Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:359:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 359, 7. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.359.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 359

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
7. decembra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2013/C 359/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 352, 30.11.2013

1

2013/C 359/02

Rozhodnutie Súdneho Dvora z 19. novembra 2013 o zákonných sviatkoch a súdnych prázdninách

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2013/C 359/03

Vec C-475/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 30. augusta 2013 — Walter Jubin/easyJet Airline Co. Ltd

3

2013/C 359/04

Vec C-476/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 30. augusta 2013 — Heidemarie Retzlaff/easyJet Airline Co. Ltd

3

2013/C 359/05

Vec C-507/13: Žaloba podaná 20. septembra 2013 — Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Európsky parlament, Rada Európskej únie

4

2013/C 359/06

Vec C-515/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 25. septembra 2013 — Ingeniørforeningen i Danmark, konajúca v mene Poula Landina/TEKNIQ, konajúca v mene spoločnosti ENCO A/S — VVS

5

2013/C 359/07

Vec C-526/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Litva) 7. októbra 2013 — UAB Fast Bunkering Klaipėda/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

5

2013/C 359/08

Vec C-534/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 10. októbra 2013 — Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a i./Fipa Group a i.

6

2013/C 359/09

Vec C-540/13: Žaloba podaná 15. októbra 2013 — Európsky parlament/Rada Európskej únie

6

 

Všeobecný súd

2013/C 359/10

Vec T-231/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2013 — Merlin a i./ÚHVT — Dusyma (Hra) [„Dizajn Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci hru — Skorší dizajn — Dôvody neplatnosti — Novosť — Osobitný charakter — Rozlišovanie medzi výrobkom a dizajnom — Články 3, 4, 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002“]

7

2013/C 359/11

Vec T-416/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2013 — Biotronik SE/ÚHVT — Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CARDIO MANAGER — Skoršia národná slovná ochranná známka CardioMessenger — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009“]

7

2013/C 359/12

Vec T-476/11 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2013 — Komisia/Moschonaki („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Oznámenie o voľnom pracovnom mieste — Zamietnutie kandidatúry — Žaloba o neplatnosť — Záujem na konaní — Prípustnosť — Pravidlo zhody medzi žalobou a sťažnosťou — Článok 91 ods. 2 služobného poriadku — Žaloba na náhradu škody“)

8

2013/C 359/13

Veci T-566/11 a T-567/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. októbra 2013 — Viejo Valle/ÚHVT — Établissements Coquet (Šálka a podšálka s ryhami a hlboký tanier s ryhami) [„Dizajn Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Zapísané dizajny Spoločenstva predstavujúce šálku a podšálku s ryhami a hlboký tanier s ryhami — Dôvod výmazu — Neoprávnené používanie diela chráneného právnou úpravou autorského práva členského štátu — Článok 25 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 6/2002“]

8

2013/C 359/14

Vec T-581/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. októbra 2013 — Dimian/ÚHVT — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva Baby Bambolina — Skoršia nezapísaná národná ochranná známka Bambolina — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia používania označenia v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny dosah — Článok 8 ods. 4 a článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

9

2013/C 359/15

Vec T-114/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. októbra 2013 — Bode Chemie/ÚHVT — Laros (sterilina) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva sterilina — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva STERILLIUM a skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva BODE Sterillium — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

9

2013/C 359/16

Vec T-155/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. októbra 2013 — Schulze/ÚHVT — GKL (Klassiklotterie) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Klassiklotterie — Skoršia národná slovná ochranná známka NKL-Klassiklotterie — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

10

2013/C 359/17

Vec T-417/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. októbra 2013 — SFC Jardibric/ÚHVT — Aqua Center Europa (AQUA FLOW) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva AQUA FLOW — Skoršia národná obrazová ochranná známka VAQUA FLOW — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Vyhlásenie neplatnosti — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Absencia prepadnutia práv v dôsledku strpenia — Článok 54 ods. 2 nariadenia č. 207/2009“]

10

2013/C 359/18

Vec T-561/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2013 — Beninca/Komisia [„Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokument vypracovaný Komisiou v rámci zlúčenia Deutsche Börse a NYSE Euronext — Zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu rozhodovacieho procesu“]

11

2013/C 359/19

Vec T-259/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. októbra 2013 — Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Program Phare — Projekt rozvoja inovačného a pokusného centra pre stavebné materiály — Rozhodnutie Komisie vymáhať časť poskytnutých súm — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

11

2013/C 359/20

Vec T-367/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. októbra 2013 — Lyder Enterprises/ÚSOR — Liner Plants (1993) (SOUTHERN SPLENDOUR) („Odrodové práva — Žiadosť o právo Spoločenstva k odrodám rastlín pre odrodu SOUTHERN SPLENDOUR — Námietky — Zamietnutie žiadosti odvolacím výborom ÚSOR — Právomoc ÚSOR — Hodnotenie dôkazov — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“)

11

2013/C 359/21

Vec T-597/11 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. októbra 2013 — Michail/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Žiadosť o pomoc — Článok 24 služobného poriadku — Psychické obťažovanie — Zjavne neprípustné odvolanie“)

12

2013/C 359/22

Vec T-13/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. októbra 2013 — Andechser Molkerei Scheitz/Komisia („Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody — Verejné zdravie — Zoznam prídavných látok v potravinách schválených na používanie v potravinách — Glykozidy steviolu — Neprípustnosť alebo zjavná nedôvodnosť žaloby“)

12

2013/C 359/23

Vec T-191/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. októbra 2013 — Roland/ÚHVT — Textiles Well (wellness inspired by nature) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

13

2013/C 359/24

Vec T-128/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. októbra 2013 — Vicente Gandia Pla/ÚHVT — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Vzdanie sa národnej ochrannej známky — Zánik predmetu sporu — Zastavenie konania“)

13

2013/C 359/25

Vec T-148/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. októbra 2013 — Španielsko/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Lehota na podanie žaloby — Začiatok plynutia — Uverejnenie v Úradnom vestníku — Neprípustnosť“)

13

2013/C 359/26

Vec T-149/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. októbra 2013 — Španielsko/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Lehota na podanie žaloby — Začiatok plynutia — Uverejnenie v Úradnom vestníku — Neprípustnosť“)

14

2013/C 359/27

Vec T-226/13 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. októbra 2013 — Marcuccio/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Zamietnutie žaloby na prvom stupni ako zjavne bez právneho základu — Zaslanie správy týkajúcej sa výkonu rozsudku Súdu pre verejnú službu zástupcovi žalobcu v odvolaní podanom proti tomuto rozsudku — Odvolanie, ktoré je čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné“)

14

2013/C 359/28

Vec T-461/13 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 16. októbra 2013 — Španielsko/Komisia („Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Rozhodnutie označujúce pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďujúce jej vrátenie, ako aj zrušenie zostávajúcich platieb — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia fumus boni iuris a naliehavosti“)

15

2013/C 359/29

Vec T-462/13 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu zo 16. októbra 2013 — Comunidad Autónoma del País Vasco a Itelazpi/Komisia („Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Rozhodnutie označujúce pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďujúce jej vrátenie, ako aj zrušenie zostávajúcich platieb — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

15

2013/C 359/30

Vec T-525/13: Žaloba podaná 30. septembra 2013 — H&M Hennes & Mauritz/ÚHVT — Yves Saint Laurent (kabelka)

15

2013/C 359/31

Vec T-526/13: Žaloba podaná 30. septembra 2013 — H&M Hennes & Mauritz/ÚHVT — Yves Saint Laurent (kabelka)

16

2013/C 359/32

Vec T-531/13: Žaloba podaná 26. septembra 2013 — Kicks Kosmetikkedjan/ÚHVT — Kik Textilien und Non-Food (KICKS)

16

2013/C 359/33

Vec T-532/13: Žaloba podaná 26. septembra 2013 — Kicks Kosmetikkedjan/ÚHVT — Kik Textilien und Non-Food (KICKS)

17

2013/C 359/34

Vec T-533/13: Žaloba podaná 3. októbra 2013 — Litva/Komisia

17

2013/C 359/35

Vec T-545/13: Žaloba podaná 8. októbra 2013 — Al Matri/Rada

18

2013/C 359/36

Vec T-552/13: Žaloba podaná 15. októbra 2013 — Oil Turbo Compressor/Rada

19

2013/C 359/37

Vec T-192/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. októbra 2013 — Transworld Oil Computer Centrum a i./Eurojust

20

2013/C 359/38

Vec T-399/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. októbra 2013 — KO-Invest/ÚHVT — Kraft Foods Schweiz (Milkoshake For Active People)

20


SK

 

Top