Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:352:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 352, 30. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.352.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 352

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
30. novembra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2013/C 352/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 344, 23.11.2013

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2013/C 352/02

Vec C-460/13 P: Odvolanie podané 8. augusta 2013: Talianska republika proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 30. mája 2013 vo veci T-454/10, Talianska republika/Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav)

2

2013/C 352/03

Vec C-461/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 22. augusta 2013 — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Spolková republika Nemecko

3

2013/C 352/04

Vec C-480/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 9. septembra 2013 — Sysmex Europe GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

3

2013/C 352/05

Vec C-481/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Bamberg (Nemecko) 9. septembra 2013 — Trestné konanie proti Mohammadovi Feroozovi Qurbanimu

4

2013/C 352/06

Vec C-482/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Španielsko) 10. septembra 2013 — Unicaja Banco SA/José Hidalgo Rueda a i.

4

2013/C 352/07

Vec C-483/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Španielsko) 10. septembra 2013 — Unicaja Banco SA/Steluta Grigore

4

2013/C 352/08

Vec C-484/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Španielsko) 10. septembra 2013 — Caixabank SA/Manuel María Rueda Ledesma, Rosario Mesa Mesa

5

2013/C 352/09

Vec C-485/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Španielsko) 10. septembra 2013 — Caixabank SA/José Labella Crespo a i.

5

2013/C 352/10

Vec C-486/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Španielsko) 10. septembra 2013 — Caixabank SA/Antonio Galán Rodríguez

6

2013/C 352/11

Vec C-487/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Marchena (Španielsko) 10. septembra 2013 — Caixabank SA/Alberto Galán Luna a Domingo Galán Luna

6

2013/C 352/12

Vec C-489/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen (Belgicko) 10. septembra 2013 — Ronny Verest, Gaby Gerards/Belgické kráľovstvo

7

2013/C 352/13

Vec C-490/13 P: Odvolanie podané 13. septembra 2013: Cytochroma development, Inc., proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 3. júla 2013 vo veci T-106/12, Cytochroma Development, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

7

2013/C 352/14

Vec C-503/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 19. septembra 2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt

8

2013/C 352/15

Vec C-504/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 19. septembra 2013 — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/Betriebskrankenkasse RWE

8

2013/C 352/16

Vec C-511/13 P: Odvolanie podané 23. septembra 2013: Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 11. júla 2013 vo veci T-469/07, Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV/Rada Európskej únie

9

2013/C 352/17

Vec C-517/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Namur (Belgicko) 27. septembra 2013 — Belgacom SA, právny nástupca Belgacom Mobile SA/Province de Namur

9

2013/C 352/18

Vec C-533/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Työtuomioistuin (Fínsko) 9. októbra 2013 — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry/Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy

10

 

Všeobecný súd

2013/C 352/19

Vec T-248/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2013 — Taliansko/Komisia („Jazykový režim — Oznámenie o verejnom výberovom konaní na prijímanie administrátorov — Výber druhého jazyka spomedzi troch jazykov — Nariadenie č. 1 — Článok 1d ods. 1, článok27 prvý odsek a článok 28 písm. f) služobného poriadku — Článok 1 ods. 1 písm. f) prílohy III služobného poriadku — Povinnosť odôvodnenia — Zásada zákazu diskriminácie“)

11

2013/C 352/20

Vec T-432/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2013 — Vivendi/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Francúzsky trh širokopásmového pripojenia a predplatenej telefónnej služby — Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti — Nedostatok záujmu Spoločenstva — Dôležitosť údajného porušenia pre fungovanie vnútorného trhu — Pravdepodobnosť možnosti preukázania existencie údajného porušenia“)

11

2013/C 352/21

Vec T-457/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2013 — Evropaïki Dynamiki/Komisia [Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie externých služieb na rozvoj, štúdie a podporu informačných systémov (ESP DESIS II) — Zaradenie uchádzača — Zadanie zákazky — Konzorcium uchádzačov — Prípustnosť — Povinnosť odôvodnenia — Transparentnosť — Rovnosť zaobchádzania — Zjavne nesprávne posúdenie — Mimozmluvná zodpovednosť]

12

2013/C 352/22

Vec T-474/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2013 — Evropaïki Dynamiki/Komisia [Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie externých služieb na rozvoj, štúdie a podporu informačných systémov (ESP DESIS II) — Zaradenie uchádzača — Zadanie zákazky — Povinnosť odôvodnenia — Transparentnosť — Rovnosť zaobchádzania — Zjavne nesprávne posúdenie — Mimozmluvná zodpovednosť]

12

2013/C 352/23

Vec T-275/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2013 — TF1/Komisia („Štátna pomoc — Verejné vysielanie — Pomoc zamýšľaná francúzskymi orgánmi v prospech France Télévisions — Ročná rozpočtová dotácia — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Článok 106 ods. 2 ZFEÚ — Záväzný vzťah určenia medzi daňou a pomocou“)

13

2013/C 352/24

Vec T-638/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2013 — European Dynamics Belgium a i./EMA („Verejné zákazky na poskytovanie služieb — Verejné obstarávanie EMA — Poskytovanie podpory v oblasti počítačových aplikácií — Zamietnutie ponuky uchádzača — Kritériá hodnotenia ponúk — Povinnosť odôvodnenia — Dodržanie kritérií hodnotenia ponúk určených v súťažných podkladoch — Stanovenie podkritérií pre kritéria hodnotenia ponúk — Prístup k dokumentom“)

13

2013/C 352/25

Vec T-282/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2013 — El Corte Inglés/ÚHVT — Sohawon (fRee YOUR STYLe.) [„Ochranná známka — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva fRee YOUR STYLe. — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva a skoršia slovná národná ochranná známka FREE STYLE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

14

2013/C 352/26

Vec T-328/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2013 — Mundipharma/ÚHVT — AFT Pharmaceuticals (Maxigesic) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Maxigesic — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva OXYGESIC — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

14

2013/C 352/27

Vec T-379/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2013 — Electric Bike World/ÚHVT — Brunswick (LIFECYCLE) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LIFECYCLE — Skoršia národná slovná ochranná známka LIFECYCLE — Čiastočné zamietnutie zápisu odvolacím senátom — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“]

15

2013/C 352/28

Vec T-453/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2013 — Zoo Sport/ÚHVT — K-2 (ZOOSPORT) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ZOOSPORT — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva ZOOT a skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva SPORTS ZOOT SPORTS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

15

2013/C 352/29

Vec T-455/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. októbra 2013 — Zoo Sport/ÚHVT — K-2 (zoo sport) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ZOO Sport — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva ZOOT a skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva SPORTS ZOOT SPORTS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

16

2013/C 352/30

Vec T-488/13: Žaloba podaná 2. septembra 2013 — GEA Group/ÚHVT (engineering for a better world)

16

2013/C 352/31

Vec T-502/13: Žaloba podaná 18. septembra 2013 — ASPA/ÚHVT — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ARGENTARIA)

16

2013/C 352/32

Vec T-506/13: Žaloba podaná 20. septembra 2013 — Urb Rulmenti Suceava/ÚHVT — Adiguzel (URB)

17

2013/C 352/33

Vec T-508/13: Žaloba podaná 20. septembra 2013 — Vláda Malajzie/ÚHVT — Vergamini (HALAL MALAYSIA)

17

2013/C 352/34

Vec T-514/13: Žaloba podaná 23. septembra 2013 — AgriCapital/ÚHVT — agri.capital (AGRI.CAPITAL)

18

2013/C 352/35

Vec T-517/13: Žaloba podaná 19. septembra 2013 — Éditions Quo Vadis/ÚHVT — Gómez Hernández („QUO VADIS“)

19

2013/C 352/36

Vec T-518/13: Žaloba podaná 23. septembra 2013 — Future Enterprises/ÚHVT — McDonald’s International Property (MACCOFFEE)

19

2013/C 352/37

Vec T-521/13: Žaloba podaná 19. septembra 2013 — Alpinestars Research/ÚHVT — Tung Cho et Wang Yu (A ASTER)

20

2013/C 352/38

Vec T-522/13: Žaloba podaná 26. septembra 2013 — Tsujimoto/ÚHVT — Kenzo (KENZO ESTATE)

20

2013/C 352/39

Vec T-523/13: Žaloba podaná 20. septembra 2013 — Euromed/ÚHVT — DC Druck-Chemie (EUROSIL)

21

2013/C 352/40

Vec T-524/13: Žaloba podaná 20. septembra 2013 — Euromed/ÚHVT — DC Druck-Chemie (EUROSIL)

21

2013/C 352/41

Vec T-541/13: Žaloba podaná 9. októbra 2013 — Abertis Telecom a Retevisión I/Komisia

22

 

Súd pre verejnú službu

2013/C 352/42

Vec F-69/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 17. októbra 2013 — BF/Dvor audítorov (Verejná služba — Konanie o obsadení pracovného miesta riaditeľa — Správa hodnotiaceho výboru — Odôvodnenie — Nedostatok — Protiprávnosť rozhodnutia o vymenovaní — Podmienky)

23

2013/C 352/43

Vec F-126/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. septembra 2013 — de Brito Sequeira Carvalho/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Disciplinárne opatrenia — Disciplinárne konanie — Disciplinárna sankcia — Pokarhanie — Článok 25 prílohy IX služobného poriadku — Článok 22a služobného poriadku)

23

2013/C 352/44

Vec F-39/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 23. októbra 2013 — BQ/Dvor audítorov (Verejná služba — Úradník — Hodnotiaca správa — Psychické obťažovanie — Náhrada škody — Prípustnosť — Lehoty)

23

2013/C 352/45

Vec F-76/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 18. septembra 2013 — Scheidemann/Komisia (Verejná služba — Úradník — Medziinštitucionálne preloženie — Články 43 a 45 služobného poriadku — Povýšenie — Body za zásluhy — Rovnosť zaobchádzania — Nezávislosť inštitúcií)

24

2013/C 352/46

Vec F-77/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 17. októbra 2013 — Vasilev/Komisia (Verejná služba — Verejné výberové konanie — Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/208/11 — Nemožnosť kandidáta používať počas prvého kola skúšky klávesnicu, na ktorú je zvyknutý — Nepripustenie k hodnotiacim skúškam — Rovnosť zaobchádzania)

24

2013/C 352/47

Vec F-93/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 23. októbra 2013 — D’Agostino/Komisia (Verejná služba — Zmluvný zamestnanec — Článok 3a PZOZ — Neobnovenie zmluvy — Povinnosť starostlivosti — Záujem služby — Úplné a podrobné preskúmanie možností zamestnania zodpovedajúceho úlohám stanoveným v zmluve v rámci všetkých oddelení)

24

2013/C 352/48

Vec F-98/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 23. októbra 2013 — Verstreken/Rada (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie v roku 2008 — Povyšovanie v roku 2009 — Rozhodnutie o nepovýšení žalobkyne — Odôvodnenie — Všeobecné a typizované odôvodnenie)

25

2013/C 352/49

Vec F-124/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 23. októbra 2013 — Solberg/EMCDDA (Verejná služba — Bývalý dočasný zamestnanec — Neobnovenie zmluvy na dobu určitú — Povinnosť odôvodnenia — Rozsah voľnej úvahy)

25

2013/C 352/50

Vec F-148/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 23. októbra 2013 — Solberg/EMCDDA (Verejná služba — Bývalý dočasný zamestnanec — Hodnotiaca správa — Záujem na konaní — Povinnosť odôvodnenia — Rozsah voľnej úvahy)

26

2013/C 352/51

Vec F-58/13: Žaloba podaná 21. júna 2013 — ZZ/Komisia

26

2013/C 352/52

Vec F-62/13: Žaloba podaná 26. júna 2013 — ZZ/Komisia

26

2013/C 352/53

Vec F-77/13: Žaloba podaná 9. augusta 2013 — ZZ/Europol

27

2013/C 352/54

Vec F-95/13: Žaloba podaná 23. septembra 2013 — ZZ a i./Európska železničná agentúra (ERA)

28


SK

 

Top