

2014/C 052/77

Vec T-671/13: Žaloba podaná 17. decembra 2013 — PAN Europe a Confédération paysanne/Komisia

40

2014/C 052/78

Vec T-684/13: Žaloba podaná 23. decembra 2013 — Copernicus-Trademarks/ÚHVT — Bolloré (BLUECO)

41

2014/C 052/79

Vec T-685/13: Žaloba podaná 23. decembra 2013 — Copernicus-Trademarks/ÚHVT — Blue Coat Systems (BLUECO)

41

2014/C 052/80

Vec T-686/13: Žaloba podaná 17. decembra 2013 — Unibail Management/ÚHVT (Zobrazenie dvoch čiar a štyroch hviezd)

42

2014/C 052/81

Vec T-687/13: Žaloba podaná 13. decembra 2013 — Unibail Management/ÚHVT (Zobrazenie dvoch čiar a piatich hviezd)

42

2014/C 052/82

Vec T-691/13: Žaloba podaná 27. decembra 2013 — Ricoh Belgium/Rada

43

2014/C 052/83

Vec T-695/13: Žaloba podaná 31. decembra 2013 — ENAC/Komisia a TEN-T EA

44

2014/C 052/84

Vec T-696/13: Žaloba podaná 30. decembra 2013 — Meta Group/Komisia

44

2014/C 052/85

Vec T-698/13 P: Odvolanie podané 30. decembra 2013: Luigi Marcuccio proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu zo 17. októbra 2013 vo veci F-127/12, Marcuccio/Komisia

44

2014/C 052/86

Vec T-699/13 P: Odvolanie podané 30. decembra 2013: Luigi Marcuccio proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu zo 17. októbra 2013 vo veci F-145/12, Marcuccio/Komisia

45

2014/C 052/87

Vec T-700/13: Žaloba podaná 30. decembra 2013 — Bankia/Komisia

45

2014/C 052/88

Vec T-701/13: Žaloba podaná 30. decembra 2013 — Asociación Española de Banca/Komisia

46

2014/C 052/89

Vec T-702/13: Žaloba podaná 30. decembra 2013 — Unicaja Banco/Komisia

46

2014/C 052/90

Vec T-703/13: Žaloba podaná 30. decembra 2013 — Liberbank/Komisia

47

2014/C 052/91

Vec T-704/13: Žaloba podaná 30. decembra 2013 — Banco de Sabadell a Banco Gallego/Komisia

47

2014/C 052/92

Vec T-705/13: Žaloba podaná 30. decembra 2013 — Catalunya Banc/Komisia

47

2014/C 052/93

Vec T-719/13: Žaloba podaná 30. decembra 2013 — Lico Leasing a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión/Komisia

48

2014/C 052/94

Vec T-1/14: Žaloba podaná 7. januára 2014 — Aluminios Cortizo a Cortizo Cartera/Komisia

49

2014/C 052/95

Vec T-2/14: Žaloba podaná 1. januára 2014 — Caixabank/Komisia

49

2014/C 052/96

Vec T-3/14: Žaloba podaná 2. januára 2014 — Anudal Industrial/Komisia

50

2014/C 052/97

Vec T-4/14: Žaloba podaná 2. januára 2014 — Industrias Ponsa/Komisia

50

2014/C 052/98

Vec T-5/14: Žaloba podaná 2. januára 2014 — Anudal/Komisia

50

2014/C 052/99

Vec T-10/14: Žaloba podaná 3. januára 2014 — Inditex a Naviera Nebulosa de Omega/Komisia

51

2014/C 052/00

Vec T-15/14: Žaloba podaná 6. januára 2014 — Simet/Komisia

51

2014/C 052/01

Vec T-390/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. januára 2014 — Lifted Research a LRG Europe/ÚHVT — Fei Liangchen (Lr geans)

52

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 052/02

Vec F-114/13: Žaloba podaná 29. novembra 2013 — ZZ a ZZ/Komisia

53

2014/C 052/03

Vec F-118/13: Žaloba podaná 9. decembra 2013 — ZZ/Komisia

53

2014/C 052/04

Vec F-121/13: Žaloba podaná 16. decembra 2013 — ZZ/Komisia

53

2014/C 052/05

Vec F-122/13: Žaloba podaná 17. decembra 2013 — ZZ/Europol

53

2014/C 052/06

Vec F-123/13: Žaloba podaná 18. decembra 2013 — ZZ/Komisia

54

2014/C 052/07

Vec F-124/13: Žaloba podaná 19. decembra 2013 — ZZ/Parlament

54

2014/C 052/08

Vec F-1/14: Žaloba podaná 6. januára 2014 — ZZ/Komisia

54


SK

 

Top