Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:353E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 353, 3. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.CE2013.353.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 353E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
3. decembra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2012 – 2013
Schôdza 11. až 13. septembra 2012 r.
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 370 E, 30.11.2012.
PRIJATÉ TEXTY

 

Utorok 11. septembra 2012

2013/C 353E/01

Údajná preprava a nezákonné zadržiavanie väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIAUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o údajnej preprave a nezákonnom zadržiavaní väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA: ďalší postup v nadväznosti na správu dočasného výboru Európskeho parlamentu TDIP (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Posilnená solidarita v rámci EÚ v oblasti azyluUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o posilnenej solidarite v rámci EÚ v oblasti azylu (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2013Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o pracovnom programe Komisie na rok 2013 (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Dobrovoľné a bezplatné darcovstvo tkanív a buniekUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o dobrovoľnom a bezplatnom darcovstve tkanív a buniek (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Úloha žien v ekologickom hospodárstveUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o úlohe žien v ekologickom hospodárstve (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Pracovné podmienky žien v sektore služiebUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o pracovných podmienkach žien v sektore služieb (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Vzdelávanie, odborná príprava a stratégia Európa 2020Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o vzdelávaní, odbornej príprave a stratégii Európa 2020 (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Internetová distribúcia audiovizuálnych diel v EÚUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o internetovej distribúcii audiovizuálnych diel v Európskej únii (2011/2313(INI))

64

 

Streda 12. septembra 2012

2013/C 353E/09

Rozhodnutie nevzniesť námietku voči vykonávaciemu opatreniu: palubný protizrážkový systém niektorých lietadielRozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa Francúzskej republike povoľuje odchýliť sa od ustanovení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1332/2011, pokiaľ ide o používanie novej verzie softvéru pre palubný protizrážkový systém (ACAS II) u niektorých novo vyrobených lietadiel (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

75

2013/C 353E/10

Rozhodnutie nevzniesť námietku voči delegovanému aktu: nadnárodná spolupráca a zmluvné rokovania v sektore mlieka a mliečnych výrobkovRozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 28. júna 2012, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nadnárodnú spoluprácu a zmluvné rokovania organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RPS))

76

2013/C 353E/11

Výročná správa Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politikeUznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o výročnej správe Rady pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Ochrana a trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstvaUznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o povinnostiach podávať správy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Reforma spoločnej rybárskej politikyUznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva – spoločné oznámenie (2011/2290(INI))

104

 

Štvrtok 13. septembra 2012

2013/C 353E/14

18. správa o lepšej tvorbe právnych predpisov – uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality (2010)Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o 18. správe o lepšej tvorbe právnych predpisov – uplatňovanie zásad subsidiarity a proporcionality (2010) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

Stratégia politiky súdržnosti EÚ pre atlantickú oblasťUznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o stratégii politiky súdržnosti EÚ pre atlantickú oblasť (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Situácia v SýriiUznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o Sýrii (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Politické využívanie justície v RuskuUznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o politickom využívaní justície v Rusku (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Návrhy na vytvorenie európskej bankovej únie (EBÚ)Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o smerovaní k bankovej únii (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Južná Afrika: masakra štrajkujúcich baníkovUznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o Južnej Afrike: masakre štrajkujúcich baníkov (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Prenasledovanie moslimov z etnickej skupiny Rohingya v BarmeUznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o prenasledovaní rohingyjských moslimov v Barme/Mjanmarsku (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Azerbajdžan: prípad Ramila SafarovaUznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o Azerbajdžane: prípad Ramila Safarova (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Boj proti skleróze multiplex v EurópeVyhlásenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o boji proti skleróze multiplex v Európe

151


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

Utorok 11. septembra 2012

2013/C 353E/23

Zbavenie parlamentnej imunity Jarosława Leszeka WałęsuRozhodnutie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o žiadosti o zbavenie imunity Jarosława Leszeka Wałęsu (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Zbavenie parlamentnej imunity Birgit Collin-LangenovejRozhodnutie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o žiadosti o zbavenie imunity Birgit Collinovej-Langenovej (2012/2128(IMM))

153

 

Štvrtok 13. septembra 2012

2013/C 353E/25

Postupovanie utajovaných skutočností, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Európskemu parlamentu a o zaobchádzaní s takýmito skutočnosťami zo strany Európskeho parlamentuRozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o uzavretí Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou o postupovaní utajovaných skutočností, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Európskemu parlamentu a o zaobchádzaní s takýmito skutočnosťami zo strany Európskeho parlamentu (2012/2069(ACI))

156

PRÍLOHA

159


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

Utorok 11. septembra 2012

2013/C 353E/26

Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, DánskoUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Dánsko) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

PRÍLOHA

172

2013/C 353E/27

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/017 ES/AragónskoUznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/017 ES/Aragónsko – stavebníctvo, Španielsko) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

PRÍLOHA

175

2013/C 353E/28

Energetická účinnosť ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej účinnosti a o zrušení smernice 2004/8/ES a smernice 2006/32/ES (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/…/EÚ o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES

177

Príloha k legislatívnemu uzneseniu

177

2013/C 353E/29

Európska normalizácia ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES a 2009/23/ES (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES

179

2013/C 353E/30

Elektronická identifikácia hovädzieho dobytka ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 11. septembra 2012 k zmenenému a doplnenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o elektronickú identifikáciu hovädzieho dobytka, a ktorým sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa dobrovoľného označovania hovädzieho mäsa (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Farmakovigilancia (zmena a doplnenie smernice 2001/83/ES) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o farmakovigilanciu (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi

192

2013/C 353E/32

Farmakovigilancia (zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 726/2004) ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o farmakovigilanciu (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi

193

2013/C 353E/33

Obsah síry v lodných palivách ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách

194

2013/C 353E/34

Režim jednotnej platby a podpora vinohradníkom ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o režim jednotnej platby a podporu vinohradníkom (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o režim jednotnej platby a podporu vinohradníkom

195

2013/C 353E/35

Administratívna spolupráca prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“)

196

2013/C 353E/36

Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2012 o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi pridruženými spoločnosťami rôznych členských štátov (prepracované znenie) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Streda 12. septembra 2012

2013/C 353E/37

Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. septembra 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/…/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV

202

2013/C 353E/38

Správa určitých colných kvót Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 12. septembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 774/94 o otvorení a stanovení správy určitých colných kvót Spoločenstva pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Dovoz olivového oleja a iných poľnohospodárskych výrobkov z Turecka pokiaľ ide o delegované a vykonávacie právomoci, ktoré sa majú zveriť Komisii ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 12. septembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 v oblasti dovozu olivového oleja a iných poľnohospodárskych výrobkov z Turecka, pokiaľ ide o delegované a vykonávacie právomoci, ktoré sa majú preniesť na Komisiu (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Austráliou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, certifikáty a označovania medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi ES a Novým Zélandom ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody, medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Opatrenia v súvislosti s krajinami, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov, na účely ochrany zásob rýb ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých opatreniach v súvislosti s krajinami, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov, na účely ochrany zásob rýb (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 o určitých opatreniach na účely ochrany populácie rýb v súvislosti s krajinami, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov

212

2013/C 353E/43

Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1184/2006 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000

213

PRÍLOHA I

241

PRÍLOHA II

242

PRÍLOHA III

245

 

Štvrtok 13. septembra 2012

2013/C 353E/44

Obnovenie Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Dohoda medzi EÚ a Alžírskom o vedeckej a technologickej spolupráci ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskou úniou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Vypustenie niekoľkých krajín zo systému obchodných preferenciíí ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007, pokiaľ ide o vypustenie niekoľkých krajín zo zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania

249

PRÍLOHA

252

2013/C 353E/47

Medzivládne dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2012 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2012/EÚ, ktorým sa ustanovuje mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami

253

2013/C 353E/48

Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

255

Príloha k legislatívnemu uzneseniu

255

2013/C 353E/49

Európske fondy sociálneho podnikania ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. septembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch sociálneho podnikania (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Európske fondy rizikového kapitálu ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. septembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych fondoch rizikového kapitálu (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi stanovených v Dohode o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. septembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi stanovených v Dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. septembra 2012 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Povolené spôsoby použitia osirotených diel ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch použitia osirotených diel (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2012 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/…/EÚ o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel

323

2013/C 353E/54

Núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. …/2012, ktorým sa zavádzajú núdzové autonómne obchodné preferencie pre Pakistan

324


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

SK

 

Top