EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:123:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 123, 27. apríl 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.123.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 123

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
27. apríla 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2013/C 123/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 114, 20.4.2013

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2013/C 123/02

Vec C-547/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 7. marca 2013 — Švajčiarska konfederácia/Európska komisia, Spolková republika Nemecko, Landkreis Waldshut [Odvolanie — Zahraničné vzťahy — Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave — Nariadenie (EHS) č. 2408/92 — Prístup leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva — Články 8 a 9 — Pôsobnosť — Výkon prepravných práv — Rozhodnutie 2004/12/ES — Nemecké opatrenia týkajúce sa priblíženia sa k letisku Zürich — Povinnosť odôvodnenia — Zákaz diskriminácie — Proporcionalita — Dôkazné bremeno]

2

2013/C 123/03

Vec C-127/11: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Arbeidshof te Antwerpen — Belgicko) — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen [Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Článok 46a nariadenia (EHS) č. 1408/71 — Vnútroštátne pravidlá na zamedzenie súbehu — Starobný dôchodok — Zvýšenie sumy vyplácanej členským štátom — Pozostalostný dôchodok — Zníženie sumy vyplácanej iným členským štátom]

2

2013/C 123/04

Vec C-275/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof — Nemecko) — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth (Dane — Daň z pridanej hodnoty — Smernica 77/388/EHS — Oslobodenie správy podielových fondov od dane — Rozsah)

3

2013/C 123/05

Vec C-358/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 7. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus — Fínsko) — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue [Životné prostredie — Odpady — Nebezpečné odpady — Smernica 2008/98/ES — Bývalé telefónne stĺpy ošetrené roztokom MCA (meď-chróm-arzén) — Registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok — Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH) — Zoznam spôsobov použitia ošetreného dreva uvedený v prílohe XVII nariadenia REACH — Bývalé telefónne stĺpy použité na stavbu lávok]

4

2013/C 123/06

Vec C-424/11: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 7. marca 2013 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Spojené kráľovstvo] — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd a i./Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Daň z pridanej hodnoty — Smernica 77/388/EHS — Oslobodenie správy podielových fondov od dane — Rozsah — Podnikové dôchodkové systémy)

5

2013/C 123/07

Vec C-577/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 7. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles — Belgicko) — DKV Belgium/Association belge des consommateurs test-achats ASBL (Slobodné poskytovanie služieb — Sloboda usadiť sa — Smernice 73/239/EHS a 92/49/EHS — Priame poistenie s výnimkou životného poistenia — Slobodná tvorba cien — Zmluvy o zdravotnom poistení, ktoré nesúvisia s podnikateľskou činnosťou — Obmedzenia — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu)

5

2013/C 123/08

Vec C-607/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 7. marca 2013 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery division) — Spojené kráľovstvo] — ITV Broadcasting Limited a i./TV Catch Up Limited (Smernica 2001/29/ES — Článok 3 ods. 1 — Vysielanie televíznych programov vysielateľov komerčných televízií treťou stranou prostredníctvom internetu — „Live streaming“ — Verejný prenos)

6

2013/C 123/09

Vec C-19/12: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 7. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad — Bulharsko) — Efir OOD/Direktor na Direkcia „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ Plovdiv (Daň z pridanej hodnoty — Smernice 2006/112/ES — Články 62, 63, 65, 73 a 80 — Zriadenie práva stavby fyzickými osobami v prospech obchodnej spoločnosti výmenou za stavebné činnosti, ktoré táto spoločnosť vykoná v prospech uvedených fyzických osôb — Zmluva o zámene — DPH zo stavebných služieb — Zdaniteľné plnenie — Splatnosť dane — Zahrnutie do pojmu zdaniteľné plnenie tak zdaniteľné transakcie, ako aj transakcie oslobodené od dane — Uhradenie celého protiplnenia vopred — Preddavok — Základ dane pri plnení v prípade, ak protiplnenie je tvorené tovarom alebo službami — Priamy účinok)

7

2013/C 123/10

Vec C-182/12: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 7. marca 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Székesfehérvári Törvényszék — Maďarsko) — Gábor Fekete/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép- dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Colný kódex Spoločenstva — Článok 137 — Vykonávacie nariadenie k Colnému kódexu — Článok 561 ods. 2 — Podmienky úplného oslobodenia od dovozného cla — Dovoz vozidla, ktorého vlastník má sídlo v treťom štáte, do členského štátu — Súkromné využitie vozidla povolené vlastníkom inak ako pracovnou zmluvou uzavretou s užívateľom — Neexistencia oslobodenia)

7

2013/C 123/11

Vec C-39/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof Amsterdam (Holandsko) 25. januára 2013 — Inspecteur van de Balangsdienst Noord/kantoor Groningen/SCA Group Holding BV

8

2013/C 123/12

Vec C-40/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof Amsterdam (Holandsko) 25. januára 2013 — X AG a i./Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

9

2013/C 123/13

Vec C-41/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof Amsterdam (Holandsko) 25. januára 2013 — Inspecteur van Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam/MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV

9

2013/C 123/14

Vec C-43/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 28. januára 2013 — Hauptzollamt Köln/Kronos Titan GmbH

10

2013/C 123/15

Vec C-44/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 28. januára 2013 — Hauptzollamt Krefeld/Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH

10

2013/C 123/16

Vec C-52/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 31. januára 2013 — Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri

11

2013/C 123/17

Vec C-76/13: Žaloba podaná 12. februára 2013 — Európska komisia/Portugalská republika

11

2013/C 123/18

Vec C-77/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d’instance de Quimper (Francúzsko) 14. februára 2013 — CA Consumer Finance/Francine Crouan, rod. Weber, Tual Crouan

12

2013/C 123/19

Vec C-86/13: Žaloba podaná 20. februára 2013 — Európska komisia/Rada Európskej únie

12

2013/C 123/20

Vec C-104/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākās tiesas Senāts (Lotyšsko) 4. marca 2013 — AS „Olainfarm“/Latvijas Republikas Veselibas ministrij, Zāļu valsts aģentūra

13

2013/C 123/21

Vec C-109/13: Žaloba podaná 6. marca 2013 — Európska komisia/Fínska republika

13

2013/C 123/22

Vec C-111/13: Žaloba podaná 7. marca 2013 — Európska komisia/Fínska republika

14

2013/C 123/23

Stanovisko 1/12: Žiadosť o stanovisko, ktorú podala Európska komisia podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ

14

 

Všeobecný súd

2013/C 123/24

Vec T-587/08: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2013 — Fresh Del Monte Produce/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s banánmi — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Systém výmeny informácií — Pojem zosúladeného postupu s protisúťažným cieľom — Príčinná súvislosť medzi zosúladeným postupom a konaním podnikov na trhu — Jediné porušenie — Pripísanie porušenia — Právo na obhajobu — Pokuty — Závažnosť porušenia — Spolupráca — Poľahčujúce okolnosti“)

15

2013/C 123/25

Vec T-588/08: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. marca 2013 — Dole Food a Dole Germany/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh banánov — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Pojem zosúladený postup s protisúťažným cieľom — Systém výmeny informácií — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obhajobu — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút — Závažnosť porušenia“)

15

2013/C 123/26

Vec T-553/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. marca 2013 — Biodes/ÚHVT — Manasul Internacional (FARMASUL) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva FARMASUL — Skoršia španielska obrazová ochranná známka MANASUL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

16

2013/C 123/27

Spojené veci T-229/11 a T-276/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. marca 2013 — Inglewood a i./Parlament („Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu — Systém doplnkového dôchodkového zabezpečenia — Rozhodnutia zamietajúce žiadosti smerujúce k tomu, aby sa uplatňovali ustanovenia platné pred zmenou systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia v roku 2009 — Námietka nezákonnosti — Nadobudnuté práva — Legitímna dôvera — Proporcionalita — Rovnosť zaobchádzania“)

16

2013/C 123/28

Vec T-85/13: Žaloba podaná 14. februára 2013 — K-Swiss/ÚHVT — Künzli SwissSchuh (teniska s piatimi prúžkami)

17

2013/C 123/29

Vec T-90/13: Žaloba podaná 12. februára 2013 — Herdade de S. Tiago II/ÚHVT — Polo/Lauren (V)

17

2013/C 123/30

Vec T-96/13: Žaloba podaná 22. februára 2013 — Rot Front/ÚHVT — Rakhat (Macka)

18

2013/C 123/31

Vec T-102/13: Žaloba podaná 14. februára 2013 — Heli-Flight/EASA

18

2013/C 123/32

Vec T-112/13: Žaloba podaná 19. februára 2013 — Cadbury Holdings/ÚHVT — Société des produits Nestlé (čokoládová tyčinka v tvare štyroch prstov)

19

2013/C 123/33

Vec T-122/13: Žaloba podaná 21. februára 2013 — Laboratoires Polive/ÚHVT — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/34

Vec T-123/13: Žaloba podaná 21. februára 2013 — Laboratoires Polive/ÚHVT — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/35

Vec T-128/13: Žaloba podaná 1. marca 2013 — Vicente Gandia Pla/ÚHVT — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)

21

2013/C 123/36

Vec T-132/13: Žaloba podaná 4. marca 2013 — Deweerdt a i./Dvor audítorov

21

2013/C 123/37

Vec T-133/13: Žaloba podaná 4. marca 2013 — Pro-Aqua International/ÚHVT — Rexair (WET DUST CAN’T FLY)

22

2013/C 123/38

Vec T-136/13: Žaloba podaná 11. marca 2013 — Hanwha SolarOne a iní/Parlament a iní

22

2013/C 123/39

Vec T-142/13: Žaloba podaná 13. marca 2013 — Jinko Solar a i./Parlament a i.

23

2013/C 123/40

Vec T-143/13: Žaloba podaná 13. marca 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology/Komisia

23

2013/C 123/41

Vec T-144/13: Žaloba podaná 13. marca 2013 — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology/Komisia

24

2013/C 123/42

Vec T-145/13: Žaloba podaná 13. marca 2013 — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance/Komisia

24

2013/C 123/43

Vec T-146/13: Žaloba podaná 13. marca 2013 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology/Komisia

25

2013/C 123/44

Vec T-147/13: Žaloba podaná 13. marca 2013 — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source/Komisia

25

2013/C 123/45

Vec T-148/13: Žaloba podaná 14. marca 2013 — Španielsko/Komisia

26

2013/C 123/46

Vec T-149/13: Žaloba podaná 14. marca 2013 — Španielsko/Komisia

26

2013/C 123/47

Vec T-153/13: Žaloba podaná 14. marca 2013 — Et Solar Industry a iní/Komisia

27

2013/C 123/48

Vec T-154/13: Žaloba podaná 14. marca 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology/Komisia

27

 

Súd pre verejnú službu

2013/C 123/49

Vec F-125/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. marca 2013 — Mendes/Komisia (Verejná služba — Všeobecné výberové konanie — Nepripustenie k hodnotiacim skúškam — Povinnosť úradu vykladať sťažnosti v duchu otvorenosti — Zmena oznámenia o voľnom pracovnom mieste po uskutočnení prijímacích skúšok — Zásada legitímnej dôvery — Právna istota)

28

2013/C 123/50

Vec F-63/08: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 14. marca 2013 — Christoph a i./Komisia (Verejná služba — Nestáli zamestnanci — Články 2, 3a a 3b PZOZ — Dočasní zamestnanci — Zmluvní zamestnanci — Pomocní zmluvní zamestnanci — Doba trvania zmluvy — Články 8 a 88 PZOZ — Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2004 o maximálnej dobe zamestnávania nestálych zamestnancov v službách Komisie — Smernica 1999/70/ES — Uplatniteľnosť na inštitúcie)

28

2013/C 123/51

Vec F-5/13: Žaloba podaná 15. januára 2013 — ZZ/Komisia

29

2013/C 123/52

Vec F-11/13: Žaloba podaná 4. februára 2013 — ZZ/ESVČ

29

2013/C 123/53

Vec F-17/13: Žaloba podaná 15. februára 2013 — ZZ/Komisia

30

2013/C 123/54

Vec F-19/13: Žaloba podaná 19. februára 2013 — ZZ/Komisia

30


SK

 

Top