EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:131E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 131, 8. máj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.CE2013.131.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 131E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
8. mája 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2011 – 2012
Schôdza 25. až 27. októbra 2011
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 48 E, 18.2.2012.
Prijaté texty z 25. októbra 2011 o absolutóriu za rozpočtový rok 2009 boli uverejnené v Ú. v. EÚ L 313, 26.11.2011.
PRIJATÉ TEXTY

 

Utorok 25. októbra 2011

2013/C 131E/01

Alternatívne riešenie sporov v občianskych, obchodných a rodinných veciachUznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 o alternatívnom riešení sporov v občianskych, obchodných a rodinných veciach (2011/2117(INI))

1

2013/C 131E/02

Mobilita a začlenenie osôb so zdravotným postihnutímiUznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 o mobilite a začlenení osôb so zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 (2010/2272(INI))

9

2013/C 131E/03

Modernizácia verejného obstarávaniaUznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 o modernizácii verejného obstarávania (2011/2048(INI))

25

2013/C 131E/04

Podpora mobility pracovníkovUznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 o podpore mobility pracovníkov v Európskej únii (2010/2273(INI))

35

2013/C 131E/05

Proces vzájomného hodnotenia ustanovený v smernici o službáchUznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 o procese vzájomného hodnotenia ustanoveného v smernici o službách (2011/2085(INI))

46

2013/C 131E/06

Globálna správa ekonomických záležitostíUznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 o globálnej správe ekonomických záležitostí (2011/2011(INI))

51

2013/C 131E/07

Situácia osamelých matiekUznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 o situácii osamelých matiek (2011/2049(INI))

60

2013/C 131E/08

Organizovaná trestná činnosť v Európskej úniiUznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 o organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii (2010/2309(INI))

66

2013/C 131E/09

Fórum na vysokej úrovni o účinnosti pomociUznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 o štvrtom fóre na vysokej úrovni o účinnosti pomoci (2011/2145(INI))

80

 

Streda 26. októbra 2011

2013/C 131E/10

Program pre nové zručnosti a nové pracovné miestaUznesenie Európskeho parlamentu z 26. októbra 2011 o programe pre nové zručnosti a nové pracovné miesta (2011/2067(INI))

87

 

Štvrtok 27. októbra 2011

2013/C 131E/11

Výročná správa ombudsmana za rok 2010Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 o výročnej správe o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2010 (2011/2106(INI))

103

2013/C 131E/12

Situácia v Egypte a Sýrii, najmä s ohľadom na kresťanské komunityUznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 o situácii v Egypte a Sýrii, najmä v kresťanských komunitách

108

2013/C 131E/13

Súčasný vývoj na UkrajineUznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 o aktuálnych udalostiach na Ukrajine

113

2013/C 131E/14

Antimikrobiálna rezistencia ako ohrozenie verejného zdraviaUznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 o ohrození verejného zdravia v dôsledku antimikrobiálnej rezistencie

116

2013/C 131E/15

Situácia v Tibete najmä s ohľadom na samoupaľovanie mníšok a míchovUznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 o Tibete, najmä o samoupaľovaní mníšok a míchov

121

2013/C 131E/16

BahrajnUznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 o Bahrajne

125

2013/C 131E/17

Prípad Rafáh Nášidovej v SýriiUznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 o prípade Rafáh Nášidovej v Sýrii

129


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

Utorok 25. októbra 2011

2013/C 131E/18

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2011 - oddiel IX - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a oddiel X - Európska služba pre vonkajšiu činnosťUznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2011 na rozpočtový rok 2011, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (13991/2011 – C7-0244/2011 – 2011/2131(BUD))

131

2013/C 131E/19

Pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o pneumatikách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a ich montáži (kodifikované znenie) (KOM(2011)0120 – C7-0071/2011 – 2011/0053(COD))

133

P7_TC1-COD(2011)0053
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/…/EÚ o pneumatikách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a ich montáži (kodifikované znenie)
 (1)

134

ZOZNAM PRÍLOH

138

2013/C 131E/20

Uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov (KOM(2011)0001 – C7-0018/2011 – 2011/0002(COD))

139

P7_TC1-COD(2011)0002
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov

140

2013/C 131E/21

Motory uvádzané na trh podľa pružného systému ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/68/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre motory uvádzané na trh podľa pružného systému (KOM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

140

P7_TC1-COD(2010)0195
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/68/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre motory uvádzané na trh podľa pružného systému

141

 

Streda 26. októbra 2011

2013/C 131E/22

Pozícia Európskeho parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 po úpravách RadyUznesenie Európskeho parlamentu z 26. októbra 2011 o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012 po úpravách Rady – všetky oddiely (13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)) a o opravných listoch č. 1/2012 (KOM(2011)0372) a 2/2012 (KOM(2011)0576) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012

142

2013/C 131E/23

Uzavretie a predbežné uplatňovanie Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. októbra 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom (11114/2011 – C7-0184/2011 – 2011/0033(NLE))

155

2013/C 131E/24

Dohoda medzi USA a ES o podpore, poskytovaní a využívaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. októbra 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o podpore, poskytovaní a využívaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS a s nimi súvisiacich aplikácií medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (11117/2011 – C7-0185/2011 – 2011/0054(NLE))

156

2013/C 131E/25

Systém zdaňovania uplatňovaný v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch *Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. októbra 2011 o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (prepracované znenie) (KOM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS))

156

2013/C 131E/26

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie ***IPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu prijaté 26. októbra 2011 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie (KOM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))

158

 

Štvrtok 27. októbra 2011

2013/C 131E/27

Sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

270

P7_TC1-COD(2010)0064
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. októbra 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/…/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV

271

PRÍLOHA

271

2013/C 131E/28

Oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou ***ILegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (KOM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

271

P7_TC1-COD(2009)0164
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. októbra 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/…/EÚ o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie)

272

PRÍLOHA

273

2013/C 131E/29

Dohoda medzi EÚ a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) ***Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

274


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top