Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:133:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 133, 9. máj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.133.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 133

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
9. mája 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

487. plenárne zasadnutie v dňoch 13. a 14. februára 2013

2013/C 133/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Nautický priemysel: reštrukturalizácia urýchlená krízou“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

2013/C 133/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Podnikateľské modely pre udržateľný rast, nízkouhlíkové hospodárstvo a priemyselné zmeny“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

8

2013/C 133/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Obchodné vzťahy medzi veľkými maloobchodnými reťazcami a dodávateľmi potravín – súčasný stav“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

16


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

487. plenárne zasadnutie v dňoch 13. a 14. februára 2013

2013/C 133/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Podpora zdieľaného využívania zdrojov rádiového frekvenčného spektra na vnútornom trhu“COM(2012) 478 final

22

2013/C 133/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: V záujme lepšieho fungovania vnútorného trhu s energiou“COM(2012) 663 final

27

2013/C 133/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej výnimke zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve“COM(2012) 697 final – 2012/328 (COD)

30

2013/C 133/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie“COM(2012) 628 final – 2012/0297 (NLE)

33

2013/C 133/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádzajú osobitné podmienky lovu hlbokomorských zásob rýb v severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2347/2002“COM(2012) 371 final – 2012/0179 (COD)

41

2013/C 133/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Odporúčania Rady týkajúce sa vykonávania všeobecných usmernení k hospodárskym politikám členských štátov, ktorých menou je euro“COM(2012) 301 final

44

2013/C 133/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009“COM(2012) 542 final – 2012/0266 (COD), a „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitroCOM(2012) 541 final – 2012/0267 (COD),„Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Bezpečné, účinné a inovatívne zdravotnícke pomôcky a diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, ktoré slúžia pacientom, spotrebiteľom a zdravotníckym pracovníkom“COM(2012) 540 final

52

2013/C 133/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu“COM(2012) 584 final – 2012/0283 (COD)

58

2013/C 133/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby“COM(2012) 617 final – 2012/295 (COD)

62

2013/C 133/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach“COM(2012) 614 final – 2012/0299 (COD)

68

2013/C 133/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov“COM(2012) 709 final – 2012/0335 (NLE)

77

2013/C 133/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie – Ročný prieskum rastu na rok 2013“COM(2012) 750 final

81

2013/C 133/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií“COM(2012) 499 final – 2012/0237 (COD)

90


SK

 

Top