Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:378:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 378, 24. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.378.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 378

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
24. decembra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2013/C 378/01

Odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch

1

 

Európska komisia

2013/C 378/02

Odporúčanie Komisie z 27. novembra 2013 o procesných zárukách pre zraniteľné osoby podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní

8

2013/C 378/03

Odporúčanie Komisie z 27. novembra 2013 o práve podozrivých alebo obvinených osôb na právnu pomoc v trestnom konaní

11

 

Európska centrálna banka

2013/C 378/04

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 17. decembra 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banque centrale du Luxembourg (ECB/2013/51)

15


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 378/05

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

16

2013/C 378/06

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

17

2013/C 378/07

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

18

2013/C 378/08

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.7100 – New Mountain Capital/Alexander Mann Solutions) (2)

19

2013/C 378/09

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6844 – GE/Avio) (2)

19

2013/C 378/10

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.7096 – Eni ULX/Liverpool Bay JV) (2)

20


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 378/11

Výmenný kurz eura

21

2013/C 378/12

Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce dohody a dominantné postavenie prijaté na jeho zasadnutí 28. júna 2013 k návrhu rozhodnutia vo veci COMP/39.847/E-BOOKS – Spravodajca: Litva

22

2013/C 378/13

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Elektronické knihy (Penguin) (COMP/39.847)

23

2013/C 378/14

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 25. júla 2013 týkajúceho sa konania podľa článku 101 zmluvy o fungovaní európskej únie a článku 53 dohody o EHP (Vec COMP/39.847/E-BOOKS) [oznámené pod číslom C(2013) 4750]  (2)

25

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2013/C 378/15

Dni pracovného pokoja v roku 2014

29

2013/C 378/16

Oznámenie vlády Slovenskej republiky podľa článku 10 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou („smernica o elektrickej energii“), pokiaľ ide o určenie spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. za prevádzkovateľa prenosovej sústavy v Slovenskej republike – Prevádzkovateľ prenosovej sústavy

31

2013/C 378/17

Oznámenie vlády Slovenskej republiky podľa článku 10 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom („smernica o plyne“), pokiaľ ide o určenie spoločnosti eustream, a. s. za prevádzkovateľa prepravnej siete v Slovenskej republike – Prevádzkovateľ prepravnej siete

31

2013/C 378/18

Oznámenie francúzskej vlády podľa článku 10 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES („smernica o plyne“) o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, pokiaľ ide o určenie spoločností GRTgaz a TIGF za prevádzkovateľov prepravnej siete vo Francúzsku

32

2013/C 378/19

Oznámenie ministerstva hospodárskeho rozvoja Talianskej republiky podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

33


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2013/C 378/20

Výzva na predkladanie návrhov – Hercule II/2013/Odborná príprava

34

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2013/C 378/21

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7052 – Lloyds Development Capital/PostNL/TNT Post UK) (2)

35

2013/C 378/22

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7112 – Sigma Alimentos/Campofrío) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (2)

36


 

Korigendá

2013/C 378/23

Korigendum k výzvam na predloženie návrhov v rámci viacročného pracovného programu na rok 2013 na udeľovanie grantov v oblasti transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) na obdobie rokov 2007 – 2013 (Ú. v. EÚ C 361, 11.12.2013)

37

2013/C 378/24

Korigendum k výzve na predloženie návrhov na rok 2013 podľa ročného pracovného programu na udeľovanie grantov v oblasti transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) na obdobie rokov 2007 – 2013 (Ú. v. EÚ C 361, 11.12.2013)

38


 


 

(1)   Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top