EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:156:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 156, 1. jún 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.156.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 156

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
1. júna 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2013/C 156/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 147, 25.5.2013

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2013/C 156/02

Spojené veci C-399/10 P a C-401/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. marca 2013 — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Európska komisia a i. (C-399/10 P), Európska komisia, Francúzska republika/Bouygues SA a i. (C-401/10 P) (Odvolania — Štátna pomoc — Finančné opatrenia v prospech France Télécom — Návrh akcionárskej pôžičky — Verejné vyhlásenia člena francúzskej vlády — Rozhodnutie, ktorým bola pomoc vyhlásená za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nebolo nariadené jej vrátenie — Pojem štátna pomoc — Pojem ekonomická výhoda — Pojem záväzok poskytnúť štátne prostriedky)

2

2013/C 156/03

Vec C-85/11: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. apríla 2013 — Európska komisia/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — Smernica 2006/112/ES — Články 9 a 11 — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca zahrnúť nezdaniteľné osoby do skupiny osôb, ktoré možno považovať za jednu zdaniteľnú osobu na účely DPH)

3

2013/C 156/04

Vec C-92/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 21. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (Smernica 2003/55/ES — Vnútorný trh so zemným plynom — Smernica 93/13/EHS — Článok 1 ods. 2 a články 3 až 5 — Zmluvy uzatvorené medzi predávajúcimi alebo dodávateľmi a spotrebiteľmi — Všeobecné podmienky — Nekalé obchodné podmienky — Cena služby jednostranne zmenená predávajúcim alebo dodávateľom — Odkaz na záväznú právnu úpravu určenú pre inú kategóriu spotrebiteľov — Uplatniteľnosť smernice 93/13/EHS — Povinnosť jasného a zrozumiteľného znenia a transparentnosti)

3

2013/C 156/05

Vec C-254/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Maďarsko) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi [Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Malý pohraničný styk na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov — Nariadenie (ES) č. 1931/2006 — Nariadenie (ES) č. 562/2006 — Maximálna dĺžka pobytu — Pravidlá výpočtu]

4

2013/C 156/06

Vec C-258/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 11. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court — Írsko) — Peter Sweetman a i./An Bord Pleanála (Životné prostredie — Smernica 92/43/EHS — Článok 6 — Ochrana prirodzených biotopov — Osobitné chránené územia — Posúdenie vplyvu plánu alebo projektu na chránenú lokalitu — Kritériá, ktoré sa majú uplatniť pri posúdení pravdepodobnosti, že taký plán alebo projekt nepriaznivo ovplyvní integritu predmetnej lokality — Lokalita Lough Corrib — Cestný obchvat mesta Galway N 6)

4

2013/C 156/07

Vec C-260/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 11. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom — Spojené kráľovstvo) — The Queen, na návrh: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Životné prostredie — Aarhuský dohovor — Smernica 85/337/EHS — Smernica 2003/35/ES — Článok 10a — Smernica 96/61/ES — Článok 15a — Prístup k spravodlivosti v oblasti životného prostredia — Pojem „nie nedostupne drahé“ trovy súdnych konaní)

5

2013/C 156/08

Spojené veci C-335/11 a C-337/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 11. apríla 2013 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Sø- og Handelsretten — Dánsko) — HK Danmark, ktorá koná za Jette Ringovú/Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), HK Danmark, ktorá koná za Lone Skouboeovú Wergeovú/Dansk Arbejdsgiverforening, ktorá koná za Pro Display A/S v konkurze (C-337/11) (Sociálna politika — Dohovor Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím — Smernica 2000/78/ES — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Články 1, 2 a 5 — Rozdielne zaobchádzanie z dôvodu zdravotného postihnutia — Výpoveď — Existencia zdravotného postihnutia — Neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodu zdravotného postihnutia — Povinnosť prispôsobenia — Práca na čiastočný úväzok — Dĺžka výpovednej lehoty)

6

2013/C 156/09

Vec C-375/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour constitutionnelle — Belgicko) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/Belgické kráľovstvo (Telekomunikačné služby — Smernica 2002/20/ES — Články 3 a 12 až 14 — Práva na používanie rádiových frekvencií — Poplatky za práva na používanie rádiových frekvencií — Jednorazové poplatky za priznanie a predĺženie platnosti práv na používanie rádiových frekvencií — Metóda výpočtu — Zmeny existujúcich práv)

7

2013/C 156/10

Vec C-401/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 11. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud — Česká republika) — Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství [Poľnohospodárstvo — EPUZF — Nariadenie (ES) č. 1257/1999 — Podpora rozvoja vidieka — Podpora pri predčasnom odchode do dôchodku — Odovzdávajúci vo veku aspoň 55 rokov, ktorý v okamihu odovzdania nedosiahol bežný dôchodkový vek — Pojem „bežný dôchodkový vek“ — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje dôchodkový vek rozdielne v závislosti od pohlavia, ako aj v prípade žien v závislosti od počtu vychovaných detí — Všeobecné zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie]

7

2013/C 156/11

Vec C-405/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 21. marca 2013 — Európska komisia/Buczek Automotive sp. z o.o., Poľská republika (Odvolanie — Štátna pomoc — Reštrukturalizácia poľského hutníckeho priemyslu — Pojem „štátna pomoc“ — Vymáhanie verejných pohľadávok — Vymedzenie nepodania návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlhujúceho podniku ako štátnej pomoci — Kritérium súkromného veriteľa — Rozdelenie dôkazného bremena — Hranice súdneho preskúmania)

8

2013/C 156/12

Vec C-443/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 11. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam — Holandsko) — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Článok 45 ZFEÚ — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 71 — Úplne nezamestnaný atypický cezhraničný pracovník, ktorý si zachoval svoje osobné a profesijné väzby v členskom štáte svojho posledného zamestnania — Nariadenie (ES) č. 883/2004 — Článok 65 — Právo na dávku v členskom štáte bydliska — Odmietnutie členského štátu vyplácať dávky — Prípustnosť — Relevantnosť rozsudku Súdneho dvora z 12. júna 1986, Miethe (1/85) — Prechodné ustanovenia — Článok 87 ods. 8 — Pojem „nezmenená situácia“]

8

2013/C 156/13

Vec C-535/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 11. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg — Nemecko) — Novartis Pharma GmbH/Apozyt GmbH [Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 726/2004 — Humánne lieky — Postup povoľovania — Požiadavka povolenia — Pojem lieky „vyvinuté“ prostredníctvom určitých biotechnologických postupov uvedených v bode 1 prílohy tohto nariadenia — Zmena balenia — Injekčný roztok, ktorým sú naplnené liekovky určené na jednorazové použitie obsahujúce väčšie množstvo terapeutického roztoku, než je množstvo, ktoré sa skutočne použije na účely liečby — Obsah takýchto liekoviek, ktorým sa na základe lekárskeho predpisu čiastočne naplnia injekčné striekačky zodpovedajúce predpísaným dávkam bez toho, aby došlo k úprave lieku]

9

2013/C 156/14

Vec C-613/11: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 21. marca 2013 — Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá Talianskou republikou v prospech sektora lodnej dopravy na Sardínii — Rozhodnutie Komisie 2008/92/ES stanovujúce nezlučiteľnosť tejto pomoci so spoločným trhom a nariaďujúce vrátenie tejto pomoci príjemcami — Nevykonanie v stanovenej lehote)

10

2013/C 156/15

Vec C-636/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 11. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht München I — Nemecko) — Karl Berger/Freistaat Bayern [Nariadenie (ES) č. 178/2002 — Ochrana spotrebiteľa — Bezpečnosť potravín — Informovanie verejnosti — Uvádzanie potravín nevhodných na ľudskú spotrebu, ktoré však nepredstavujú riziko pre zdravie, na trh]

10

2013/C 156/16

Vec C-645/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 11. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof — Nemecko) — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir, Michael J. Busse, Mirjam M. Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown [Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 1 ods. 1 a článok 6 bod 1 — Pojem „občianska a obchodná vec“ — Plnenie poskytnuté štátnym orgánom bez právneho dôvodu — Vymáhanie tohto plnenia prostredníctvom súdneho konania — Súdna právomoc založená na vecných súvislostiach — Úzka súvislosť nárokov — Žalovaný s bydliskom v treťom štáte]

11

2013/C 156/17

Vec C-652/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 11. apríla 2013 — Mindo Srl/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartel — Taliansky trh nákupu a prvotného spracovania surového tabaku — Zaplatenie pokuty solidárnym spoludlžníkom — Záujem na konaní — Dôkazné bremeno)

11

2013/C 156/18

Vec C-91/12: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 21. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen — Švédsko) — Skatteverket/PFC Clinic AB (DPH — Smernica 2006/112/ES — Oslobodenia od dane — Článok 132 ods. 1 písm. b) a c) — Nemocničná alebo lekárska starostlivosť, ako aj s ňou úzko súvisiace plnenia — Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri vykonávaní lekárskych a zdravotníckych povolaní — Služby spočívajúce v poskytovaní chirurgických a estetických zákrokov — Zákroky čisto kozmetickej povahy vykonávané len na základe priania pacienta)

12

2013/C 156/19

Vec C-129/12: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 21. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Nemecko) — Magdeburger Mühlenwerke GmbH/Finanzamt Magdeburg (Schéma regionálnej pomoci — Investície do spracovania a uvádzania poľnohospodárskych výrobkov na trh — Rozhodnutie Komisie — Nezlučiteľnosť s vnútorným trhom — Zrušenie nezlučiteľnej pomoci — Okamih, od ktorého je poskytnutá pomoc — Zásada ochrany legitímnej dôvery)

13

2013/C 156/20

Vec C-138/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 11. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd — Varna — Bulharsko) — Rusedespred OOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Článok 203 — Zásada daňovej neutrality — Vrátenie zaplatenej dane dodávateľovi v prípade zamietnutia práva na odpočet príjemcovi plnenia oslobodeného od dane)

13

2013/C 156/21

Vec C-158/12: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 11. apríla 2013 — Európska komisia/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Smernica 2008/1/ES — Článok 5 — Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania — Podmienky povolenia pre existujúce zariadenia — Povinnosť zabezpečiť, aby takéto zariadenia boli prevádzkované v súlade s požiadavkami smernice)

14

2013/C 156/22

Vec C-197/12: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 21. marca 2013 — Európska komisia/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — DPH — Smernica 2006/112/ES — Článok 148 — Oslobodenie niektorých transakcií určených pre plavidlá prepravujúce cestujúcich za odplatu alebo pre plavidlá, ktoré sa používajú na obchodnú činnosť — Podmienka používania plavidiel na plavbu na otvorenom mori)

14

2013/C 156/23

Vec C-244/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof — Rakúsko) — Salzburger Flughafen GmbH/Umweltsenat (Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie — Smernica 85/337/EHS — Článok 2 ods. 1 a článok 4 ods. 2 — Projekty spadajúce pod prílohu II — Práce na rozšírení infraštruktúry letiska — Preskúmanie na základe prahových hodnôt alebo kritérií — Článok 4 ods. 3 — Výberové kritériá — Príloha III bod 2 písm. g) — Husto obývané oblasti)

15

2013/C 156/24

Vec C-290/12: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 11. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli — Taliansko) — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA (Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Doložka 2 — Pôsobnosť rámcovej dohody — Agentúra dočasného zamestnávania — Pridelenie dočasných agentúrnych pracovníkov k užívateľskému podniku — Opätovne uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú)

15

2013/C 156/25

Vec C-522/11: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 21. marca 2013 — (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di Pace di Lecce — Taliansko) — trestné konanie proti Abdoul Khadre Mbaye (Článok 99 rokovacieho poriadku — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Smernica 2008/115/ES — Spoločné normy a postupy v oblasti návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín — Vnútroštátna právna úprava ukladajúca v prípade neoprávneného pobytu trestné sankcie)

16

2013/C 156/26

Vec C-153/12: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 21. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd — Varna — Bulharsko) — Sani Treyd EOOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (Článok 99 rokovacieho poriadku — DPH — Smernica 2006/112/ES — Články 62, 63, 65, 73 a 80 — Zriadenie práva stavby na cudzom pozemku fyzickými osobami, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami ani osobami povinnými platiť daň, v prospech spoločnosti výmenou za výstavbu nehnuteľnosti, ktorú táto spoločnosť poskytne uvedeným fyzickým osobám — Zmluva o zámene — DPH za služby týkajúce sa výstavby nehnuteľnosti — Zdaniteľné plnenie — Splatnosť — Uhradenie celého protiplnenia vopred — Preddavok — Základ dane pri plnení v prípade, ak protiplnenie je tvorené tovarom alebo službami)

16

2013/C 156/27

Vec C-24/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 21. januára 2013 — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft./Vidékfejlesztési Miniszter

17

2013/C 156/28

Vec C-26/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 21. januára 2013 — Árpád Kásler a Hajnalka Káslerné Rábai/OTP Jelzálogbank Zrt.

18

2013/C 156/29

Vec C-89/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli (Taliansko) 22. februára 2013 — Luigi D’Aniello a i./Poste Italiane SpA

18

2013/C 156/30

Vec C-101/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Nemecko) 28. februára 2013 — U/Stadt Karlsruhe

19

2013/C 156/31

Vec C-113/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 8. marca 2013 — ASL n. 5 „Spezzino“ a i./San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

20

2013/C 156/32

Vec C-124/13: Žaloba podaná 14. marca 2013 — Európsky parlament/Rada Európskej únie

21

2013/C 156/33

Vec C-125/13: Žaloba podaná 14. marca 2013 — Európska komisia/Rada Európskej únie

21

2013/C 156/34

Vec C-139/13: Žaloba podaná 19. marca 2013 — Európska komisia/Belgické kráľovstvo

22

2013/C 156/35

Vec C-140/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Nemecko) 20. marca 2013 — Annett Altmann a i./Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

22

2013/C 156/36

Vec C-157/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 26. marca 2013 — Nickel & Goeldner Spedition GmbH/Kintra UAB, v konkurze

23

2013/C 156/37

Vec C-162/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 29. marca 2013 — Damijan Vnuk/Zavarovalnica Triglav d. d.

24

2013/C 156/38

Vec C-168/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil Constitutionnel (Francúzsko) 4. apríla 2013 — Jeremy F./Premier ministre

24

2013/C 156/39

Vec C-175/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus (Estónsko) 28. marca 2013 — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007 — 2013 Seirekomitee

24

2013/C 156/40

Vec C-178/13: Žaloba podaná 11. apríla 2013 — Európska komisia/Fínska republika

25

2013/C 156/41

Vec C-188/13: Žaloba podaná 12. apríla 2013 — Európska komisia/Slovinská republika

25

2013/C 156/42

Vec C-148/12: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 13. marca 2013 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko, ktorú v konaní podporuje Francúzska republika, Rumunsko, Holandské kráľovstvo, Slovenská republika

25

 

Všeobecný súd

2013/C 156/43

Vec T-31/07: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — Du Pont de Nemours (France) a i./Komisia („Prípravky na ochranu rastlín — Účinná látka flusilazol — Zaradenie do prílohy I smernice 91/414/EHS — Žaloba o neplatnosť — Čiastočné zrušenie — Neoddeliteľnosť — Neprípustnosť — Mimozmluvná zodpovednosť — Obmedzenie zaradenia na obdobie 18 mesiacov a pre štyri plodiny — Zásada obozretnosti — Zásada proporcionality — Právo byť vypočutý — Rovnosť zaobchádzania — Odôvodnenie — Zneužitie právomoci — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom“)

26

2013/C 156/44

Vec T-392/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — AEPI/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

26

2013/C 156/45

Vec T-398/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

27

2013/C 156/46

Vec T-401/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

27

2013/C 156/47

Vec T-410/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — GEMA/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

28

2013/C 156/48

Vec T-411/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — Artisjus/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

28

2013/C 156/49

Vec T-413/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — SOZA/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

29

2013/C 156/50

Vec T-414/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

29

2013/C 156/51

Vec T-415/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — Irish Music Rights Organisation/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

30

2013/C 156/52

Vec T-416/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — Eesti Autorite Ühing/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

30

2013/C 156/53

Vec T-417/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — Sociedade Portuguesa de Autores/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

31

2013/C 156/54

Vec T-418/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — OSA/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

31

2013/C 156/55

Vec T-419/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — LATGA-A/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

32

2013/C 156/56

Vec T-420/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — SAZAS/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

32

2013/C 156/57

Vec T-421/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — Performing Right Society/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

33

2013/C 156/58

Vec T-422/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — SACEM/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

33

2013/C 156/59

Vec T-425/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — KODA/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

34

2013/C 156/60

Vec T-428/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — STEF/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

35

2013/C 156/61

Vec T-432/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — AKM/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

35

2013/C 156/62

Vec T-433/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — SIAE/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

36

2013/C 156/63

Vec T-434/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — Tono/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

36

2013/C 156/64

Vec T-442/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — CISAC/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Dôkaz — Prezumpcia neviny“)

37

2013/C 156/65

Vec T-451/08: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. apríla 2013 — Stim/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Autorské práva týkajúce sa verejného predvádzania hudobných diel prostredníctvom internetu, satelitu a káblovej retransmisie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Rozdelenie geografického trhu — Dvojstranné dohody medzi vnútroštátnymi organizáciami kolektívnej správy — Zosúladený postup vylučujúci možnosť udeľovať licencie pre viaceré územia a multirepertoárové licencie — Článok 151 ods. 4 ES — Kultúrna rôznorodosť“)

37

2013/C 156/66

Spojené veci T-99/09 a T-308/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. apríla 2013 — Taliansko/Komisia [„EFRR — Regionálny operačný program (ROP) 2000–2006 pre región Kampánia — Nariadenie (ES) č. 1260/1999 — Článok 32 ods. 3 písm. f) — Rozhodnutie neuskutočniť priebežné platby súvisiace s opatrením ROP týkajúcim sa správy a likvidácie odpadov — Konanie o porušení proti Taliansku“]

37

2013/C 156/67

Vec T-347/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. apríla 2013 — Adelholzener Alpenquellen/ÚHVT (Tvar fľaše s razeným vzorom) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Tvar fľaše s razeným vzorom — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Chýbajúce vyhlásenie o rozsahu ochrany — Článok 37 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 — Porušenie práva na obranu — Článok 75 druhá veta nariadenia č. 207/2009“]

38

2013/C 156/68

Vec T-383/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. apríla 2013 — Continental Bulldog Club Deutschland/ÚHVT (CONTINENTAL) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CONTINENTAL — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

38

2013/C 156/69

Vec T-51/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. apríla 2013 — Aecops/Komisia [„ESF — Vzdelávacia činnosť — Zníženie pôvodne poskytnutého finančného príspevku — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Premlčanie — Právna istota — Právo na obranu — Primeraná lehota — Povinnosť odôvodnenia“]

38

2013/C 156/70

Vec T-52/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. apríla 2013 — Aecops/Komisia [„ESF — Vzdelávacia činnosť — Zníženie pôvodne poskytnutého finančného príspevku — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Premlčanie — Právna istota — Právo na obranu — Primeraná lehota — Povinnosť odôvodnenia“]

39

2013/C 156/71

Vec T-53/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. apríla 2013 — Aecops/Komisia [„ESF — Vzdelávacia činnosť — Zníženie pôvodne poskytnutého finančného príspevku — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Premlčanie — Právna istota — Právo na obranu — Primeraná lehota — Povinnosť odôvodnenia“]

39

2013/C 156/72

Vec T-109/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. apríla 2013 — Apollo Tyres/ÚHVT — Endurance Technologies (ENDURANCE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ENDURACE — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva ENDURANCE — Relatívne dôvody zamietnutia — Podobnosť tovarov a služieb — Podobnosť označení — Čiastočné zamietnutie zápisu — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 — Pravdepodobnosť zámeny“)

40

2013/C 156/73

Vec T-404/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. apríla 2013 — TCMFG/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Povinnosť odôvodnenia — Zjavne nesprávne posúdenie“)

40

2013/C 156/74

Vec T-454/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. apríla 2013 — Luna/ÚHVT — Asteris (Al bustan) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva Al bustan — Skoršia národná obrazová ochranná známka ALBUSTAN — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 57 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009“]

40

2013/C 156/75

Vec T-506/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. apríla 2013 — Peek & Cloppenburg/ÚHVT — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Peek & Cloppenburg — Skoršie národné obchodné meno Peek & Cloppenburg — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009“]

41

2013/C 156/76

Vec T-507/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. apríla 2013 — Peek & Cloppenburg/ÚHVT — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Peek & Cloppenburg — Skoršie národné obchodné meno Peek & Cloppenburg — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009“]

41

2013/C 156/77

Vec T-537/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. apríla 2013 — Hultafors Group/ÚHVT — Società Italiana Calzature (Snickers) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Snickers — Skoršia národná slovná ochranná známka KICKERS — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

42

2013/C 156/78

Vec T-66/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. apríla 2013 — Zuckerfabrik Jülich/Komisia [„Poľnohospodárstvo — Cukor — Príspevky na výrobu — Zrušenie a vyhlásenie čiastočnej neplatnosti nariadenia (ES) č. 1193/2009 po podaní žaloby — Zastavenie konania“]

42

2013/C 156/79

Vec T-86/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. apríla 2013 — British Sugar/Komisia [„Poľnohospodárstvo — Cukor — Príspevky na výrobu — Zrušenie a vyhlásenie čiastočnej neplatnosti nariadenia (ES) č. 1193/2009 po podaní žaloby — Zastavenie konania“]

42

2013/C 156/80

Vec T-102/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 9. apríla 2013 — Südzucker a i./Komisia [„Poľnohospodárstvo — Cukor — Príspevky na výrobu — Zrušenie a vyhlásenie čiastočnej neplatnosti nariadenia (ES) č. 1193/2009 po podaní žaloby — Zastavenie konania“]

43

2013/C 156/81

Vec T-467/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. apríla 2013 — Tridium/ÚHVT — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

43

2013/C 156/82

Vec T-406/12 P: Odvolanie podané 21. marca 2013: BG proti rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 17. júla 2012 vo veci F-54/11, BG/Ombudsman

44

2013/C 156/83

Vec T-165/13: Žaloba podaná 20. marca 2013 — Talanton/Komisia

44

2013/C 156/84

Vec T-166/13: Žaloba podaná 20. marca 2013 — Ben Ali/Rada

45

2013/C 156/85

Vec T-176/13: Žaloba podaná 22. marca 2013 — DTL Corporación/ÚHVT — Vallejo Rosell (Generia)

46

2013/C 156/86

Vec T-178/13: Žaloba podaná 15. marca 2013 — Jaczewski/Komisia

46

2013/C 156/87

Vec T-181/13: Žaloba podaná 29. marca 2013 — Sharif University of Technology/Rada

47

2013/C 156/88

Vec T-185/13: Žaloba podaná 26. marca 2013 — Continental Wind Partners/ÚHVT — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

47

2013/C 156/89

Vec T-186/13: Žaloba podaná 2. apríla 2013 — Holandsko/Komisia

48

2013/C 156/90

Vec T-188/13: Žaloba podaná 4. apríla 2013 — Murnauer Markenvertrieb/ÚHVT — Healing Herbs (NOTFALL)

49

2013/C 156/91

Vec T-190/13: Žaloba podaná 2. apríla 2013 — Gemeente Leidschendam-Voorburg/Komisia

49

2013/C 156/92

Vec T-193/13: Žaloba podaná 2. apríla 2013 — Bouwfonds Ontwikkeling a Schouten & De Jong Projectontwikkeling/Komisia

50

2013/C 156/93

Vec T-197/13: Žaloba podaná 1. apríla 2013 — M.E.M/ÚHVT (MONACO)

51

2013/C 156/94

Vec T-199/13: Žaloba podaná 8. apríla 2013 — DTM Ricambi/ÚHVT — Star (STAR)

51

2013/C 156/95

Vec T-203/13 P: Odvolanie podané 8. apríla 2013: Luigi Marcuccio proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 28. januára 2013 vo veci F-92/12, Marcuccio/Komisia

52

2013/C 156/96

Vec T-204/13 P: Odvolanie podané 8. apríla 2013: Luigi Marcuccio proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 28. januára 2013 vo veci F-95/12, Marcuccio/Komisia

52

2013/C 156/97

Vec T-205/13 P: Odvolanie podané 8. apríla 2013: Luigi Marcuccio proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 28. januára 2013 vo veci F-100/12, Marcuccio/Komisia

52

2013/C 156/98

Vec T-210/13: Žaloba podaná 12. apríla 2013 — Versalis/Komisia

52

2013/C 156/99

Vec T-211/13: Žaloba podaná 15. apríla 2013 — Eni/Komisia

53

2013/C 156/00

Vec T-216/13: Žaloba podaná 9. apríla 2013 — Telefónica/Komisia

54

 

Súd pre verejnú službu

2013/C 156/01

Vec F-21/13: Žaloba podaná 8. marca 2013 — ZZ/Komisia

55

2013/C 156/02

Vec F-23/13: Žaloba podaná 20. marca 2013 — ZZ a i./Komisia

55

2013/C 156/03

Vec F-25/13: Žaloba podaná 21. marca 2013 — ZZ/Komisia

55


SK

 

Top